^
Maréko
Popai kà Ioane Pwi a piupwaa
Upwaa Iésu ma tacaié
É upwaa Iésu wà Ioane
É tacai Iésu wà Caatana
É todà tèpa tapoo câmu kêe Iésu
É nama wâdé côwâ pâ âboro na wâru
Pwi âboro na pwa duée gooé
Tô nyaa kà wâdà Simona Pétéru
Wâru mwara tèpa maagé
Wakè kà Iésu naa Galilée
Pwi jè a pwa maga
É nama wâdé côwâ pwi a pitàbwamwa
É todà Lévi
Ucina goro pipwanya
Pwi apooro tòotù pwicîri
É nama tiàu maagé kà pwi âboro na tòotù pwicîri
Wâru âboro na rà medari Iésu
É pitòrigari tèpa 12 apostolo kêe
É tòpi tà tèpa âboro Iésu
Popai na èpà na o càcaa pwanauri
Âji tâa kà Iésu
Ucina goo pwi a picâmi
Gorodà na é ina ucina?
Êre i ucina goo pwi a picâmi
Pàra ucina kà Iésu
Wâra ânye
Arapwüru na picipu acari
Pudòro upwâra
É pacoo pòu Iésu
É tü tàra pâ duée gée goo ‘Wâraduée’
Pipâra i jèkutâ
Pai wâdé côwâ kà du ilàri
Tô ilàri na 12 naja kêe goro maagé
Tô èpo kà Jaïrus
Càra caa cèikî tàpé Nazareth
É cùru pâ tèpa 12 apostolo kêe
Pai bà kà Ioane Pwi a piupwaa
Pacoo pai nüma Hérodiade
Naa tôo pûru Ioane
É pa-ija 5 000 âboro Iésu
É pâra gòro parawére jawé
É nama wâdé côwâ tèpa maagé wâ Génésareth
Pitùra goo nyamanya kà tèpa Juif
Ê pwina é nama miiri goo, pwi âboro
É cèikî tô ilàri na câé caa tô Juive
É nama tiàu maagé kà pwi a kûukû ma kee
É pa-ija 4 000 âboro Iésu
É ina tèpa Farasaio wà Iésu
‘Nyaa kâra poloa’ na èpà
É nama é niâ côwâ pwi a bwi
É pwi Mesia wà Iésu
Ée mwa bà ma wâro côwâ
Pai pâra wiâê
Paari pai maina ma muugère kà Iésu naa gòrojaa
Rà tawèerié goo Élia
É nama wâdé côwâ pwi jè èpo na pwa duée gooé
Nye cau pâri diri tà pwi a cèikî!
É pacâmuri tèpa câmu kêe
Go o mwa bà ma wâro côwâ
Wàilàapà wà pwina é imaina?
Naaco pwina câé caa cicarajè
Guwà pwacôoco!
Popai goro piéa ma tapàgà piéa
É pwényunyuâari nyi nari èpo
Pwi âboro na po dau pwa neemuruê
Pai tò naa na Mwaciri
É jèu ina pai bà ma wâro côwâ kêe
Wâdé na jè tèpa âboro kîri
Pai wâdé côwâ kà pwi a bwi
É tò naa Iérusaléma wà Iésu
Rà pwamainaê tèpa âboro
É pinajajai upwâra wâi
É pacòobé tèpa pi-icu
Guwà cèikî naa goo Pwiduée
Dà tàrù na é wakè goo wà Iésu?
Ucina naa goo tèpa wéaari nadipâa
Wâripû kà tèpa Roma
Pai o wâro côwâ kà tèpa bà
Naèà na piwéna
Dau pwamuru naa goo pwi Mesia
Tèpa dotée goro Naèà ma pa dàpwà
Tô dàpwà na ticè neemuruê
O mwa tédidiri Wâra pwapwicîri
Ê pwina o tèepaa na pwâadèreè
O tubaèpà tà tèpa cèikî
O maina pai maagé kà tèpa âboro
Tèpa ‘mesia’ na rà tèpa pwâ
Pai wâjué me côwâ kà Iésu
Câmu goro iri wâi
Guwà tà tàcî
Rà mudàra ba na rà tétàmwereê
Wicèpwiri jawé ûrea naa gò Iésu
É icuri Iésu wà Judas
Pi-ija kà Pwi Ukai
O ipwa tûâ tôo
I poloa ma i dipâa
Gà mwa pitütôowâriô, co Pétéru
É pwapwicîri na Gethsémané
Rà puu tèpa câmu kêe
Rà tâjùru Iésu
Gona go pwi a tétàmwara âboro?
É uru na é cicàpé pwi âboro èpo
Wâra pitèimuru kà tèpa Juif
Pai tòpi kà Iésu
É pitütôowâri Iésu wà Pétéru
Rà popa Iésu pâ naa jaa Pilato
Nümarà goo Barabbas
Tanamiri Iésu naa goro kurucé!
Rà pitaurèe gooé tèpa coda
Rà tanamiriê naa goro kurucé
Maagé bà kà Iésu
Rà côoê wà pa ilàri
Tòpòé naa na auipwàni
É wâro côwâ gée na aubà
É pipaarié tà tèpa âboro kêe
—Tà Maria gée Magdala
—Tà tupédu a câmu kêe
—Tà tèpa 11 apostolo kêe