Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Maréko 4
4
Ucina goo pwi a picâmi
Mataio 13.1–23; Luka 8.4–15
Maréko 3.7–9; Luka 5.1–3É jèu pacâmurirà mwara [goro ê Popai] wà Iésu, na bàrawià Galilée. Â dau wâru ê pâ âboro na rà medarié. Â gée goo pwiri, â é tò naa gòro ê jè wànga na tâa niboo najawé, â é tâaboo, ba na é patùrarà. Â rà tâa nidò gòromwari ê pâ âboro. Mataio 13.34; Maréko 4.33–34Â é pwa ucina ma é pacâmurirà goro ê pâ muru na wâru. Â é ina tàra pâ:
«Guwà têre! É mwa tâa wà pwi jè âboro. É mwa pâra naa na aupwanapô kêe, â é uri ê arapwüru. [Â é uri, â é uri, â é uri…] Â napwa ê pàra arapwüru, âna rà tûu naa gòro nyi nari naigé [na aupwanapô]. Â rà me pâ marü, â rà uti diri.
«Â napwa ê pàra pwi, âna rà tûu naa gòrotàrarà. Â rà pò ma cipu, ba càcaa wâru puu wê. Êco na, na é té ê tòotù, â tòo ê pâ nari arapwüru, â rà marü, ba ticè wàawà kàra.
«Â napwa ê pàra pwi, âna rà tûu naa nabibiu kâra pâ nari upwâra na pwa daarà. Â, na rà cipu i pâ nari upwâra bèepwiri, â rà câtàmwara i arapwüru, â nye ticè pwêe.
«Â napwa ê pàra pwi, âna rà tûu naa na napuu na wâdé. Â rà cipu, â rà imaina too, â rà tòpò pwârà—pàra pwi, âna rà tòpò 30 pwêe; pàra tàpé, na 60; â pàra tàpé mwara, âna rà too tiagoro 100.»
 é ina mwara wà Iésu pâ: «Wà pwina pwa pwâranyüruê, âna wâdé na é têre!»
Gorodà na é ina ucina?
10 Ûna rà jèe tà tâa acari wà Iésu, ma wà tèpa 12 *apostolo kêe, ma wà tèpa béerà, â rà tawèerié pâ: «Gorodà na gà ina ê pâ ucina bèepwiri?»
11 Â é tòpi tàra pâ: «Wà Pwiduée, âna é paari tàwà ê âji pai pwa goo ê Mwaciri kêe. Â napwa diri ê pàra âboro, âna rà nye po têre co ê pâ ucina. 12  Ésaïe 6.9–10; Apostolo 28.26–27Ba:
 
Rà côo taaci,
â càra caa côoina.
Rà têre taaci,
â càra caa têreina.
Ba péa rà biirà;
péa tà pwanauri
pâ èpà na rà pwa.»
Ésaïe 6.9–10
Êre i ucina goo pwi a picâmi
13 Gée na càùé, â é ina tà tàpé na rà tâa wê, wà Iésu, pâ: «Gona câguwà caa tâmogòori ê ucina goo pwi a picâmi? Â guwà o mwa wànau târa cè pai tâmogòori wàra êdiri pàra ucina goro ê Mwaciri? 14 Wà pwi a picâmi, âna é câmi ê Popai kà Pwiduée. 15 Â ê pàra arapwüru, âna rà tûu naa gòro naigé. Ê naigé, âna wà tèpa âboro, na rà têre ê popai, êco na é nye nama tèepaa me côwâ wà *Caatana. Â é pò ma dàgòtù côwâ ê popai, na jèe câmi naa na ê pwâranümarà.
16 «Â ê pàra arapwüru, âna rà tûu naa gòrotàrarà. Ê gòrotàrarà, âna wà tèpa âboro na rà têre ê popai, â rà nye nama tòpi naa na ipwàdée. 17 Êco na rà tèpa còmacò, â càcaa wàawà naa goorà ê popai na rà têre. Ûna tèepaa me marirà ê tacai, é ûna pwa na èpà tàra, majoroé [ê pai pitêre dàra kàra] ê popai kà Pwiduée, â rà nama panuâ cèikî.
18 «Â ê pàra arapwüru, âna rà tûu naa na ê pâ na nari upwâra na pwa daarà. Ê napuu bèepwiri, âna wà tèpa âboro, na rà têre ê popai, 19  Mataio 19.23–24êco na rà pidumapiê goro ê pâ muru na tèepaa naa na gòropuu bèeni. Â rà itàa burà ê pâ neemuru gòropuu—muru na càcaa âji êkêe. Â wâru mwara ê pâ muru na rà wâdéari. Â câamwara ê popai naa goorà, â o câé caa tòpò cè pwêe.
20 «Êco na, napwa naa goo pàra arapwüru, âna rà tûu naa na ê napuu na wâdé. Ê pwi napuu bèepwiri, âna wà tèpa âboro na rà têre ê popai, â rà tòpi naa na pwâranümarà, â pwa pwâra ê popai naa goorà—pàra pwi, âna rà tòpò 30 pwêe; pàra tàpé na 60; â pàra tàpé mwara, âna rà too tiagoro 100.»
Pàra ucina kà Iésu
Mataio 13.31–32; Luka 8.16–18, 13.18–19
Wâra ânye
21  Mataio 5.15; Luka 11.33É ina tàra mwara wà Iésu pâ: «Câjè caa nuri ê wâra ânye, ma jè cajipi goro ê jè cio, é wâpà wiàna jè tòpò na aranara aupuu! Bwa! Jè nye tòpò dòiti. 22  Mataio 10.26; Luka 12.2Êdiri pâ muru na jèe naapwàniri, âna o mwa paari naa na pwéelaa. [Â o pâri ma jè côo bwàti.] 23 Wà pwina pwa ê pwâranyüruê, âna wâdé na é têre!»
24  Mataio 7.2Â é ina tàra mwara pâ: «Guwà pwacôoco bwàti ê pwina guwà têre, [ba na pwa tàwà ê autâmogòori goo]! Ba ée mwa pwa tàwà wà Pwiduée, ê pwina guwà pwa tà pàra tàpé. Â ée mwa pwa cèna piwéna jii ê pwina guwà pwa. 25  Mataio 13.12, 25.29; Luka 19.26Ba wà pwina jèe pwa têe [ê autâmogòorimuru] âna o jèu âjagò têe côwâ. Â wà pwina kîri ê pwina tà têe, â o dàgòtù jiié côwâ ê ji dàramuru na tà têe.»
Arapwüru na picipu acari
26 É ina mwara wà Iésu pâ: «Napwa ê *Mwaciri kà Pwiduée, âna é pwacèwii ni:
«É mwa tâa wà pwi jè âboro. Na jè tòotù, âna é câmi ê pâ arapwüru naa na aupwanapô kêe. 27 Â géewê, â é tàpo nao. Â rà cipu i pâ arapwüru, â rà pimaina too. Êco na wà pwini, âna câé caa tâmogòori cè pai cipu kàra. Ba ticè na wakè goo* Ba ticè na wakè goo—Grec: Wiàna é puu, é, wiàna é tàcî, â rà nye cipu naa ne ma pwaa., 28 ba nye wakè kâra ê napuu na é pacipu ê pâ arapwüru. Â é nama rà pimaina too, tiagoro na rà pâra tòpò pwêe, ma pudòé Pudòé (é, pudòoé)—Graine.. 29  Joël 4.13; Auinapàpari 14.15Ûna jèe gòo i aupwanapô, â wà pwi âboro bèepwiri, âna é mwa bàra pipwabwàtié târa piûnya.»
Pudòro upwâra
30 É ina mwara wà Iésu pâ: «Napwa ê Mwaciri kà Pwiduée, âna é pwacèwii dà? Wàéni ê pwi ucina, târa ma guwà tâmogòori:
31-32 «É pwacèwii ê jè pudòro upwâra na dau kîri awé na jè câmi. Â, na é cipu, â é jèe pâ nau upwâra na dau maina awé Grec: É pwacèwii ê pudòro moutarde. Na jè câmi, âna ji pwi naramuru na dau kîri, jii diri ê pâ naramuru ni gòropuu. 32Â gée na càùé, â é cipu, â é jèe pâ nau dau maina jii diri ê pâ muru na jè câmi. Moutarde(sénevé), âna càcaa upwâra na dau maina, êco na é maina jii pàra muru na câmi naa na aupwanapô. Ucina na wâdé ba kâjè naani na Kalédoni, âna upwâra bwe, ba é dau maina, â ê pudòé, âna dau kîri.. Â maina pâ ditèe, â pâri ma rà pwa wânaîrà naa gò ê pâ marü.»
33 Wâru pâ ucina na wàrapwiri na é ina wà Iésu, ba na é inapàpari târa ê pâ âboro ê popai kà Pwiduée. É pwa ê pai wiâ wèe, ma rà pa cè jèpa kàra gée goo.
34 É ciburà pwa ucina tàra. Êco na, naa mwa nye tà wàilà acari ma tèpa *câmu kêe, â é mwa napéaati tàra diri.
É pacoo pòu Iésu
Mataio 8.23–27; Luka 8.22–25
35 Na pwi bàrane kâra tòotù-bà, â é ina wà Iésu tà tèpa câmu kêe pâ: «Jè gée naanigée, na ére gée côwâ.»
36 Â rà popaé wà tèpa câmu kêe, naa gòro i wànga na rà tâa gò. Â rà còpòo jii tèpa âboro. Êco na rà tàpo pâra wiârà wà pàra tàpé, na pâ pàra wànga.
37 Gée na càùé, â é tapoo uu i pwéretòotù, â jèe pimaina too ê pai uu kêe. Â jèe pimaina too wià, â jèe pwii naa na i wànga. 38 Êco na wà Iésu, âna é tâa boobà pwâragòro i wànga, âna é jèe puu, â é pwa pàarapû§ É pwa pàarapû—Grec: É pwa pàarapû naa gò jè pàarapû..
 rà patàcîê wà tèpa câmu kêe, â rà ina têe pâ: «Pwi a pwa pupûra, jè o jèe mwü! Wànau, càcaa âjimuru tâgà?»
39 Â é tàcî, â é kànari i pwéretòotù. Â é ina târa i nawià pâ: «Gà coo!»
 é nye po tànana kaa i napô.  é coo i pòu.
40 Â é ina tàra pâ: «Gorodà na wâgotàwà? Gona bwaa câguwà caa pâji cèikî kaa?»
41 Êco na po dau wâgotàra. Â rà pi-ina tàra pâ: «Ée! Gona wàilàapà pwi âboro bèeni, na pitêre dèe ê pwéretòotù ma ê nawià?»

4:1 Maréko 3.7–9; Luka 5.1–3

4:2 Mataio 13.34; Maréko 4.33–34

4:12 Ésaïe 6.9–10; Apostolo 28.26–27

4:19 Mataio 19.23–24

4:21 Mataio 5.15; Luka 11.33

4:22 Mataio 10.26; Luka 12.2

4:24 Mataio 7.2

4:25 Mataio 13.12, 25.29; Luka 19.26

*4:27 Ba ticè na wakè goo—Grec: Wiàna é puu, é, wiàna é tàcî, â rà nye cipu naa ne ma pwaa.

4:28 Pudòé (é, pudòoé)—Graine.

4:29 Joël 4.13; Auinapàpari 14.15

4:31-32 Grec: É pwacèwii ê pudòro moutarde. Na jè câmi, âna ji pwi naramuru na dau kîri, jii diri ê pâ naramuru ni gòropuu. 32Â gée na càùé, â é cipu, â é jèe pâ nau dau maina jii diri ê pâ muru na jè câmi. Moutarde(sénevé), âna càcaa upwâra na dau maina, êco na é maina jii pàra muru na câmi naa na aupwanapô. Ucina na wâdé ba kâjè naani na Kalédoni, âna upwâra bwe, ba é dau maina, â ê pudòé, âna dau kîri.

§4:38 É pwa pàarapû—Grec: É pwa pàarapû naa gò jè pàarapû.