13
O mwa tédidiri Wâra pwapwicîri
Mataio 24.1–2; Luka 21.5–6
Gée na càùé, â é còobé gée na *Wâra pwapwicîri wà Iésu. Â é ina têe wà pwi jè a *câmu kêe pâ: «Pwi a pwa pupûra, côo ê pâ atü goro ê auba, goo ê pé wâ bèeni! Nye dau wâdé kaa! Â po dau pwa kaamwa* Kaamwa—Magnificence. kêe!»
Luka 19.44Â é ina têe wà Iésu pâ: «Gà côo ê pâ auba bèeni? Âna go ina tâgà pâ: O mwa téura diri. Â o mwa ticè atü na o mwa pitâagòrà too wê.»
Ê pwina o tèepaa na pwâadèreè
Mataio 24.3–44; Luka 21.7–33
Rà tâa gòrojaa Élaio wà Iésu, ma wà Pétéru, ma Jacques, ma Ioane, ma wà André, wâcicima i Wâra pwapwicîri. Â rà tawèerié pâ: «Gà ina tâbà pâ o wiidà cèna o tèepaa ê pwina gà gére ina. Â o dà cè câmu kêe ma bà o tâmogòori pâ, o jèe tèepaa me ê pwi pàara-bà?»
 é ina tàra pâ: «Guwà ipwacôowà, â guwà cibwaa pwa ma ipa-imwüruwà. Ba o wâru tàpé na rà o tèepaa me, â rà o pa ê neeô.  rà o ina tàwà pâ: “Wâgo pwi Mesia [na go me gée jaa Pwiduée, na guwà tapacîê]!”  rà o ipa-imwüru ê pâ âboro na wâru. Guwà o têre cè airi paa, cèna wâmwünyabwe, ma jèkutâ goro paa na wâiti.  guwà cibwaa nama wâgotàwà! Ba o nye mara tèepaa ê pâ pwiibà, êco na o càcaa pâji pwâadàra gòropuu.
Ésaïe 19.2«[Â o wâru pâ ipaa pitiri gòropuu]: Ba ê pwi jè Ba, âna ru pipaa ma pwi jè Ba. Â wà pwi jè ukai, âna ru pipaa ma cè pwi jè ukai. Â o gù napuu, na pâ pàra ére gòropuu, â o pâ nau tèepaa ê pâ copwa na maina. Ê pâ na pai pwa wèe bèepwiri, âna o pwacèwii ê pâbéaari maagé kâra pitèpa èpo.»
O tubaèpà tà tèpa cèikî
Mataio 10.17–20«Guwà têre bwàti ê pwina o mwa tèepaa dariwà: Rà o mwa popawà pâ, naa na pâ wâra pitèimuru. Â rà o pâ nau èiwà, naa na pâ *wâra pitapitiri. Â o dàtiwà pâ, na ara tèpa kupénoo, ma wà tèpa ukai, gée goro na guwà tèpa âboro kôo. Â, na wàrapwiri, â guwà o tèpa *paâjupâraô, na ararà. 10 Ba wâdé na jèe mara inapàpari ê Picémara Wâdé târa diri pâ Ba.
11  Luka 12.11–12«Â, na diri ê pâ pàara na rà o mwa tâjùruwà ma pitèiwà, â guwà cibwaa pidumapiê goro cè pai tòpi kàwà tàra. Ba guwà mwa ina co ê popai na é naa tàwà wà Pwiduée, na pwi pàara-bà. Ba o ê Nyuâaê Pwicîri na ée tùra, â o càcaa wâguwà.
12  Mataio 10.21«[Na pwi pàara bèepwiri, âna] wà pwi jè âboro, âna é panuâ pwi aéjii kêe, ba na tétàmwereê. Â é wàrapwiri mwara wà pwi caa kâra èpo, tà pwina naîê. Â wà tèpa èpo, âna rà o mwa pipaa ma tèpa nyaa ma caa kàra. Â rà o pwa ma rà pwa wârimuru, tiagoro pai pòtàmwararà.
13  Mataio 10.22; Ioane 15.21«Êdiri pâ âboro, âna rà o pièpàriwà Pièpàri—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Miiri. gooò. Êco na wà pwina é cimwü tia pwâadèreè, âna ée mwa pa-udòé wà Pwiduée [ma naa têe ê *wâro dàra gòiri jaaé].»
O maina pai maagé kà tèpa âboro
14  Daniel 9.27, 11.31, 12.11«Guwà o pâ nau côo ê capwi na é tèepaa me naa na ére na càcaa autâa kêe—muru na jè miiri, ma jè pwùkùru goo.»
(Â wà pwina é pûra ni, âna wâdé na é tâmogòori bwàti ê pwini!) «Â, na pàara bèepwiri, âna wâdé na rà uru naa gò pâ jaa, wà tàpé na rà tâa *Judée! 15  Luka 17.31Â wà pwina é nao gòroigé jii wâ Nao gòroigé jii wâ—Grec: Tâa gòrowâ. Côo Mataio 24.17., âna é cibwaa wâjué côwâ, nau mudàra cè jè muru, wâna ê wâ kêe. 16 Â wà pwina é tâa na ê na aupwanapô, âna é cibwaa wâjué côwâ naa jaaé, ma é popa ê ârabwée kêe. 17  Luka 23.29Au! Wârico! Ba, na ê pâ tòotù bèepwiri, âna o po dau pwaée kâra pa ilàri na rà nyarana, ma pa ilàri na rà pa-di ê èpo kàra.
18 «Â guwà pwapwicîri tà Pwiduée pâ, na càcaa tèepaa mariwà, ê pâ muru bèepwiri, na pàara na pièpà napô na! 19  Daniel 12.1; Auinapàpari 7.14Ba, na pàara bèepwiri, âna rà o dau maagé côo wà tèpa âboro. Ba bwaa nye ticè cè pwi jè âboro, cèna ée jèe maagé côo wàrapwiri—tapoo gée na autapoo goo ê gòropuu, ûna é nye tòpò diri ê pâ muru wà Pwiduée—tiagoro nabà. Â o jèe nye ticè cè pwi jè âboro, cèna ée mwa wàrapwiri côwâ ê pai maagé kêe.
20 «Wiàna wà Pwiduée Pwi Ukai, âna càcaa nümee na é nama piboo ê pâ jéûru tòotù bèepwiri, â pwiri nye ticè cè pwi jè âboro cèna é piupa ê wâro kêe. Êco na é niimiri pâ, na é nama piboo, wàrapwiri goo wà tàpé na é jèe pitòrigarirà.»
Tèpa ‘mesia’ na rà tèpa pwâ
21 «Â wiàna é ina tàwà ê pwi jè âboro pâ: “Guwà côo! É wâni wà pwi *Mesia, [*pwi a pa-udòjè]!” é wâpà wiàna é ina pâ: “É wâna ê ére bèeni!” â guwà cibwaa cèikî naa gooé. 22  Auinapàpari 13.13Ba rà o mwa tèepaa me cè tèpa ‘mesia’ ma tèpa ‘péroféta’ na rà tèpa pwâ. Â rà o pwa ê pâ wakè goro pàtàmarà na rà mwa pò goo wà tèpa âboro, târa ma rà ipa-imwürurà. Â rà ipwadàrapwa mwara ma rà ipa-imwüru tàpé na é jèe pitòrigarirà wà Pwiduée. 23 Â, na wàrapwiri, â wâguwà, âna guwà o ipwacôoco! Ba go jèe tàmara ina tàwà ê pâ muru na o mwa tèepaa!»
Pai wâjué me côwâ kà Iésu
24  Ésaïe 13.10; Joël 2.10, 3.4, 4.15; Auinapàpari 6.12–13«Na pâ tòotù-bà, â rà o dau maagé côo ê pâ âboro. Â gée na càùru pwiri:
 
O câé té i tòotù.
O bàutê i parui.
25  Rà o tûu pâ îricò.
Gùmagù pâ pàaé§ Gùmagù pâ pàaé—Pai ina wèe pâ, o piaraégò pâ îricò; é, o gùmagù pâ mwaciri ma tèpa ukai kàra; é, o gùmagù tèpa duée..
Ésaïe 13.10; 34.4
 
26  Daniel 7.13«Â, na pàara bèepwiri, âna o côoô, wâgo *Pwina naîri âboro, wiàna go tèepaa me na nee, naa na ê pàtàmoo, ma ê pai maina ma muugère kôo. 27  Mataio 13.41; Maréko 13.32Â go o panuâ me tèpa *angela, ba na rà popa tàpé na go jèe pitòrigarirà. Â rà panaimarirà, pitiri ê gòropuu.»
Câmu goro iri wâi
28 «Wâdé na guwà picòo bwàti ê câmu kâra ê *iri wâi. Ba, na é bwaa tapoo ti, â guwà tâmogòori pâ, ée jèe tèepaa me ê pàara na ucuu i napô. 29 Wàrapwiri na guwà côo pâ, gére tèepaa ê pàra câmu na go gére ina, â guwà o tâmogòori pâ, o jèe pacoo diri* O jèe pacoo diri—é, Go o jèe tèepaa. (Pai wâjué côwâ kà Iésu.) Naa naporomee bèeni, âna wà Iésu, âna é mara ina du ârailu pàara na o mwa tèepaa: Jèpwi, âna, pai tubatiàu ê ville Iérusaléma, gée na càùru pai bà kêe, na naja 70. Jèpwi, âna, pâ muru na o mwa tèepaa naa pwâadàra gòropuu, béaa kâra pai o wâjué me côwâ kêe.. 30 Â go ina tàwà ê âjupâra pâ: [O càcaa gòiri.] Wà pàra tèpa âboro nabà, âna rà o bwaa nye côo pwiri, béaa kâra pai o bà kàra. 31 Ba o tiàu ê napwéretòotù ma ê gòropuu; â napwa ê popai kôo, âna o càcaa tiàu.»
Guwà tà tàcî
32 «Nye ticè pwi âboro, cèna tâmogòori cè tòotù ma cè ineretòotù, cèna o tèepaa ê pâ muru bèepwiri. Ba câbà caa tâmogòori mwara wâgo Pwina naî Pwiduée, ma wà tèpa angela kêe. Â nye wàco Caa, na é tâmogòori. 33 Guwà pwacôoco, â guwà cibwaa tà puu! Ba câguwà caa tâmogòori cè pàara cèna o tèepaa na.
34 «Ba ipwacèwii naa goo pwi âboro na é pâ nau ipokâa jii napô kêe. Â é naa tà tèpa wakè kêe ê tàrù, naa goro diri ê pâ neemuruê, tiagoro ê pwârawâ kêe. Â é ipâdi naa goorà ê jèpa wakè kàra. Â é pitûâri tà pwi a wéaari goropwârawâ pâ, na é tà tâa ma tàcî.
35  Luka 12.38«Â [ipaiwà naa goowà]—wâdé na guwà tà tàcî! Ba o câguwà caa tâmogòori, cè pàara cèna ée tèepaa me côwâ na, wà pwi apooro pwârawâ. Ba pwiri o bàrane, é pwiri o nabibiu kâra ne, pwiri naa gòropwaa Naa gòropwaa—Grec: Na é to i ja., pwiri gòro dàuru. 36 Â wiàna é pwairi tèepaa me, â càcaa wâdé na é pâmariwà na guwà gére puu! 37 Ê pwina go ina tàwà, âna popai tà diri tèpa âboro: Wâdé na guwà tà tàcî!»

*13:1 Kaamwa—Magnificence.

13:2 Luka 19.44

13:8 Ésaïe 19.2

13:9 Mataio 10.17–20

13:11 Luka 12.11–12

13:12 Mataio 10.21

13:13 Mataio 10.22; Ioane 15.21

13:13 Pièpàri—Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Miiri.

13:14 Daniel 9.27, 11.31, 12.11

13:15 Luka 17.31

13:15 Nao gòroigé jii wâ—Grec: Tâa gòrowâ. Côo Mataio 24.17.

13:17 Luka 23.29

13:19 Daniel 12.1; Auinapàpari 7.14

13:22 Auinapàpari 13.13

13:24 Ésaïe 13.10; Joël 2.10, 3.4, 4.15; Auinapàpari 6.12–13

§13:25 Gùmagù pâ pàaé—Pai ina wèe pâ, o piaraégò pâ îricò; é, o gùmagù pâ mwaciri ma tèpa ukai kàra; é, o gùmagù tèpa duée.

13:26 Daniel 7.13

13:27 Mataio 13.41; Maréko 13.32

*13:29 O jèe pacoo diri—é, Go o jèe tèepaa. (Pai wâjué côwâ kà Iésu.) Naa naporomee bèeni, âna wà Iésu, âna é mara ina du ârailu pàara na o mwa tèepaa: Jèpwi, âna, pai tubatiàu ê ville Iérusaléma, gée na càùru pai bà kêe, na naja 70. Jèpwi, âna, pâ muru na o mwa tèepaa naa pwâadàra gòropuu, béaa kâra pai o wâjué me côwâ kêe.

13:35 Luka 12.38

13:35 Naa gòropwaa—Grec: Na é to i ja.