5
É tü tàra pâ duée gée goo ‘Wâraduée’
Mataio 8.28–34; Luka 8.26–39
Rà tèepaa wà Iésu ma wà tèpa *câmu kêe, naa Gadara* Gadara—Nee mwara Gérasène., wâna ére gée côwâ kâra i *nawià Galilée. Â é boo gée gò i wànga wà Iésu. Â é nye còobé me kaa gée nacârü wà pwi jè âboro na pwa duée gooé, â é me cara Iésu. 3-4 Wà pwiibà âna é pwi a pitâa nacârü. Â nye ticè pai pwa wèe ma rà tâjùrué, ma rà pwa ma pii ê du îê ma du âê; ipaiwà mwara na tòoé goro itùpaò. Ba rà nye ciburà piié goo, â é nye taaci pòpàgà kêe. Â nye ticè pwi âboro na pwa nii kêe târa cipaé ma é tàpo tâa. Na diri ê pàara, ûna ne ma pwaa, â é mu tàmadò ê pâ pwâra wiikau, wâna i nacârü, ma gòro pâ pûru jaa. Â é mu pièié côwâ goro ê pâ atü.
6-8  Maréko 1.24Ûna é côo wà Iésu gée iti, â é itàtà caraé. Â wà Iésu, âna pwa na é tü târa ê duée gée gooé. Â wà pwi âboro, âna é tùu jùrué na araé, â é tomara too pâ: «Iésu, *Pwina naî Pwiduée nidò *napwéretòotù, dà na nümagà dàra pwa tôo? Go ilagà naa na nee Pwiduée pâ, gà cibwaa pwa tôo cèna èpà.»
 é tawèerié wà Iésu pâ: «Gona dà neegà?»
 é tòpi têe pâ: «Wâraduée É tòpi têe pâ: «Wâraduée»—é, Rà tòpi têe tèpa duée pâ: «Aupò goro duée».
[Â rà ina pâ duée wâgooé pâ: «Üu kaa] ba dau wâru wàibà!»
10 Â é É—é, Rà (tèpa duée). tacoo goo wà Iésu, â é ina têe pâ: «[Na gà pacòobé pâ duée bèeni gée gooò, â] gà cibwaa tü tàra géeni napô!»
11-12 Â wà tèpa duée mwara, âna rà tacoo gooé, â rà ina têe pâ: «Naabà pâ ma bà too naa na ê pâ puàkà bèepwiri!»
Ba pwa ê pé pubu puàkà na dau maina, na rà tàgére ija géeni gopaére jaa. 13 Â é naa tàra ê pwina rà ilari wà Iésu. Â rà còobé, gée goo i pwi âboro, â rà gée naa goo i pâ puàkà. Â rà nye itàtà kaa i pâ puàkà, géenidò gòro i jaa, boo naaniboo nawià, â rà mwü naawê. Â rà po wâmwünyabweri 2 000.
Pipâra i jèkutâ
14 Wà tèpa wéaari wàra i pâ puàkà, âna rà itàa pâ, nau wiâ ê jèkutâ bèepwiri, naaniboo na village, ma pitiri ê napô. Â rà me ê pâ âboro, nau côo ê pwina gére tèepaa. 15 Ûna rà tèepaa mwünyabweri Iésu, â rà côo i pwi âboro na ia pwa duée gooé, na é tàgére tâaboo. Â é jèe coona ê pâ ârabwée, âna é jèe po wâdé ê pai tâa kêe. Â nye po dàpàgà tàra, â dau maina ê pai wâgotàra. 16 Â wà tàpé na rà po côo diri ê pwina tèepaa, âna rà piwiâ tà pàra tàpé ê jèkutâ goro i pwi âboro bèepwiri, ma i pâ puàkà. 17 Â wà tèpa âboro [gée na napô-bà] âna rà tacoo goo wà Iésu, â rà ina têe pâ: «Bà ilagà pâ, na gà pâra gée na napô kâbà.»
18 Â é tò naa gò i wànga wà Iésu. Â wà i pwi a tâa gooé i pâ duée, âna é ilaé pâ: «Nümoo na go pâra wiâgà.»
19 Êco na é tòpi têe pâ: «Gà wâjué naa pwârawâ'gà naa jaa tèpa jèneregà. Â gà wiâ ê pai meaarigà kà Pwi Ukai, ma êdiri ê pâ muru na é pwa ba kâgà.»
20 Â é wâjué côwâ wà pwini. Â é wiâ naa na pwi ére, na ina goo wê pâ Dix Villes§ Dix Villes—Nee mwara Décapole. 10 villes na rà caajurirà., ê pâ muru na é pwa ba kêe wà Iésu. Â rà po dau pò wà diri tèpa âboro.
Pai wâdé côwâ kà du ilàri
Mataio 9.18–26; Luka 8.40–56
21 É tò naa gò i wànga wà Iésu, â é gée naa na ére gée côwâ. Â wâru ê pâ âboro, na rà tâbèepié na bàrawià. 22 Â é tèepaa me wà pwi jè âboro na nee Jaïrus, pwi jè caa kâra *wâra pitapitiri. Â é côo Iésu, â é pâra nau tùu jùrué béaa kêe. 23 Â é tacoo gooé, â é ina têe pâ: «[Gà me wài!] Ba wà tô nari èpo kôo, âna ée jèe pwa na é bà. Gà me nau tòpò ê du îgà naa gòé, ba na tiàu ê maagé kêe, ba na é wâdé côwâ.»
24 Â é pâra wiâê wà Iésu. Â gée goo na wâru ê pâ âboro na rà pâra mwara, â rà nye po cibèepié ma igabiarà naa gooé.
Tô ilàri na 12 naja kêe goro maagé
25 É tâa nabibiu kà tèpa âboro bèepwiri, tô jè ilàri, na jèe po 12 naja kêe goro maagé, ba, mu tèepaa me ê pàara na mu itàa domii gooé. 26 Jèe po dau wâru ê pâ dotée na é pâ nau côorà, â rà mwa nye dau tubamaagée kaa. Â é jèe po tubatiàu ê mwani kêe, êco na câé caa wâdé; â é mwa nye dau èpà kaa.
27 É têre ê jèkutâ goo Iésu wà tôoni. Â é mee ni, càù Iésu. Â é tu naa goo ê ârabwée kêe, 28 ba é piniimiri pâ, ‘Wiàna go tu naa goo co i ârabwée kêe, â o jèe tiàu acari i maagé kôo.’ 29 Ûna é pwa, â nye nama coo kaa ê pai joro wàra ê domii gooé. Â é têre naa gooé pâ jèe tiàu ê maagé kêe.
30  Luka 6.19Â wà Iésu, âna é têre pâ, pâra gée gooé ê jè jènere nii kêe. Â é tawèeri ê pâ âboro pâ: «Wàilàapà na tu naa goo i ârabwée kôo?»
31 Â rà tòpi têe wà tèpa câmu kêe pâ: «Gorodà na gà ina pwiri? Ba gà côo, po dau wâru pâ âboro ni, â rà cibèepijè, â rà cau igabiarà naa googà!»
32 Êco na é tà niâ bèepié wà Iésu, ba na é nye mudàra pâ wàilàapà na pwa pwiri. 33 Â napwa i tô ilàri, âna é céca, ba wâgotêe. Ba é tâmogòori ê pwina tàgére tèepaa têe. Â é me, â é tùu jùrué na ara Iésu, â é ina têe diri ê âjupâra.
34  Maréko 10.52; Luka 7.50, 17.19Â é ina têe wà Iésu pâ: «Cidòri nyuâagà, co tôoni! Gà jèe wâdé côwâ goo ê cèikî'gà! Â gà pâra, â ée mwa tâa jaagà ê pinaanapô. Gà jèe piétò!»
Tô èpo kà Jaïrus
35 Na é bwaa gére ina pwiri wà Iésu, â wà pàra tèpa âboro, âna rà tèepaa me, gée jaa Jaïrus—i pwi apooro i wâra pitapitiri. Â rà ina tà pwini pâ: «Au! É jèe bà i èpo'gà. Â gà cibwaa cèpo tà pi-iluuri wà pwi a pwa pupûra.»
36 Êco na câé caa ipacè naa goo ê pâ pwâratùra bèepwiri wà Iésu, â é ina tà Jaïrus pâ: «Gà cibwaa pwa ma wâgotâgà! Â gà cèikî!»
37 Nabwé, â é popa co wà Pétéru, ma wà tupédu aéjii—wà Jacques, ma wà Ioane. Ba càcaa nümee na rà pâra wiâê cè pàra âboro. 38 Rà tèepaa pâ naa pwârawâ kà Jaïrus. Â nye dau wâru kaa ê pâ pwâratùra wê. Â é côo wà Iésu, na rà gére i ma pijinünü. 39 Â é tò naa na i wâ, â é ina tàra pâ: «Cina guwà po dau wàrapwiri, ê pai pikòi kàwà? Â cina guwà i? Napwa tô nari èpo bèepwiri, âna câé caa bà, â é nye po puu.» 40 Â rà pitaurèe gooé.
 é cau pacòobérà diri wà Iésu, â é popa i du nyaa ma caa kâra i èpo, ma wà tèpa âracié a câmu kêe.  rà tò naa na ê naditàrawâ, na jèe tòpò i ji nari èpo naawê. 41  Luka 7.14 é tu pâ naa goro îê, â é ina têe pâ: «Talitha, koumi» (na pai ina wèe pâ: Èpo, cimadò, ba go ina tâgà).
42 Â é nye cimadò kaa i ji nari èpo, â é pâra! Â rà nye dau pò kaa wà tàpé na rà tâa wê. (Napwa naa goo wà tôoni, âna jèe 12 naja kêe.)
43 Â é ina tàra wà Iésu pâ, na rà naa cè uti kêe. Â é pitûâri tàra pâ: «Guwà cibwaa ina târa cè âboro ê pwina guwà côo.»

*5:1 Gadara—Nee mwara Gérasène.

5:6-8 Maréko 1.24

5:9 É tòpi têe pâ: «Wâraduée»—é, Rà tòpi têe tèpa duée pâ: «Aupò goro duée».

5:10 É—é, (tèpa duée).

§5:20 Dix Villes—Nee mwara Décapole. 10 villes na rà caajurirà.

5:30 Luka 6.19

5:34 Maréko 10.52; Luka 7.50, 17.19

5:41 Luka 7.14