16
É wâro côwâ gée na aubà
Mataio 28.1–8; Luka 24.1–12; Ioane 20.1–10
[Na capàto na bàrane] ûna jèe nabwé ê *tòotù pwicîri [kà tèpa *Juif] â wà Maria gée Magdala, ma Salomé, ma wà Maria nyaa kà [José ma] Jacques, âna rà pâ nau wâri ê jawé ûrea, ba na rà wicèpwiri naa gòro ê naii Iésu. Na pwapwicîri, na bwaa dàuru, na é gére êgòdò tòotù, â rà pâra naa na auipwàni. 3-4 Â wii naigé, âna rà gére pi-ina tàra pâ: «Gona wàilàapà na o mwa pwùru i atü goro i pwêe? Ba po dau maina!»
Êco na, ûna rà tèepaa pâ, â rà côo pâ jèe pwùru. Â rà tò naa na i pwêe auipwàni. Â rà côo pwi âboro èpo na é tâa gòro âji îjè, na é coona ê ârabwée gòri na pwaa* Pwi âboro èpo na é… Pai ina wèe pâ, pwi angela. Côo mwara Angela naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.. Â rà po dau pò, ma wâgotàra.
Êco na é ina tàra pâ: «Guwà cibwaa nama wâgotàwà! Ba [go tâmogòori pâ] guwà me nau mudà Iésu gée Nazareth, wà pwi ia tanamiriê naa goro *kurucé. Guwà têre, jèe tiàué ni, ba é jèe tàcî gée na aubà, â é jèe wâro côwâ! Ba wàéni ê ére, na ia tòpòé naawê. Mataio 26.32; Maréko 14.28Â guwà wâjué côwâ wài, â guwà ina tà Pétéru ma tèpa *câmu kà Iésu pâ, é tapacîwà wâ Galilée wà Iésu. Â guwà o mwa côoê naawê, wàra na ia é jèe ina tàwà.»
 rà còobé gée na i auipwàni i pa ilàri, â rà itàa pâ.  po dau dàpàgà tàra, â rà céca.  càra caa ina târa âboro imudi, ba po dau wâgotàra.
 
Nee tii 9–20, âna nye tiàu na pâ Tii Pwicîri naa na grec na muru béaa.
É pipaarié tà tèpa âboro kêe
Mataio 28.9–20; Luka 24.13–53; Ioane 20.11–23; Apostolo 1.6–11
—Tà Maria gée Magdala
Na pwapwicîri na bwaa dàuru, âna é wâro côwâ gée na aubà wà Iésu. Â é pipaarié béaa tà Maria gée Magdala, wà i tô ilàri, na ia é nama é wâdé na é tü târa ê pâ 7 duée gée gooé. 10 Â wà tôoni, âna é me, nau piwiâ tà tèpa bée Iésu, ê pwina é côo.
Napwa wàilà, âna rà tàgére pijinünü imuru Iésu. 11 Â é ina tàra wà Maria pâ: «É jèe wâro côwâ wà Iésu! Ba go côoê!»
Êco na càra caa cèikî naa gooé.
—Tà tupédu a câmu kêe
12 Pwa tupédu a câmu kà Iésu, âna ru pâra wii naigé, â ru còobé gée na ville. Â é cipàpariru wà Iésu, na jèe ité pai côoê. 13 Â ru wâjué côwâ, ba na ru piwiâ tà pàra tèpa câmu, êco na wàilà mwara, âna càra caa cèikî naa gooru!
—Tà tèpa 11 apostolo kêe
14  1 Korénito 15.5Â bénabwé wèe, âna é pipaarié tà tèpa 11 *apostolo kêe, wà Iésu, na rà bwaa gére ija. Â é pwarà, â é ina tàra pâ: «Po dau gòo ê pûruwà! Tàutàwà na guwà cèikî, na rà ina tàwà pâ, go jèe wâro côwâ!»
15  Apostolo 1.8Â é ina tàra mwara pâ: «Guwà pâra pitiri ê gòropuu, â guwà inapàpari ê *Picémara Wâdé, târa diri ê pâ âboro. 16  Apostolo 2.38Â wà pwina é cèikî naa goo, ma *upwaaé, âna ée mwa udò, [â o tâa têe ê *âji wâro]. Â wà pwina câé caa cèikî, âna ée mwa pitèié wà Pwiduée, ma naa wârimuru têe. 17  Apostolo 2.4, 8.7Wàéni pâ câmu kêe naa goo tàpé na rà cèikî:
 
Rà o tü târa ê pâ duée, naa na neeô;
Rà o pwa ê pâ pwâratùra na pâ ité;
18  Luka 10.19; Apostolo 28.3–6Rà o cipa ê pâ dòèa naa na îrà;
Rà o wâdo cè jawére bà Rà o cipa ê pâ dòèa…Rà o wâdo cè jawére bà—Pai ina wèe pâ, wiàna rà wâdo… ba càcaa popai goro ê pwina wâdé na jè pwa. Popai goro ê pwina pâri ma tèepaa tà pàra tèpa câmu kà Iésu. Jawére bà—Poison., â o càra caa bà goo;
Rà o tòpò ê du îrà naa gò tèpa maagé, â rà o wâdé côwâ.»
 
19  Apostolo 1.9–11, 2.33–34Gée na càùru ê pai ina kêe tàra pwiri, â dàgòtù too naa napwéretòotù, wà Pwi Ukai Iésu, â é tâa gòro étò kà Pwiduée [ba na é pitûâ wê]. 20  Apostolo 14.3; Hébéru 2.3–4Â wà tèpa câmu kêe, âna rà pâpitiri pâ napô, ba na rà inapàpari ê Picémara Wâdé. Â é pitu tàra wà Pwi Ukai. Â é *paâjupâra ê Popai na rà inapàpari, ba é naa tàra ê pàtàmee, ba na rà pwa ê pâ câmu, na rà pò goo wà tèpa âboro.

*16:5 Pwi âboro èpo na é… Pai ina wèe pâ, pwi angela. Côo mwara Angela naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

16:7 Mataio 26.32; Maréko 14.28

16:14 1 Korénito 15.5

16:15 Apostolo 1.8

16:16 Apostolo 2.38

16:17 Apostolo 2.4, 8.7

16:18 Luka 10.19; Apostolo 28.3–6

16:18 Rà o cipa ê pâ dòèa…Rà o wâdo cè jawére bà—Pai ina wèe pâ, wiàna rà wâdo… ba càcaa popai goro ê pwina wâdé na jè pwa. Popai goro ê pwina pâri ma tèepaa tà pàra tèpa câmu kà Iésu. Jawére bà—Poison.

16:19 Apostolo 1.9–11, 2.33–34

16:20 Apostolo 14.3; Hébéru 2.3–4