Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Maréko 3
3
É nama tiàu maagé kà pwi âboro na tòotù pwicîri
Mataio 12.9–14; Luka 6.6–11
Gée na càùé, â é wâjué côwâ naa na *wâra pitapitiri wà Iésu. É tâa wê mwara wà pwi âboro na bà ê îê. Â wà tàpé na rà tâa wê, âna rà côo bwàti wà Iésu pâ, pwiri é pwa ma é wâdé côwâ wà pwi âboro bèepwiri, na *tòotù pwicîri? Ba rà mudàra cè pai pwa wèe, ba na rà o mwa pitòtié.
 é ina wà Iésu tà pwina bà i îê pâ: «Gà me naani.»
Luka 14.3Â é ina tà tàpé na rà tâa wê pâ: «Wànau? Pwa tàrù kâjè na tòotù pwicîri, ma jè pwa na wâdé, é, ma jè pwa pwina èpà? Wâdé na jè pawâro pwi âboro, é, wâdé na jè panuâê ma é bà* Panuâê ma é bà—Grec: Tanooriê.
Êco na càra caa tòpi têe. Â é po niârirà burà putàmu wà Iésu. É pikîri, ba bwaa dau gòo pûrurà. Â é ina tà pwi âboro bèeni pâ: «Gà patàrù ê îgà.»
 é patàrù i îê, â é nye wâdé kaa.
Mataio 22.15–16Â rà còobé gée na wâra pitapitiri wà tèpa *Farasaio. Â rà nye pitùra kaa ma tèpa âboro gée na ére kà *Héroda Antipas. [Càra caa mu pitêrerà béaa, êco na] rà pimudàra naima cè pai pwa wèe ba na rà pòtàmwara Iésu.
Wâru âboro na rà medari Iésu
Rà pâra jiirà wà Iésu ma wà tèpa *câmu kêe, dàra bàrawià Galilée. Â wâru ê pâ âboro na rà pâra wiârà—âboro me gée pâ napô Galilée, ma *Judée, ma Idumée. Â rà me mwara gée *Iérusaléma, ma gée na ére gée côwâ kâra nairiwâ Ioridano, ma gée na ére wâgoro jènere du ville Tyr ma Sidon. Ba rà pitêre ê jèkutâ goro ê pâ muru na é pwa wà Iésu, â nümarà na rà côoê.
 é ina tà tèpa câmu kêe wà Iésu pâ: «Guwà pwabwàti ê jè nari wànga, ba na o càra caa igabiao Igabia—Être serré, pressé. Piti gée goo. ê pâ âboro bèeni.»
10  Mataio 14.36Ba rà gére itàa me dèe wà diri tèpa maagé, ba na rà tu naa gooé, ma rà o wâdé. Ba [rà têre pâ] é jèe pawâro ê pâ âboro na wâru. 11  Luka 4.41Â, na rà côoê ê pâ duée [na tâa goo tèpa âboro] â rà tûuboo, â rà tùu jùrurà béaa kêe, â rà tomara too pâ: «Gà *Pwina naî Pwiduée!»
12  Mataio 12.16; Maréko 1.34Â é tûâri tàra wà Iésu pâ: «Guwà cibwaa inapàpario!»
É pitòrigari tèpa 12 apostolo kêe
Mataio 10.1–4; Luka 6.12–16
13 Gée na càùé, â wà Iésu, âna é too naa gòrojaa. Â é todà tèpa âboro na nümee goorà, â rà medarié. 14 Â é mwa pitòrigari gée jaarà tèpa 12 âboro, ba na o tèpa bée {â é nama neerà pâ *apostolo}. Â é panuârà, ba na rà picémara ê *Mwaciri kà Pwiduée. 15 Â é naa tàra ê tàrù ma pàtàmee, ba na rà tü târa ê pâ duée. 16  Ioane 1.42Wàilà-ni tèpa 12 apostolo:
 
Simona (é pitunee têe wà Iésu pâ Pétéru);
17  Luka 9.54Jacques, pwina naî Zébédée;
Ioane, pwi aéjii kà Jacques (é pitunee tà tupédu aéjii-bà pâ Boanergès, na pai ina wèe pâ ‘Tupédu a tòoka’) ‘Tupédu atòoka’—Grec: Tupédu naîri tikakara. Nee bèepwiri, âna pai ina wèe pâ, ru tupédu aputàmu wài. Càcaa teeru ê tikakara.;
18 André;
Filipo;
Barthélemy;
Mataio;
Toma;
Jacques, pwina naî Alphée;
Thaddée§ Thaddée—Nee mwara Jude. Pwina naî Jacques. (Côo Ioane 14.22, Apostolo 1.13.);
Simona, pwi Zélote* Zélote—Grec: Cananite. Pwi âji âboro Judée na nümee na é paêgò tèpa Roma gée napô kêe.;
19 Judas Iscariote, wà pwina ée mwa ipwa tûâ tà Iésu.
 
20 É wâjué côwâ naa pwârawâ wà Iésu. Â wâru ê pâ âboro na rà pitànaima mwara naawê. Â ticè pai pwa wèe ma rà ija wà Iésu ma wà tèpa apostolo kêe. 21 Â wà tèpa âboro gée na tâa kà Iésu, âna rà me nau popaé jiirà, ba rà niimiri pâ é jèe piwârau.
É tòpi tà tèpa âboro Iésu
Mataio 12.22–50; Luka 11.14–23, 8.19–21
22  Mataio 9.34, 10.25Pwa tèpa *dotée goro ê Naèà, na rà boo gée Iérusaléma. Â rà ina pâ: «É wâgoo wà Iésu wà Caatana Caatana—Grec: Béelzébul. Côo mwara Caatana naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii., pwi caa kà tèpa duée. Ba wàé kaa, na é naa têe ê pàtàmee, ba na é tü târa ê pâ duée.»
23 Â é todàra wà Iésu, â é tawèerirà pâ: «Gona é wànau târa cè pai pitü têe côwâ wà Caatana?»
 é ina tàra ê pâ ucina bèeni: 24 «Wiàna é pipaa dèe côwâ ê jè mwaciri, â o pwacoé ma é cimwü. 25 Â wiàna é picicaraé côwâ ê caapwi tâa, â o càcaa cimwü. 26 Â wiàna é pipaa dèe côwâ wà Caatana, é, wiàna câé caa pitêre dèe côwâ, â o jèe nye càcaa gòiri pâ ê pàtàmee.  jèe nye êkaa ê pai pitubatiàué. 27 Â wiàna nümajè na jè too gòro gòori naa na ê wâ kà pwi jè âboro na é gòo, ma jè popa ê pâ neemuruê, â wâdé na jè mara piié.  géewê, â jè mwa bàra pa ê pâ neemuruê na tâa na wâ kêe.
Popai na èpà na o càcaa pwanauri
28  Luka 12.10«Guwà têre bwàti, ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: O pâri ma pwanauri pwi âboro na é pwa na èpà, â wâpà, wiàna é piècaari Pwiduée. 29 Êco na wà pwina é tùra ba èpà naa goo ê Nyuâaê Pwicîri, âna o càcaa pwanauri. Ba o jèe nye tà tâa dàra gòiri awé.»
30 É ina pwiri wà Iésu, ba kà tèpa dotée goro ê Naèà. Ba rà ina pâ pwa duée gooé.
Âji tâa kà Iésu
31  Maréko 6.3; Ioane 2.12; Apostolo 1.14Gée na càùé, â rà tèepaa me wà nyaa kà Iésu, ma wà tèpa jiié. Â rà tâa boo naa pé gòroigé. Â rà panuâ dò pwi jè âboro naa na i wâ, ba na é todèe.
32 Wâru ê pâ âboro na rà tâbèepi Iésu, [naa na i wâ] â rà ina pâ: «Gà côo, rà wâboo gòroigé wà nyaa'gà ma wà tèpa aéjii'gà. Â rà mudàgà.»
33 Â é tòpi tàra pâ: «Wàilàapà nyaa kôo? Ma wàilàapà cè tèpa aéjii kôo?»
34 Â é po niâri tèpa âboro na rà gére tâbèepié, â é ina tàra pâ: «Guwà côo, wàilà-ni wà nyaa kôo, ma wà tèpa aéjii kôo. 35 Ba wà pwina é pwa ê câbawâdé kà Pwiduée, âna wàé kaa pwiri, ê pwi aéjii kôo, ma tô naigé kôo, ma nyaa kôo.»

3:4 Luka 14.3

*3:4 Panuâê ma é bà—Grec: Tanooriê.

3:6 Mataio 22.15–16

3:9 Igabia—Être serré, pressé. Piti gée goo.

3:10 Mataio 14.36

3:11 Luka 4.41

3:12 Mataio 12.16; Maréko 1.34

3:16 Ioane 1.42

3:17 Luka 9.54

3:17 ‘Tupédu atòoka’—Grec: Tupédu naîri tikakara. Nee bèepwiri, âna pai ina wèe pâ, ru tupédu aputàmu wài. Càcaa teeru ê tikakara.

§3:18 Thaddée—Nee mwara Jude. Pwina naî Jacques. (Côo Ioane 14.22, Apostolo 1.13.)

*3:18 Zélote—Grec: Cananite. Pwi âji âboro Judée na nümee na é paêgò tèpa Roma gée napô kêe.

3:22 Mataio 9.34, 10.25

3:22 Caatana—Grec: Béelzébul. Côo mwara Caatana naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

3:28 Luka 12.10

3:31 Maréko 6.3; Ioane 2.12; Apostolo 1.14