9
Maréko 13.30«Go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wà Pwiduée, âna é gére tòpò naani ê Mwaciri kêe, naa na diri ê pàtàmee. Â wà pàra tèpa gére wâni nabà, âna rà bwaa côo ê pai tèepaa kâra i Mwaciri, béaa kâra cè pai bà kàra.»
Paari pai maina ma muugère kà Iésu naa gòrojaa
Mataio 17.1–13; Luka 9.28–36
Apostolo 3.22; 2 Pétéru 1.17–18Gée na càùru 6 tòotù, â wà Iésu, âna é popa wà Pétéru, ma Jacques ma Ioane. Â rà too, naa gò ê pé jaa na maina. Â pitòotéri pai côo Iésu, na ararà. Â pâra ma po dau pwaa ê pâ ârabwée kêe, â é pwâra. Â nye ticè cè jè âboro wâni gòropuu na pâri ma é pwa cè ârabwée, cèna pwaa pwacèwii pwiri. Â rà nye côo kaa wà Élia ma wà *Moosé, [tupédu *péroféta béaa] na rà tàgére pitùra ma wàé.
5-6 Â po dau wâgo tà wà Pétéru ma wà tupédu bée. Â é ina wà Pétéru tà Iésu pâ: «Pwi a pwa pupûra, nye po dau wâdé tâbà, na bà gére tâa ni jaagà. Â wâdé na bà pacima cè tèpa âracié nacapè—ba kâgà jèpwi, â kà Élia jèpwi, â kà Moosé jèpwi.»
É ina pwiri, ba câé caa tâmogòori cèna é ina, goo pai wâgotêe.
 é tèepaa me ê jè nee, â é cajipirà.  rà têre ê pwâratùra gée na nee, na ina pâ: «Wà pwini, âna wàé co kaa pwiri, ê Pwina naîô [na caapwi co] na dau wânümoo gooé.  guwà pitêre dèe.»
 rà piniâ bèepirà wà tèpa *câmu, êco na jèe nye tà wàilà acari ma Iésu.
Ûna rà tàbàtù gée gòrojaa, â é ina ba gòo tàra wà Iésu pâ: «Guwà cibwaa ina târa âboro ê pwina guwà côo, tiagoro ê tòotù, na go mwa wâro côwâ gée na aubà, wâgo *Pwina naîri âboro.»
10 Â rà pitêre dàra ê pwâratùra bèepwiri. Êco na rà pitawèerirà pâ: «Gona dà ê pai ina wèe bèepwiri pâ, ée mwa wâro côwâ gée na aubà?»
Rà tawèerié goo Élia
11 Gée na càùé, â rà tawèeri Iésu pâ: «Wà tèpa *dotée goro ê Naèà, âna rà ina pâ: “Wà péroféta Élia, âna wàé pwi a mara pâbéaa [kà pwi *Mesia, *pwi a pa-udò].” Âna gorodà?»
12-13  Psaume 22.2–19; Ésaïe 53.3; Malachie 3.23 Mataio 11.14Â é tòpi tàra wà Iésu pâ: «Üu kaa. É mara pâbéaa me wà Élia, ba na é tòpò bwàti diri pâ muru, naa na pai tâa wê. Â go ina tàwà pâ, é jèe nye me wà Élia* É jèe nye me wà Élia—Wà Iésu, âna é ina Ioane Pwi apiupwaa, ba wakè kêe, âna pwacèwii wakè kà péroféta Élia. (Côo Luka 1.17.). Êco na rà jèe pwa têe ê pwina èpà na rà niimiri wà pàra tèpa âboro, pwacèwii na jèe wii naa na *Tii Pwicîri. Â jèe wii mwara gooò, wâgo Pwina naîri âboro pâ, na go o mwa maagé côo, â rà o mwa èpàrio wà tèpa âboro.»
É nama wâdé côwâ pwi jè èpo na pwa duée gooé
Mataio 17.14–21; Luka 9.37–43
14 [Na rà boome côwâ gée gòrojaa] wà Iésu ma wà tèpa âracié a câmu kêe, â rà pâdari wà pàra tèpa câmu béerà. Â rà côo ê pâ âboro na rà dau wâru na rà tâbèepirà. Ba rà tàgére pitùra ma tèpa dotée goro ê Naèà. 15 Ûna rà côo Iésu wà tèpa âboro, â po dàpàgà tàra. Â rà itàa pâdarié, ba na rà pwabwàcu têe. 16 Â é tawèeri tèpa câmu kêe pâ: «Gona dà cèna guwà pi-ina ma wàilà?»
17 Â é tòpi têe wà pwi jèpwi gée goo tèpa âboro bèepwiri, â é ina pâ: «Pwi a pwa pupûra, pwa na go popa me pwina naîô darigà. Ba pwa pé duée na wâgooé, na é pwa ma câé caa tùra. 18 Â é mu popaé, ma tüê boo naa napuu. Â wà pwina naîô, âna mu còobé ê pâ oropwêe, â é mu tòngüru ê poropwêe. Â mu po gòo ê naiié. Â go ila tèpa câmu'gà pâ, na rà tü têe, êco na càcaa pâri naa goorà.»
Nye cau pâri diri tà pwi a cèikî!
19 É ina tàra wà Iésu pâ: «Au, [go nyi meaariwà] wâguwà tèpa âboro nabà, ba bwaa câguwà caa cèikî! Tiagoro wiidà na go o bwaa nye tà tâa jaawà, ma pidàpwicâariô naa goowà? Popa me i pwi nari âboro èpo!»
20 Â rà popaé me. Ûna é côo Iésu i duée, â é nye nama é po céca diri kaa. Â é tûu, â é biié naa napuu. Â còobé gée pwêe ê pâ oropwêe.
21 Â wà Iésu, âna é tawèeri pwi caa kêe pâ: «Gona âradipi pàara, na pwa têe ê pwini?»
 é tòpi têe pâ: «Nye tapoo gée na aukîri kêe. 22 Ê pwi duée bèepwiri, âna é mu tüê naa na ânye, ma naa najawé, ba na é bà.  gà meaaribà, ma pitu tâbà, wiàna pâri ma gà pwa.»
23  Mataio 21.21; Maréko 11.23Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Gorodà na gà ina tôo pâ: “Wiàna pâri ma gà pwa?” Nye cau pâri diri tà pwi a cèikî!»
24 Â é nye tomara kaa wà pwiibà pâ: «Go cèikî! Êco na gà pitu tôo, ba càcaa po maina ê pai cèikî kôo!»
25 Â é côo wà Iésu pâ, wâru ê pâ âboro, na rà jèe tapoo me naa gooru. Â é nye pwa kaa i duée, â é ina têe pâ: «Wâgà pwini, na gà pwa ma câé caa tùra ma têrejè, âna go ina tâgà pâ: Gà còobé gée goo pwi âboro èpo bèeni! Â gà cibwaa mwa caa tò côwâ naa gooé!»
26  Maréko 1.26Â é pé wiikau i pé duée bèepwiri, â é nye nama é po céca diri i pwi âboro èpo, â é nye còobé kaa. Êco na, napwa i pwi âboro èpo, âna é pwacèwii na é jèe bà. Â wâru ê pâ âboro na rà ina pâ, é jèe maagé. 27 Êco na é tuboo dèe wà Iésu, â é dàgòtùé [ba é jèe wâdé].
28 Gée na càùé, â é wâjué naa pwârawâ wà Iésu. Ûna rà pitâa acari ma tèpa câmu kêe, â rà tawèerié pâ: «Cina càcaa pâri ma bà pwa ma é còobé i duée?»
29 Â é tòpi tàra pâ: «Nye gée goro co ê pwapwicîri tà Pwiduée, na o pâri ma jè pacòobé ê pwi pwâra duée bèepwiri.»
É pacâmuri tèpa câmu kêe
Mataio 17.22–18.9; Luka 9.44–50
30  Ioane 7.1Rà còobé gée na ére bèepwiri wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe, â rà pitapàgà wài napô Galilée. Â càcaa nüma wà Iésu na rà tâmogòori wà tèpa âboro, pâ é tâa wê. 31  Maréko 8.31, 10.32–34Ba é gére pacâmuri tèpa câmu kêe [goro pai o bà kêe].
Go o mwa bà ma wâro côwâ
É ina tàra pâ: «O mwa icurio tà tèpa âboro, wâgo Pwina naîri âboro. Â rà o tâjùruo, â rà o pwa ma go bà. Êco na, naa na béâracié kâra tòotù gée na càùé, âna go mwa wâro côwâ gée na aubà.»
32  Luka 9.45Êco na càra caa tâmogòori ê pwina é ina tàra. Â wâgotàra na rà tawèerié.
Wàilàapà wà pwina é imaina?
33 Rà tèepaa pâ naa Capernaüm. Ûna rà tò naa na wâ, â é tawèeri tèpa câmu kêe wà Iésu pâ: «Gona dà cèna guwà pi-ina na ia jè gére me?»
34 Êco na càra caa tòpi têe. Ba ûna rà gére me wii naigé, â rà pitawèerirà pâ: «Gona wàilàapà cè pwina pwamuru naa gooé naa nabibiu kâjè?»
35  Mataio 20.25–27; Maréko 10.43–44; Luka 22.24Â é tâaboo wà Iésu, â é ina tàra pâ, na rà cibèepié, â é ina tàra pâ: «Wiàna nümee na é imaina wà pwi jè âboro, â wâdé na é pwi a pwicò ma pwi a piâboro kîri kâra diri pâ âboro.»
36 Â é popa ji nari èpo, â é tòpòé boo, naa nabibiu kàra. Â é bwénüuê, â é ina tàra pâ: 37  Mataio 10.40«Wà pwina é tòpi naa na neeô pwi jè nari èpo pwacèwii ni, âna é tòpio. Â wà pwina é tòpio, âna é tòpi mwara wà Pwina é cùruo me.»
Naaco pwina câé caa cicarajè
38 É ina wà Ioane tà Iésu pâ: «Pwi a pwa pupûra, bà côo pwi jè âboro, na é tü târa ê pâ duée, naa na neegà. Â pwa na bà ina têe pâ, na é cibwaa pwa, ba câé caa pwi béejè.»
39 Â é tòpi tàra pâ: «Guwà cibwaa pacooé! Ba wà pwina é wakè goro pàtàmoo, âna o pwacoé ma é ina cè pwina èpà naa gooò. 40  Mataio 12.30; Luka 11.23Ba wà pwina câé caa cicarajè, âna é pwi béejè. 41  Mataio 10.42Â go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wà pwina é naa tàwà cè jè wârado jawé moo, ba guwà tèpa bée Kériso, âna wà pwi bèepwiri, âna ée mwa tòpi pumee.»
Guwà pwacôoco!
42 [É ina mwara wà Iésu pâ]: «Gà cibwaa pwa ma gùmagù ê cèikî Pwa ma gùmagù ê cèikî—é, Nama é pwa na èpà—Grec: Nama é tûu. kà [pwi âboro kôo, na é pwacèwii] ji pwi nari èpo. Ba wiàna wàrapwiri, â o ê wârimuru'gà, âna o dau maina jii na jè tòo naa goro nyagà cè pé atü cèna maina, ma jè tügà naaniboo najawé.
43  Mataio 5.30«Wiàna majoroé ê îgà, na gà pwa na èpà; â gà tapàgàé Côo note goo Mataio 5.29–30.. Ba o wâdé ba kâgà, na gà tò naa na *âji wâro, pa caapwi îgà. Dau pwaée'gà na gà wéaari ê du îgà, â gà pâiti jii Pwiduée§ Gà pâiti jii Pwiduée… Grec: Gà pâ naa géhenne (l'enfer). Ipaiwà naa na pâ nee tii 45 ma 47.! Ba naa na ére bèepwiri, âna o nye tà ciburà tòogà ê maagé côo, pwacèwii ê na ânye na càcaa bà. { 44 Â pwa pâ ûne na uti naiiri âboro, âna càra caa bà naa na pwi ére-bà.}
45 «Â wiàna majoroé ê âgà, na gà pwa na èpà; â gà tapàgàé. Ba o wâdé ba kâgà, na gà tò naa na âji wâro, pa caapwi âgà. Dau pwaée'gà na gà wéaari ê du âgà, â tügà naa na ére na gà pwamaagé côo naawê! { 46 Ba ê ânye na ére-bà, âna càcaa bà. Â pwa pâ ûne na rà uti ê naiiri âboro, â càra caa bà naa na pwi ére-bà.}
47  Mataio 5.29«Â wiàna majoroé ê âraporomeegà, na gà pwa na èpà; â gà èrù tâjii. Ba o wâdé ba kâgà, na gà tò naa na *Mwaciri kà Pwiduée, pa caapwi âraporomeegà. Dau pwaée'gà na gà wéaari ê du âraporomeegà, â tügà naa na ére na gà pwamaagé côo naawê! 48  Ésaïe 66.24Â wê, âna càra caa bà ê pâ ûne, na rà iri ê naparawére âboro. Â jè maagé, pwacèwii na tòjè ê ânye.
49 «Diri ê pâ âboro, âna o naa tàra ê ânye ma còo* Ânye ma còo—Naa na pwapwicîri kà tèpa Juif, âna rà tòpò còo naa gò pâ ârapwaailò na tòo naa goro ânye. (Côo Lévitique 2.13.) Ê ânye, âna ucina goro pai cèitiri èpà kâjè, pwacèwii na jè cîri ê mwani mii, ba na é dau pwéelaa. Ê còo, âna ucina goro napârajè na jè wârori ê wâro na pwicîri, â na jè tèpa pinaanapô. (Côo nee tii 50.) Pwacèwii pai wéaari ê noo kâra macii goro còo, ba na o càcaa wâbu. (Côo note goo Mataio 5.13.), [târa ma cèitiri èpà kàra]. 50  Mataio 5.13; Luka 14.34Napwa ê còo, âna jè muru na wâdé [târa ma pwa nümara ê utimuru]. Êco na, wiàna tubatiàu ê nümee, â jè o wànau târa ma jè o pwa ma tèepaa côwâ ê nümee? Bwa, pwacoé! Wâdé na é tâa goowà ê còo, â guwà wâro na tàbwàti ma pàra tèpa béewà.»

9:1 Maréko 13.30

9:2 Apostolo 3.22; 2 Pétéru 1.17–18

9:12-13 Psaume 22.2–19; Ésaïe 53.3; Malachie 3.23

9:12-13 Mataio 11.14

*9:12-13 É jèe nye me wà Élia—Wà Iésu, âna é ina Ioane Pwi apiupwaa, ba wakè kêe, âna pwacèwii wakè kà péroféta Élia. (Côo Luka 1.17.)

9:23 Mataio 21.21; Maréko 11.23

9:26 Maréko 1.26

9:30 Ioane 7.1

9:31 Maréko 8.31, 10.32–34

9:32 Luka 9.45

9:35 Mataio 20.25–27; Maréko 10.43–44; Luka 22.24

9:37 Mataio 10.40

9:40 Mataio 12.30; Luka 11.23

9:41 Mataio 10.42

9:42 Pwa ma gùmagù ê cèikî—é, Nama é pwa na èpà—Grec: Nama é tûu.

9:43 Mataio 5.30

9:43 Côo note goo Mataio 5.29–30.

§9:43 Gà pâiti jii Pwiduée… Grec: Gà pâ naa géhenne (l'enfer). Ipaiwà naa na pâ nee tii 45 ma 47.

9:47 Mataio 5.29

9:48 Ésaïe 66.24

*9:49 Ânye ma còo—Naa na pwapwicîri kà tèpa Juif, âna rà tòpò còo naa gò pâ ârapwaailò na tòo naa goro ânye. (Côo Lévitique 2.13.) Ê ânye, âna ucina goro pai cèitiri èpà kâjè, pwacèwii na jè cîri ê mwani mii, ba na é dau pwéelaa. Ê còo, âna ucina goro napârajè na jè wârori ê wâro na pwicîri, â na jè tèpa pinaanapô. (Côo nee tii 50.) Pwacèwii pai wéaari ê noo kâra macii goro còo, ba na o càcaa wâbu. (Côo note goo Mataio 5.13.)

9:50 Mataio 5.13; Luka 14.34