Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Maréko 8
8
É pa-ija 4 000 âboro Iésu
Mataio 15.32–39
Na pwi pàara bèepwiri, âna rà pitapitirirà naa jaa wà Iésu ê pâ âboro na wâru. Â jèe ticè uti kàra. Â é todà tèpa *câmu kêe wà Iésu, â é ina tàra pâ: Maréko 6.34–44«Au, meaari tèpa âboro bèeni! Ba jèe âracié tòotù kâjè ma wàilà, â jèe ticè utimuru. Â wiàna go pawâjuépirirà, â o ticè nii kàra wii naigé. Ba wâru tàpé na rà me gée iti.»
 rà tòpi têe wà tèpa câmu kêe pâ: «A?! Jè o wànau cè pai naa uti kàra diri, naani na pé ére na auticia?»
Êco na é ina co pâ: «Gona âradipi poloa na wâjaawà?»
 rà ina têe pâ: «7 poloa.»
Nabwé, â é ina târa pâ âboro pâ na rà tâaboo. Â é popa i pâ 7 poloa, â é pwaolé tà Pwiduée. Â é tubiti, â é naa tà tèpa câmu kêe. Â rà ipâdi naa goo tèpa âboro. Nye pwa mwara ê nyi pàra ârawéà kàra. Â é pwaolé tà Pwiduée. Â é ina tà tèpa câmu kêe pâ na rà ipâdi mwara. Â rà ija tiagoro na rà jèe po cau pwàro diri. Â gée na càùé, â wà tèpa câmu, âna rà tòri ê dèreè, â po 7 nakébò maina na wâbé. Po 4 000 âboro na rà ija!
Nabwé, â é ina tàra wà Iésu pâ, na rà wâjué côwâ naa jaarà. 10 Â wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe, âna rà tò naa gò i wànga. Â rà pâra naa na ére Dalmanoutha.
É ina tèpa Farasaio wà Iésu
Mataio 16.1–12
11 Rà tèepaa medari Iésu wà pàra tèpa *Farasaio, â rà tapoo pitòocia ma wàé. Ba nümarà na rà pitü tûâ têe. Â rà ina têe pâ: «Paari tâbà cè *câmu kâra pàtàmee na wâgoogà. Â géewê, âna bà o tâmogòori pâ, wà Pwiduée na é panuâgà medaribà.»
12  Mataio 12.39; Luka 11.29Â é watàu wà Iésu, â é ina pâ: «Gona gorodà na rà ciburà ilari cè câmu kêe wà tèpa âboro nabà? Â go ina tàwà ê âjupâra pâ: O càra caa côo cè câmu kâra pàtàmee wà tèpa âboro nabà!»
13 Â [é picijajai, â] é pâra jiirà. Â é tò naa gò i wànga, â é gée naanigée na ére gée côwâ.
‘Nyaa kâra poloa’ na èpà
14 [Rà tèepaa pâ naa na ére gée côwâ. Â] wà tèpa câmu kêe, âna rà [côo pâ rà] tà ipwanauri na rà pa cè poloa. Â tà dàra caapwi co ji poloa kàra. 15  Luka 12.1Â é ina tàra wà Iésu pâ: «Guwà ipwacôoco ê nyaa kâra poloa kà tèpa Farasaio, ma ê nyaa kâra poloa kà *Héroda.»
16 Â rà pi-ina tàra wà tèpa câmu pâ: «A! [Pwiri gée goro na] câjè caa pa poloa?»
17  Maréko 6.52Â é têre, â é ina tàra pâ: «Cina guwà pi-ina tàwà pâ, guwà imwüru cè poloa? Gona bwaa câguwà caa côo ma tâmogòori? Wànau, bwaa gére picânauri tàwà? 18 Pwa ê âraporomeewà, â câguwà caa côo? Â pwa ê pwâranyüruwà, â câguwà caa têre? 19  Maréko 6.41–44Gona câguwà caa niimiri i pwi tòotù na go ipâdi i pâ 5 poloa tà i pâ 5 000 âboro? Â âradipi nakébò na guwà pawâjué côwâ?»
 rà ina têe pâ: «12 nakébò.»
20 «Ûna go ipâdi i pâ 7 poloa tà tèpa 4 000 âboro, â âradipi jéûru nakébò na ia guwà popa wâjuéri?»
 rà tòpi têe pâ: «7 nakébò.»
21 Â é ina tàra pâ: «Â bwaa câguwà caa pâ tâmogòori kaa?»
É nama é niâ côwâ pwi a bwi
22 Rà tèepaa pâ naa na village Bethsaïda. Â wà tèpa âboro wê, âna rà pame pwi jè a bwi. Â rà ila Iésu pâ na é tu naa gooé.
23 Â é tu naa goro îê wà Iésu, â é popaé còobé jii i village. Â é tòpò ê oropwêe naa gò du âraporomara pwi âboro bèepwiri. Â é tòpò ê du îê naa gòé, â é tawèerié pâ: «Dà cè pwina gà côo?»
24 Â é tàpiri du âraporomee wà pwi a bwi, â é ina pâ: «Go côo pâ âboro, êco na rà pwacèwii ê pâ upwâra na rà pâra.»
25 Â é jèu tòpò mwara ê du îê wà Iésu naa gòro âraporomee. Â é mwa bàra niâ bwàti wà pwini. Â é jèe wâdé, â é nye dau niâ tia-iti.
26 Â é ina têe wà Iésu pâ: «Gà wâjué naa jaagà, â gà cibwaa tò naa na village.»
É pwi Mesia wà Iésu
Mataio 16.13–28; Luka 9.18–27
27 Rà pâra wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe, naa na pâ village na tàmwünyabweri wâ ville Césarée-Filipo. Ûna rà gére pâra wii naigé, â é tawèeri tèpa câmu kêe pâ: «Gona dà cèna rà ina gooò wà tèpa âboro? Rà ina pâ wâgo wàa?»
28  Maréko 6.15Â rà tòpi têe pâ: «Rà ina wà pàra pwi pâ wâgà *Ioane Pwi a piupwaa. Â rà ina wà pàra tàpé pâ wâgà *péroféta Élia. Â rà ina wà pàra tàpé mwara pâ gà pwi jè ârapàara tèpa péroféta biu.»
29  Maréko 9.9; Ioane 6.68–69Â é tawèerirà wà Iésu pâ: «Â, na wâguwà na?»
 é tòpi têe wà Pétéru pâ: «Wâgà, âna gà pwi *Mesia, [pwi ukai na gà me gée goo Pwiduée]!»
30 Â é nye âji papwicîri jiirà kaa na rà inapàpari pwiri.
Ée mwa bà ma wâro côwâ
31 Gée na càùé, â é tapoo pacâmuri tèpa câmu kêe wà Iésu. Â é ina pâ: «O tèepaa ê pàara, na go mwa dau pwa ê maagé côo na, wâgo *Pwina naîri âboro. Ba wà tèpa pitûâ, ma wà tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò, ma wà tèpa *dotée goro ê Naèà, âna o nye tàutàra gooò. Â rà mwa pwa ma go bà. Êco na, naa na béâracié kâra tòotù gée na càùé, âna go o mwa wâro côwâ.»
32 É ina ba pwéelaa tàra ê popai bèepwiri. Êco na é todèe naa na jè ére wà Pétéru, â é pwaé.
33 Â é niâri wà tèpa câmu kêe wà Iésu. Â é pwa Pétéru, â é ina têe pâ: «*Caatana, gà tùugà géeni arao! Ba câgà caa niimiri pwacèwii Pwiduée; â gà niimiri pwacèwii tèpa âboro!»
Pai pâra wiâê
34  Mataio 10.38–39; Luka 14.27Géewê, â é todàra ê pâ âboro ma wà tèpa câmu kêe wà Iésu, â é ina tàra pâ: «Wiàna nüma cè pwi jè âboro na é me wiâô, â é cibwaa mwa tà piniimiriê côwâ. Â wâdé na é kâa ê *kurucé kêe, â é me wiâô. 35 Ba wà pwina nümee na é ipwamuru ê wâro kêe, âna ée mwa tubatiàu. Â wà pwina é panuâ ê wâro kêe ba kôo, ma ê *Picémara Wâdé, âna wà pwiibà, âna ée udò [ma tâa têe ê *âji wâro]. 36 Â târa dà kà pwi âboro na é tòpi diri ê pâ wâdé gòropuu, â wiàna é tubatiàu ê nyuâaê* Nyuâaê—Âji wâro na wâgooé.? 37 Gona o dà cèna pâri ma é icuri ma é pâmari côwâ ê nyuâaê?
38  Mataio 10.33«Napwa wà tèpa âboro nabà, âna rà jèe tèpa pwa na èpà, â càra caa pitêre dà Pwiduée. Wà pàra tàpé, âna rà kamu gooò ma ê popai kôo na ara pâ âboro. Â, na wàrapwiri, â wâgo Pwina naîri âboro, âna go o mwa kamu goorà, wiàna bà mwa me, ma tèpa *angela kêe Tèpa angela kêe—Grec: Tèpa angela pwicîri., [naa na pwi tòotù kôo. Na pwi tòotù-bà] â o paari ê pai maina ma muugère ma pai pwicîri kà Pwi Caa kôo.»
 

8:2 Maréko 6.34–44

8:12 Mataio 12.39; Luka 11.29

8:15 Luka 12.1

8:17 Maréko 6.52

8:19 Maréko 6.41–44

8:28 Maréko 6.15

8:29 Maréko 9.9; Ioane 6.68–69

8:34 Mataio 10.38–39; Luka 14.27

*8:36 Nyuâaê—Âji wâro na wâgooé.

8:38 Mataio 10.33

8:38 Tèpa angela kêe—Grec: Tèpa angela pwicîri.