Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Maréko 15
15
Rà popa Iésu pâ naa jaa Pilato
Mataio 27.1–31; Luka 22.66–23.25; Ioane 18.28–19.16
Luka 22.66Ûna po dàuru moo, â rà pitapitirirà naima diri ê wâra pitûâ kà tèpa *Juif—wà tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò, ma wà tèpa pitûâ, ma tèpa *dotée goro ê Naèà. Ba nümarà na rà tâmogòori ê pwina rà pwa tà Iésu. Â rà piié, â rà popaé pâdari *Pilato, [pwi kupénoo kà tèpa Roma]. Â é tawèerié wà Pilato pâ: «Gona nye wâgà kaa, na gà Pwi Ukai kà tèpa Juif?»
 é tòpi têe wà Iésu pâ: «Gà jèe nye tàgére ina.»
 wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò, âna wâru ê pâ muru na rà pinatòti Iésu goo.  é tawèerié mwara wà Pilato pâ: «Gona nye ticè cèna gà tòpi goo? Gà nye gére têre ê pâ muru na èpà na rà ina naa googà?»
Ésaïe 53.7; Maréko 14.61Êco na câé mwa caa tòpi wà Iésu, â é po dau pò gooé wà Pilato.
Nümarà goo Barabbas
Napwa Pilato, âna câmaajé têe, na diri pâ naja, na tòotù *Paséka, na é pacòobé gée na karapuu cè pwi jè âboro, na nüma ê Ba gooé. Â, [na naja bèepwiri, â] pwa pwi jè âboro, na nee Barabbas, na rà pitànaima na karapuu, ma tèpa bée. Ba rà tétàmwara âboro, na pàara na rà cicara tèpa Roma.
 rà tèepaa me naa jaa Pilato pâ âboro na wâru, â rà ilari jiié pâ: «Gà pwa ba kâbà, ê muru na jèe nye câmaajé tâgà na gà pwa.»
 é tòpi tàra pâ: «Gona nümawà na go panuâ côwâ Iésu, ‘pwi ukai kà tèpa Juif’?»
10 Ba é nye tâmogòori bwàti pâ, wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò, âna rà panuâ têe Iésu, goro pai piboo kàra.
11  Apostolo 3.13–14Êco na wà tàpéebà, âna rà cètùu ê pâ âboro, ba na rà ina pâ: «Panuâ tâbà wà Barabbas!»
Tanamiri Iésu naa goro kurucé!
12 É tawèerirà mwara wà Pilato pâ: «Â gona dà cèna go o pwa tà pwina guwà ina gooé pâ ‘pwi ukai kà tèpa Juif’?»
13 Â rà uu ma tomara too pâ: «Tanamiriê naa goro *kurucé!»
14 Â é jèu tawèerirà mwara pâ: «Gona dà cèna é pwa cèna èpà?»
Êco na rà ina wiikauri pâ: «Tanamiriê naa goro kurucé!»
15 Â é panuâ tàra wà Barabbas wà Pilato, ba nümee na rà wâdéarié ê pâ âboro. Â é pwa ma pâdi Iésu goro ubati. Â é panuâê tà tèpa coda, ba na rà tanamiriê naa goro kurucé.
Rà pitaurèe gooé tèpa coda
16 Wà tèpa coda, âna rà popa còobé Iésu, naa na gòroigé, kâra ê wâ maina kà kupénoo. Â rà todàra diri ê pé wâra coda. 17 Â rà piècaarié, â rà pwa ma é coona ê pé ârabwée na dau mii—[pwacèwii ârabwée kà pwi âboro imaina]. Â rà pàti ê pé bwe korona* Bwe korona—Couronne. Bwe kà pwi ukai. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Bwe câma. kêe, goro îri upwâra na pwa daaé, â rà tòpò boo naa gòro pûruê.
18 Â rà [cibèepié, â rà tànyiriê, ma] ina têe pâ: «Wée! Cidòri nyuâagà, co ‘Pwi ukai kà tèpa Juif’!»
19 Â rà nye tà pâdi ê pûruê goro ê bàra watü. Â rà nye tà èdurié, â rà nye tà tùu jùrurà araé. 20 Ûna nabwé ê pai piècaarié kàra, â rà tòpwùtù gée gooé i ârabwée mii, â rà naagée côwâ naa gooé ê ârabwée kêe. Â géewê, â rà popaé còobé naa gòroigé, ba na rà tanamiriê naa goro i kurucé.
Rà tanamiriê naa goro kurucé
Mataio 27.32–44; Luka 23.26–43; Ioane 19.17–27
21  Roma 16.13Pwa pwi jè âboro gée na ville Cyrène na nee Simona, pwi caa kà Alexandre ma wà Rufus Alexandre ma wà Rufus—Pwiri tupédu âboro imaina naa na wâra pwapwicîri na ville Roma., âna é me wê, ba é wâjué côwâ gée na aupwanapô. Â rà tacoo gooé wà tèpa coda, ba na é kâa ê kurucé kà Iésu. 22 Â rà popa Iésu, pâ naa gòro jè ti kâra jaa na ina goo wê pâ Golgota, na pai ina wèe pâ ‘Goro pwiripûru âboro’. 23 Â [wà pàra tàpé, âna] rà pinaanaimari ê dipâa bau ê jawé na maga Jawé na maga—Nee myrrhe. Pé wâi târa ma câjè caa têre ê maagé.. Â rà naa tà Iésu, êco na nye tàutêe na é wâdo.
24-25  Psaume 22.19Na po 9 ineretòotù na dàuru, âna rà tanamiriê naa goro i *kurucé wà tèpa coda. Â rà càù noo kâra tii, ba na rà tâmogòori pâ, wàilàapà na o popa ê pâ ârabwée kêe, ba na rà o pipâdi naa goorà. 26 Â rà popa ê ére upwâra, â rà wii naa goo, ê majoro ê pai bà kêe, pâ: iésu, pwi ukai kà tèpa juif.
27 Â rà tanamiri mwara tupédu a pwa na èpà naa goro jènere wà Iésu—wà pwi jèpwi naa gòro étò kêe; â wà pwi jèpwi naa gòro aèmwü kêe. { 28  Ésaïe 53.12Êkaa na pacoo i pwi ia mara wii naa na *Tii Pwicîri gooé, pâ: Rà naa wârimuru têe; ba rà ina pâ, é pwi a pwa na èpà.Ésaïe 53.12}
29  Psaume 22.8, 109.25; Maréko 14.58Wà tàpé na rà paé ma me na ére bèepwiri, âna rà ura ê pûrurà, â rà tànyiri Iésu, â rà ina pâ: «Pwiini, gona càcaa wâgà kaa, na gà o tédidiri i *Wâra pwapwicîri, â gà o pagòtù côwâ naa na âracié tòotù? 30 Â gà pa-udògà côwâ, ma gà boome gée goro i kurucé bèepwiri!»
31-32 Â wà tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò, ma wà tèpa dotée goro ê Naèà, âna rà pitaurèe goo Iésu mwara. Â rà pi-ina tàra jècaa pâ: «É pi-ina gooé pâ é Pwi Ukai kâjè tèpa *Isaraéla. Â é tâmogòori ma é pa-udò pàra tàpé, êco na câé caa tâmogòori ma é ipa-udòé côwâ! Wiàna é boo gée goro kurucé bèepwiri, â pwiri jè o mwa cèikî naa gooé!»
 nye ipaiwà mwara naa goo tupé na tanamiriru naa goro kurucé, naa goro jènereê. Ba ru nye pitaurèe gooé mwara.
Maagé bà kà Iésu
Mataio 27.45–56; Luka 23.44–49; Ioane 19.28–30
33 Ûna po gopaé bwàti, â nye po bàutê pitiri ê napô§ Pitiri ê napô—é, Pitiri ê gòropuu. tiagoro na âracié ineretòotù na càùru ija. 34  Psaume 22.2Ûna po âracié ineretòotù, â é tomara ba maina wà Iésu pâ: Éloï, Éloï, lama sabakthani? Pai ina wèe pâ: Pwiduée kôo, Pwiduée kôo, cina gà panuâô?
35 [Â càra caa têreê bwàti] wà pàra tàpé na rà tâa wê, â rà ina pâ: «Guwà côo, é todà *péroféta Élia!»
36  Psaume 69.22Â pwa pwi jè ârapàararà, âna é itàtà, â é popa jè imwaano, â é nuwa naa na ê dipâa na maga* Dipâa na maga—Dipâa na càcaa maina wâri wèe, na pinaanaimariê bau ê jawé.. Â é tòpò naa goro bàra upwâra, â é naa tà Iésu, ba na é wâdo. Â é ina [tà tèpa bée] pâ: «Tàpo tâa, ba pwiri jè o côo wà Élia, na é me, nau naaê boo géenidò goro kurucé!»
37 Êco na é dau uu too wà Iésu, â nye êgò kaa ôomaa kêe.
38 Â ê pé ciità maina, [na é târiwâri ê ére na dau pwicîri] naa na i Wâra pwapwicîri, âna nye tidàpa kaa, tapoo géenidò, tia niboo pwâadèreè.
39 Â wà pwi caa kâra coda roma na é coo ara Iésu, âna é côo ê pai bà kêe, â é ina pâ: «Âjupâra, wà pwi âboro bèeni, âna é *Pwina naî Pwiduée!»
Rà côoê wà pa ilàri
40  Luka 8.2–3Pwa pàra ilàri, na rà tâa wê mwara, âna rà tà coo iti, â rà côo pwiri—wàilà ma wà Maria gée Magdala, ma wà Salomé, ma wà Maria, nyaa kà tupédu aéjii José ma Jacques (wà pwina ina gooé pâ ‘Pwi dopwa’). 41 Wàilà kaa, na rà pâra wiâ Iésu, â na rà pitu têe, ûna é bwaa tâa napô Galilée. Â wâru ê pa pàra ilàri, na rà tâa wê mwara, na rà too wiâê mwara, naa *Iérusaléma.
Tòpòé naa na auipwàni
Mataio 27.57–61; Luka 23.50–56; Ioane 19.38–42
42-43 Diri ê pâ namuru bèepwiri, âna pacoo na [papwicî] tòotù béaa kâra ê *tòotù pwicîri kà tèpa Juif. Na papwicî, âna rà pwabwàti ê pi-ija târa tòotù pwicîri.
Na bàrane, âna é tèepaa me wà Ioséfa, pwi âboro gée Arimathée. Wà pwiibà, âna pwi jè âboro imaina, naa na wâra pitèimuru kà tèpa Juif. Â é pwi a nye tà gòo goro tapacîri ê pai tèepaa me kâra ê *Mwaciri kà Pwiduée. Â é ipagòorié, ba na é pâra naa jaa ukai Pilato, ma ilari jiié i naii Iésu. Ba nümee na é popa ê naiié béaa kâra ê pai tapoo kâra tòotù pwicîri.
44 Ûna é têre wà Pilato pâ, é jèe bà wà Iésu, â é pò. Â é todà pwi caa kâra coda, â é tawèerié pâ: «Gona jèe gòiri cè pai bà kêe?»
45 Â é piwiâ têe. Â wà Pilato, âna é naa tàrù tà Ioséfa, ba na é popa i naii Iésu. 46 Â wà pwiibà, âna é tapwùtù i naii Iésu gée gòro i kurucé. Â é cajipié goro ê ciità na é wâri. Â é popaé, â é tòpòé naa na ê auipwàni—pé pwêe na îri naa na pé atü. Â nabwé, â é pwùru ê jè pé atü maina, â é târiwâri i auipwàni. 47 Â wà Maria gée Magdala, ma wà Maria nyaa kà José [ma Jacques] âna ru côo ê ére na tòpò Iésu naawê.

15:1 Luka 22.66

15:5 Ésaïe 53.7; Maréko 14.61

15:11 Apostolo 3.13–14

*15:17 Bwe korona—Couronne. Bwe kà pwi ukai. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Bwe câma.

15:21 Roma 16.13

15:21 Alexandre ma wà Rufus—Pwiri tupédu âboro imaina naa na wâra pwapwicîri na ville Roma.

15:23 Jawé na maga—Nee myrrhe. Pé wâi târa ma câjè caa têre ê maagé.

15:24-25 Psaume 22.19

15:28 Ésaïe 53.12

15:29 Psaume 22.8, 109.25; Maréko 14.58

§15:33 Pitiri ê napô—é, Pitiri ê gòropuu.

15:34 Psaume 22.2

15:36 Psaume 69.22

*15:36 Dipâa na maga—Dipâa na càcaa maina wâri wèe, na pinaanaimariê bau ê jawé.

15:40 Luka 8.2–3