Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Maréko 2
2
É nama wâdé côwâ pwi a pitàbwamwa
Mataio 9.1–8; Luka 5.17–26
Gée na càùru ê pàra tòotù, â é wâjué me côwâ naa na village Capernaüm wà Iésu. Â rà têre pâ é wâ pwârawâ. Â wâru pâ âboro na ipitirà naawê, â jèe ticè autâa kàra, tia goropwârawâ. Â é inapàpari tàra ê popai kà Pwiduée. Â rà tèepaa me ê pàra âboro, na rà popa me ê pwi âboro na é pitàbwamwa. Ârapàpé tàpé gée goorà, na rà pitûriê me. Êco na ticè pai pwa wèe ma rà tòpòé na ara Iésu, majoroé ê pai wâru wàra ê âboro. Â rà [tàmee too naa gòrowâ* Gòrowâ—Pwa goro puu, â po bàracaari bwàti, â pâri ma jè pâra gò. Côo Mataio 24.17., â] rà dàgòtù ê jè ére gòrowâ, wâcicima wâna na é tâa wê wà Iésu. Â rà panuâ boo wà i pwi a pitàbwamwa, na é puu gòro ê aupuu kêe.
 é pò goo ê cèikî kà tèpa âboro bèepwiri, wà Iésu, â é ina tà pwi a pitàbwamwa pâ: «Pwina naîô, jèe pwanauri ê pâ èpà'gà.»
Rà tâa wê mwara ê pàra tèpa *dotée goro ê Naèà, â rà niimiri pâ, ‘Kaa! É tùra ba èpà naa goo Pwiduée wà pwi âboro bèeni [ba é nama ipaiwàilu ma wàé]! Wàilàapà na tâmogòori ma é pwanauri ê pâ èpà? Na nye wàco Pwiduée!’
Êco na é nye tâmogòori kaa ê pwina rà niimiri wà Iésu, â é ina tàra pâ: «Gorodà na wàrapwiri ê pâ pwâranümawà? Piticècoé na go ina têe pâ: “Jèe pwanauri ê pâ èpà'gà” jii na go ina têe pâ: “Cimadò, â gà pa ê aupuu'gà, â gà pâra Côo note goo Mataio 9.5..” 10 [Â wiàna pâri ma go nama é pâra na arawà diri] â guwà mwa tâmogòori pâ, pwa tàrù kà *Pwina naîri âboro, ma é pwanauri ê pâ èpà kà tèpa âboro naani gòropuu.»
 é ina tà pwi a pitàbwamwa pâ: 11 «Go ina tâgà ni pâ: Gà cimadò, â gà popa ê aupuu'gà, â gà pâra naa jaagà.»
12 Â é nye cimadò kaa naa nabibiu kâra i pâ âboro, â é nye popa kaa ê aupuu kêe, â é còobé.
 rà pò wà tèpa âboro, â rà ina pâ: «Ée! Câjè caa mu caa côo cè muru cèna wàrani!»  rà pwamaina Pwiduée.
É todà Lévi
Mataio 9.9–13; Luka 5.27–32
13 É wâjué côwâ naa bàrawià Galilée wà Iésu. Â wâru ê pâ âboro na rà picàù wiârà medarié. Â é pacâmurirà goro ê Popai.
14 Ûna é pâra wii naigé, â é côo wà Lévi, pwina naî Alphée, na é gére tâa na ê wâra *tò mwani wâripû Wâra tò mwani wâripû—Bureau des impôts.. Â é ina têe wà Iésu pâ: «Gà me wiâô!»
 é pò ma cimadò wà Lévi, â é pâra wiâê.
15 Gée na càùé, â rà pi-ija wà Iésu ma wà tèpa *câmu kêe naa jaa Lévi. Â wâru pâ âboro na rà pi-ija naima ma wàilà—wà tèpa tò mwani, ma wà pàra tàpé na èpà wâro kàra. Ba jèe pâ nau wâru âboro, na rà pâra wiâê. 16  Mataio 11.19Rà tâa wê mwara wà pàra tèpa dotée goro ê Naèà, gée goo tèpa *Farasaio. Â rà côo pâ rà pi-ija naima wà Iésu, ma wà diri tèpa âboro bèepwiri. Â rà ina tà tèpa câmu kêe pâ: «Gorodà na wà pwi caa kàwà, âna rà picaaija ma pibéerà ma tàpé na èpà ê wâro kàra, ma wà tèpa tò mwani?»
17 Â é têre wà Iésu, â é ina tàra pâ: «Càra caa bu dotée wà tàpé na rà wâdé. Â nye wàco tàpé na rà maagé. Câgo caa me, nau todà tàpé na rà tà niimiri pâ wâdé ê wâro kàra. Bwa! Go me nau todà tàpé na rà tà tâmogòori pâ èpà ê wâro kàra.»
Ucina goro pipwanya
Mataio 9.14–17; Luka 5.33–39
18 Na jè tòotù, â wà tèpa câmu kà *Ioane Pwi a piupwaa ma wà tèpa Farasaio, âna rà gére pipwanya. [Rà panuâ ê ija na jè ji pàara, ba na rà pwapwicîri tà Pwiduée.]
 rà medari Iésu wà tèpa âboro, â rà ina têe pâ: «Rà tàgére pipwanya wà tèpa câmu kà Ioane, ma wà tèpa câmu kà tèpa Farasaio.  gorodà na càra caa pipwanya wà tèpa câmu'gà?»
19 Â é tòpi tàra pâ: «Gona rà o pipwanya, wà tàpé na jè todàra naa goro ê piéa, na é bwaa tâa jaarà wà pwi a piéa? Bwa! Rà pi-ija ma wâdo. 20 Êco na o mwa me ê tòotù na ée mwa pâra jiirà wà pwi a piéa. Â géewê, â rà o mwa bàra pipwanya.
21 «Â nye ticè jè âboro, cèna é popa ê jè noo kâra imwaano na bwaa bwùu, ma é taiti naa goro ê pwina jèe dòroé. Ba [wiàna é nuwa i imwaano, â] o dàdàpa ê gòobàra ê imwaano na jèe dòroé. Â o mwa dau maina kaa ê aumadàpa goo.
22 «Guwà côo ê *wâra jawé na pwa goro parawére macii§ Wâra jawé… Côo ê ânuuru i wâra jawé na Mataio naporomee 9.: Câjè caa popa ê dipâa na bwaa âmuê, ma jè upwâwii ê wâra jawé na jèe dòroé. Ba o taaò i wâra jawé [ba pwacoé ma é tèe]* Pwacoé ma é tèe—É biié i dipâa na bwaa âmuê, â é pitoo ê pwéretòotù. Â wiàna jèe dòroé i wâra jawé, â o taaò, ba pwacoé ma é tèe i parawére macii, ba é jèe îgé.. Â o tubatiàu i dipâa bau i wâra jawé. Bwa! Wâdé na jè tòpò ê dipâa na bwaa âmuê, naa na ê wâra jawé na bwaa bwùu!»
Pwi apooro tòotù pwicîri
Mataio 12.1–8; Luka 6.1–5
23 Na jè *tòotù pwicîri, â rà pâra wii ê naigé na tapàgà na aupwanapô wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe. Â wii naigé, â rà tàpo pétâ pâ pwâra blé wà tèpa câmu.
24  Deutéronome 23.26Â rà ina tà Iésu wà pàra tèpa Farasaio pâ: «Pwiini, gona cina rà pwa na wàrapwiri wà tèpa câmu'gà? Âna muru na papwicîri, na ê tòotù pwicîri!»
25-26  1 Samuel 21.1–6 Lévitique 24.5–9Â é tòpi tàra pâ: «Gona bwaa câguwà caa pûra naa na tii ê pwina é pwa wà pwi ukai *Davita, na pàara kà Abiatar, pwi caa kà tèpa pwa *ârapwaailò? Ba, na jè tòotù, â rà copwa, wàilà ma wà tèpa bée, â nye ticè cèna rà uti. Â é tò naa na i wâra pwapwicîri pwa goro imwaano Wâra pwapwicîri pwa goro imwaano—Grec: Wâ kà Pwiduée. Côo Neeremuru (Vocabulaire).. Â é pa ê poloa, na naa tà Pwiduée, â é ija. Â é pa, â é nama rà ija mwara wà tèpa bée. Êco na ê poloa-bà, âna wàco wà tèpa pwa ârapwaailò, na pwa tàrù kàra ma rà ija.»
27  Deutéronome 5.14Â é ina mwara wà Iésu pâ: «É tòpò ê tòotù pwicîri wà Pwiduée, ba wàrapwiri goo wà pwi âboro. Â câé caa tòpò wà pwi âboro, ba na kâra ê tòotù pwicîri!
28 «Â wàépwiri ê majoroé ma wà Pwina naîri âboro, âna é pwi apooro ê tòotù pwicîri mwara.»

*2:4 Gòrowâ—Pwa goro puu, â po bàracaari bwàti, â pâri ma jè pâra gò. Côo Mataio 24.17.

2:9 Côo note goo Mataio 9.5.

2:14 Wâra tò mwani wâripû—Bureau des impôts.

2:16 Mataio 11.19

§2:22 Wâra jawé… Côo ê ânuuru i wâra jawé na Mataio naporomee 9.

*2:22 Pwacoé ma é tèe—É biié i dipâa na bwaa âmuê, â é pitoo ê pwéretòotù. Â wiàna jèe dòroé i wâra jawé, â o taaò, ba pwacoé ma é tèe i parawére macii, ba é jèe îgé.

2:24 Deutéronome 23.26

2:25-26 1 Samuel 21.1–6

2:25-26 Lévitique 24.5–9

2:25-26 Wâra pwapwicîri pwa goro imwaano—Grec: Wâ kà Pwiduée. Côo Neeremuru (Vocabulaire).

2:27 Deutéronome 5.14