12
Ucina naa goo tèpa wéaari nadipâa
Mataio 21.33–46; Luka 20.9–18
Ésaïe 5.1–2Wà Iésu, âna é piwiâ tà tèpa âboro ê pâ ucina. Â é ina tàra pâ:
«É mwa tâa pwi apooro nadipâa. Â é mwa câmi aupwanapô kêe. Â é mwa bariwâri goro ê auba, â é mwa îri pwêe, ba na aucòogai ê pwâra dipâa. Â é mwa bari ê wâ na dau gòri too, ba na aucibèri* Aucibèri—Tour de guet. (Cibèri—Surveiller d'en haut.) wàra ê nadipâa. Â nabwé, â [é niimiri pâ na é pâra nau ipokâa naa jè napô. Â] é wâri pàra tèpa âboro, ba na rà wéaari i na aupwanapô kêe. Â é pâra, â é tâa na jè napô.
«[Paé pâ parui, paé, paé, paé…] tèepaa naa na pàara na o pétâ pwâra dipâa na. Â é panuâ pâ pwi jè âboro kîri kêe, ba na é tòpi jii tèpa wéaari nadipâa cè kêe gée goro ê piûnya. Êco na rà pâdié, â rà panuâê pâ côwâ, â nye ticè cèna rà naa têe. Â géewê, â é panuâ me côwâ pwi jè âboro kîri kêe. Â rà pièié, â rà tanoori ê pûruê, â rà pé pidurié.
«Â nabwé, â é panuâ pâ mwara ê pwi béâracié kâra âboro kîri kêe, â rà catàmwereê… Wâru ê pàra tèpa âboro kîri kêe na é panuârà mwara. Â rà pâdi pàra pwi, ma tétàmwara pàra tàpé.
«Nabwé, â jèe nye ticè âboro târa ma é panuârà—jè dàra wàco pwi âji naîê, na dau wânümee gooé. Â é panuâê pâ tà tèpa piwéaari wàra i nadipâa. Ba é nye tà niimiri pâ rà o tòimiriê, ba wà pwina naîê.
«Êco na wà tèpa âboro èpà bèepwiri, âna rà pitêrerà, â rà ina pâ: “Guwà côo, wàé kaa ni wà pwi ia ée mwa pwi apooro i na aupwanapô, na cè jè tòotù. Wâdé na jè tétàmwereê cawi, ba na o mwa tà kâjè i na aupwanapô!”
Hébéru 13.12«Â rà tâjùrué, â rà tétàmwereê. Â rà popa i naiié, â rà tétâjii naaiti jii i na aupwanapô.»
 wà Iésu, âna é tawèeri tàpé na rà gére têreê, pâ: «Â o dà cèna ée pwa wà pwi apooro i nadipâa? Ée mwa po me wàé, â ée mwa nama tétàmwara i tèpa wéaari wàra i na aupwanapô.  ée mwa caa naa ê nadipâa bèepwiri tà pàra tàpé, ba na rà wéaari. 10  Psaume 118.22–23Guwà jèe nye gére pûra ê popai bèepwiri, naa na *Tii Pwicîri, pâ:
 
I pwi atü na rà tétâjii
wà tèpa ba wâ,
âna nye wàé kaa pwiri,
i âji êkêe!
[Tàutàra goo
pwi ò kâra wâao!]
11  Ba nye autûâri kà Pwi Ukai.
Jè pò goo pwényuâa kêe.»
Psaume 118.22–23
 
12 Napwa naa goo wà tèpa caa kà tèpa *Juif, âna rà tâmogòori pâ é tàgére pwa ucina naa goorà. Â dau nümarà na rà tâjùrué. Êco na wâgotàra, gée goo na wâru tèpa âboro na rà wâdéarié, â rà naaê, â rà pâra.
Wâripû kà tèpa Roma
Mataio 22.15–22; Luka 20.19–26
13  Maréko 3.6Wà tèpa pitûâ kà tèpa Juif, âna rà panuâ pâdari Iésu wà pàra tèpa *Farasaio, ma wà pàra tèpa tâa na ére kà *Héroda, ba na rà tü tûâ têe. Ba rà bu naigé ma rà pitòtié, gée goro cè pai mwa tòpi kêe tàra.
14 Â rà ina têe pâ: «Pwi a pwa pupûra, bà nye tâmogòori pâ, gà ina ê âjupâra. Â nye ticè âboro cèna wâgotâgà gooé, â câgà caa ipwaké goro âboro. Ba gà nye picémara ba *tàrù diri ê pâ muru na nüma Pwiduée na bà pwa. Â êkaa, na nümabà na bà tawèerigà pâ: Pwiri wâdé Pwiri wâdé… é, Pwiri pwa tàrù kâjè. Pwiri rà ina ê Naèà kâra Wâra pwapwicîri kà tèpa Juif. na jè wâripû Wâripû—Impôt. tà pwi ukai kà tèpa *Roma? É, o càcaa wâdé?»
15 Êco na é tâmogòori wà Iésu pâ, tèpa pwâ. Â é ina tàra pâ: «Gorodà na guwà ipawâmiô? Paari tôo ê jè mwani atü.»
16 Â rà pame têe. Â é ina tàra pâ: «Naporomee î ma nee î, na wâgòro ê mwani bèeni?»
 rà tòpi têe pâ: «Kà pwi ukai kà tèpa Roma.»
17  Roma 13.7Â é ina tàra wà Iésu pâ: «Â jèe wâdé, guwà pitôowâri tà pwi ukai ê pwina kêe; â guwà pitôowâri tà Pwiduée ê pwina kà Pwiduée.»
 rà po dau pò goo ê pai tòpi kêe.
Pai o wâro côwâ kà tèpa bà
Mataio 22.23–33; Luka 20.27–38
18  Apostolo 23.8Napwa naa goo wà tèpa *Sadukaio, âna [jè ditàra pwapwicîri kà tèpa Juif, na] càra caa cèikî pâ, rà o wâro côwâ wà tèpa bà. Â wà pàra tàpé gée goorà, âna rà medari Iésu [ba nümarà na rà paari pâ rà âjupâra]. Â rà tawèerié pâ: 19  Deutéronome 25.5«Ico pwi a pwa pupûra, é jèe wii tâjè wà *Moosé naa na ê *Naèà pâ: Wiàna é bà wà pwi âboro, na ticè èpo kêe, â wâdé na é popa tô dàpwà kêe wà pwi jiié, ma ru piéa.Deutéronome 25.5 Â, na wàrapwiri, â é naa cè gòobàra pwi a bà.»
20 «Â wâdé. Êco na gà jèe niimiri cai ni: Po 7 tèpa aéjii. Â é piéa wà pwina ciàra, êco na é bà, â nye ticè èpo kêe. 21 Â pwi a pâ wê, âna ru piéa ma tô dàpwà, êco na é bà mwara wà pwini, â nye ticè èpo kàru. Â wà pwi béâracié, âna ipaiwà. 22 Â wàrapwiri naa goo wà tèpa 7 aéjii bèepwiri. Ba rà cau bà, â nye ticè èpo kàra. Â gée na càùrà diri, â é mwa bàra bà wà i tô ilàri. 23 [Gà ina pâ] rà o mwa wâro côwâ wà tèpa bà, na jè tòotù. Â wiàna wàrapwiri, â wàilàapà narà, na o pwi éa tô ilàri-bà, na tòotù bèepwiri? Ba rà nye cau tèpa éaé diri! Â?! [Gà tòpi cai!]»
24 Â é tòpi tàra wà Iésu pâ: «Guwà pitanami, làpé! [Cina câguwà caa cèikî pâ, rà o mwa wâro côwâ wà tèpa bà?] Ba câguwà caa tâmogòori ê Tii Pwicîri, â câguwà caa tâmogòori ê pàtàma Pwiduée! 25-26  Exode 3.2,6Ba na pàara na rà wâro côwâ wà tèpa bà, âna o càra mwa caa piéa côwâ. Ba rà wâro pwacèwii tèpa *angela, naa jaa Pwiduée.
«Â gona câguwà caa tâmogòori ê pwina é ina wà Moosé? Ba é pwa jèkutâ naa na ê tii kêe, goro i ji na nari upwâra, na ia tòo gò i ânye. Naawê, âna é ina têe wà Pwiduée pâ: Wâgo Pwiduée kà *Abéraama, ma Isaaka, ma Iakobo.Exode 3.6 27 [Pai ina wèe pâ rà nye cau tàgére wâro jaa Pwiduée]! Ba wà Pwiduée, âna câé caa Pwiduée kà tèpa bà, â é Pwiduée kà tàpé na rà wâro. Â jè côo naawê pâ, guwà po dau pitanami awé!»
Naèà na piwéna
Mataio 22.34–40; Luka 10.25–28
28  Luka 10.25–28Ûna rà gére pitùra, â é tàmaarirà wà pwi jè *dotée goro ê Naèà. Â é côo pâ é po dau tòpi bwàti tà tèpa Sadukaio wà Iésu. Â é me burèe, â é tawèerié pâ: «Gona dà ê pwi naèà na é piwéna, naa na diri ê pâ naèà?»
29  Deutéronome 6.4–5Â é tòpi têe wà Iésu pâ: «Wàéni: Guwà têre, co tèpa *Isaraéla!Wà Pwi Ukai Pwiduée, âna wàé kaa pwiri ê pwi âji Ukai kâjè, na é caapwi co! 30  Â wâdé na gà meaarié gée na diri ê pwâranümagà, ma ê wâro'gà, ma ê aunünüma'gà, ma ê nii'gà.Deutéronome 6.4–5
31  Lévitique 19.18«Â wàéni ê béârailu kâra naèà: Gà meaari tèpa âboro§ Tèpa âboro—Grec: Pwi âboro na é tàmwünyabwerigà, é, pwi jèneregà.pwacèwii ê pai pimeaarigà côwâ.Lévitique 19.18 Â nye ticè cè jè naèà, cèna piwéna jii ê du naèà-bà.»
32  Lévitique 19.18; Deutéronome 4.35, 6.4–5; 1 Samuel 15.22; Osée 6.6Â wà pwi dotée goro ê Naèà âna é ina têe pâ: «Üu kaa! Po dau âjupâra co pwi a pwa pupûra, ê pwina gà ina! Wà Pwi Ukai, âna nye wàé kaa ê pwi âji Pwiduée kâjè! Â nye ticè pwi jèpwi! 33 Â wâdé na jè meaarié mwara, gée na diri ê pwâranümajè, ma ê tàmanga, ma ê nii kâjè. Â wâdé mwara, na jè meaari tèpa âboro, pwacèwii ê pai meaarijè côwâ. Nye dau piâjimuru pwiri jii ê pâ *ârapwaailò tà Pwiduée, ma ê pâ pàra âraimeai.»
34 Â é côo wà Iésu pâ, dau wâdé pai tòpi kêe. Â é ina têe pâ: «Câgà caa wâiti jii ê *Mwaciri kà Pwiduée.»
 gée na càùé, â nye ticè âboro na tawèeri Iésu goo cè pàra muru.
Dau pwamuru naa goo pwi Mesia
Mataio 22.41–46; Luka 20.41–44
35 Ûna é gére pacâmurirà goo ê Popai naa na *Wâra pwapwicîri, wà Iésu, â é ina tà tàpé na rà tàmaariê, pâ: «Wà tèpa dotée goro ê Naèà, âna rà pacâmuriwà pâ, wà pwi *Mesia, [pwi ukai na guwà tapacîê] âna é pwi âboro kîri jii wà *Davita, ba é pwi gòobèreè co. Êco na rà pitanami* Grec: «Gorodà na rà ina pâ, wà pwi Mesia, âna é pwina naî Davita?». 36  Psaume 110.1Ba nye wà Davita kaa, ûna ia dipitirié ê Nyuâaê Pwicîri, na é ina pâ:
 
Popai kà Pwi Ukai,
Pwi Ukai Pwiduée
na é patùra Pwi Ukai kôo:
“Gà me ma gà tâa ni.
Tâa ni gòro îô étò.
[Go naa tâgà ê pitûâ.
O pwamainagà awé.]
Go nama gà còogai
tèpa ipaa dàgà.”
Psaume 110.1
 
37 «Ûna é ina wà Davita pâ Pwi Ukai kôo, âna é tàgére ina wà pwi Mesia. Â wiàna wàrapwiri, â gorodà na rà ina pâ, é pwi âboro kîri jii wà Davita Grec: Nye wà Davita kaa, na é ina gooé pâ ‘Ukai’, â gorodà na é pwina naîê??! [Bwa, é paari wà Davita pâ wà pwi Mesia, âna é pwi âboro na é piwéna jii diri pàra tàpé!]»
Tèpa dotée goro Naèà ma pa dàpwà
Mataio 23.1–12; Luka 20.45–21.4
Rà tàmaari Iésu ê pâ âboro na wâru, â rà dau ipwàdée. 38 Â é pacâmurirà mwara, â é ina tàra pâ: «Guwà pwacôoco! Guwà cibwaa pwaduwà kà pàra tèpa dotée goro ê Naèà! Ba dau wâdé tàra, na rà pâra na ê pâ ârabwée gòri Ârabwée gòri—Naa jaa tèpa Juif biu, âna câmu kà tèpa tàmanga ma tèpa pipapwicîrirà.. Â wâdé tàra, na rà nye pwabwàcu tàra [ma pwamainarà] pâ âboro, naa na diri ê pâ ére aupitapitiri. 39 Rà nye mudàra taaci ê pâ autâa na tâa béaa, na *wâra pitapitiri, ma naa na pâ na aupi-ija maina. 40 Â rà pwa ê pâ nyakâra pwapwicîri [ba na jè o niimiri pâ rà tèpa âboro na rà wâdé]. Êco na, ûna rà gére wàrapwiri, â rà popa diri jii ê pa dàpwà ê pâ muru na tà tàra. Â gée goro kaa pwiri, âna o mwa pwa tàra ê wârimuru na dau maina jii ê wârimuru kà pàra tàpé.»
Tô dàpwà na ticè neemuruê
41 [Géewê, â é tò naa na wâra pwapwicîri wà Iésu.] Â é tâa béaa naa na pwi ére na jè tòpò mwani târa Wâra pwapwicîri naawê. Â é côo ê pwina rà gére tòpò wà tèpa âboro. Â napwa wà tàpé na dau wâru neemururà, âna rà tòpò ê mwani na dau wâru. 42 Â é tèepaa me tô jè dàpwà, na piticè neemuruê. Â é naa ji du ârailu nari mwani atü.
43  2 Korénito 8.12 é todà tèpa *câmu kêe wà Iésu, â é ina tàra pâ: «Go ina tàwà ê âjupâra pâ: Wà tô dàpwà bèeni na piticè neemuruê, âna po dau wéna awé ê pwina é tòpò, jii pàra tàpé. 44 Ba rà tòpò upûuê§ Upûuê—Surplus. (ba ji ére mwani gée goro aumaina goo wârirà). Âna wàé, âna jèe nye piticè neemuruê kaa. Êco na é nye naa kaa diri ê mwani na o pâri ma é wâro goo.»

12:1 Ésaïe 5.1–2

*12:1 Aucibèri—Tour de guet. (Cibèri—Surveiller d'en haut.)

12:8 Hébéru 13.12

12:10 Psaume 118.22–23

12:13 Maréko 3.6

12:14 Pwiri wâdé… é, Pwiri pwa tàrù kâjè. Pwiri rà ina ê Naèà kâra Wâra pwapwicîri kà tèpa Juif.

12:14 Wâripû—Impôt.

12:17 Roma 13.7

12:18 Apostolo 23.8

12:19 Deutéronome 25.5

12:25-26 Exode 3.2,6

12:28 Luka 10.25–28

12:29 Deutéronome 6.4–5

12:31 Lévitique 19.18

§12:31 Tèpa âboro—Grec: Pwi âboro na é tàmwünyabwerigà, é, pwi jèneregà.

12:32 Lévitique 19.18; Deutéronome 4.35, 6.4–5; 1 Samuel 15.22; Osée 6.6

*12:35 Grec: «Gorodà na rà ina pâ, wà pwi Mesia, âna é pwina naî Davita?»

12:36 Psaume 110.1

12:37 Grec: Nye wà Davita kaa, na é ina gooé pâ ‘Ukai’, â gorodà na é pwina naîê?

12:38 Ârabwée gòri—Naa jaa tèpa Juif biu, âna câmu kà tèpa tàmanga ma tèpa pipapwicîrirà.

12:43 2 Korénito 8.12

§12:44 Upûuê—Surplus.