Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Maréko 11
11
É tò naa Iérusaléma wà Iésu
Mataio 21.1–19; Luka 19.28–48; Ioane 12.12–19
Rà bwaa gére too dàra *Iérusaléma wà Iésu ma wà tèpa *câmu kêe. Â rà tèepaa mwünyabweri Bétani, ma wâ Bethfagé, du village na ru tâa goro jènere ê gòrojaa Élaio* Gòrojaa Élaio—Mont des Oliviers..
 é panuâ pâ ê tupédu a câmu kêe wà Iésu, â é ina tàru pâ: «Gàu pâra naa na village bèepwiri, tâa béaa kâjè.  gàu o pâmari naawê, ê ji nari buriko, na tòoé goro otàpwe, na bwaa nye ticè âboro cèna mu caa tâa gòé.  gàu tipié, â gàu popaé me naani.  wiàna rà tawèeriu pâ: “Gorodà na gàu pwa pwiri?” â gàu tòpi tàra pâ, “Bu popaé pâdari Pwi Ukai, â é mwa panuâê me côwâ wài.”»
 ru pâra, â ru côo pwi nari buriko, naani bàra naigé, na tòoé mwünyabweri goropwârawâ goo jè wâ.  ru tipié.
 wà pàra tèpa tà tâa wê, âna rà tawèeriru pâ: «Dà na gàu pwa? Gorodà na gàu tipi ê pwi nari buriko bèepwiri?»
 ru tòpi tàra, goro i pwi ia é ina tàru wà Iésu, â rà panuâru.  ru popa me i nari buriko dari Iésu.  ru tòpò pâ ârabwée, naa gòro càùé, â é tâa gòé wà Iésu.
Rà pwamainaê tèpa âboro
Wâru ê pâ âboro, na rà pòpwara béaa kêe naa gòro naigé, ê pâ ârabwée kàra, [ba na rà pwamainaê]. Â wà pàra tàpé, âna rà tòpò ê pâ îri upwâra na bwùu, na rà tépàgà pâ ni, na ê pâ na aupwanapô.
Psaume 118.25–26Â wà tàpé na rà pâbéaa kà Iésu, ma wà tàpé na rà pwicò kêe, âna rà cau tomara too pâ:
 
«Hosana ma cidòri!
Ipwamaina Pwiduée!
Cidòri nyuâa pwi âboro
na é me na nee!
Psaume 118.26
10 *Pwényunyuâari ê mwaciri,
na é bwaa âmu tèepaa—
pwâra ukai kà *Davita,
pwi jojoorojè!
Hosana ma cidòri!
Pwamaina Pwiduée
na é wâdòiti awé!»
 
11 Ûna é tèepaa wà Iésu naa Iérusaléma, â é tò naa na ê *Wâra pwapwicîri, â é côo bwàti [ê pwina rà gére pwa wà tàpé na rà tâa wê]. Â nabwé, â rà pâra naa Bétani ma wà tèpa 12 *apostolo kêe, ba jèe bàrane.
É pinajajai upwâra wâi
12 Na dàuru kêe, â ûna rà còobé gée Bétani, â é copwa wà Iésu. 13  Luka 13.6Â é côo gée iti ê jè *upwâra wâi, na po pwédoo. Na pwi pàara-bà, âna càcaa [wâru] pwâra wâi. Êco na é pâra nau mudàra cè pwêe. Â ûna é tèepaa pâ, â nye po dooé co. 14 Â é pinajajai i upwâra, ma ina pâ: «O nye ticè cè pwi jè âboro, cèna ée mwa caa uti cè pwâra wâi'gà, [ba gà o jèe bà]!»
 rà têre pwiri wà tèpa câmu kêe.
É pacòobé tèpa pi-icu
15 Rà tèepaa pâ naa Iérusaléma, â é tò wà Iésu naa na Wâra pwapwicîri. Â é pacòobé tèpa gére pwa jèna Côo note goo Mataio 21.12., gée na [gòroigé Gée na gòroigé—De la cour extérieure. Wà tèpa pi-icu, âna rà tâa na gòroigé kâra Wâra pwapwicîri. Côo mwara Wâra pwapwicîri naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii. kâra] Wâra pwapwicîri. Â é pugòboori ê pâ taapà kà tàpé na rà gére pitòotéri mwani, ma ê pâ autâa kà tàpé na rà pi-icu marü.
16 Â é ina pâ: «Guwà cibwaa pa dòme naani ê pâ muru imudi! 17  Ésaïe 56.7; Jérémie 7.11Guwà jèe nye tâmogòori bwàti ê pwina é ina wà Pwiduée naa na *Tii Pwicîri, pâ: O mwa ina goo ê wâ kôo pâ, wâ târa pwapwicîri, kâra diri ê pâ Ba.Ésaïe 56.7 Êco na wâguwà, âna guwà gére pwa ma aucârü kà tèpa mura!»
18  Maréko 14.1Â wà tèpa caa kà tèpa pwa *ârapwaailò, ma wà tèpa *dotée goro ê Naèà, âna rà têre ê jèkutâ goro i pwi ia é pwa wà Iésu. Â rà mudàra cè pai pwa wèe, ba na rà tétàmwereê. Ba wâgotàra gooé, ba jèe dau wâru pâ âboro na rà pâra naa gooé. Ba rà câdiri ê pâ popai na é pacâmurirà goo.
19 Ûna bàrane, â rà còobé, gée na pwi ville-bà wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe.
Guwà cèikî naa goo Pwiduée
Mataio 21.21–22
20 Na dàuru kêe, na rà pâra wii naigé, â rà côo i iri wâi, na ia é pinajajaié§ Pinajajai (é, pinanyajai)—Maudir. wà Iésu, âna é jèe mwari awé, tia niboo goro wàé.
21 Â wà Pétéru, âna é niimiri, i pwi ia é ina wà Iésu. Â é ina têe pâ: «Pwi a pwa pupûra, gà côo, i upwâra na ia gà pinajajaié géecaa, âna é jèe mwari.»
22 Â é ina wà Iésu tà tèpa câmu kêe pâ: «Wâdé na guwà cèikî naa goo Pwiduée! 23  Mataio 17.20Ba go ina tàwà ê âjupâra pâ: O pâri ma gà ina târa ê jaa bèeni pâ: “Gà êgò naaniboo nawià!” Â wà Pwiduée âna é pwa! Êco na wâdé na gà cèikî pâ o tèepaa ê pwina gà ina. Â gà cibwaa pidumapiê, naa na pwâranümagà! 24  Mataio 7.7Êkaa pwiri ê majoroé ma go ina tàwà pâ: Wiàna guwà pwapwicîri târa ilari ê jè muru, â wâdé na guwà cèikî pâ guwà jèe tòpi. Â ée mwa pacoo wà Pwiduée.
25  Mataio 6.14–15«Â wiàna guwà cimadò, ma guwà pwapwicîri, â wâdé na guwà pwanauri, tà tàpé na rà pwa tàwà na èpà. Â, na wàrapwiri, â wà Caa kàwà, na é wânidò *napwéretòotù, âna é pwanauri tàwà ê pâ tojii kàwà. { 26 Êco na, wiàna câguwà caa pwanauri tà pàra tàpé, â wà pwi Caa kàwà, na é wânidò napwéretòotù, âna o câé caa pwanauri tàwà mwara ê pâ tojii kàwà.}»
Dà tàrù na é wakè goo wà Iésu?
Mataio 21.23–27; Luka 20.1–8
27 Wà Iésu ma wà tèpa câmu kêe, âna rà tò côwâ naa Iérusaléma.
Ûna é gére pâra naa i Wâra pwapwicîri, â rà me burèe wà pàra tèpa caa kà tèpa pwa ârapwaailò, ma wà tèpa dotée goro ê Naèà, ma wà tèpa pitûâ.
28 Â rà tawèerié pâ: «Pwiini, wàilàapà na naa tàrù tâgà, ma gà pwa ê pâ muru bèepwiri? Wàilàapà na cùrugà? Â?»
29 Â é tòpi tàra pâ: «Go bwaa nama tawèeriwà, goro ji caapwi muru co. Â wiàna guwà tòpi tôo bwàti, â go mwa ina tàwà pwi a naa tôo tàrù ma go pwa. Wàéni: 30 Wàilàapà na naa tàrù tà Ioane ma é *piupwaa? Wà Pwiduée, é, wà tèpa âboro?»
31 Â rà dau pitùra goo, â rà pi-ina tàra pâ: «Wiàna jè tòpi têe pâ: “Tàrù gée jaa wà Pwiduée” â ée mwa ina tâjè pâ: “Â gorodà na câguwà caa cèikî naa goo ê pwina é ina tàwà wà Ioane?” 32 Â wiàna jè tòpi têe pâ: “Tàrù gée jaa tèpa âboro co” â dà [géewê cèna o tèepaa]?»
Ba wâgotàra goo tèpa âboro, na rà cau cèikî ba gòo pâ wà Ioane, âna é pwi *péroféta, [na é pame ê popai gée jaa wà Pwiduée]. 33 Â êkaa, na rà tòpi tà Iésu pâ: «Îi, câbà caa tâmogòori.»
 é ina tàra pâ: «Â wâgo mwara, âna o câgo caa ina tàwà, wàilàapà na naa tàrù tôo ma go pwa ê pwina go pwa.»

*11:1 Gòrojaa Élaio—Mont des Oliviers.

11:9 Psaume 118.25–26

11:13 Luka 13.6

11:15 Côo note goo Mataio 21.12.

11:15 Gée na gòroigé—De la cour extérieure. Wà tèpa pi-icu, âna rà tâa na gòroigé kâra Wâra pwapwicîri. Côo mwara Wâra pwapwicîri naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

11:17 Ésaïe 56.7; Jérémie 7.11

11:18 Maréko 14.1

§11:20 Pinajajai (é, pinanyajai)—Maudir.

11:23 Mataio 17.20

11:24 Mataio 7.7

11:25 Mataio 6.14–15