^
FÖFÖR
Kapas akom
Jesus a feilunusetä läng
Ewe eman mi siwili Jutas
Ngünmifel a war
Än Petrus afalafal
Usun än ekewe chon lükülük nonomfengen
Petrus me Johannes ra apöchöküla eman mwän mi pechemä
Än Petrus afalafal me lon ewe imwenfel
Petrus me Johannes ra ü me mwen ewe mwichen soupwüng
Än ekewe chon lükü iotek
Ekewe chon lükülük ra alilisfengen won pisekir
Ananias me Safira ra mäfeiengau
Ekewe manaman me asisil
Ekewe Soukünö ra küna riaföü
Ekewe füman soualilis
Ra fötekini Stefanus
Än Stefanus afalafal
Ra monei Stefanus ngeni fau
Saul a ariaföüü chon mwichefel
Filip a afalafala ewe Pworausen Manau lon Samaria
Filip me ewe nöüwis seni Itiopia
Saul a wilila manauan
Saul a afalafal lon Tamaskus
Saul a nom lon Jerusalem
Petrus a nom lon Litta me Joppa
Petrus me Kornelius
Än Petrus afalafal
Ekewe chon lükün Israel ra angei ewe Ngünmifel
Än Petrus pworaus ngeni chon ewe mwichefel lon Jerusalem
A fis ewe mwichefel lon Antiokia
A wattela ewe riaföü ngeni ekewe souläng
Petrus a towu seni lon imwen fötek
Herotes a mäla
Ra filätä Parnapas me Saul o tiniirela pwe repwe föri ewe angangen Kot
Parnapas me Saul ra afalafal lon Saipros
Parnapas me Paulus ra afalafal lon ewe telinimw Antiokia lon Pisitia
Paulus me Parnapas ra afalafal lon Ikonium
Paulus me Parnapas ra afalafal lon Listra me Terpe
Paulus me Parnapas ra liwinsefäliti Antiokia lon Siria
Ewe mwichen Soukünö ra mwichfengen lon Jerusalem
Ra tinala ewe toropwe ren ekewe chon lükü Jesus ir chon lükün Israel
Paulus me Parnapas ra imwüfesen
Timoty a eti Paulus me Silas
A wor künaan Paulus me lon Troas
Litia a soulängila me lon Filipi
Paulus me Silas ra nom lon imwen fötek lon Filipi
Paulus me Silas ra angang ngeni Kot lon Tesalonika
Paulus me Silas ra angang ngeni Kot lon Perea
Paulus a nom lon Aten
Paulus a angang ngeni Kot lon Korint
Paulus a liwinsefäliti Antiokia
Apollos a angang ngeni Kot lon Efisos me Korint.
Paulus a angang ngeni Kot lon Efisos
Nöün Skefa kewe mwän
A fis eu fitikoko watte lon Efisos
Paulus me chiechian kana ra feila Masetonia me Akaia
Amüchülan än Paulus nonom lon Troas
Än Paulus sai seni Troas tori Miletus
Än Paulus kapasen amwirimwir ngeni ekewe souakom seni Efisos
Paulus a sai ngeni Jerusalem
Paulus a churi James
Ra turufi Paulus me lon imwenfel
Paulus a püsin peni i
Paulus a pwärätä usun wililan manauan
Paulus a kö an epwe afalafal ngeni chon lükün Israel
Paulus a ü me mwen ewe mwichen soupwüng
Ra rawangauei Paulus
Ewe sounemenem a tinala Paulus ren ewe kepina Feliks
Ekewe chon Juta ra atipisi Paulus
Paulus a püsin peni me mwen ewe kepina Feliks
Paulus a ütä me mwen Feliks me Trusilla
Paulus a tüngor pwe an kapwüng epwe amwet ngeni Sisar
Paulus a ütä me mwen Akripa me Pernika
Paulus a püsin peni me mwen ewe king Akripa
Paulus a pwärätä usun wililan manauan
Paulus a pwärätä usun an angang
Paulus a saila Rom
Ewe mölümöl le matau
Ewe sip a fanatä o mök
Mine a fis ngeni Paulus me won ewe fanü Malta
Ewe sai seni Malta tori Rom
Paulus a churi ekewe chon Juta lon Rom