10
Petrus me Kornelius
10.1-33
Iwe, a wor eman mwän lon Seserea itan Kornelius, i eman meilapen ewe mwichen sounfiu seni Rom a iteni “Mwichen Itali”. A tupwöl lon an niuokusiti Kot, i me chon an famili meinisin. A pwal watte an alilis ngeni ekewe chon Juta mi wöüngau o a ikiotek ngeni Kot. Ina epwe kulok ülüngat leolopalen eu rän a wor künaan. A künaöchü eman nöün Kot chon läng a feito ren o üreni, “Kornelius!” Kornelius a newenewen ngeni lon an niuokus o aisini, “Ai samol, met ka mochen?” Ewe chon läng a pölüeni, “Kot a etiwa om iotek me om alisi ekewe chon wöüngau o a chechemenuk. Iei kopwe tinala ekoch mwän Joppa pwe repwe emwenato reöm eman mwän itan Simon Petrus. I a wasöla lon imwen eman chon angang ngeni silin man itan Simon, a nom imwan aroset.” Iwe, lupwen ewe chon läng a feila seni, Kornelius a köri ruoman me lein nöün kewe chon angang me eman sounfiu mi niuokusiti Kot, eman me lein ekewe mi angang ngeni. Iwe, a apworausa ngeniir meinisin mine a fis o a tiniirela Joppa.
Iwe, sorotän ewe rän lupwen ar sai o ra arap ngeni Joppa, Petrus a tötä won ewe imw leoloas pwe epwe iotek. 10 Mürin a popuetä an echik o a mochen mongö. Nge lupwen ra amolätä anan, a wor künaan. 11 A küna pwe läng a sukula, nge och mettoch mi wewe ngeni echö chenikam mi watte a ürütiu me läng, nge a föfö pwokukun me rüanü. 12 Masouen lon ei mettoch sokopaten man mi wor fofoch pecher, sokun man mi tö won upwer, pwal machang mi mwacho. 13 Mürin eu möngüngü a üra, “Petrus kopwe ütä! Kopwe niela ekei man o kopwe ochoch fituker!” 14 Nge Petrus a üra, “Ai Samol, esap fokun öch ngeniei. Üsap fokun mwo nge mongö och mine a pin ngeniei o nom lon tettelin limengau.” 15 Iwe, ewe möngüngü a kapassefäl fan aruuan, “Kosap apasa pwe a limengau och mettoch are Kot a apasa pwe a limöch.” 16 Ei lapalap a fis fän ülüngat. Mürin ewe mettoch a ürüsefälitä läng.
17 Iwe, lupwen Petrus a ekieki usun wewen künaan we, ekewe mwän Kornelius a tiniirela ra küna ia imwen Simon we a nom ie, iwe, ra ütä ünükün asamalapan. 18 Ra kökkö o ais are Simon mi pwal iteni Petrus a nom ikenan. 19 Nge lupwen Petrus a chüen chök ekieki usun wewen künaan we, Ngünmifel a kapas ngeni, “Simon, ülüman mwän ra küttok. 20 Iei mine kopwe ütä o feitiu rer. Kosap tipemwaramwar om kopwe etiir, pun ngang üa tiniireto ikei.” 21 Iwe, Petrus a tötiu o üreni ekewe mwän, “Ngang ätewe oua kütta. Pwota oua feito?” 22 Ekewe mwän ra pölüeni, “Kornelius ewe meilapen sounfiu a tinikeemito. I eman mwän mi pwüng o niuokusiti Kot, a wor meninin me ren ekewe aramasen Juta meinisin. Eman chon läng mi pin a üreni pwe epwe titi en, pwe kopwe feila lon imwan, pun a mochen rongorong met kopwe üreni.” 23 Mürin Petrus a köralong ekewe mwän lon ewe imw, pwe repwe wasöla ren. Iwe, sorotän ewe rän Petrus a etiirela, nge pwal ekoch pwipwi seni Joppa ra etala.
24 Sorotän ewe rän ra tori Seserea. Iwe, Kornelius a awitiir, a pwal körifengeni aramasan me chiechian kana mi kan ngeni. 25 Lupwen Petrus a tolong lon ewe imw, Kornelius a churi o chapetiu mwan lon an meniniti. 26 Nge Petrus a apwätai o üreni, “Kopwe ütä, pun ngang pwal eman chök aramas.” 27 Lupwen ar kakapasfengen, Petrus a etalong Kornelius lon ewe imw, ikenan a küna chomong aramas mi mwichfengen. 28 Iwe, a üreniir, “Ämi oua fokun silei, pwe a ü ngeni ach lamalam pwe eman chon Juta epwe chiechi ngeni eman chon lükün Israel are tolong lon imwan. Nge Kot a aiti ngeniei pwe üsap anomu eman aramas lon tettelin aramas mi limengau ika ngau. 29 Iei mine lupwen oua titi ngang, üa feito, nge üsap eäni och kapasen pölüeni. Iei üpwe aisinikemi pwota oua titi ngang?” 30 Iwe, Kornelius a pölüeni, “Rüanü rän a la ngang üa nom lon imwei lon ei chök otun kulok ülüngat leolopan. A müttir fis pwe eman mwän mi üföüf üf mi saramaram a ütä mwei 31 o a apasa, ‘Kornelius! Kot a aüselinga om iotek o chechemeni om alilis ngeni ekewe chon wöüngau. 32 Kopwe tinala ekoch aramas Joppa ren Simon a pwal iteni Petrus pwe epwe feito. I a wasöla lon imwen Simon eman chon angang ngeni silin man, a nom imwan aroset.’ 33 Iei mine üa müttir titi en, nge a mürina pwe ka feito. Iei äm meinisin aia nonom mwen mesen Kot, pwe aipwe aüseling ngeni meinisin mine ewe Samol a allük ngonuk pwe kopwe aiti ngenikem.”
Än Petrus afalafal
10.34-43
34 Mürin Petrus a popuetä le kapas, “Iei üa fokun mefi pwe a let pwe Kot esap lifilifil aramas, Tut 10.17 35 nge a etiwa aramas mi niuokusiti i o föri mine a pwüng seni ekewe mwü meinisin. 36 Oua silei ewe kapas Kot a tinala ngeni ekewe aramasen Israel, a arongafeili ewe Pworausen Manau pwe sipwe kinamwefengen me Kot ren Jesus Kraist, i ewe Samol mi nemeni aramas meinisin. 37 Oua silei met a fis lon unusen Jutea, a popuetä me lon Kalilea mürin ewe papatais Johannes a afalafal usun. 38 Oua silei usun Jesus Kraist seni Nasaret, pwal usun än Kot tinatiu won ewe Ngünmifel o ngeni an manaman. A fetalfeil ekis meinisin, a föri föför mürina o apöchöküla meinisin mi nom fän nemenien ewe Tefil, pun Kot a eti. 39 Äm aia chon pwärätä usun ekewe mettoch meinisin a föri lon fanüen chon Juta pwal lon Jerusalem. Mürin ra niela i ren ar chüfölüetä won efoch iräpenges. 40 Nge Kot a amanauasefäli seni mäla lon aülüngatin rän o a föri pwe a pwä ngeni aramas. 41 Esap pwä ngeni aramas meinisin, nge a chök pwä ngenikem, äm kewe Kot a fen filikeemitä pwe aipwe chon pwärätä. Äm aia mongöfengen o ünfengen me i mürin an manausefäl seni mäla. 42 A allük ngenikem pwe aipwe afalafala ewe Pworausen Manau ngeni ekewe aramas o pwärätä pwe i ätewe Kot a filätä an epwe soukapwüng won aramas mi manau me aramas mi mäla. 43 Ekewe soufos meinisin ra pwärätä usun i o apasa, pwe meinisin mi lükü i repwe küna amusamusen ar tipis kana pokiten itan.”
Ekewe chon lükün Israel ra angei ewe Ngünmifel
10.44-18
44 Lupwen Petrus a chüen kapas, ewe Ngünmifel a feitiu won chokewe meinisin mi rongorong ngeni an afalafal. 45 Ekewe chon lükü Jesus mi etato Petrus seni Joppa, ir chon Juta, ra mairü pwe Kot a pwal fangeto an lifang, ewe Ngünmifel ngeni chon lükün Israel. 46 Pun ra rongorong pwe ir ra kapas lon kapasen ekis o fokun mwareiti Kot. Mürin Petrus a apasatä, 47 “Ekei aramas ra angei ewe Ngünmifel usun chök äm aia angei. Ifa usun, eman a tongeni epetiir ar repwe papatais ren koluk?” 48 Iei mine a allük ngeniir pwe repwe papatais lon iten Jesus Kraist. Mürin ra tüngor ngeni Petrus pwe epwe nonom rer ekoch rän.

10:34: Tut 10.17