^
Juan
Si Jesu-Cristo, Syay Kabalikasan nan Dios
Say Pammatutuo na ni Juan a Mammawtismo a Ambo' yay Cristo
Say Nipamatutuo na ni Juan a si Jesus, Sya a Pinili' nan Dios
Pinatutu'wan ran Tumutumbok na ni Juan a si Jesus, Syay Cristo
Pinatutu'wan ra ni Felipe tan ni Natanael a si Jesus, syay Adi'
Say U'nan Paka'kitan a si Jesus, Syay Anak nan Dios
Say Pakayadi' na ni Jesus Maipa'ka' sa Timplo
Pa'no nin Magkamain nin Byay a Iti konan Dios
Ikwa naya ni Juan sa U'na si Jesus
Say Byay a Iti konan Dios
Nikiirgo ya si Jesus konan Sayay Babayin Taga Samaria
Pinaanda' naya ni Jesus a Anak nan Sayay Upisyal
Nipada nay Kadiryan na ni Jesus konan Dios sa Awron Painawa
Si Ama na ni Jesus a Ibwatan nin Sarban Kapangyadian na
Say Nipamakan na ni Jesus sa Masurok a Limanribo
Si Paka'kitan Yupa' sa Nilalako na ni Jesus Sa Babon Ranom
Si Jesus, Syay Ikabyay a Mami nin Peteg nin Byay
Gurutan raya nin Abaw a Tumutumbok na si Jesus
Kai sara nin Mamper a Bubsat na ni Jesus
Say Piduduma nin Kaisipan ran Tutawo Maipa'ka' kona ni Jesus
Nadakep Yay Sayay Babayin Mangkilalaki
Mikumprunta a Pammatutuo na ni Jesus tan ni Ama na
Si Jesus Nangibwat yadtaw konan Dios
Tinuga' na ni Jesus a Pammemper ran Tutawo
Si Paka'kitan Yupa' sa Nipamaanda' konan Sayay Bulag
Saray Pariseo, Andi' saran Tumper konan Sitin Paka'kitan
Say Gagara na ni Jesus ket si Ipurok nasara a Magmatalek kona
Si Jesus, Maipada ya sa Sayay Maong a Mammastor
Natarusan ran Judio a Nibarita' na ni Jesus a Dios ya
Say Paka'kitan Yupa' sa Nisubli' nan Mabyay ni Lazaro
Matkap a Mati ya si Jesus Para sa Ka'bawan
Nibu'bo' nay Banglo ni Maria kona ni Jesus
Igalang rayan Tutawo nin Bilang Sayay Adi' si Jesus
Narate' ana a Panaon nin Iyadi' na ni Jesus a Nipagwa' nan Dios
Matalag saray Magmatalek nin Peteg kona ni Jesus
Say Nakaibakian na ni Jesus
Inuyasan na ni Jesus a Ayi ran Tumutumbok na
Nibarita' na ni Jesus No Si'no yay Magtraidor kona
Matkap ran Kawa'nanen a Saya tan Saya nin saray Tumutumbok
Nipau-pau'na na ni Jesus a Ibudi' naya ni Pedro
Liwaliwawen nasara ni Jesus a Tumutumbok na
Ipadar na li' nin Ispirito a Maipa'ka' kona ni Jesus
Iyalimbawa' sa Mula nin Ubas a Pakikalamo' na kontamo ni Jesus
Duksa-duksaen saraynaod li' a Tumutumbok na ni Jesus
Ibaki' naya li' ni Jesus a Ispirito nan Dios konran Tumutumbok na
Say Ilalakwan na ni Jesus, Mag'in Pangibwatan li' nin Ririket
Si Dasal nan Pangulon Padi' tamo
Dakpen raya si Jesus nin Pupangulo
Say U'nan Nipangibudi' na ni Pedro kona ni Jesus
Usisaen naya nin Sangkata'gayan nin Padi' si Jesus
Nibudi' naya anamanaet ni Pedro si Jesus
Ipagamet raya nin Pupangulo si Jesus kona ni Pilato
Naita'gay ya si Jesus sa Patiti na
Say Nipamatutuo a Kasa yaynadtaw si Jesus sa Nanabunan
Pinatutu'wan na ni Maria a Mabyay ya si Jesus
Say Pammatutuo konran Tumutumbok a Mabyay ya si Jesus
Si Gagara nan sitin Libro
Nipa'kit yaynaet si Jesus konran Tumutumbok na
Pagsenen na ni Jesus a Nakem na ni Pedro
Say Pammatutuo na nin Nanurat