8
Si Jesus bale', nako ya sa Talugtog nin Olibo. Masakbay et sin kabuklasan, nako ya anamanaet itaw sa sakop nan Timplo ket inaribungbungan rayan tutawo. Konan siin, tinmekre' ya ket niyakay nasara. Sin sain, rinmate' saray Madudunong sa Gugan-gan tan saray Pariseo a main nin awit ran sayay babayi nin nadakep nin mangkilalaki.* Sigon sa Gugan-gan, matkap rayan lamang nin iyadap a lalaki (Levitico 20:10; Deuteronomio 22:22). Pina'deng rayayti sa adapan ra. Mi'sa wanra kona ni Jesus, “Maistro, sitin babayi, nadakep ya nin mangkilalaki. Man'ibarita' sa Gugan-gan nin nibi na ni Moises a say wanti nin babayi ket matkap yan kudasen nin bato anggan mati ya. Si'ka pa, ani a disisyon mo?” Wanin a wanra ta pigaw nin kal'uten raya si Jesus, ta mangibwat wadi' sa ubat na ket, main nin maiparsa ra kuntra kona. Bale', dinmukot ya si Jesus tan nanurat ya sa luta' a inusar nay garamay na.
Kai raya nin tegnan nin tepetan si Jesus, kanya' nin inumdeng ya tan wana konra, “Si si'numan komoyo a kasa nin kasalanan na, sya a mu'na nin mangudas kona.” Mi'sa dinmukot ya anamana tan nanurat ya sa luta'. Ket, sin narnge' raya in a wana ni Jesus, saya-saya sara nin nibwat a tinmarana' konran sangkasikenan. Ket kasa nin nabati' itaw no kai si Jesus tana tan si babayi nin itaw et nin naka'deng. 10 Ket inumdeng yayna si Jesus, tan wana konan babayi, “Arikong, adti saraynaytaw? Ya, kasa nin nabati' ni sayan manusa komo?”
11 “Kasa, Ser,” wana nin babayi.
“Kai kata anamaet nin dusawen,” wana ni Jesus. “Sigi, mako kayna, bale' tegnan moynay pagkakasalanan mo.”
Mikumprunta a Pammatutuo na ni Jesus tan ni Ama na
12 Mi'sa anamanaet, nag'irgo ya si Jesus konran tutawo a wana, “Si'ko a palaway nin mamalaway konran tutawodti sa mundo. Si'numan a mag'in nin tumutumbok ko, kai ya nin lumalako sa kadedleman ta main ya kona a palaway a mami nin byay.”
13 Sin sain, wanra nin Pariseo kona, “Si'kan bukod a mampagtistigos maipa'ka' sa lalaman mon diri.* Sa Gugan-gan ran Judio, matkap a main nin rwa ra o masurok et nin tistigos ta pigaw nin akuen nin tutuo yay sayay diklarasyon. Deuteronomio 17:6; 19:15; Mateo 18:16. Ket sain say man'ibari-barita' mo kai magwa' nin tepren.”
14 Ket wana nin inumbat ni Jesus, “Abirno nin mampag'irgo ako nin pammatutuo maipa'ka' kongko nin diri, say man'ibarita' ko bale' ket tutuo, bana' ta tanda' ko no adti ako nin ibat tan no adti a keen ko. Bale' si'kamo, kai moyoyti nin tanda' nin maipa'ka' kongko. 15 Si'kamo, manintinsya kamo nin nipatukdo' moyo sa panunukat nin tawo tamo'! Si'ko bale', kai ako nin manintinsya nin si'numan. 16 Bale' no bilang wadi' a manintinsya ako, say paninintinsya ko ket kusto ta ambo' kon bukod a manintinsya, no kai edet, main nin kalamo' ko, si Ama ko a syay namaki' kongko. 17 Sa Gugan-gan moyo wana et a say pammatutuo ran rwa ray tistigos ket matkap a akuen. 18 Ket anaod, si'ko, patutu'wan koy maipa'ka' kongko nin diri tan patutu'wan na anamaet nin Ama ko nin namaki' kongko.”
19 Ket konan siin nitepet ra kona, “Adti ya ket a Ama mo?”
Inumbat ya si Jesus a wana, “Kai rako et nin katanda' nin peteg tan kai moya anamaet nin katanda' a Ama ko. No katanda' rako kumon, wanin moyo anamaet konan Ama ko.”
20 Nibarita' nayti ni Jesus sin itaw ya nin mampangyakay sa sakop nan Timplo, itaw sa bandan pangangwan nin da'ton. Bale' kasan nanakep kona ta kai et nin narate' a udas a mati ya nin pakatukid nin plano nan Dios.
Si Jesus Nangibwat yadtaw konan Dios
21 Wana anamanaet ni Jesus konra, “Si'ko, lumakwan akoyna li' ket, tikapen rako* Si tikapen ra, si Mesias.. Bale', mati kamo nin awit moyoy kasalanan moyo, ta sa keen ko, kai kamo nin makapika'.”
22 Konan siin wanra nin panuya'-tuya' kona nin saray Judio, “Wana, kai atamo kano nin makapika' sa keen na. Mipati ya palayi?* Say iti sa kukaisipan ra ket si mako yadtaw sa impyirno.
23 Inumbat ya si Jesus a wana, “Si'kamo, taga kamodti sa luta', ket iti a kukaisipan moyo. Bale' si'ko, ambo' akon tagadti, no kai edet, itaw sa ta'gay ket naiduma a kaisipan ko. 24 Kanya' nin nibarita' ko komoyo a mati kamo nin awit moyoy kasalanan moyo. Mati kamoynaod nin awit moyoy kasalanan moyo no kai moyo nin akuen a ‘Si'ko yay si Main Anggaynan-angga.’* Say rabay nan ibarita' konan siti, sya a Mesias o Dios.
25 “Si'no ka ket?” nitepet ra kona.
Ni'bat na ni Jesus, “Si'ko yaytaw si man'ibarita' koyna komoyo nangibwat et sin saytaw sin tarana'.* Si'ko yaytaw…sin tarana'.- O:Mayin bale' a kiirgo ako et komoyo! 26 No maipa'ka' komoyo, abaw a magwa' kon ibarita' nin kuntra tan ipakasalanan komoyo. Wanin man, say man'ibari-barita' ko tamo' konran tutawodti sa mundo ket saytaw say narnge' ko kona nin si namaki' kongko. Wanin ta tutuo anaod a man'ibarita' na.”
27 Kai ra nin nataros a mampag'irgo ya nin maipa'ka' konan Ama, 28 kanya' nin wana ni Jesus, “No saytaw li', no si'kon si Pinaitawo ket nikwa moyokoyna itaw sa ta'gay nin kudos, matandaan moyoyna li' a ‘Si'ko yay si Main Anggaynan-angga’. Matandaan moyo anamaet a lamang a kasa nin man-gaw'en ko sa kabukudan ko tamo'; say man'ibarita' ko tamo' ket say man'iyakay na kongko nin Ama ko. 29 Kalamo' koya anamaet a syay namaki' kongko ta kai nako gapo nin linakwanan bana' ta lawas nin man-gaw'en ko no ani a makapaririket kona.”
30 Ket abaw sara konran saray nakarnge' sa sain nin nibarita' na a namper kona.
Tinuga' na ni Jesus a Pammemper ran Tutawo
31 Edet, wana ni Jesus konran Judio nin namper kona, “No ituluy-tuloy moyoy sumunor sa man'ibarita' ko, peteg a tumutumbok katamo, 32 ket matandaan moyo no ani a katutu'wan. Ket say katutu'wan, galten kamo sa pakaaripen.”
33 Konan siin wanra, “Puri nakami ni Abraham, ket kai kami et gapo nag'in nin aripen nin si'numan. Ambale' a wamo nin galten kami sa pakaaripen?”
34 Wana nin inumbat ni Jesus, “Isipen moyoyti nin maong: Si si'numan a mampagkasalanan ket aripen ya nin kasalanan. 35 Wanin man, si sayay aripen, magwa' nin masilyan a kapapa'sar na sa sayay pammali. Si sayay anak bale', magnayon ya nin anak nan ama na. 36 Edet, no si'ko nin si Anak nan Dios ket galten katamo sa pakaaripen, peteg a ambo' kamoyna nin aripen.
37 Alilbien koyna a puri nakamo ni Abraham. Wanin man, ambo' kamon bilang kona ta main iti komoyo a rabay rako nin patyen bana' ta kai moyo nin man'akuen a man'ibarita' ko. 38 Say man'ibarita' ko ket say na'kit ko konan Ama ko. Ket kipada sa wanin anamaet a man-gaw'en moyo, ta si'kamo, mansunuren moyoy wanan si ama moyo.”
39 Konan siin inumbat sara a Judio a wanra, “Peteg a si Abraham a ama mi!”
Bale' wana ni Jesus, “No peteg anaod a a'nak nakamo ni Abraham, arigen moyo kumon a ginwa' na. 40 Bale' si'kamo, man'ipamuspusan moyo a patyen rako mataman no mampamarita' ako komoyo nin katutu'wan a narnge' ko konan Dios. Kasa gapo nin wanin a ginwa' na ni Abraham. 41 Say man'arigen moyo ket say gawa' nan ama moyo.”
“Si Dios a peteg nin Ama mi ta sya tamo' a mansunuren mi! Ambo' kamin a'nak sa rikor!” wanra.
42 Wana ni Jesus konra, “No peteg nin si Dios a Ama moyo, kawa'nan moyoko kumon bana' ta, si'ko, kapada koya tan itaw ako nin nangibwat kona. Ambo' nin nangibwat kongko a mako akodti no kai edet, kona nin syay nangibaki' kongko. 43 Ambale' a kai moyo nin tarusan a man'ibarita' ko? Bana' anaod ta kai moyo rabay nin akuen a man'ibarita' ko. 44 Kapada nakamo nin si ama moyo a si Dimunyo, tan say gagara moyo ket say sunuren moyoy karabayan nan siin a ama moyo. Mangmamati yayna nangibwat et sin tinmarana' yan mabyay. Kasa gapo nin kabiangan na sa katutu'wan ta kasan katutu'wan iti kona. No mibula'-bula' ya, bagay kona bana' ta talagan mabula' ya tan sya a puon nin kabulaan. 45 Bale' si'ko, say man'ibarita' ko komoyo ket say katutu'wan, kanya' nin kai rako nin tepren. 46 Main para nin iti komoyo nin makapamatutuo a main nin ginwa' ko nin kasalanan? Kasa! Wanin anaod ta katutu'wan a man'ibarita' ko. Ambale' a kai rako nin tepren? 47 Saray ikon nan Dios, reng'en tan tukiden ra a wana konra. Bale' si'kamo, kai kamo nin rumnge' bana' anaod ta ambo' nakamo nin ikon.”
48 Konan siin, wanra nin Judio, “Kuntrabida* Kuntrabida- Sa Griego:Samaritano. Mabasa a maipa'ka' konran taga Samaria sa Glusaryo. ka! Nasrepan kan ispiriton duka'!”
49 “Kai ako nin nasrepan nin ispiriton duka' no kai edet, mampagalangan koyay Ama ko,” wanan inumbat ni Jesus. “Wamoyo a syay ama moyo anamaet, mayin edet a kai rako nin mampagalangan? 50 Wanin man, kai ako nin mampaningkap nin pammagalang kongko ta main nin makauray nin maningkap nin pammagalang kongko tan sya a manintinsya no ani a kusto. 51 Isipen moyoyti nin maong: Si si'numan a nipatukdo' nay pagkakabyay na sa man'ibarita' ko, kai na gapo nin dalanan a patiti.”
52 Konan siin wanra nin Judio, “Kasa pa gapo nin dwadwa a nasrepan ka nin ispiriton duka'. O' a ta man'ibarita' mo a kai ya gapo nin mati a si'numan nin nipatukdo' nay pagkakabyay na sa man'ibarita' mo! Bale', nati ya si Abraham tan wanin ra anamaet nin prupita a saray nangiparate' anaod nin minsahi nan Dios. 53 Mas ata'gay ka et para dyan si puon min si Abraham tan saray prupita? Anaod, pari-pariho saran nati. Ani ket a pangngipa'ka' mo sa lalaman mon diri?”
54 Ket wanan inumbat ni Jesus, “No pagalangan koy lalaman kon diri, kasan kakanaan, bale' isen yay Ama ko a syay mamagalang kongko. Wamoyo a sya a Dios moyo 55 mataman no kai moya nin katanda'. Bale' si'ko, katanda' koya. No ibarita' ko a kai koya nin katanda', mag'in kapada moyoko nin mabula'. Bale' katanda' koya anaod tan man'ipatukdo' koy byay ko sa wana. 56 Wanin ana a ririket na nin puon moyon si Abraham bana' ta inilalwan na a ma'kit nay irarate' kodti. Ket page' a na'kit nayti ket maririket ya.”
57 Konan siin, wanra nin Judio kona, “No kasa et nin limampulo' a taon mo, sukat a wamo ket na'kit mayna si Abraham!”
58 Ket wana ni Jesus, “Isipen moyoyti nin maong: Kai ya et nin niyanak si Abraham, main akoyna nin gindat* Si main akoyna nin gindat ket saya yan pangngaran nan Dios sa kadiryan na. Exodo 3:14..”
59 Konan siin, nagsipurot sara nin bato ta pigaw nin kudasen rayan patyen, bale' niyadi* niyadi- O:inmadi. ya si Jesus, mi'sa nibwat yaynadtaw sa sakop nan Timplo.

*8:3 Sigon sa Gugan-gan, matkap rayan lamang nin iyadap a lalaki (Levitico 20:10; Deuteronomio 22:22).

*8:13 Sa Gugan-gan ran Judio, matkap a main nin rwa ra o masurok et nin tistigos ta pigaw nin akuen nin tutuo yay sayay diklarasyon. Deuteronomio 17:6; 19:15; Mateo 18:16.

*8:21 Si tikapen ra, si Mesias.

*8:22 Say iti sa kukaisipan ra ket si mako yadtaw sa impyirno.

*8:24 Say rabay nan ibarita' konan siti, sya a Mesias o Dios.

*8:25 Si'ko yaytaw…sin tarana'.- O:Mayin bale' a kiirgo ako et komoyo!

*8:48 Kuntrabida- Sa Griego:Samaritano. Mabasa a maipa'ka' konran taga Samaria sa Glusaryo.

*8:58 Si main akoyna nin gindat ket saya yan pangngaran nan Dios sa kadiryan na. Exodo 3:14.

*8:59 niyadi- O:inmadi.