11
Say Paka'kitan Yupa' sa Nisubli' nan Mabyay ni Lazaro
1-2 Main nin mibubsat a mampiikap sa babali nin Betania a say ngaran ra Maria, Marta tan Lazaro. Si Maria, syaytaw si mangiyapros nin banglo sa ayi na ni Uunuren a Jesus mi'sa na punasan nin sabot na.* Mabasa et a maipa'ka' sa saytin ginwa' na ni Maria sa Juan 12:3. Ket si Lazaro, main nin masakit na.
Ket bana' ta wanin anaod, namaki' sara si Maria tan Marta nin mako nin mangiparate' kona ni Jesus a wana, “Ser, si amigo mo nin kawa'nan mo, ket main nin masakit na.”
Sin narnge' na in ni Jesus wana, “Siin nin masakit na, kai ya nin mangangga sa patiti, no kai edet, nangyadi' ti nin pakaipadaran nin kata'gayan nan Dios ta pigaw nin maipata'gay akon si Anak na.”
Anaod, inado' nasaran maong ni Jesus tin mibubsat a Marta, Maria tan Lazaro. Bana' konan siin, sin narnge' na a main nin masakit na ni Lazaro, namalabas ya yapo' nin rway awro itaw sa kami'nan na, mi'sa wana konran tumutumbok na, “Sumubli' atamo sa Judea.”
Bale' wanra nin ni'bat kona, “Maistro, ambo' et nin na'teng a pinatyuan rakamon kudasen nin Judio nin itaw. Andi' kamo nin sumubli' anamanaet itaw!”
Wana ni Jesus, “Magwa' et ta italaga nan Dios a kusto nin udas para sa sayay mangyadi'.* Magwa' et…sayay mangyadi'.- Sa Griego:Kai para a labinrway udas a mapalaway? Bilang wadi', no pa'sar lumalako ya a sayay tawo no awro, kai ya nin misakin bana' ta maka'kit ya bana' sa palaway nan sitin mundo. 10 Bale', no pa'sar iti ya sa yabi nin lumalako, misakin ya bana' ta madedlem ket kasa yay palaway kona.” 11 Ket nituloy na, “Si amigo tamon si Lazaro ket mampa'lek ya. Keen koya nin pukawen.”
12 Ni'bat ran tumutumbok na, “Uunuren, no mampa'lek ya ket mabista ta umanda' yayna li'.” 13 Wanin a wanra bana' ta say pakataros ra ket mampa'lek yan page' si Lazaro, bale' say rabay nan irgwen ni Jesus ket nati ya.
14 Konan siin, diritsawan nan nibarita' ni Jesus a wana, “Nati yayna si Lazaro, 15 bale' maririket ako anamaet a lamang ta kasa akodtaw sin nati ya. Nangyadi' yayti para sa kaabigan moyo, ta pigaw nin lalo kamon mamper no si'no ako. Kanya' nin mako atamo anadtaw kona.”
16 Konan siin, wana ni Tomas a mantawagen nin Singin, konra nin kapada nan tumutumbok, “Sigi, mayi atamo ana ta pigaw nin kipati atamo kona ni Maistro!”
17 Sin rinmate' saradtaw sa Betania si Jesus, natandaan na nin a'pat a awro naynan naitabon ni Lazaro. 18 Siti si baryo nin Betania, adani yadtaw sa Jerusalem ta kurang a tuloy kilumitro tamo' a kaday'an na. 19 Kanya' nin abaw saray Judio nin ibat itaw a nako nin nangliwaliwa konra ni Marta tan Maria sa nipati nan busat ra.
20 Sin narnge' na ni Marta a manrumate' ya si Jesus, kina' naya nin sinna', bale' si Maria ket nabati' yadtaw sa bali ra. 21 Wana ni Marta kona ni Jesus, “Ser, no iti kamo tamo' kumon, kai ya nin nati a busat mi! 22 Bale' tanda' ko nin lamang a mataman nin sawanin, animan a dawaten moyo konan Dios ket iyaburoy na nin mangyadi' komoyo.”
23 Wana ni Jesus, “Sumubli' ya nin mabyay a busat mo.”
24 Ket wana anamaet ni Marta, “O' a, tanda' ko a sumubli' ya li' nin mabyay no pasublien sara nin mabyay a nunati no saytaw li' no marate' a awro.”
25 Konan siin, wana ni Jesus, “Si'ko a main nin pakayadi' nin mamasubli' nin mabyay konran nunati ana, tan si'ko a mampami nin byay. Si si'numan a magmatalek kongko, mataman nin mati ya, mabyay ya et a lamang. 26 Ket, saray mabyay a mampagmatalek sara kongko, kai sara gapo nin peteg nin mati. Tepren moyti para?”
27 “O' Ser,” ni'bat na ni Marta, “mamper ako a si'kay mantaga'nan mi nin rumate' iti sa mundo. Si'ka a Cristo nin Anak na nin Dios.”
28 Kayadi' na nin inirgoyti ni Marta, sinmubli' ya sa bali ra. Kinayaban naya si Maria tan wanan niyanas, “Rinmate' ya si Maistro, ket man'ipakayaban naka.” 29 Sin narnge' nayti ni Maria, inumdeng yan tampor tan nako naya nin sinna' si Jesus.
30 Sin sain ket, itaw ya et sa rikor nin baryo si Jesus, itaw sa nannaan na ni Marta kona. 31 Saray Judio anamaet nin mampangliwaliwa kona ni Maria, sin na'kit rayan apuradon nibwat, tinumbok raya bana' ta say wanra ket mako ya sa nanabunan kona ni Lazaro ta pigaw nin umakis ya.
32 Sin nakarate' yadtaw si Maria sa kami'nan na ni Jesus, nanalimukod ya sa adapan na tan wana, “Ser, no iti kamo tamo' kumon, kai ya nin nati a busat mi.”
33 Sin na'kit na ni Jesus a mampangabet-abet ya si Maria tan saray Judio nin tinmumbok kona, inmidap nin tuloy a nakem na tan ginmereng ya 34 ket wana, “Adti moya nin nitabon?”
“Mayi kamo, Ser, ta keen moya nin kiten,” wanra nin ni'bat.
35 Nilwa' ya si Jesus. 36 Konan siin, wanra nin Judio, “Kiten moyo no pa'no nin kaalaki a pangangawa'nan na kona!”
37 Wanra anamaet nin raruma konra, “Nagwa' na a maka'kit yayna a sayay bulag. Main anamaet kumon nin nagwa' na ta pigaw nin kai ya nin nati si Lazaro.”
38 Ginmereng ya anamana nin maong si Jesus, ket kinmadani ya sa nanabunan kona ni Lazaro a siti ket yukib ya nin sinadaan nin alakin bato. 39 “Galten moyay bato,” nigan-gan na.
Bale' andi' yay busat nan si natin si Lazaro, si Marta, a wana, “Ser, mabang'et yayna ta a'pat a awro yayna nin nitabon.”
40 Wana ni Jesus kona, “Nalingwanan moyna para a nibarita' koyna komo a no magmatalek ka kongko ket ma'kit mo a pakayadi' na nin Dios?” 41 Ket, ginlat rayay bato. Ket, tinmangar ya si Jesus tan wana, “Ama ko, kisalamat ako komo ta rinnge' nako. 42 Tanda' ko a manreng'en nako nin pirmi, bale' nibarita' koyti bana' konra nin sarayti nin tutawo, ta pigaw nin mamper sara nin si'ka a namaki' kongko.”
43 Kayadi' na nin nibarita' ti ni Jesus, nita'way na a wana, “Lazaro, lumiwa' kadsen!” 44 Linmiwa' ya anaod si Lazaro a napunggos yan abel laloynay gamet tan ayi na tan napunggos nin alakin panyo' a rupa na. Ket wana ni Jesus konran itaw, “Warwaren moyoy nipamunggos kona ta pigaw nin makakimey ya.”
45 Sin sain, main saraytaw saray Judio nin nako konra ni Maria nin naka'kit sa ginwa' na ni Jesus, ket nagmatalek sara kona. 46 Saray raruma bale', nako sara konra nin Pariseo nin nika' ra nin niparate' a ginwa' na ni Jesus.
Matkap a Mati ya si Jesus Para sa Ka'bawan
Mateo 26:1-5; Marcos 14:1-2; Lucas 22:1-2
47 Kanya' nin sin sain, nipakayaban rasaran Pariseo tan saray pupangulo ran pupadi' a raruman myimbron Kunsiho, mi'sa wanra, “Ani a gaw'en tamo ta siin nin tawo ket abaw anay man-gaw'e-gaw'en nan bara'mon gawa' nan Dios? 48 No pauryan tamoya tana nin wanin, sarba ra nin tutawo, magmatalek kona. Ket saray mampag'uray kontamo nin taga Roma, mako saradti tan gamgamen rayayti kontamo si Timplo tamo tan si nasyon tamo.”
49 Bale' si Caifas a syay Sangkata'gayan nin Padi' sin sain a taon wana, “Si'kamo! Kai moyo gapo nin mataros. 50 Matkap moyon maamingaw a mabista a sayay tawo tana a mati ta pigaw nin maisalba saray ka'bawan, dyan si sarba tamon gumabali a mati.” 51 Siti nin nibarita' na ni Caifas, kai nin nangibwat sa kaisipan na nin bukod no kai edet, bana' ta syay Sangkata'gayan nin Padi', nipapadles nan Dios kona a matkap yan mati si Jesus, ta pigaw nin saray kadayaan na nin saray Judio ket maisalba sara. 52 Mati ya ambo' tamo' nin para konran kadayaan nan saray Judio no kai edet, para et konran sarba ran a'nak nan Dios nin natayak-tayak sa nagsikabarang nin lugar ta pigaw nin gaw'en nasaran sayan-sayay pamilya. 53 Ket nangibwat ana konan siin nin awro, saray pupangulo ran Judio, niplano rayna no pa'no rayan mapati si Jesus.
54 Bana' anaod ta wanin, kai sarayna nin nipa'ki-pa'kit nin lumala-lalako si Jesus itaw sa Judea no kai edet, nibwat saran nako sa Efraim, sayay babali nin adani sa lugar a ambo' nin matawo. Ket itaw sara yapo' nin saray tumutumbok na.
55 Edet, dandani ana sin sain a pista ra nin Judio a mantawagen nin Nipanglabas. Kanya' nin abaw saray Judio nin ibat sa bubaryo nin tinmangkar sa Jerusalem ta pigaw nin gaw'en ra a ritwal nin piriringgas ta pigaw nin magwa' ray mako sa pista. 56 Tiningka-tingkap rayan tutawo si Jesus, ket sin mampididinep saraynadtaw sa sakop nan Timplo, nitepetan sara sa saya tan saya a wanra, “Ani sa wamoyo? Mako yadti kasi nin kipista?” 57 Wanra in ta nigan-gan ran saray pupangulo ran pupadi' tan saray Pariseo a si'numan a makatanda' sa kami'nan na ni Jesus, ipatanda' na konra ta pigaw nin dakpen raya.

*11:1-2 Mabasa et a maipa'ka' sa saytin ginwa' na ni Maria sa Juan 12:3.

*11:9 Magwa' et…sayay mangyadi'.- Sa Griego:Kai para a labinrway udas a mapalaway?