7
Kai sara nin Mamper a Bubsat na ni Jesus
Say sinmunor sin nayadi' in, kina'-kina' na ni Jesus a lulugar sa intiron prubinsyan Galilea. Pinal'isan nay nako sa Judea ta saray pupangulo ran Judio nin itaw ket masulit sara nin patyen raya.
Anaod, dandani ana sin sain a pista ra nin Judio a mantawagen nin Pista nin Abung-abong* Mabasa moyo et a maipa'ka' konan siti si Pista nin Abung-abong itaw sa Glusaryo.. Ket saray bubsat na ni Jesus wanra kona, “Umalis kadti tan mako ka sa Judea ta pigaw nin ma'kit ran tumutumbok modtaw a makapaka'ngap nin man-gaw'e-gaw'en mo, ta si tawon mampangapes a mag'in yan bantog, kai na nin iyadi a man-gaw'e-gaw'en na. Anaod ta mampangwa' ka nin makapaka'ngap a bubagay, ipadar moyna ah, ta pigaw nin matandaan sa intiro nin mundo!” Wanra in nin bubsat na ni Jesus ta mataman nin sara ket kai nin mamper kona.
Wana ni Jesus konra, “Kai et nin narate' a kuston panaon ko para sa wanin. Mako kamoyna ta magwa' moyoy mako abirno nin ani a udas. Kasa nin prublima komoyo bana' ta saray iti konan sitin mundo, ket kasan puon ran guraen rakamo, bale' si'ko, gura' rako bana' ta mampatutu'wan ko a say man-gaw'e-gaw'en ra ket duka'. Sigi, mako kamo nin kipista bale' si'ko, kai ako nin mako bana' ta kai et nin narate' a kuston panaon para kongko.” Sin naibarita' nayna in ni Jesus, pinaibati' yadtaw sa Galilea.
Say Piduduma nin Kaisipan ran Tutawo Maipa'ka' kona ni Jesus
10 Nibwat sarayna anaod a bubsat na ni Jesus. Ket, nako ya anamaet sa pista nin kasan nakatanda'. 11 Sin sain, tikap saraynan tikap kona a pupangulo ran Judio sa pista, nin tepet saraynan tepet no adti ya. 12 Saray abaw a tutawo anamaet mianas-anasan saran mampag'iirgo maipa'ka' kona. Wanra nin raruma, “Maong yan tawo.” Bale' saray raruma anamaet wanra, “Kai pa ta man'ibarang nasaray tutawo.” 13 Wanin man, kasa gapo nin nag'irgo maipa'ka' kona nin main nin nakarnge' bana' ta mali'mo sara konran pupangulo ra.
14 Sin iti ana sa kapikngaan a pista, nako yadtaw sa sakop nan Timplo si Jesus nin nangyakay ya. 15 Ket naka'ngapan raya nin saray pupangulo ran Judio a wanra, “Adti ket nin ibat in nin pakatanda' nan siin nin tawo? Ambo' ya anamaet nin di-adal nin bilang komi!”
16 Konan siin, imbatan nasara ni Jesus a wana konra, “Sayti say man'iyakay ko, kai nin nangibwat kongko no kai edet, konan Dios a syay namaki' kongko. 17 Si si'numan a magdisidido nin gaw'en na a no ani a rabay nan Dios, sya a maka'kit no say man'iyakay ko ket nangibwat konan Dios, o kaisipan ko tamo' nin diri. 18 Wanin ta si saya nin mampag'irgo nin nangibwat sa kaisipan na tamo' nin diri ket, man'apesen na nin mag'in ata'gay a pangingikit kona. Bale', si sayay tawon tikapen na a mapagalangan yay namaki' kona, say man'ibarita' na ket pulos nin katutu'wan ta kasa gapo nin pibula'-bula' kona. 19 Kai moyo para nin tanda' a Gugan-gan nin nibi na ni Moises? Sain a rabay nan Dios ket kasa gapo komoyo a mampanukid. Kikiten moyo, man'iplano rakon patyen!”
20 Inumbat sara a tutawo a wanra, “Nasrepan ka nin ispiriton duka'! Si'no wadi' a marabay nin mangmati komo?”
21 Konan siin wana ni Jesus, “Nagtrabaho ako a namaanda' akon ni'sa sa sayay Awro nin Painawa, ket nabigra' kamoyna nga'min. 22 Bale', magtrabaho kamo a turien moyo sara anamaet lamang a a'nak moyon lulalaki sa Awron Painawa. Wanin ta main ya in nin nigan-gan na komoyo ni Moises a naimatawan nayna anaod konra et nin saray pupuon na. 23 No gaw'en moyo in abirno nin Awron Painawa sa tana a matukid a nigan-gan na ni Moises maipa'ka' tamo' sa sayay parti nan lalaman, ambale' ey a masager kamo kongko ta namaanda' ako sa Awron Painawa ta pigaw nin si intiro nin lalaman na ket napaanda' ya? 24 Andi' kamo nin manintinsya nin naipatukdo' sa pangingikit moyo tamo' no kai edet, adalen moyo yapo' nin kusto a bubagay ta pigaw nin sa katunungan a paninintinsya moyo.”
25 Sin sain, main saray taga Jerusalem a wanra, “Ambo' para a syayti si tawon rabay ra nin patyen? 26 Ket e! Iti ya nin mampag'irgo nin kasan dangka' sa adapan ran abaw a tutawo. Saray pupangulo anamaet, kai sara gapo nin mangkumuntra kona. Peteg palayi nin alilbien ra a syayna a Cristo? 27 Bale', kai nin magwa', ta no rumate' yay Cristo, kasa kano nin makatanda' nin pangibwatan na. Bale' sitin tawo, tanda' tamo nin peteg a ibwatan na.”
28 Sin sain, nipaksaw na ni Jesus a busis na nin mampangyakay itaw sa sakop nan Timplo a wana, “Wamoyo a tanda' rako tan tanda' moyo a ibwatan ko. Wanin man, say katutu'wan anamaet lamang, kai nin nangibwat kongko a kappika' kodti, no kai edet, main nin namaki' kongko a sya tamo' a tutuo. Si'kamo, kai moya nin tanda'! 29 Si'ko bale', tanda' koya bana' ta nangibwat ako kona, tan sya anaod a namaki' kongko.”
30 Konan siin a nibarita' na ni Jesus, niplano ra nin dakpen ya, bale' kasa nin nanakep kona bana' ta kai et nin narate' a udas a mati ya nin pakatukid nin plano nan Dios. 31 Bale' konra nin saray abaw a tutawo, abaw sara a nagmatalek kona ni Jesus, ta wanra, “Ambo' yayti et para a rumate' nin Cristo? Kasayna angangko nin makagwa' et nin mas abaw a mumilagro nin paka'kitan dyan say man-gaw'en nan siti.”
32 Sin narnge' ra nin Pariseoyti nin man'ibari-barita' ra nin tutawo, sara tan saray Pupangulon Pupadi', namaki' sara nin gwardya sa Timplo nin keen raya nin dakpen si Jesus. 33 Ket sin sain, wana ni Jesus, “Makalamo' rako tana sa anted a panaon, mi'sa sumubli' akoyna konan namaki' kongko. 34 Marate' li' a tikapen rako bale' kai rako nin madumog bana' ta itaw sa kami'nan ko ket kai kamo nin makapika'.”
35 Konan siin, wanra nin pupangulo ran Judio sa saya tan saya, “Adti ya kadi' nin makoytin tawo nin kai tamoya kano nin ma'kit? Mako ya palayi sa adayo' nin lulugar nin kami'nan ran kapada tamon Judio ta pigaw nin mangyakay ya konran ambo' nin Judio? 36 Ani kadi' a pipa'kaan nin saytaw say wanan tikapen tamoya li' bale' kai tamoya nin madumog, tan sa kami'nan na ket kai atamo nin makapika'?”
37 Sin sangkasuyutan anan awro nin Pistan Abung-abong a syay sangkaimpurtantiwan nin awro, inumdeng ya si Jesus tan nipaksaw na a busis na a wana, “Si si'numan nin milata', umarak ya kongko ta pigaw nin minom ya. 38 Wanin a mabasa sa Masanton Kasuratan a wana,
‘Si si'numan a magmatalek kongko, mag'in yan bara'mon subor nin ranom ta lumiwa' kona a pa'sar ranom a makapami nin byay.’ ”
39 Si man'ibarita' nadti ni Jesus ket, si Ispirito nan Dios nin ibaki' na li' konran saray magmatalek kona. Kai ya et nin nibaki' konra, ta kai ya et nin nipata'gay tan pinagalangan si Jesus.
40 Main konran saray nakarnge' sa saytin wana ni Jesus a namarita', “Peteg a siti ana a mantaga'nan nin Prupita!”
41 Saray raruma anamaet wanra, “Syayti ana a Cristo.”
Bale' saray raruma et wanra, “Impusibli in! Kai ya nin mangibwat sa Galilea a Cristo! 42 O', ta main nin mabasa sa Masanton Kasuratan a wana si sya a Cristo ket, mangibwat ya sa puri na ni David tan itaw ya nin maiyanak sa Betlehem a babali na ni David.* Mikas 5:2.43 Kanya' anaod nin, niduduma a pangngipa'ka' ra nin tutawo kona ni Jesus. 44 Main sara anamaet a marabay nin dakpen raya, bale', kasa nin nanakep kona.
45 Sin wanin, saraytaw saray gwardya sa Timplo ket sinmubli' sarayna sa kami'nan ra nin Pupangulon Pupadi' tan Pariseo. Ket inusisa' rasara, “Mayin a kai moya nin ni'ras iti?” wanra.
46 Ket ni'bat ra nin gwardya, “Kasa gapo nin makakipada konan sitaw nin tawo sa pakayadi' nin pag'iirgo na!”
47 Tinuya'-tuya' rasaran Pariseo a wanra, “Pati si'kamo para ket naulaw na anamaet? 48 Main ana para nin tanda' moyon pupangulo o konran Pariseo nin mampagmatalek kona? Kasa gapo! 49 Kiayi kamo konran sarain nin ambo' nin di-adal; kasan tanda' ran sarain maipa'ka' sa Gugan-gan tamon Judio. Mirisi moyo!”
50 Si saya konran Pariseo nin itaw sin sain ket si Nicodemo a sya nako ya intaw kona ni Jesus. Wana konran kalalamo' na, 51 “Ibarita' sa Gugan-gan tamo a kai tamoya magwa' nin sintinsyawan a sayay tawo nin kai tamoya yapo' nin usisaen. Matkap a magkamain ya yapo' nin pagkanawanawa nin umbat ta pigaw nin ma'kit tamo no ani a kasalanan na. Ambo' para nin wanin?”
52 Konan siin ni'bat ra kona, “Bara'mo ka anamaet nin saray taga Galilea! Keen mo nin adalen a Masanton Kasuratan ta pigaw nin matandaan mo a kasa nin prupita a mangibwat sa Galilea.”
Nadakep Yay Sayay Babayin Mangkilalaki
53  * Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket kasaytin bubirsikulo. Itaw sa main ti, ambo' nin pari-parihoy lugar nin kami'nan bilang itaw sa Lucas 21:38; iti sa Juan, sa 7:36, o iti sa 7:53, o sa 21:24.Kayadi' nin sain, nagsiugot anay barang saya sa bali ra.

*7:2 Mabasa moyo et a maipa'ka' konan siti si Pista nin Abung-abong itaw sa Glusaryo.

*7:42 Mikas 5:2.

*7:53 Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket kasaytin bubirsikulo. Itaw sa main ti, ambo' nin pari-parihoy lugar nin kami'nan bilang itaw sa Lucas 21:38; iti sa Juan, sa 7:36, o iti sa 7:53, o sa 21:24.