Si Biblia Juan 13
13
Inuyasan na ni Jesus a Ayi ran Tumutumbok na
Sawanin, adapen anay pista nin Nipanglabas. Tanda' na ni Jesus nin narate' ana a panaon a lumakwan yayna konan sitin mundo tan sumubli' yayna konan Ama na. Nangibwat sin tarana', kawa'nan nasaraynay tutawo na, ket sawanin, ipa'kit na no adti nin angga a pangangawa'nan na konra.
Adapen raynan mangapon ni Jesus tan saray tumutumbok na. Ba'yo in et sin sain, naipasrep naynan Dimunyo sa kaisipan na ni Judas nin anak na ni Simon Iscariote a pagtraiduran nayan ipagamet si Jesus konran pupangulo. Tanda' na anaod ni Jesus a nipagamet nayna nin Ama na kona a pakauray sa sarban mangyadi'. Tanda' na et a lamang a si Dios a nangibwatan na tan sya nin lamang a sublian na. Mataman no wanin, sin mampangapon sara, inumdeng ya si Jesus tan linus'ok nayay kapa na, mi'sa ya nin niberber nin twalya sa awak. Kaaram, nangwa ya nin ranom sa planggana, ba'yo na nin tinaranaan nin inuyasan a ayi ran tumutumbok na, mi'sa pinunasan na nin twalyan nakaberber sa awak na.
Ket, sin nako ya kona ni Pedro, wana ni Pedro kona, “Uunuren, ambale' a si'kamo et a manguyas nin ayi ko?”
Ket wana ni Jesus, “Kai mo nin mataros sawanin a man-gaw'en ko bale', matarusan moyna li' sa adapen.”
Konan siin, wana ni Pedro, “Andyak! Kai gapo nin magwa' a uyasan moyoy ayi ko!”
Bale' wana ni Jesus, “No kai kata nin uyasan, kai ka gapo nin makakibiang kongko.”
Sin sain, wana ni Pedro, “Uunuren, no wanin edet, ambo' tamo' nin say ayi koy uyasan moyo no kai pati say gamet ko tan si ulo ko.”
10 Ket wana ni Jesus, “Si tawo nin naryo' ana, kai nayna nin matkap a maryo' anamana, bana' ta maringgas yayna. Say ayi na tana a matkap nin uyasan. Si'kamo, maringgas kamoyna, bale' ambo' nin sarba moyo.” 11 Nibarita' na ni Jesus in si ambo' nin sarba ra ket maringgas ana bana' ta tanda' nayna no si'no konra a magtraidor kona.
12 Sin nayadi' nayna nin inuyasan ni Jesus a ayi ra, nisulot naya anamana a kapa na tan sinmubli' ya sa lugar nadtaw sa pangnganan. Kaaram, wana konra, “Matarusan moyo para a kayadi' ko tamo' nin ginwa' komoyo? 13 Say tawag moyo kongko ket Maistro tan Uunuren, ket kusto in ta siin ako. 14 Ket, ta si'ko nin si Uunuren tan Maistro moyo ket inuyasan koy ayi moyo, si'kamo, matkap a uyasan moyo anamaet a ayi nin saya tan saya. 15-16 Wanin, kanya' nin isipen moyoyti nin maong: Si sayay aripen, kai ya nin mas ata'gay dyan si amo na; wanin anamaet, si sayay nibaki', kai ya nin mas ata'gay dyan si namaki' kona. Ket ginwa' ko in komoyo nin mudilo nin arigen moyo ta pigaw nin gaw'en moyo anamaet a wanin konran kalalamo' moyo. 17 Ket sawanin, ta mataros moyoynayti, makarma' tan maririket kamo no gaw'en moyo.”
18 “Wanin man, ambo' nin sarba moyo a man'irgwen ko ta katanda' katamon maong a pinili' ko. Ket, matukid yay mabasa sa Masanton Kasuratan a wana, ‘Si mampakanen ko, nagtraiduran nako.’* Kanta 41:9. 19 Man'ibarita' koyaynayti komoyo sawanin ba'yo ya et nin matukid ta pigaw nin no natukid yayna nin liso ket mamper kamoyna a ‘Si'ko yay si Main Anggaynan-angga.’ 20 Isipen moyoyti nin maong: Si mangako' kona nin si ibaki' ko, inako' nako, ket inako' naya anamaet a namaki' kongko.”
Nibarita' na ni Jesus No Si'no yay Magtraidor kona
Mateo 26:20-25; Marcos 14:17-21; Lucas 22:21-23
21 Mayadi' na nin nibarita' in ni Jesus, maidap nin tuloy a nakem na ket wana nin diritsawan konran tumutumbok na, “Isipen moyoyti nin maong: Saya komoyo a magtraidor kongko.”
22 Ket saray tumutumbok na nipastangan sara, a maguloy isip ra a no si'no a wana. 23 Si tumutumbok nan kawa'nan na nin maong ni Jesus, syay iti sa dani na. 24 Sininyasan nayayti ni Simon Pedro tan nipatepet na no si'no a man'irgwen na ni Jesus. 25 Inmirig ya anaod nin inmadap a tumutumbok kona ni Jesus mi'sa wanan niyanas, “Uunuren, si'no ya in si wamoyo?”
26 “Si pamyan ko konan siti si tinapay a man'isawit ko, sya,” niyanas nan ni'bat ni Jesus. Ket nangisawit ya anaod nin tinapay mi'sa naya nin nibi kona ni Judas nin anak na ni Simon Iscariote. 27 Eteng naya tana nin narisibi ni Judas a tinapay, sinumrep ya si Satanas kona.
Ket wana ni Jesus kona ni Judas, “Gaw'en moynan tampor a matkap mo nin gaw'en.” 28 Saray tumutumbok na ni Jesus nin kadungo na, kai ra nin matarusan a rabay na nin irgwen. 29 Ket bana' ta si Judas a mampanga'get nin kwarta ra, say wanra no nibaki' naya ni Jesus nin manaliw nin matkap ra no pista, o mako ya nin mami nin kwarta konra nin pubri.
30 Sin na'kan nayaynaytaw ni Judas si tinapay, nibwat yayna. Sin sain ket yabi ana.
Matkap ran Kawa'nanen a Saya tan Saya nin saray Tumutumbok
31 Sin kasa yayna si Judas, wana ni Jesus, “Say ambo' ana nin ma'teng a mangyadi' kongko nin si Pinaitawo, ipadar no ambale' a nako akodti, tan mangipadar anamaet sa sangkaandaan nin gawa' nan Dios. 32 Ket no naipadar anay kata'gayan nan Dios bana' kongko,* Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket kasa a wanti:no naipadar anay kata'gayan nan Dios bana' kongko. si Dios, ipadar naynamaet a kata'gayan ko. Kai na nin pa'te-pa'tengen nin gaw'en ti.
33 A'nak ko, ambo' ana nin ma'teng a kalamo' rako et. Tikapen rako li', bale' ibarita' koyti komoyo si nibarita' ko intaw konran pupangulo ran Judio, a kai kamo nin makapika' itaw sa keen ko. 34 Ket main nin ba'yo nin igan-gan ko komoyo: Matkap a kawa'nanen moyo a saya tan saya. Say pangangawa'nan moyo sa saya tan saya ket matkap a kapada nin pangangawa'nan ko komoyo 35 ta, no kawa'nan moyo a saya tan saya, mangibwat sa sain, matandaan ran sarban tutawo a tumutumbok katamo.”
Nipau-pau'na na ni Jesus a Ibudi' naya ni Pedro
Mateo 26:31-35; Marcos 14:27-31; Lucas 22:31-34
36 Nitepet na ni Simon Pedro, “Adti ket a keen moyo, Uunuren?”
Ket ni'bat na ni Jesus, “Sa keen ko ket kai ka et nin makatumbok sawanin, bale' tumumbok ka li' sa adapen.”
37 Ket wana anamana ni Pedro, “Uunuren, ambale' a kai ako nin makatumbok sawanin ey? O' a ta iti ako nin sisasadya' nin mati para komoyo.”
38 Inumbat ya si Jesus a wana, “Sisasadya' ka para nin page' nin mati para kongko? Bale' isipen moyti nin maong: Ba'yo main nin tumarang'ok nin manok, nitlo moyna nin nibudi' a katanda' nako.”

*13:18 Kanta 41:9.

*13:32 Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket kasa a wanti:no naipadar anay kata'gayan nan Dios bana' kongko.