21
Nipa'kit yaynaet si Jesus konran Tumutumbok na
Kayadi' nin sain, nipa'kit ya anamana si Jesus konran tumutumbok na itaw sa Taaw Galilea* Galilea- Sa Griego:Tiberias. Siti a sayay ngaran na et nin Taaw Galilea.. Wanti e a nangyadi': Sin sain, nikakalamo' sara si Simon Pedro, si Tomas a main nin purarag nin Singin, si Natanael nin taga Cana sa Galilea, saray a'nak na ni Zebedeo, tan rwa ra et nin raruman tumutumbok na ni Jesus.
Wana ni Simon Pedro konra, “Mako ako nin manguna'.”
Ket, “Mayi kami,” wanra kona. Nako sara anaod sa taaw bale' kasa gapo nin nakalap ra sin sain a yabi.
Sin manlumiwa' yayna a awro, itaw yan naka'deng sa abay si Jesus, bale' kai raya nin maalilbi' nin tumutumbok. Wana ni Jesus konra, “Uamigo, main nin nakalap moyo?”
Ket, “Kasa gapo anaod,” wanra nin ni'bat.
Wana konra, “Ikatkat moyay eket moyo sa bandan wanan na nin baluto ket main nin makalap moyo.” Nikatkat raya anaod a eket ra ket kai rayayna nin maarwas sa ka'bawan nin nakalap.
Ket wana kona ni Pedro nin si tumutumbok a kawa'nan na ni Jesus, “Si Uunuren ya in!” Sin narnge' nayti ni Simon Pedro, niaysing ya bana' ta lus'ok yan mampagtrabaho, mi'sa ya nin linmukso sa ranom. Bale' saray raruma, inmabay saran iti sa baluto nin guruy-guroy raya a eket nin napno' nin kuna'. Ambo' sara nin adayo' nin tuloy sa abay, magsanyasot a mitro tamo' a kaadayo' ra.
Sin itaw sarayna sa tangkar, main nin na'kit radtaw nin mandumtan baya ket main nin man'ibaya nin kuna' tan main nin umno ray tinapay. 10 Sin sain, wana ni Jesus konra, “Mangawit kamodti nin umno ra sa sain say nakalap moyon kuna'.” 11 Nako ya anaod si Simon Pedro sa baluto ket nitangkar nayay eket nin napno' nin alalakin kuna', 153 sara. Bale' mataman nin pinasyan ka'bawan ra nin kuna', kai nin rinmisang a eket.
12 “Pari ana, mamuklas atamoyna,” wana ni Jesus konra. Kasa gapo ni saya konra nin tumutumbok a nakaitpel nin nanepet no si'no ya bana' ta tanda' ra a sya si Uunuren. 13 Kina' na nin kinalap ni Jesus a tinapay, wanin et sa kuna', mi'sa na nin nibi konra.
14 Siti a ikatlon parso a nipa'kit ya si Jesus konran tumutumbok na sin sinmubli' yayna nin mabyay.
Pagsenen na ni Jesus a Nakem na ni Pedro
15 Kayadi' ra nin nangan, nitepet na ni Jesus kona ni Simon Pedro, “Simon a anak na ni Juan, mas para a pangangawa'nan mo kongko dyan sa saytin bubagay?”
“O', Uunuren, tanda' mon mampablyen kata,” ni'bat na ni Pedro.
Ket wana ni Jesus kona, “Edet, pagawan mosara a pa'sar malalago' et nin karniro ko.”
16 Nitepet na nin pirwa ni Jesus, “Simon a anak na ni Juan, main nin pangangawa'nan mo kongko?”
Ni'bat na ni Pedro, “O' Uunuren, tanda' mon mampablyen kata.”
Wana ni Jesus kona, “Edet, asikaswen mosaray pa'sar karniro ko.”
17 Nitepet nan pitlo ni Jesus, “Simon a anak na ni Juan, si'ko para a mampablyen mo?”
Ginmereng ya si Pedro ta pinitlo na nin nitepet ni Jesus no mampablyen naya. Anaod inumbat ya si Pedro a wana, “Uunuren, tanda' mo a sarba. Tanda' mo a mampablyen kata.”
Wana anamanaet ni Jesus kona, “Edet, pagawan mosaray pa'sar karniro ko. 18 Isipen moyti nin maong, Simon. Sin kalagu'-laguan mo, si'kan diri a mangisulot nin barkes mo tan nako ka sa rabay mo nin keen. Bale' no masiken kayna li', ipa'nat moy takyay mo tan baruren raka tan ika' rakadtaw sa kai mo nin rabay nin keen.” 19 Nibarita' nayti ni Jesus ta pigaw nin ipatandaan na no pa'no ya nin mati si Pedro nin mabyan yan pammagalang a Dios.
Kaaram, wana ni Jesus kona ni Pedro, “Tumumbok ka kongko!”
20 Linmingap ya si Pedro ket na'kit nayan mantumumbok taw si tumutumbok a kawa'nan na ni Jesus. Sitaw si kadani na sin pangngapon ra tan si nanepet intaw kona a wana, “Uunuren, si'no a magtraidor komo?”
21 Sin na'kit nayayti ni Pedro, nitepet na kona ni Jesus, “Uunuren, ani anamanaet a mangyadi' konan sitin tawo ey?”
22 Ni'bat na ni Jesus, “Bilang wadi' a rabay koya nin mabyay angga li' nin sumubli' akodti, ambale' a kapagawan mo ey? Si'ka, tumumbok ka kongko!”
23 Kanya' nin naibandu-bando konra nin tutawo na ni Jesus a kai ya nin mati ti nin tumutumbok mataman nin kai na nin nibarita' ni Jesus a wanin, no kai edet, wana, “Bilang wadi' a rabay koya nin mabyay angga no sumubli' akoynadti, ambale' a kapagawan mo ey?”
Say Pammatutuo na nin Nanurat
24 Si'ko ya in nin tumutumbok. Mampatutu'wan ko a si'koy nanurat nin sayti, ket tanda' mi a say nibari-barita' ko ket tutuo.
25 Abaw et a ginwa-ginwa' na ni Jesus a no isurat nga'min, sa wangko, kai nin malaman nin intiron mundo a libro nin pakaisuratan.

*21:1 Galilea- Sa Griego:Tiberias. Siti a sayay ngaran na et nin Taaw Galilea.