3
Pa'no nin Magkamain nin Byay a Iti konan Dios
Ket, saya ya konran itaw a sayay pangulo ran Judio nin say ngaran na ket Nicodemo. Myimbro yan grupo ran Pariseo. Ni'sa, nako yayti kona ni Jesus sin yabi ana ket wana kona, “Maistro, tanda' mi a nibaki' nakadti nin Dios nin mako mangyakay komi. Wanin bana' ta kasan makagwa' sa sain say makapaka'ngap nin paka'kitan a man-gaw'en mo no kasa ya a Dios kona.”
Wana nin ni'bat ni Jesus, “Isipen moyoyti nin maong: Kasa gapo ni saya nin makakirama' sa pag'aadi' nan Dios no kai ya nin paitawo nin uman* paitawo nin uman- O:paitawo mangibwat konan Dios. a sayay tawo.”
Wana ni Nicodemo, “Impusibli a maiyanak yay sayay matuntawo ana! Magwa' na para a paitawo et sa luob nin tyan nan ina na?”
Ni'bat na ni Jesus, “Isipen moyoyti nin maong: Kasa gapo nin makakirama' sa pag'aadi' nan Dios no kai ya anaod nin maiyanak nin uman a sayay tawo sa dalan nin ranom tan dalan nan Ispirito nan Dios. Wanin ta si sayay mangibwat sa tawo, ket kinatawo tamo' a main kona; anamaet, si sayay mangibwat konan Ispirito nan Dios, kinaDios a main kona. Andi' ka edet nin mabigra' no ibarita' ko komo a matkap moyon tutawo a paitawo nin uman! Say pangibwaten nan mangyadi' nin Ispirito nan Dios konan tawon naiyanak nin uman ket iyalimbawa' ana sa siri. Makauray ya sa puntawen na. Maaraman ma bale', kai mo nin matandaan a pangibwatan na o a puntawen na.”
Ket nitepet na anamaet ni Nicodemo a wana, “Pa'no wadi' nin mangyadi' in?”
10 “Ani?” wana ni Jesus. “Saya kamo nin manrispitwen nin mangangakay iti sa Israel ket kai moyo in mangkaalilbi'? 11 Isipen moyoyti nin maong: Say ibarita' mi ket say tanda' mi tan say na'kit mi. Bale' si'kamo, kai kamo nin mamper sa man'ibarita' mi. 12 Anta mampangibarita' ako komoyo nin mangibwat sa say pupangyadi' iti sa mundo, kai moyo nin tepren. Ket tepren moyo kasi no mangibarita' ako nin maipa'ka' sa man-gaw'en itaw sa langit? 13 Si'ko tamo' nin si Pinaitawo nin nangibwat itaw sa langit a makaibarita' nin maipa'ka' sa sain a bubagay, ta kasa et gapo anaod nin raruman nakapika' itaw no kai si'ko tamo'.
14 Ket say mangyadi' kongko, ket kapadaytaw say nipangita'gay na ni Moises konan pusti a si ginwa' nin bakas nin ulay sin itaw saray Israelita sa lugar a kasan tawo.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Bilang 21:4-9. Wanin ta si'kon si Pinaitawo, matkap a ita'gay ako li' anamaet 15 ta pigaw nin si si'numan a magmatalek kongko ket magkamain ya nin anggan-angga nin byay a iti konan Dios. 16 O', ta wanin ana a pangangawa'nan nan Dios kontamo nin tutawo, kanya' nin kai naya nin nisiblet, no kai edet, nibi naya a Anak na nin kapagkapag ta pigaw nin si si'numan a magmatalek kona nin Anak na ket kai ya nin maisyay konan Dios ta pigaw nin madusa ya, no kai edet, magkamain ya nin anggan-angga nin byay a iti konan Dios. 17 Wanin ta si Dios, kai naya nin nibaki' a Anak na iti sa mundo ta pigaw nin sintinsyawan nasaray tutawo, no kai edet, ta pigaw nin maisalba sara nin nipadalan kona.
18 Saray magmatalek konan Anak nan Dios, kai sarayna nin sintinsyawan nin madusa, bale' saray kai nin magmatalek, nasintinsyawan sarayna nin madusa bana' anaod ta kai sara nin magmatalek konan kapagkapag a Anak nan Dios. 19 Siti a rason a madusa sara: Si palaway nin mamalaway nin kaisipan ran tutawo ket nako yadti sa mundo bale', mas maalaga konra a kadedleman dyan say palaway. Wanin ta say man-gaw'e-gaw'en ra ket duka'. 20 O' ta saray mampangwa' nin duka' ket kai ra nin rabay a palaway tan kai ra nin rabay a mako sa palaway bana' ta, no mako sara ket maipadar a gawa'-gawa' ra. 21 Bale' saray sumunor sa katutu'wan a nipadar nan Dios, umarak sara sa palaway ta pigaw nin maipa'kit nin mapalaway a say ginwa' ra ket katutulok ra konan Dios.”
Ikwa naya ni Juan sa U'na si Jesus
22 Sin nayadi' in, nako ya si Jesus tan saray tumutumbok na sa raruman lugar sa prubinsya nin Judea. Ket itaw sarayna yapo' nin nitanda-tandaan saran maong tan namawti-bawtismo sara. 23-24 Si Juan anamaet, mampamawti-bawtismo yadtaw sa Enon nin adani sa Salim ta raranom itaw nin lugar. (Sin sain ket kai ya et nin mangkapriso si Juan.) Kasan tegen ran mako nin tutawo kona ket binawti-bawtismwan nasara.
25 Bana' ta wanin, sayay awro, nikidiskusyon saray tumutumbok na ni Juan konan sayay Judio maipa'ka' sa saka-sakalakon kaugalian a maringgasan yay sayay tawo sa pangingikit nan Dios. 26 Ket nako saraytaw nin tumutumbok kona ni Juan. Wanra kona, “Maistro, sitaw intaw si lalaki nin kalamo' moyodtaw sa rubari' nan Ilog Jordan, sitaw si pinatutu'wan moyoy maipa'ka' kona, mampamawtismo ya anamaet ket mampako sara ana edet a sarba kona!”
27 Inumbat ya si Juan ket wana konra, “Si si'numan a tawo, kasan animan nin kapapa'sar a pag'inan na no ambo' ya a Dios a nami kona. 28 Mapatutu'wan moyo a nibarita' ko a wangko, ‘Ambo' ako a Cristo, no kai si'ko a nibaki' nin mu'nayna kona.’ 29 Say pa'sar ko, si'koy amigo na nin nubyo nin main rispunsibilidad nin mangisadya' nin sarba para sa kasal na. Abir nin sitin amigo nan nubyo ket ambo' yay makaikon konan nubya, alakin lamang a ririket na ta mangkarnge' nay pakapariga nan nubyo. Ket si'ko nin nangisadya' konra nin tutawo sa irarate' nan Cristo, alaki a ririket ko sawanin. 30 Matkap a maita'gay ya, ket maikayupa' ako.”
Say Byay a Iti konan Dios
31 “O', si saya nin mangibwat sa langit, syay sangkata'gayan. Si saya nin mangibwat iti sa luta', bilang ya konran raruman tagadti sa luta', say irgwe-irgwen na say maipa'ka' iti sa luta'. Bale' si saya nin mangibwat ya sa langit, syay sangkata'gayan sa sarba. 32 Ibari-barita' nay na'kit tan narnge' na. Mataman bale' nin wanin, umno sara tamo' a mamper sa ibarita' na. 33 Ket saraynamaet a mamper kona, patutu'wan ra a say nibarita' nan Dios ket tutuo, 34 ta say sarita' na mismo nin Dios a ibarita' nan sitin nibaki' na. Wanin ta konan sitin nibaki' na, mampiikapen nayan liso nin Dios a Ispirito na. 35 Wanin ta, si Dios a syay Ama, kawa'nan nayay Anak na, ket nipagamet na a sarba kona. 36 Ket, si si'numan a magmatalek konan Anak na, main ana nin anggan-angga nin byay na a iti konan Dios. Bale' si si'numan a kai nin tumulok konan Anak na, kasa yayti nin byay kona, no kai edet, dusawen naya anggan-angga nin Dios mangibwat sa alakin sager na.”

*3:3 paitawo nin uman- O:paitawo mangibwat konan Dios.

*3:14 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Bilang 21:4-9.