20
Say Nipamatutuo a Kasa yaynadtaw si Jesus sa Nanabunan
Mateo 28:1-8; Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-12
Ba'yo et nin kinmalaway sin buklas nin Linggo, nako saraynadtaw si Maria nin taga Magdala sa nanabunan kona ni Jesus. Sin rinmate' yadtaw, na'kit na a naglat yaynaytaw si baton nisada' konan nanabunan. Konan siin, nangred yan nakodtaw sa kami'nan na ni Simon Pedro tan si tumutumbok na ni Jesus nin kawa'nan na nin maong. Wana ni Maria konra, “Ginlat rayay bangkay na ni Uunuren itaw sa nanabunan ket kai mi nin tanda' no adti raya nin nika'!”
Anaod, nako sara si Pedro tan sitaw nin tumutumbok sa nanabunan. Nalayo sara nin pariho bale', nau'nawan nayan sitaw nin tumutumbok nin nirate' sa nanabunan si Pedro. Dinmukot yan sinmir'ip sa luob, ket na'kit naytaw say abel a nipamarkot kona ni Jesus bale', kai ya nin linmuob. Rinmate' ya si Pedro ket diri-diritso nan linmuob sa nanabunan. Ket na'kit nadtaw taw say abel a nipamarkot kona ni Jesus tan sitaw si abel nin nipamerber nin ulo na. Siti si nipamerber nin ulo na ket naipurok yan naberber et. Ket, sitaw si nu'nan nakarate', linmuob ya anamaet. Sin na'kit naytaw, namper yayna nin sinmubli' yan mabyay si Jesus. Wanin ta sin sain, sitaw si naisurat sa Masanton Kasuratan a wana nin matkap ya nin sumubli' nin mabyay, ket kai raya et nin natarusan.
Pinatutu'wan na ni Maria a Mabyay ya si Jesus
Mateo 28:9-10; Marcos 16:9-11
10 Sinmunor, nagsisubli' saraynay tumutumbok sa kami'nan ra. 11 Si Maria Magdalena bale', itaw ya et sa liwa' nin nanabunan nin man'umakis. Sin kapresan a man'umakis ya, nakadukot yan mansumir'ip sa luob 12 ket main nin rwa radtaw nin anghil nin nakaputi'. Nakatekre' saradtaw sa nangipaidaan konan bangkay na ni Jesus, saya sa ulwan tan saya anamaet sa tuydan. 13 Nitepet ran sarayti kona, “Madam, ambale' a man'umakis ka?”
Ket ni'bat na konra, “O' a ta ginlat rayay bangkay na nin Uunuren ko sa nanabunan kona ket kai ko nin tanda' no adti raya nin nika'.”
14 Nibring ya kayadi' na nin nibarita' in ket main nin na'kit nan naka'deng. Syayti si Jesus, bale' kai naya nin naalilbi'. 15 Wana ni Jesus, “Madam, ambale' a man'umakis ka? Si'no a mantikapen mo?”
Ket si Maria, nipa'ka' na a si mammaga konan siin a lugar yayti kanya' nin wana kona, “Angkay, no si'kamo a nanglat konadti, ibarita' moyo pa no adti moya nin nika' ta keen koyadtaw nin kalapen.”
16 Ket, “Maria!” wana ni Jesus.
Kinmikit ya kona si Maria Magdalena a wana, “Rabboni!” a sarita' yayti nin Hebreo nin say katarusan na ket “Maistro”.
17 Wana ni Jesus, “Andi' nako nin ga'getan ta kai ako et nin nakasubli' itaw konan Ama ko. Ana edet, apurawen mon ika' nin ipatanda' konran tumutumbok ko a kwinta ana bubsat ko, a sumubli' akoynadtaw konan Ama ko nin Ama moyoynan lamang, sya a Dios ko nin Dios moyoynan lamang.”
18 Ket konan siin, nako ya anaod si Maria nin taga Magdala konra nin tumutumbok tan nibarita' na konra, “Na'kit koya a Uunuren!” Ket niparate' na anaod a nibarita' na ni Jesus.
Say Pammatutuo konran Tumutumbok a Mabyay ya si Jesus
Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-18; Lucas 24:36-49
19 Sin yabi konan siin nin awron Linggo, tinarangkawan ray purta sa bali nin nididinepan ran tumutumbok na ni Jesus bana' ta mali'mo sara konra nin pupangulon Judio. Ket rinmate' ya si Jesus nin inumdeng yadtaw sa butlay ra. “Main kumon nin katinekan a kukaisipan moyo,” wana konra. 20 Kayadi' na nin nibarita' ti, nipa'kit na konra a gamet na tan si riking na. Pinasyan ririket ran tumutumbok sin na'kit raya a Uunuren.
21 Wana anamanaet ni Jesus, “Main kumon nin katinekan a kukaisipan moyo. Kapada a nibaki' nako nin Ama, wanin anamaet, ibaki' katamo.” 22 Kayadi' na nin nibarita' ti, pinaysepan nasaran inanawa na ni Jesus mi'sa wana, “Akuen moya a Ispirito nan Dios. 23 Saray pirdunawen moyoy kukasalanan ra, napirduna sarayna anaod; saray kai moyo nin pirdunawen ket kai sara nin napirduna.”
24 Si Tomas a main nin purarag nin Singin a saya konran labinrwa, kasa ya bale' sin rinmate' ya si Jesus 25 kanya' nin wanran raruma kona, “Na'kit miya a Uunuren!”
Ket ni'bat na ni Tomas, “No kai ko nin ma'kit tan maarikap a ubot nin ibwatan nin pasak sa gamet na tan maikurbot a gamet ko sa riking na, kai ako nin mamper.”
26 Napalabas a masurok a sayay linggo, nididinep sara anamana a tumutumbok sa luob nin bali, ket kalamo' raya si Tomas. Natarangkawan a purta bale' sinumrep ya si Jesus ket inumdeng ya sa butlay ra. “Main kumon nin katinekan a kukaisipan moyo,” wana konra. 27 Mi'sa wana kona ni Tomas, “Kiten moy gamet ko tan ikwa moy garamay mo sa ubot nin ibwatan nin pasak tan ikurbot moy gamet mo sa riking ko. Andi' kayna nin magdwadwa no kai edet, mamper kayna.”
28 Ket inumbat ya si Tomas tan wana kona ni Jesus, “Si'ka a Uunuren ko tan si Dios kon raywen ko!”
29 Wana ni Jesus kona, “Mamper kayna para bana' ta na'kit nakoyna? Makarma' tan maririket saray mamper mataman nin kai rako nin na'kit.”
Si Gagara nan sitin Libro
30 Abaw et a parso nin na'kit ran tumutumbok a nangwa-nangwa' ya si Jesus nin pammatutuo nin maipa'ka' kona a kai naisurat iti konan sitin libro. 31 Ket say naisurat iti, naisurat anaod ta pigaw nin mamper kamo a si Jesus, syay Criston nipangako' nan Dios, a sya a Anak nan Dios tan ta pigaw nin magkamain kamo nin byay yupa' sa pakikalamo' moyo kona bana' ta mantepren moyo in nin page'.