Si Biblia Juan 4
4
Nikiirgo ya si Jesus konan Sayay Babayin Taga Samaria
Sawanin, naiparate' konran saray Pariseo a mangkakasagyat tan mampamawtismo yan mas abaw a tumutumbok na si Jesus dyan si Juan, bale' say katutu'wan, ambo' nin si Jesus a mampamawtismo no kai saray tumutumbok na.
Sin natandaan na ni Jesus a wanin a naiparate' konran Pariseo, nibwat ya sa Judea ta pigaw nin sumubli' ya sa Galilea, ket matkap a lumabas sara sa lulugar a sakop nan Samaria. Ket nakarate' saradtaw sa Sicar, saya nin babali sa Samaria a adani sa luta' nin nibi na ni Jacob konan anak nan si Jose sin na'teng ana. Main itaw nin bubon nin kinali na intaw ni Jacob. Mapagal yayna si Jesus nin linmalako ta ugtiawro ana kanya' nin tinmekre' yadtaw sa dani nan bubon. 7-8 Saray tumutumbok na anamaet, nako sara sa babali manaliw nin kanen ra.
Sin sain, main nin babayi nin tagadtaw sa Samaria a nako manago'. Ket wana ni Jesus kona, “Kiinom ako pa?”
“O', bale' saya ka nin Judio, ket ambale' ey nin kidawat kan inumen kongko a sayay babayi tan sayay tagadti sa Samaria?” wana nin ni'bat nin babayi. Wanin a wana bana' ta saray Judio, ket kai sara nin kibiang-biang konran taga Samaria.* ket kai sara…konran taga Samaria.- O:ket kai sara nin minom sa pinuman no inusar nayayti nin sayay taga Samaria.
10 Wanan ni'bat ni Jesus, “No tanda' mo tamo' kumon no ani a ibi nan Dios tan no si'no akoyti nin mangkidawat nin inumen komo, si'kayna edet kumon a kidawat kongko ket byan kata nin ranom a umagos tanan pirmi.”
11 Sin sain, wana nin babayi, “Ser, ararem yayti si bubon ket kasa anamaet nin ipanago' mo. Adti ka nin mangalap ey nin siin si ranom a umagos tanan pirmi? 12 Mas ata'gay ka et para dyan si puon tamon si Jacob? Sya a nami nin sitin bubon komi, tan iti ya nin nanago' tan saray a'nak na nin ininom ra tan saray uayep ra.”
13 Inumbat ya si Jesus ket wana kona, “Si si'numan a minom nin saytin ranom, milata' ya li' anamanaet, 14 bale' si si'numan anamaet a minom nin ranom a ibi ko kona, kai yayna gapo nin milata'. Wanin ta si ranom nin ibi ko, mag'in nin bilang subor sa lalaman na a kai gapo nin ma'tyan a mami kona nin anggan-angga nin byay a iti konan Dios.”
15 Ket wana nin babayi kona, “Ser, byan nako pa nin siin nin ranom ta pigaw nin kai akoyna gapo nin milata' ket kai koyna nin matkap a makodti et nin manago'.”
16 Wana ni Jesus kona, “Keen ma nin kayaban a asawa mo, mi'sa kamo nin sumubli' iti.”
17 “Kasa nin asawa ko,” wana nin babayi.
Ket ni'bat na ni Jesus kona, “Kusto in si wamo a kasa nin asawa mo, 18 ta lima rayna a nag'in nin asawa mo, bale' siin si ka'yan mo sawanin ket ambo' ma nin asawa. Siin si nibarita' mo a kasan asawa mo ket tutuo ya.”
19 Sin sain, wana nin babayi, “Ser, madlaw ko a saya kamo nin mangingilalaman konan Dios. 20 Ani a kusto? Iti konan sitin talugtog, iti sara nangrayo konan Dios a pupuon mi, bale' si'kamo nin Judio, wamoyo a itaw sa Jerusalem a manepeg nin pangraywan konan Dios.”
21 Sin sain, wana ni Jesus, “Madam, say katutu'wan, ambo' in a impurtanti. Tepren moyoytin ibarita' ko komoyo: Rumate' li' a panaon a ambo' ana nin konan sitin talugtog o sa Jerusalem a pangraywan ran tutawo konan Dios a syay Ama. 22 Si'kamo nin taga Samaria sawanin, kurang a tanda' moyo maipa'ka' konan manraywen moyo, bale' si'kami, nipadar na komi a kadiryan nan si manraywen mi. O' ta tanda' tamo a mangibwat konran Judio a pangingisalba nan Dios konran tutawo. 23 Ket say katutu'wan, rinmate' anay panaon a saray tutuon mangrarayo konan Dios a syay Ama ket ambo' nin sa sayay lugar raya nin raywen, no kai edet, raywen raya nin nangibwat sa kanakman ra nin naipatukdo' sa katutu'wan maipa'ka' sa kinasi'no na. Tutuoyti ta wanin a rabay nan Dios nin klasin pangrarayo kona. 24 Si Dios ket ispirito ya, kanya' nin saray mangrayo kona, matkap a say pangrarayo ra ket nangibwat sa kanakman ra nin naipatukdo' sa katutu'wan maipa'ka' sa kinasi'no na.”
25 Wana nin babayi, “Tanda' ko a rumate' ya li' a Mesias, sitaw si tawagen nin Cristo. Ket no rumate' ya, ipatandaan na li' a sarba kontamo.”
26 “Si'ko nin mangkiirgo komo, si'ko ya in,” wana ni Jesus.
27 Sin sain ket rinmate' saraynay tumutumbok na ni Jesus. Naka'ngap sara sin na'kit rayan mangkiirgo sa sayay babayi, bale' kasa gapo ni saya konra a nanepet kona no ani a rabay na konan babayi o no ambale' a mangkiirgo ya kona.
28 Sin sain anamaet, nibati' naya nin babayi a paya na tan sinmubli' ya sa babali. Wana konran tutawodtaw, 29 “Mayi kamo kongko ta keen moya nin kiten taw si tawo nin nangibarita' kongko nin sarban gawa'-gawa' ko. Syayna palayi a mantawagen nin Cristo?” 30 Ket nibwat sara anaod a tutawodtaw sa babali ta mako saradtaw kona ni Jesus.
31 Sa leleg nadtaw nin babayi sa babali, saray tumutumbok na anamaet ni Jesus, wanraynan ni'nu-ni'no kona, “Maistro, mangan kamoyna.”
32 Bale' say ni'bat na konra, “Kai ana ta main nin kinnan ko nin kai moyo nin tanda'.”
33 Konan siin, nitepetan saray tumutumbok na a wanra, “Main palayin nami nin kinnan na?”
34 Wana ni Jesus konra, “Siti a mangkanen ko, si tumulok ako sa karabayan nan namaki' kongko ket mayadi' a nipagwa' na kongko. 35 Main yayti e si wamoyo, ‘A'pat a bulan tana ket pangyayatab ana li'.’ Sumadya' kamoyna! Kiten moyo saray tutawon man'umarak. Sara, man'iyarig kosara sa matua anan pari sa gagawa' ket matkap saraynan yataben. 36 Man'upaan sarayna a mangyayatab. Ket, kiririket saray mangmumula nin minsahi nan Dios konran mangyayatab ta iyator rayna a yinatab ra a saray nakaga'mor nin anggan-angga nin byay a iti konan Dios.* Amos 9:13. 37 Ma'kit a katutu'wan na sawanin nin si wanra a, ‘Sakalako a mangisabwag ket sakalako anamaet a mangyatab.’ 38 Wanin ta, si'ko, ibaki' katamo nin pa'sar mangyatab sa kai moyo nin kinapagalan, ket si'kamoy minabang sa kinapagalan ran raruma.” 39 Ket abaw sara a taga Samaria nin itaw konan siin nin babali a nagmatalek kona ni Jesus bana' sa wana nin babayi a nibarita' na nga'min ni Jesus a gawa'-gawa' na.
40 Bana' konan siin, sin nako saradtaw kona ni Jesus dinawat ra a itaw ya yapo'. Ket itaw ya yapo' anaod si Jesus nin rway awro. 41 Ket inmabaw sara et a nagmatalek kona ni Jesus bana' sa niyakay-akay na, 42 tan wanra konan babayi, “Magmatalek kami ana, ambo' nin bana' tamo' sa nibarita' mo no kai edet, bana' ta narnge' miya ket tanda' mi nin sya a peteg nin Mangingisalba nin tutawo iti sa mundo.”
Pinaanda' naya ni Jesus a Anak nan Sayay Upisyal
43 Napalabas a rway awro nin itaw ya si Jesus sa Samaria, nibwat sarayna tan nituloy ray nako sa Galilea. 44 Mangyakay yadtaw lamang si Jesus mataman nin nibarita' nayna a wana, “Kasan rispito ra konan sayay prupita nin saray kalugaran na nin mismo.” 45 Wanin man, inako' rayadtaw nin saray taga Galilea sin rinmate' ya bana' ta nako saradtaw nin nikipista sa Jerusalem sin saytaw ket na'kit ra nga'min a ginwa-ginwa' na.
46 Sin itaw sarayna anaod, sinmubli' ya si Jesus sa Cana, si babali sa Galilea nin itaw ket ginwa' na nin arak a ranom. Main itaw nin sayay upisyal nin gubyirno a si anak nan lalaki ket itaw ya sa Capernaum nin main nin masakit na. 47 Sin narnge' nan sitin upisyal a rinmate' yadtaw sa Galilea si Jesus nin ibat sa Judea, nako ya kona tan nikidawat yan inganga'do nin mako ya sa Capernaum ta keen naya nin paandaen a anak nan mangkamati. 48 Ket anaod, wana ni Jesus kona, “Si'kamo nin tutawo, no kai kamo nin maka'kit nin makapaka'ngap nin pupaka'kitan, kai kamoynaod nin mamper.”
49 Ket wana nin upisyal, “Ser, panginga'do moyo ta tamoyna ba'yo ya nin mati a anak ko.”
50 Wana ni Jesus kona, “Mako kamoyna. Mabyay yaynaod a anak moyo.” Namper yay upisyal sa irgo na ni Jesus ket sinmubli' yayna sa bali ra.
51 Iti ya et a lamang sa dalan sin sumunor a awro,* Si kaday'an nan Capernaum sa Cana ket magtulumpulo' tan rway kilumitro. sinna' rayaynan ibabaki' na a wanra ket inmanda' yayna a anak na. 52 Ket tinepet na no ani a udas sin ginmana-gana a kaingaran na nin anak. Ni'bat ra kona, “Kinmayupa' a amot na sin bandan ala una naapon.”
53 Ket napanemtem na nin ama a sin sain nin udas na nin inirgo ni Jesus a wana, “Mabyay yaynaod a anak moyo.” Bana' ta wanin, sya tan saray sarba ran kabali na ket nagmatalek sara kona ni Jesus. 54 Siti a ikarwan ginwa' na ni Jesus nin pammatutuo nin maipa'ka' no si'no yan diri sin nako ya sa Galilea nin ibat ya sa Judea.

*4:9 ket kai sara…konran taga Samaria.- O:ket kai sara nin minom sa pinuman no inusar nayayti nin sayay taga Samaria.

*4:36 Amos 9:13.

*4:51 Si kaday'an nan Capernaum sa Cana ket magtulumpulo' tan rway kilumitro.