Si Biblia Juan 9
9
Si Paka'kitan Yupa' sa Nipamaanda' konan Sayay Bulag
Sin manlumalako sara si Jesus, main nin na'kit nan lalaki a bulag yaynan niyanak. Ket saray tumutumbok na tinepet ra kona, “Maistro, si'no a nagkasalanan kanya' nin bulag yan niyanak ti nin lalaki? Sya para nin diri o saray matua na?”
Inumbat ya si Jesus a wana, “Niyanak yan bulag ti nin lalaki, ambo' nin bana' ta nagkasalanan ya o, bana' ta nagkasalanan saray matua na, no kai edet, nangyadi' a wanin ta pigaw nin maipa'kit no ani a gaw'en nin pakayadi' nan Dios kona. Ket, matkap a gaw'en tamo a nipagwa' na nin si namaki' kongko mintras nin awro et, a siti a udas a nipagwa' nayti. Bana' ta yabi ana li' ket, kasayna li' nin makagwa' nin animan. Bale' iti ako et konan sitin mundo, ket si'ko a palaway nin mamalaway sa tutawo.”
Kayadi' na nin nibarita' in ni Jesus, linmuda' ya sa luta'; mi'sa na kinalap nin ginwa' nan tupa'; ket nipulapod na sa mata na nin bulag a wana, “Mako ka magra'mos itaw sa dipusito nin ranom itaw sa Siloe.” (Say katarusan na nin Siloe ket, nibaki'.) Wanin anaod a ginwa' na nin lalaki ket sin nayadi', maka'kit yayna, ket nugot yayna sa bali ra.
Ket, sin na'kit raya nin kabaraybay na tan saraytaw saray naka'kit kona sin mangkipayabor ya et, wanra, “Ambo' yayti taw para si gindat nin nakatekre' a mangkipayabor?”
Wanra nin raruma, “O', sya in taw.” Wanra bale' nin raruma, “Kai, kabakas naya tamo'.”
Konan siin, wana nin lalaki, “O', si'ko pan diri.”
10 Ket, “Pa'no nin nangyadi' a maka'kit kayna?” wanra.
11 Wana nin ni'bat, “Sitaw si tawo nin mantawagen nin Jesus, nangwa' ya nin tupa', mi'sa na nin nipulapod sa mata ko, tan wana kongko, ‘Mako ka sa Siloe tan magra'mos kadtaw.’ Nako ako anaod tan nagra'mos ako, ket sin nayadi', maka'kit akoyna.”
12 Konan siin, nitepet ra, “Adti yayna, ey?”
Ket inumbat ya, “Ta'wan.”
Saray Pariseo, Andi' saran Tumper konan Sitin Paka'kitan
13 Ket, ni'ras rayayti si tawo a gindat nin bulag konran Pariseo. 14 Wanin, ta Awron Painawa sin nangwa' ya nin tupa' si Jesus tan sin ginwa' na nin maka'kit yaynay bulag. 15 Ket, tinepetan raya anamaet nin Pariseo no pa'no nin nangyadi' a maka'kit yayna. Wana konra, “Pinulapudan nan tupa' a mata ko; mi'sa ako nako nin nagra'mos; ket sawanin, maka'kit akoyna.”
16 Sin sain, wanra nin raruma nin Pariseo, “Kai magwa' a nibaki' naya nin Dios in nin tawo ta kai naya nin kabilangan a Awron Painawa.”
Saray raruma anamaet bale' wanra, “Bale' kai ya kumon nin makagwa' nin wanti nin makapaka'ngap nin paka'kitan no saya ya wadi' nin makasalanan.” Anaod, kai nin nitutuno a kukaisipan ra.
17 Ket tinepetan raya anamanaet a tawo a wanra, “Ket sawanin, si'ka, ani a maibarita' mo maipa'ka' kona, bana' ta wamo ket ginwa' nan maka'kit kayna?”
Ni'bat na, “Saya ya nin prupita.”
18 Saray pupangulo ran Judio, kai sara nin mamper a siti nin maka'kit ana sawanin ket syaytaw si gindat nin bulag nin niyanak anggan kai rasara nin matepetan a matua na. Kanya' nin nipakayaban rasara 19 tan tinepetan rasara a wanra, “Anak moyayti? Peteg para nin bulag ya nin niyanak? No wanin, mayin edet a maka'kit yayna sawanin?”
20 Ket wanra nin ni'bat nin matua na, “O' peteg a anak miya in tan peteg a bulag ya nin niyanak. 21 Bale', si maka'kit yayna sawanin, kai mi nin tanda' no pa'no nin nangyadi', o no si'no a nangwa' nin maka'kit yayna. Sya a tepetan moyo ta iti yayna sa kuston idad ket maka'bat yayna.” 22 Nibarita' ra a wanin nin saray matua na bana' ta mali'mo sara konran pupangulo ran Judio, bana' ta nipapagketan ra a, si si'numan a mangibarita' a si Jesus syay Cristo, ket galten ya sa dupong ran Judio. 23 Siin anaod a rason no ambale' a wanran matua na ket iti yayna sa kuston idad, sya a tepetan ra.
24 Anaod, saray pupangulo ran Judio, nipakayaban rayaytaw si gindat nin bulag a wanra kona, “Ipangako' mo sa adapan nan Dios, ibarita' mo a tutuo. Tanda' mi a, sitaw si tawo nin namaanda' komo ket, makasalanan ya.”
25 Wana nin tawo, “Kai ko nin tanda' no sitaw nin tawo ket, makasalanan ya o kai. Si tanda' ko tamo' ket bulag akon gindat, bale' maka'kit akoyna sawanin.”
26 Nitepet ra kona, “O', bale', pa'no na nin ginwa' a maka'kit kayna? Ani a ginwa' na?”
27 Ket ni'bat na, “Nibarita' koyna anaod komoyo, bale' kai moyo nin asikaswen. Ambale' a rabay moyo anamana nin marnge'? Rabay moyo anamaet para a mag'in nin tumutumbok na?”
28 Konan siin, nagsari-saritaan raya a wanra, “Ha! Si'ka a tumutumbok na nin sitaw a tawo! Bale' si'kami, tumutumbok nakami ni Moises, 29 bana' ta tanda' mi a si Dios, nag'irgo ya kona ni Moises. Bale' siin nin tawo, kai mi gapo nin tanda' no adti a ibwatan na.”
30 Sin sain, wana nin ni'bat nin tawo, “Ya, ansiin li'! Kai moyo nin tanda' a ibwatan na, ket sya a nanglat nin pag'in kon bulag. 31 Tanda' tamo nin peteg a kai na nin reng'en nin Dios a dawat nan sayay makasalanan, no kai edet, si reng'en na, ket si sayay mangigalang kona tan mangwa' nin karabayan na. 32 Nangibwat ana sin tarana' na nin mundo, kasa et gapo nin tawo nin natandaan nin nangwa' a maka'kit yaynay sayay bulag nin niyanak. 33 Bilang wadi' a ambo' ya nin ibat konan Dios, kai ya edet kumon gapo makagwa' nin bilang sa wanti.”
34 Konan siin wanra nin inumbat, “Makasalanan kayna nangibwat et sin kai ka et nin niyanak, ket sukat a si'ka a mangyakay komi?” Ket sin sain, ginlat raya sa dupong ra.
Say Gagara na ni Jesus ket si Ipurok nasara a Magmatalek kona
35 Sin natandaan na ni Jesus a ginwa' ra konan tawo, tiningkap naya tan wana kona, “Magmatalek ka para kona nin si Pinaitawo?”
36 Inumbat yay tawo a wana, “Ser, si'no ya ket? Ibarita' moyo pa kongko ta pigaw nin magmatalek ako kona.”
37 Ket wana ni Jesus, “Sawanin a mismo, mangka'kit ma bana' ta syayti si mangkiirgo komo.”
38 Sin sain, wanan tawo, “Ser, magmatalek ako.” Ket nanalimukod yan nangrayo kona ni Jesus.
39 Sin sain, wana ni Jesus, “Nako akodti konan sitin mundo ta pigaw nin pipuruken kosaray tutawo. No main saray bara'mon bulag maipa'ka' konan Dios, palawayan kosara. Sara bale' a wanra ket tanda' raya a Dios, mag'in sara anamaet nin bara'mon sayay peteg nin bulag.”
40 Main saray Pariseo nin itaw sa dani nin kami'nan na ni Jesus a nakarnge' sa inirgo na, ket tinepet ra kona, “Rabay mo para nin irgwen ket bulag kami anamaet maipa'ka' konan Dios?”
41 Ket ni'bat na ni Jesus, “Wamoyo kai, ket no bulag kamo kumon, kasa nin kasalanan moyo, bale' bana' ta wamoyo a maka'kit kamo, mampisyon a kasalanan moyo.”