19
Mayadi' in, nipakalap naya ni Pilato si Jesus tan nipasanet-sanet naya. Kaaram, saray sundalo', namalukay saran madiwin wakay a kuruna kano wadi' tan nikuruna rayayti kona ni Jesus. Kaaram, sinulutan rayan kapa nin kulor ubi. Mi'sa, nibabale' sara nin inmarak kona a wanra, “Viva Adi' ran Judio!” Ba'yo raya nin rinampa-rampa'.
Linmiwa' ya anamanaet si Pilato tan wana konra nin Judio, “Mangrenge' kamo! Iyadap koyadti komoyo ta pigaw nin matandaan moyo a kasa nin ma'kit kon nepeg nin panintinsyawan ko kona.” Ket linmiwa' ya anaod si Jesus, a main nin kuruna na nin didiwi tan nakasulot yan kapa nin kulor ubi. Wana ni Pilato, “Sya ey tawo!”
Ket ka'kit ran pupangulo ran pupadi' tan saray gwardya sa Timplo kona ni Jesus, niburyaw ra, “Ipaipasak ma in sa kudos! Ipasak ma!”
Bale' wana ni Pilato, “Kalapen moya edet, tan si'kamo a mangipasak kona sa kudos ta si'ko, kasa nin ma'kit ko nin kasalanan na.”
Ket inumbat saray Judio, “Sigon sa Gugan-gan mi, manepeg ya nin patyen bana' ta man'ibari-barita' na a sya kano a Anak na nin Dios.”
Sin narnge' nayti ni Pilato, mas lalo yayna nin mali'mo, ket linmuob ya anamanaet sa bali na tan tinepet na kona ni Jesus, “Ambale'? Adti ka nin taga?” Bale' kai ya nin inumbat si Jesus. 10 Edet, wana ni Pilato kona, “Ambale' a andi' ka nin umbat? Kai mo para nin tanda' a main nin pakayadi' ko nin ibulos kata o ipaipasak kata sa kudos?”
11 Konan siin inumbat ya si Jesus ket wana kona, “Kasa kumon nin pakayadi' mo kongko no kai na nin nibi nin Dios komo. Kanya' nin mas mabyat a kasalanan nan si nangipagamet* Si man'irgwen nadti ni Jesus ket magwa' a si Caifas. kongko komo dyan sa kasalanan mo.”
12 Sin narnge' nayti ni Pilato, ginwa' nay magwa' na nin maibulos naya si Jesus. Bale', saray Judio, nituluy-tuloy ra nin niburya-buryaw, “No bulusan ma in nin tawo, say rabay nin irgwen ket ambo' naka nin amigo nin Impirador* Si Impirador Tiberio itaw sa Roma, sya a nanudo' kona ni Pilato nin gubirnador sa Judea ket main anamaet nin pakayadi' na nin galten naya. ta si saya nin mangibarita' a saya ya nin adi', ket mangkuntrawen nayay Impirador!”
13 Sin narnge' na in ni Pilato nin man'iburya-buryaw ra, nipailiwa' naya anamana si Jesus, mi'sa ya nin tinmekre' sa lugar nin paninintinsyawan itaw sa parti nin mantawagen nin Simintadon Tutukduan, a sa sarita' nin Hebreo ket Gabata a tawag.
14 Awro yayti nin Pananadya' sa Pista nin Nipanglabas. Sin sain, dandani alas dose ana nin ugtiawro.
Ket wana ni Pilato konra nin Judio, “Sya e a Adi' moyo!”
15 Bale' niburya-buryaw ra, “Patyen ma! Patyen ma! Ipasak ma sa kudos!”
Ket wana ni Pilato, “Rabay moyo nin ipasak koya sa kudos a Adi' moyo?”
Konan siin, ni'bat ran saray pupangulo ran pupadi', “Si Impirador tamo' a adi' mi! Kasayna nin raruma!”
16 Sin wanin, nipagamet naya ni Pilato konra si Jesus nin ika' raya nin ipasak sa kudos.
Naita'gay ya si Jesus sa Patiti na
Mateo 27:32-61; Marcos 15:21-46; Lucas 23:26-56
Ket saray sundalo', 17 nipabalatay raya kona ni Jesus a kudos na tan nika' rayadtaw sa lugar a mantawagen nin Lugar nin But'ol Ulo. Say tawag kona sa sarita' ran Judio ket Golgota. 18 Itaw, nipasak raya sa kudos si Jesus, karngan ran rwa ra et nin tawo, saya iti sa wanan na tan saya sa wiri. 19 Ket main yaytaw si nipaisurat na ni Pilato nin nipasak radtaw sa kudos na ni Jesus. Siti a wana:
SITI SI JESUS A TAGA NAZARET, SI ADI' RAN JUDIO.
20 Ket abaw saray Judio nin nakabasa konan siti bana' ta naisurat yayti sa sarita' nin Hebreo, Latin tan Griego, tan si lugar nin nangipasakan ra sa kudos kona ni Jesus ket adani ya tamo' sa syudad nin Jerusalem. 21 Sin wanin, nako saray pupangulo ran pupadi' ran Judio kona ni Pilato tan wanra, “Ambo' kumon nin ‘Adi' ran Judio’ a nisurat mo no kai edet, ‘Wana nin sitin tawo, syay adi' ran Judio.’ ”
22 Bale' ni'bat na ni Pilato, “Say naisurat ko, naisurat koyna.”
23 Saray sundalo' anamaet, sin nayadi' rayayna nin nipasak si Jesus, pini'pat ran nitaw'a-taw'an a seket na, bale' kai konan bata na. Wanin ta si bata na, kasa nin pidaraitan na bana' ta inabel yan diri-diritso. 24 Kanya' nin wanran sundalo', “Andi' tamoyayti nin bisang-bisangen. Say mabista, mibunutan atamo no si'no a pikaan na.” Nangyadi' ti ta pigaw nin matukid taw say mabasa sa Masanton Kasuratan a wana,
“Nitataw'an ray seket ko. Ket si bata ko,
nibubunutan raya.”* Kanta 22:18.
Wanin anaod a ginwa' ra nin sundalo'.
25 Itaw sa dani nan kudos na ni Jesus ket naka'deng ya si nanay na, si busat nan babayi ni nanay na, si Maria nin asawa na ni Cleopas tan si Maria nin taga Magdala. 26 Sin nadungdungan naya ni Jesus si nanay na tan si kawa'nan nan maong nin tumutumbok na nin naka'deng anamaet itaw, wana kona ni nanay na, “Syayna sawanin a anak mo.” 27 Mi'sa, wana anamaet konan tumutumbok na, “Syayna sawanin a ina mo.” Ket konan siin, sitaw si tumutumbok na, ni'ras nayayna si nanay na ni Jesus nin miikap anadtaw sa bali na.
28 Sin sain, sin nayadi' anayti, tanda' na ni Jesus a nagwa' nayna nga'min a matkap na nin gaw'en. Ket ta pigaw nin matukid a naisurat sa Masanton Kasuratan* Kanta 69:21. wana, “Milata' ako.”
29 Main itaw nin yawong nin main laman nin maalsem nin arak. Ket saray sundalo', nangipaalep'ep saradti nin ispungha, mi'sa rayayti nigalet sa parpar nin kayu-kayo nin tanaman a mantawagen nin isopo, tan niyabot rayayti sa bebey na ni Jesus ta pigaw nin sepsepen naya. 30 Ket sin nasepsep naynayti ni Jesus wana, “Nayadi' ana!” Kaaram, nitwek nayayna a ulo na tan niparisibi nayayna a byay na konan Dios.
31 Kinadilapan konan siin nin awro ket syay Awron Painawa. Konra nin Judio, ambo' nin manepeg a itaw et a bangkay sa kudos no rumate' a Awron Painawa tan naiduma yayti nin awro bana' ta naibansag a pista. Kanya' nin saray pupangulo ket nika' ra nin nibarita' kona ni Pilato a saraytaw saray sundalo' ket matkap a bari'-barien ray bisit ran saraytaw saray nipasak sa kudos ta pigaw nin mati sarayna nin madali', ket maglat anadtaw a bangkay ra. 32 Ket, nako ra anaod nin binari' nin sundalo' a bisit ran saraytaw saray rwan karngan nan nipasak sa kudos ni Jesus. 33 Sin nirate' sara bale' kona ni Jesus, kai ra nin binari' a bisit na bana' ta na'kit ra nin nati yayna. 34 Bale', si sayay sundalo', tinibsok nayan pika a riking na ni Jesus ket nimugsit a daya' tan ranom.
35 Sayti nin nangyadi', peteg a magwa' nin tepren bana' ta mampatutu'wan na nin naka'kit. Peteg a tanda' na a say man'ibarita' na ket tutuo, tan say gagara na nin mangibarita' ket ta pigaw nin magmatalek kamo kona anamaet ni Cristo. 36 Wantaw a nangyadi' ta pigaw nin matukid a naisurat sa Masanton Kasuratan a wana, “Kasa gapo ni saya nin mabari' nin but'ol na,”* Kanta 34:20 (Exodo 12:46; Bilang 9:12. Si Cristo, pa'sar syay karniro nin patyen sa pangngisilibra nin pista ran Judio a mantawagen nin Nipanglabas). 37 tan sitaw et si sakalako nin nipaisurat nan Dios a wana, “Pastangen rayaytaw li' si pinika ra.”* Zacarias 12:10.
38 Sin say sarban sain ket nangyadi' ana, main nin saya a say ngaran na ket Jose, a taga ya Arimatea nin nako kona ni Pilato ta pigaw nin kidawat ya nin aburoy a kalapen nayay bangkay na ni Jesus. Siti si Jose, tumutumbok ya kona ni Jesus, bale' kai na nin man'ipa'kit bana' ta mali'mo ya konra nin pupangulo ra nin Judio. Binyan naya nin aburoy ni Pilato kanya' nin kina' naya nin kinalap a bangkay na ni Jesus. 39 Si Nicodemo nin nako intaw nin nikiirgo sayay yabi kona ni Jesus, nayi ya kona ni Jose. Main nin awit nan pamabanglo, a sayti ket subran 30 kilo nin pinilawok a mira tan aloe. 40 Kinalap raya anaod a bangkay na ni Jesus, mi'sa, sigon sa kaugalian ran Judio, kinwan rayan mabanglo antaran mambarkuten raya nin mabistan klasin abel nin mantawagen nin diilo.
41 Itaw sa dani nin lugar a nangipasakan kona ni Jesus sa kudos ket, main nin sayay mabistan pukok a namulawan nin kukayo. Ket itaw, main nin ba'yon kalin yukib nin pannabunan a kai et gapo nin nausar. 42 Bana' ta dandani yayna nin tumarana' a Awron Painawa, tan sitin pannabunan ket adani yadtaw, itaw rayayna nin nitabon si Jesus.

*19:11 Si man'irgwen nadti ni Jesus ket magwa' a si Caifas.

*19:12 Si Impirador Tiberio itaw sa Roma, sya a nanudo' kona ni Pilato nin gubirnador sa Judea ket main anamaet nin pakayadi' na nin galten naya.

*19:24 Kanta 22:18.

*19:28 Kanta 69:21.

*19:36 Kanta 34:20 (Exodo 12:46; Bilang 9:12. Si Cristo, pa'sar syay karniro nin patyen sa pangngisilibra nin pista ran Judio a mantawagen nin Nipanglabas).

*19:37 Zacarias 12:10.