Si Biblia Juan 10
10
Si Jesus, Maipada ya sa Sayay Maong a Mammastor
Ket, wana ni Jesus, “Isipen moyoyti nin maong: Bilang wadi', main nin kural ran karniro ket si sayay tawo, sumrep yadtaw nin muli' ya sa darekdek imbis a dumalan yadtaw sa purta, saya ya anaod nin mannakaw nin samsamen nasara. Bale', si sumrep nin dumalan ya sa purta, sya a peteg nin mammastor ran karniro. Pasrepen naya nin gwardya. Ket maalilbi' ran karniro a tunoy na. Tawag-tawagen nasaray karniro na sa ngaran ra tan irikor nasara sa kural. Ket no itaw saraynay sarba ran ikon na sa rikor, mu'na ya konra tan tumbuken raya bana' ta tanda' ray tunoy na. Kai sara gapo nin tumumbok sa raruma, no kai edet, palaywan rayayti bana' ta kai ra nin tanda' a tunoy na.”
Nibarita' nayayti ni Jesus nin alimbawa' konra, bale' kai ra nin natarusan a rabay na nin ipatarusan. Sin wanin, wana anamaet ni Jesus, “Isipen moyoyti nin maong: Si'ko a dadalanan ran karniro. Sarba ra nin saray nu'na dyan si'ko nin nagwadi'-wadi' saran dadalanan, nin irikor rasaray pa'sar karniro, mannakaw sara nin samsamen rasara. Bale' kai rasara nin rinnge' nin saray pa'sar karniro. Si'ko a dadalanan sa pako konan Dios. Si si'numan a sumrep nin dumalan kongko, ket maisalba ya. Maipada ya sa sayay karniro nin sumrep tan lumiwa' sa kural ket makadumog yan pangnganan.
10 Si sayay mannakaw, mako ya tamo' nin manakaw, mangmati tan manida'. Bale' si'ko, nako akodti ta pigaw nin saray tutawo ket magkamain sara nin byay a iti konan Dios nin sitin byay ket bastanti ya. 11 Si sangkaungan nin mammastor konran karniro ket, si'ko. Asikaswen kosara mataman no pangibwatan ti nin patiti ko. 12 Si sayay tawon man'upaan tamo', ma'kit naya man nin itaw et sa dayo' nin man'umarak a sayay mabayanin ayep, lakwanan nasarayna a karniro nin malayo ya bana' ta ambo' ya a mammastor tan ambo' nasara nin ikon. Ket no rumate' yaynay mabayanin ayep, kayat-kayaten nasaray karniro ket pisisyaken nasara. 13 Malayo ya bana' anaod ta man'upaan ya tamo' kanya' nin kai sara nin maalaga kona.
14 Bale' si'ko, sangkaungan ako nin mammastor. Wanin bana' ta say pitatandaan mi nin saray pa'sar karniro ko 15 ket kapada nin pitandaan mi nin Ama ko. Wanin et, asikaswen kosara a pa'sar karniro ko mataman no pangibwatan ti nin patiti ko. 16 Main et nin raruma nin pa'sar karniro ko nin kasa konan siti nin pa'sar kural* Saray pa'sar karniro nin iti konan sitin kural ket, saray Judio. Kanya' nin saray raruman pa'sar karniro na, ket, itaw sara sa busel ran ambo' nin Judio.. Matkap a dinepen kosara anamaet ta reng'en raynamaet a tunoy ko. Ket mag'in nin sayan-sayay pa'sar bakid sara nin saya a mammastor ra.
17 Si Ama ko, kawa'nan nako bana' ta tumulok ako kona nin ibi ko a byay ko nin mati ako ta pigaw nin sumubli' ako nin mabyay. 18 Kasa anaod nin makapangmati kongko no ambo' nin mangibwat kongko a mapati ako, bana' ta main nin kapangyadian ko nin ibi koy byay kon mati tan main a lamang nin kapangyadian ko nin bawien koy byay ko. Wanin bana' ta sain a niketeg nan Dios maipa'ka' kongko.”
19 Sin sain, kasa anamana nin pipapasaya nin kukaisipan ra nin Judio bana' sa sain nin nibarita' na ni Jesus. 20 Saray abaw konra wanra, “Nasrepan ya nin ispiriton duka' ket mangkaluang ya! Ambale' a mangrenge' kamo kona?”
21 Ket wanra anamaet nin raruma, “Makapag'irgu-irgo ya para nin wanin a saya nin nasrepan nin ispiriton duka'? Matambar na para nin sayay ispiriton duka' a pag'in nan bulag nin sayay tawo?”
Natarusan ran Judio a Nibarita' na ni Jesus a Dios ya
22 Sin panaon anan maray'ep, syaynay pangngisilibra sa Jerusalem nin pista a mantawagen nin Pangingididika konan Timplo. 23 Sin sain, itaw yan manlumala-lalako si Jesus sa lugar sa Timplo a mantawagen nin Balkon na ni Solomon* Si Balkon na ni Solomon ket saya yan alawang tan ata'gay nin sirungan para konran tutawo. Say tu'dek na, labinrway mitro a kata'gayan. 24 ket inaribungbungan rayan Judio tan wanra kona, “Anggan ka'no rakami nin pangisipen et? Ibarita' moyna nin diritsawan no si'ka a Cristo.”
25 Ni'bat na ni Jesus konra, “Nibarita' koyna komoyo bale' kai moyo nin rabay a mamper. Say makapaka'ngap nin man-gaw'e-gaw'en ko nin nipagwa' na nin Ama ko, sain a mamatutuo nin maipa'ka' kongko. 26 Bale' kai kamo anaod nin mamper bana' ta ambo' kamon pa'sar karniro ko, 27 ta saray pa'sar karniro ko, maipurok ray tunoy ko tan si'ko anamaet, tanda' kosara, kanya' nin tumbuken rako. 28 Ket byan kosara nin anggan-angga nin byay a iti konan Dios. O', kai sara gapo nin maisyay konan Dios, tan kasa gapo nin makapanamsam konra kongko. 29 Wanin bana' ta si Ama ko nin nangipya konra kongko ket sya a makapangyayadi' sa sarba,* Wanin bana'…sa sarba,- Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket wanti a wana:Wanin bana' ta makapangyayadi' sara sa sarba saray nipya na kongko nin Ama ko, ket kasa gapo nin makapanamsam konra sa pammaga nan Dios a syay Ama. 30 Si'ko tan si Dios a syay Ama ket napasaya kami.”
31 Konan siin, sa ikarwan parso, nagsipurot saran bato a Judio ta pigaw nin kudasen raya si Jesus. 32 Sin sain, wana konra, “Abaw anay nipa'kit ko komoyo nin mabibistan gawa' a nipagwa' nan Ama ko kongko. Aya wadi' sa saytin ginwa-ginwa' ko a rason a kudasen rako?”
33 Imbatan rayan Judio a wanra, “Ambo' nin bana' sa mabibistan ginwa' mo a rason a kudasen mika no kai bana' ta man'u'na-u'nawan ma a Dios. Si'ka a mapala-palaway nin tawo tamo' ket man'ipariho moy lalaman mon diri konan Dios.”
34 Ket inumbat ya si Jesus a wana, “Main bale' nin naisurat sa Masanton Kasuratan a wamoyo sayti a Gugan-gan moyo maipa'ka' konra nin pupangulo moyo sin saytaw nin wanti a wana, ‘Si'ko nin si Dios, ibarita' ko a dios kamo.’* Kanta 82:6. 35 Siin nin wanan Dios a naisurat sa Masanton Kasuratan ket kai ya gapo nin mapakai. Anaod, no dios a nipanawag nan Dios konran saraytaw saray tawon nag'irgwan na, 36 ambale' a kongko nin nitalaga na para sa sayti tan nibaki' nadti sa mundo ket wamoyo a man'u'na-u'nawan koyay Dios no wangko a si'koy Anak nan Dios? 37 No kai ko kumon nin man-gaw'en a makapaka'ngap nin gugawa' a man'ipagwa' na nin Dios kongko, andi' kamo kumon nin mamper sa ibarita' ko. 38 Bale' anaod ta man-gaw'en ko, sain a matkap nin rason a mamper kamo no si'no ako, abirno nin kai kamo nin mamper sa ibarita' ko, ta pigaw nin mapiho moyo nin si Ama, ket iti ya kongko tan si'ko, ket iti ako anamaet kona.”
39 Ket, konan siin, anamanaet dakpen raya kumon si Jesus, bale' napal'isan nasara.
40 Mayadi' in, sinmubli' ya si Jesus itaw sa rubari' nan Ilog Jordan, itaw sa namawtismwan na intaw ni Juan. Ket itaw yayna yapo'. 41 Ket abaw sara a tutawo nin naku-nako kona ta wanra, “Si Juan, kai ya gapo nin nangwa' nin makapaka'ngap nin gawa' a mamatutuo nin maipa'ka' kona, bale' say sarba nin nibari-barita' na maipa'ka' kona nin sitin tawo ket peteg a tutuo.” 42 Ket abaw saradtaw a nagmatalek kona ni Jesus.

*10:16 Saray pa'sar karniro nin iti konan sitin kural ket, saray Judio. Kanya' nin saray raruman pa'sar karniro na, ket, itaw sara sa busel ran ambo' nin Judio.

*10:23 Si Balkon na ni Solomon ket saya yan alawang tan ata'gay nin sirungan para konran tutawo. Say tu'dek na, labinrway mitro a kata'gayan.

*10:29 Wanin bana'…sa sarba,- Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket wanti a wana:Wanin bana' ta makapangyayadi' sara sa sarba saray nipya na kongko nin Ama ko,

*10:34 Kanta 82:6.