^
2 Korénito
Ipwabwàcu
É pagòojè Pwiduée na jè tâa na aré
Dau tubaèpà tà Paulo na Asia
pai tâa kà paulo ma tàpé korénito
Tàrù pâ tûâ kêe tàra
Dau nümee na é cairà
Majoroé ma câé caa me
Pwanauri pwi âboro na é pwa na èpà tàwà
Jè piétò gée goo Iésu Kériso
Go picémara auipwataâboro târa wâro
Dau maina awé muugère
Jè côo muugère kà Pwi Ukai
Picémara Wâdé âna pwéelaa naa na bàutê
Cimwü cèikî kà Paulo naa na aré
É pawâroò côwâ ba go tâa gooé
Càcaa gòiri aré kâjè nabà
Naiiri âboro na bwaa âmuê
Jè wâro na cèikî
Go pame popai goro pinaanapô
Pinaanapô na é naigé mee Kériso
Tòpi pimeaari kêe nabàni!
Aré kà Paulo goo wà Kériso
É pidàpwicâariê, â é tà wakè
Pâra jii tàpé na rà pwa na èpà
Ipwàdée kà Paulo goo tàpé Korénito
Go ipwàdée ba guwà biiwà
Go ipwàdée gée goo Tito
bépitu ba kà tèpa cèikî wâ iérusaléma
Rà dau naa tèpa Macédoine
Naa wiâra pwina tâa tàwà
É tà pa i âraimeai wà Tito
Go dau inawà ba wâdé tàra
Naa, naa na ipwàdée
O mwa pwényunyuâariwà
ipwamuruê kà paulo jii tèpa pitòtié
Jèe naa tôo pitûâ naa gòwà
Go pi-ina co wakè kà Pwiduée
Paulo ma tèpa apostolo a pwâ
Câgo caa iluuriwà
Rà tèpa ênawéna kà Caatana
É tâa na aré goo wà Kériso
Go dau piênawéna kêe jiirà
Go pi-ina kôo co goo pai ticè nii kôo
Ê pwina é côo Paulo naa na nyuâa
‘Dara upwâra’ naa na naiié
É pidumapiê goo tàpé Korénito
Ticè na go ilari jiiwà
Go patùrawà târa pagòowà
Bénabwé popai
Ipicijii