Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 2 Korénito 6
6
Tòpi pimeaari kêe nabàni!
Wâgo, âna bu wakè naima ma wà Pwiduée* 1re phrase—Grec: Wàibà, âna bà wakè naima ma wà Pwiduée. Munaa é pi-inaê côwâ wà Paulo. Êco na matâra pâ, é pi-inarà ma wà pàra tèpa apostolo bée. Ipaiwà naa na pâ nee tii 1–13. (Côo mwara note goo 2 Korénito 1.6.). Êkaa na go tacoo goowà pâ, na guwà cibwaa ipwa-imudiri ê pwina é naa tàwà wà Pwiduée, naa na *pimeaari imudi kêe. Ésaïe 49.8Ba é jèe nye ina pâ:
 
Na pwi pàara,
na go o pitòrigari,
âna go o têregà.
 go o pitu tâgà,
na tòotù na go pacoo.
 go o pa-udògà
na pwi tòotù
na go o mwa pitapwâina Pitapwâina—Choisir, déterminer..
Ésaïe 49.8
 
 guwà têre, jèe tèepaa pwi tòotù-bà! Jèe nabà, na é upajè wà Pwiduée, [â é naa tâjè ê *âji wâro jaaé]!
Aré kà Paulo goo wà Kériso
Càcaa nümoo na go nama tanoori ê pâ âboro goro cè càrao, ba na rà cibwaa ina ba èpà ê wakè kôo.
4-5  2 Korénito 11.23–27Bwa. Go nye paari, na diri pâ ére, pâ, go pwi âji ênawéna kà Pwiduée. Â wàépwiri na go dau gòo naa na pidàpwicâari, naa na pâ muru na èpà na wâru, na tèepaa mariô—ê aré, ma ora, ma copwa, ma pai wâgotôo. Ba rà pâdio tèpa âboro, â rà tüô naa na karapuu. Â go mu uru gée nabibiu kâra pâ pubu âboro, na rà putàmu naa gooò. Â go nye tà ciburà wakè ba gòo, tiagoo na ticè nii kôo.
É pidàpwicâariê, â é tà wakè
6-7  1 Timotéo 4.12Naa na diri ê pâ pwiibà, âna go nye tà ciburà paari pâ, go pwi âji ênawéna kà Pwiduée, goro pai pitòimiriô, ma pai tâmogòorimuru kôo, ma pai pidàpwicâariô. Â go nye tà ciburà pitu târa pâ âboro, ma meaarirà, gée na âji pwâranümoo. Â go nye tà wakè goro ê pàtàmara ê Nyuâaê Pwicîri. Â nye tàrù na go picémara pâ ê Popai kêe. Üu, ê càrao bèepwiri na *tàrù, âna pwacèwii ê neemuru paa kôo, târa ipwamuruô, â târa nama pipâra pâ ê *Picémara Wâdé.
[Na go wakè ba kà Pwi Ukai, â câgo caa ipacè naa goo ê pwina rà niimiri wà tèpa âboro.] Ba wà pàra tàpé, âna rà inaô ba wâdé; â wà pàra tàpé mwara, âna rà inaô ba èpà. Â wà pàra tàpé, âna rà picagòtùo; â wà pàra tàpé, âna rà piècaario. Â wà pàra tàpé mwara, âna rà ina pâ, go pwi a pwâ; êco na go nye ina ê âjupâra.
2 Korénito 4.10 rà ina pàra tàpé pâ, càra caa tâmogòorio. Êco na dau wâru tàpé na rà tâmogòorio bwàti 2e phrase—é, Wà Pwiduée, âna é tâmogòorio bwàti..  pwa wârimuru tôo ba gòo, â pwa na go bৠ3e phrase—Grec: {Rà niimiri pâ go} gére bà.. Êco na bwaa nye wâgo-ni, tàgére wâro.
10 Üu, go nye dau tâa na aré, êco na go nye tà ipwàdée. Â wiàna ticè wâdé kôo ni gòropuu, â dau wâru pâ wâdé, na go tòpò naa na pâ pwâranümara âboro. Ba wiàna nye ticè kôo, â âjupâra pâ, kôo diri ê pâ muru.
11 Ico tèpa béeò Korénito, go tàpiri tàwà ni ê pwâranümoo. Â nye ticè na go naapwàniri goowà, naa na diri ê pwina go ina tàwà. 12 Ba dau wânümoo tàwà. Â [wiàna pwa cè pwina pitâa nabibiu kâjè, â munaa] câguwà caa wâdéario gée na âji pwâranümawà? 13  1 Korénito 4.14Go patùrawà ni, pwacèwii na guwà tèpa âji naîô. Â wâguwà, âna wâdé na guwà ipwacèwiio, ma tòpio bwàti naa na âji pwâranüma!
Pâra jii tàpé na rà pwa na èpà
14  Éféso 5.11Guwà cibwaa ipiiwà, naa goo tàpé na càra caa cèikî naa goo Pwiduée. Ba càcaa pâri ma guwà wârori ê wâro kàra. Wànau? Pâri ma ru picaatâa ê wâdé ma èpà? Pâri ma ru picaatâa ê pwéelaa ma bàutê? 15 Pâri ma ru picaatâa wà Kériso ma wà Bélial [*Caatana]? Pâri ma caapwi pai côo kà pwi a cèikî naa goo Pwiduée, ma wà pwina câé caa cèikî? 16  Lévitique 26.12; 1 Korénito 3.16Dà cè pwina ipaiwà naa goo ê pâ ânuuru duée* Ânuuru duée—Idole. Côo Ânuurumuru naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii., ma ê wâra pwapwicîri kà Pwiduée? Bwa! Ba wàijè, âna jè wâra pwapwicîri kà Pwiduée, na é wâro. Ba é jèe ina pâ:
 
Go tâa jaa pwi Ba bèeni.
 bu picaapâra.
Go o mwa pwi Pwiduée kêe.
 ée mwa pwi Ba kôo.
Lévitique 26.12; Ézékiel 37.27
 
17  Ésaïe 52.11; Auinapàpari 18.4Â é ina mwara wà Pwi Ukai Pwiduée pâ:
 
Guwà pâra jiirà.
Guwà pwa-ité tâa.
Naaco pâ tûâ kàra,
tûâ na dau miiri.
 go o mwa tòpiwà.
Ésaïe 52.11
18  2 Samuel 7.14; Jérémie 31.9Go o mwa pwi caa kàwà,
â guwà o mwa tèpa naîô Guwà o mwa tèpa naîô—Popai na é mara ina wà Pwiduée goo pwi Mesia co. (Côo 2 Samuel 7.14.) Êco na wà Paulo, âna é naanaimari ê popai bèepwiri, bau ê popai na me gée na Ésaïe 43.6–7 tèpa naîô, paao ma ilàri, ba na é paari pâ, wàijè diri na jè cèikî naa goo Iésu, pwi Mesia, âna jè cau tèpa naî Pwiduée, â tâa tâjè diri pâ aupwényunyuâari kà tèpa âji naîê.,
paao ma ilàri.
Wâgo Pwiduée
na dau pwa nii kôo,
naa gòro diri pâ muru. Nabwé!
2 Samuel 7.8,14
 

*6:1 1re phrase—Grec: Wàibà, âna bà wakè naima ma wà Pwiduée. Munaa é pi-inaê côwâ wà Paulo. Êco na matâra pâ, é pi-inarà ma wà pàra tèpa apostolo bée. Ipaiwà naa na pâ nee tii 1–13. (Côo mwara note goo 2 Korénito 1.6.)

6:2 Ésaïe 49.8

6:2 Pitapwâina—Choisir, déterminer.

6:4-5 2 Korénito 11.23–27

6:6-7 1 Timotéo 4.12

6:9 2 Korénito 4.10

6:9 2e phrase—é, Wà Pwiduée, âna é tâmogòorio bwàti.

§6:9 3e phrase—Grec: {Rà niimiri pâ go} gére bà.

6:13 1 Korénito 4.14

6:14 Éféso 5.11

6:16 Lévitique 26.12; 1 Korénito 3.16

*6:16 Ânuuru duée—Idole. Côo Ânuurumuru naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

6:17 Ésaïe 52.11; Auinapàpari 18.4

6:18 2 Samuel 7.14; Jérémie 31.9

6:18 Guwà o mwa tèpa naîô—Popai na é mara ina wà Pwiduée goo pwi Mesia co. (Côo 2 Samuel 7.14.) Êco na wà Paulo, âna é naanaimari ê popai bèepwiri, bau ê popai na me gée na Ésaïe 43.6–7 tèpa naîô, paao ma ilàri, ba na é paari pâ, wàijè diri na jè cèikî naa goo Iésu, pwi Mesia, âna jè cau tèpa naî Pwiduée, â tâa tâjè diri pâ aupwényunyuâari kà tèpa âji naîê.