Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 2 Korénito 11
11
Paulo ma tèpa apostolo a pwâ
Pwiri [guwà tà niimiri pâ] go tùra pwacèwii pwi a pigù? Â wâdé, â guwà pidàpwicâariwà naa gooò!
Éféso 5.26–27[Â pwiri guwà niimiri pâ] go piboo goo cè pàra tàpé, goowà? Â wiàna wàrapwiri, â go pwacèwii Pwiduée. Ba guwà pwacèwii tô èpo ilàri dopwa, ma dau jajau. Â go jèe mara ina tà Kériso pâ, go mwa panuâwà têe, ba na guwà piéa ma wàé. Êni, âna guwà piiwà naa gooé [ba guwà tèpa âboro kêe] â câguwà caa tèpa âboro kà pwi jèpwi.
Genèse 3.4,13[Tiagoro nabà, âna *tàrù ma âjupâra ê pai pâra kàwà wiâ Kériso.] Guwà ipwawaiwà! Ba o péa ipa-imwüruwà, ma wâiti jii Kériso ê pwâranümawà. Ba [wà *Caatana] i Dòèa biu, âna é pwâgàri wà Éva* Éva—Tô wâdà Adamu, pwi apâbéaa kà tèpa âboro naani gòropuu. (Côo 1 Timotéo 2.13–15.), â é ipa-imwüruê.
Galatia 1.8–9Na ia, go picémara tàwà Iésu [Kériso, â guwà tòpi popai kôo]. Êco na nabà, âna guwà dau awài, goro tòpi pwi jè ‘Iésu’, na rà picémara wà pàra tàpé. Â guwà itàa, ba na guwà tòpi cè jè ‘nyuâa’ na é pi-ité jii ê âji Nyuâaê Pwicîri, na ia guwà jèe mara tòpi jiio. Â pwacèwii ê pai tòpi kàwà ê pwi ‘picémara wâdé’, na câé caa âji *Picémara Wâdé.
1 Korénito 15.10; 2 Korénito 12.11Wà tàpé na rà inapàpari ê pâ pwiibà, âna rà ina pâ rà tèpa ‘*Apostolo maina’.  gona wâgo wàa  gona wâgo wàa?—Grec:  go niimiri pâ, pwamuru naa gooò wâgo mwara.? 1 Korénito 2.1,13Pwiri âjupâra pâ, câgo caa pwi a tùra bwàti. Êco na go pwi a tâmogòori wà Pwiduée [bau ê pâ wâdé kêe].  go ciburà paari ba pwéelaa ê pâ pwiibà, naa na diri pâ muru na go pwa.
Câgo caa iluuriwà
7-8  1 Korénito 9.18 2 Korénito 12.13; Filipi 4.15–16Ûna go picémara tàwà ê Picémara Wâdé me gée jaa Pwiduée, â câgo caa ilari jiiwà pâ, na guwà pitu tôo goro cè mwani. Ba nye pàra wâra pwapwicîri na rà naa mwani kôo. Â, na go wakè jaawà, âna pwacèwii na go popa jiirà, ba na go naa tàwà. Go wàrapwiri târa ma ipakîriô na arawà, ba na o ipwamainawà. Â wànau? Pwiri guwà niimiri pâ èpà ê pai pwa kôo tàwà?
Nye pwa pàra pàara na ticè mwani kôo, â câgo caa iluuriwà goo. Â nye wà tèpa cèikî béejè wâ Macédoine, na rà pame bépitu tôo. Üu, câgo caa mu ilari jiiwà cè muru. Â o câgo mwa caa ilari côwâ. 10 Â câgo caa piwâ na go pi-ina kôo, goo ê pwiibà, na diri ê ére gée goo Akaïe. Ûna go ina pwiri, â é *paâjupâraô wà Kériso. 11 Â gona guwà niimiri pâ, câgo caa meaariwà, [gée goo cè pai càcaa ilari cè jè muru jiiwà]? Guwà cibwaa niimiri pwiri! Ba wà Pwiduée, âna é nye tâmogòori pâ, go po dau meaariwà.
Rà tèpa ênawéna kà Caatana
12 Wàépwiri ê majoroé ma o câgo caa tòpi cè jè muru jiiwà 1re phrase—Grec: Ê pwina go pwa, âna go o mwa tà coo gòobèreè.. Ba câgo caa panuâ tà tèpa pwâ, cè pai pwa wèe, ma rà ina pâ, go ipwacèwiirà. 13 Ba wà tàpéebà, âna rà ina pâ, wà Kériso, âna é panuârà pâ, ba na rà tèpa apostolo kêe, ma tèpa ênawéna kêe. Êco na rà tèpa ipawâmi ma tèpa pwâ. Â rà nye po gòmapwa co.
14 Guwà cibwaa pò goo pwiibà! Ba wà pwini Caatana, wà pwi a pwâ, âna é gòmapwa ma é pwi *angela na é pwéelaa. 15 Â wà tèpa ênawéna kêe, âna rà gòmapwa mwara, ma rà pwa ê pwina wâdé. Êco na, [na jè tòotù, âna] rà o tòpi ê wârimuru, wiâra ê pâ tûâ kàra [na èpà].
É tâa na aré goo wà Kériso
16-19 Go ina tàwà mwara pâ: Guwà cibwaa niimiri pâ go pigù, na go patùrawà. Êco na, wiàna wàrapwiri ê auniimiri kàwà, â wâdé, ba guwà naa tôo ê pai pwa wèe, ma go tàpo pi-ina kôo, pwacèwii pwi jè a pigù. Ba wâru tàpé na rà wàrapwiri, â ni, âna go pwacèwiirà mwara. Êco na, wiàna go pwa, â ê popai kôo ni, âna popai kà pwi a pigù, â càcaa popai na me gée goo Pwi Ukai. Â wâdé na guwà pidàpwicâariwà gooò, ma tòpi ê pwina go ina, wâguwà na [guwà niimiri pâ] guwà tèpa tâmogòorimuru—wâguwà, na ia guwà po dau wàcî goro tòpi [ê popai] kà tèpa âji a pigù.
20 [Ba wà pwi jè ârapàararà, âna é piwâmiwà goro ê pâ popai na é pame dariwà.] Â guwà panuâê ma é pitûâ kàwà, â é piiwà, ba na guwà tèpa *ênawéna kîri kêe. Â é pa mwani kàwà, â é uti ê pwâra wakè kàwà. Â, [na é wàrapwiri tàwà, âna] é tàgére piècaariwà, ba maina nümee. Â é [dau pwawà, pwacèwii na é] tamagéri upwaéwà goro popai kêe. Êco na guwà nye ipwàdée goo wà pwiibà!
21  Filipi 3.5Â wâgo, âna câgo caa wàrapwiri. Pwiri wâdé na go kamu goo? Ba guwà ina gooò pâ, ticè nii kôo. Â nye wâdé. Guwà jèe niimiri cai§ Â wâgo…guwà jè niimiri cai—Grec: Go kamu, gée goo na ticè nii +kôo..
Wà pwiibà ma wà tèpa bée, âna rà gòo goro pi-ina kàra* Wà pwiibà ma wà tèpa bée… Grec: Wiàna pâri {ma é pi-ina kêe} wà pwi jè âboro…. Â, na wàrapwiri, wâdé na go gòo, ma go tàpo pi-ina kôo. [Â wiàna go pwa, â go tâmogòori pâ, go] pwacèwii pwi a pigù.
Go dau piênawéna kêe jiirà
22 Gona [rà pi-ina kàra pâ] rà tèpa âboro gée goo ê Ba kà tèpa *Hébéru? Wâgo mwara. Â [tâa tàra ê pwapwicîri kà] tèpa *Isaraéla? Wâgo mwara. Rà tèpa gòobàra *Abéraama? Wâgo mwara. 23  Apostolo 16.23Rà [ina pâ rà] tèpa ênawéna kà Kériso? Wâgo mwara, ba dau maina ê pai piênawéna kôo jiirà. (Na go ina pwiri, âna go tùra pwacèwii pwi a piwârau.) Üu, go jèe dau wakè jiirà, ba kà Kériso. Jèe ciburà tòpò-o naa na karapuu. Jèe ciburà dau pâdio jiirà. Wâru mwara pâ pàara na pwa na go bà na, [gée goo pai piênawéna kôo ba kà Kériso].
24  Deutéronome 25.3[Napwa naa goo ê âji Ba kôo] wà tèpa *Juif, âna rà naa tôo 5 [pwa wârimuru na nye dau gòo kaa—rà] pwa 39 pâdio goro ubati 39 pâdio goro ubati—Wârimuru na maina ba pwicîri, naa na naèà kàra, na wénari ê 40 pai pâdi âboro. (Côo Deutéronome 25.3.), naa na caapwi pwa wârimuru. 25  Apostolo 16.22, 14.19Â naa goo tèpa *Roma, âna rà wacié pâdio goro bàra upwâra. Ba, naa jèpwi, âna rà èio goro atü, ba na rà catàmwaraô. Â jèpwi mwara, âna go wacié tâa gòro wànga, na é mwü. Â, na jè pàara, âna caapwi tòotù ma caapwi ne, na go tâa nawià.
26  Apostolo 9.23, 14.5Wâru pâ aupâra kôo, naa na pâ napô na pi-ité. Â go pâmari ê pâ na jèpapara muru ma tacai—pâ jèpé; ma wà tàpé na rà mura gòro gòori; ma [wà tàpé na rà cicarao]—tàpé gée goo tèpa jènereô, tèpa Juif, ma tàpé gée goo pàra Ba; tiagoro mwara tàpé na rà ina pâ rà tèpa cèikî naa goo Iésu! Â go dau tâa na aré, naa na pâ ville, ma naa namaré, ma naa nawià—[naa na diri pâ ére].
27 Â po dau gòo ê pai wakè kôo. Â, na pàra pwi, âna ticè nao kôo, â dau oratôo. Na pàra pwi, âna ticè utimuru ma wâdooò, â go copwa. Â, na pàra pwi, âna ticè palito ma kupétuu kôo, â go dau moo.
28 Â jèpwi mwara: Wâna pwâra-nümoo, âna go mu pidumapiê goro diri tèpa wâra pwapwicîri, â go nye tà niimirirà, taaci. Â jèe pâ nau pwacèwii ê nakake, na po dau tòina tôo. 29 Ba wiàna ticè nii kà pwi jè a cèikî béeò, â wâgo mwara, âna go têre mwara. Â wiàna [wà pwi jèpwi, âna é] ipa-imwüruê, ba na é pwa cè jè èpà Ba na é pwa cè jè èpà—é, Ba na é panuâ ê cèikî kêe., â go tòina gooé, [â go putàmu naa goo pwina é ipa-imwüruê].
Go pi-ina kôo co goo pai ticè nii kôo
30 Wiàna go pi-ina kôo, â go nye pi-ina kôo co, goro pai ticè nii kôo. 31 Â câgo caa pwâ na go ina pwiri. Ba wà Pwiduée, wà pwi Caa kà Pwi Ukai Iésu, âna é paâjupâraô—Wà Pwina jè pwamainaê dàra gòiri awé.
32  Apostolo 9.23–25Na ia go tâa na ville Damas, â rà ipwadàrapwa ma rà tâjùruo. Ba wà pwi kupénoo wê, na é pwi a wakè kà ukai Arétas, âna é nama rà wéaa goo ê pâ goropwârawâ goo ê ville, wà tèpa coda kêe. 33 Â [wà tèpa béeò goro wakè, âna] rà tòpò-o naa na pé na ai, â rà panuâô boo, naa goropwârawâ kîri, wii ê pé goropwiinawâ babé wâri napô. Â wàépwiri, ê pai udò kôo.

11:2 Éféso 5.26–27

11:3 Genèse 3.4,13

*11:3 Éva—Tô wâdà Adamu, pwi apâbéaa kà tèpa âboro naani gòropuu. (Côo 1 Timotéo 2.13–15.)

11:4 Galatia 1.8–9

11:5 1 Korénito 15.10; 2 Korénito 12.11

11:5 Â gona wâgo wàa?—Grec: Â go niimiri pâ, pwamuru naa gooò wâgo mwara.

11:6 1 Korénito 2.1,13

11:7-8 1 Korénito 9.18

11:7-8 2 Korénito 12.13; Filipi 4.15–16

11:12 1re phrase—Grec: Ê pwina go pwa, âna go o mwa tà coo gòobèreè.

11:21 Filipi 3.5

§11:21 Â wâgo…guwà jè niimiri cai—Grec: Go kamu, gée goo na ticè nii +kôo.

*11:21 Wà pwiibà ma wà tèpa bée… Grec: Wiàna pâri {ma é pi-ina kêe} wà pwi jè âboro…

11:23 Apostolo 16.23

11:24 Deutéronome 25.3

11:24 39 pâdio goro ubati—Wârimuru na maina ba pwicîri, naa na naèà kàra, na wénari ê 40 pai pâdi âboro. (Côo Deutéronome 25.3.)

11:25 Apostolo 16.22, 14.19

11:26 Apostolo 9.23, 14.5

11:29 Ba na é pwa cè jè èpà—é, Ba na é panuâ ê cèikî kêe.

11:32 Apostolo 9.23–25