ipwamuruê kà paulo jii tèpa pitòtié
10
(Naporomee 10–12)
1 Korénito 2.3Pwa pàra tàpé [gée goowà] na rà ina pâ, po dau gòo ê pwina go tûâri tàwà, na pàara na jè piwâiti na; â go po dau pwi a piwâ, â ticè nii kôo, na go tâa jaawà! Â ni, âna wâgo Paulo, âna go popa ê pai pipakîri, ma pai moo kà Kériso, ba na go tacoo goowà [pâ, na guwà tàpo tàmaariô].
1 Korénito 4.21Tàpéebà! Guwà têre, ba go péa tà dau tùra ba gòo, ûna go tèepaa mariwà! Wà pàra tàpé gée jaawà, âna rà niimiri pâ ê wâro kôo, âna câé caa pi-ité* Ê wâro kôo, âna câé caa pi-ité… Grec: Go pâra wiâra ê naiiri âboro. jii tèpa âboro gòropuu na càra caa tâmogòori Pwiduée. [Rà ipwacôoco, ba rà o mwa tâmogòori bwàti pâ] go po dau pwi âboro gòo!
Wiàna go nye pwi âboro gòropuu, âna câgo caa pwaduwà kà pàra tàpé. Éféso 6.13–17[Ba go wakè ba kà Pwiduée, â ê wakè kôo, âna pwacèwii ê paa.] Â ê pâ neemuru paa na go cipa, âna càcaa neemuru paa kâra âboro. Ba ê nii kàra, âna me gée goo wà Pwiduée, ba naa ténoori ê wâragu [kà Caatana]. Â, naa tédidiri ê pâ auniimirimuru na pwâ kà tàpé na maina nümarà—auniimiri na câmoorirà, ba na càra caa tâmogòori Pwiduée. Â go ipaa, târa ma o tòotéri ê pwâranümara âboro, ba na rà o pitêre dà Kériso.
Wâru tàpé jaawà, na rà jèe pitêre dà Kériso. Êco na nye wâru mwara, tàpé na tàutàra na rà pitêre dèe. Â wà tàpé bèepwiri, âna go o jèe tàpo pwa wârimuru tàra Grec: +Go pipwabwàtio, ba na go naa wârimuru tà tàpé na càra caa pitêre dàra..
Jèe naa tôo pitûâ naa gòwà
Wâdé na guwà côo bwàti pâ muru Wâdé na guwà côo bwàti pâ muru—é, Guwà pitèi wiâra ê pwina guwà côo goo du âraporomeewà.! Pwa pwi jè âboro§ Pwi jè âboro—é, Pàra tàpé. Pwiri pâ nee tii 7–11 âna rà ina pwi caapwi âboro, na é pwi apacâmuri pwina apwâ, é pwiri rà ina pàra tèpa âboro. jaawà, na [é picocoorio, â é dau pi-ina kêe, â] é ina pâ é pwi âboro kà Kériso. Â jèe wâdé. Êco na wâdé na é niimiri pâ wâgo mwara, âna go pwi âboro kà Kériso. 2 Korénito 13.10Â wâgo, âna tâa tôo ê pitûâ naa gòwà, na me gée goo wà Pwi Ukai.
Pwiri [guwà niimiri pâ] go po dau pi-ina kôo goo pwiri? Êco na câgo caa kamu goo. Ba ê pitûâ bèepwiri, âna târa ma go pitu tàwà ma pagòowà, â càcaa târa ma go tubaèpà tàwà. Â guwà cibwaa niimiri pâ, wâdé tôo na wâgotàwà, na go wii tàwà.
10 Napwa naa goo wà pwi âboro-bà, âna é ina pâ: «Ê pâ tii kà Paulo, âna nye dau gòo kaa, êco na, na é wânabibiu kâjè, âna é pwaduwà kâra mimi, ba câé caa tâmogòori ina popai.» 11 Ipwacôoco, co pwiini! Ba wiàna go mwa wâjaawà, âna go o dau gòo, pwacèwii ê tii kôo!
Go pi-ina co wakè kà Pwiduée
12 Wà tèpa âboro na wàrapwiri, âna rà niimiri pâ po dau pwamuru naa goorà. Â gona rà niimiri pâ ticèmuru naa gooò* 2e phrase—Grec: +Câgo caa picâmuribà ma wàilà.? Â wâdé. Ba rà tèpa pigù, ba rà picâmurirà côwâ. [Â càra caa ucâri ê wâro kà tàpé na pwamuru naa goorà.] 13  Roma 12.3Rà pi-ina kàra Rà pi-ina kàra—Grec: +Â câgo caa pi-ina kôo…, naa na pâ ére na wâru, na ticè tàrù kàra naawê.
 wâgo, âna go pi-ina kôo co, goro ê wakè na é naa tôo wà Pwiduée 2e phrase—Grec: +Go popa, ba na câmu kôo, ê picée na ia é tòpò wà Pwiduée {naa goro wakè kôo}..  wàé na é jèe naawà tôo, ba na go wakè nabibiu kàwà. 14 Nye pwa tàrù kôo, ma go pi-ina kôo§ 1re phrase—Grec:  câgo caa pâiti jii ê picée, pwacèwii naa +câgo caa tèepaa me dariwà.. Ba wâgo, na go mara pame tàwà ê *Picémara Wâdé goo Kériso. 15 Â wâguwà na guwà aupwanapô kôo, â câgo caa pi-ina kôo, gée goo ê aupwanapô na é wakèri wà pwi jèpwi.  go wâari pâ, guwà o inaô too* Guwà o inaô too—é, O pimaina too ê wakè kôo jaawà., wiàna é pimaina too ê cèikî kàwà. 16 Â gée pwiri, â go o picémara pâ, ê Picémara Wâdé, naa na pâ pàra ére na wâiti jiiwà.  o ticè pai pwa wèe, ma o pitòtio pâ, go wakè co, naa na aupwanapô kà pwi jèpwi.
17  1 Korénito 1.31Wà pwina nümee na é pi-ina kêe, â wâdé na é ina co nee Pwi Ukai.Jérémie 9.23 18  1 Korénito 4.4Wàilàapà wà pwina pwamuru naa gooé? Càcaa pwina é po pi-ina kêe co! Â nye wà pwina é ina wà Pwi Ukai pâ, pwamuru naa gooé.

10:1 1 Korénito 2.3

10:2 1 Korénito 4.21

*10:2 Ê wâro kôo, âna câé caa pi-ité… Grec: Go pâra wiâra ê naiiri âboro.

10:4 Éféso 6.13–17

10:6 Grec: +Go pipwabwàtio, ba na go naa wârimuru tà tàpé na càra caa pitêre dàra.

10:7 Wâdé na guwà côo bwàti pâ muru—é, Guwà pitèi wiâra ê pwina guwà côo goo du âraporomeewà.

§10:7 Pwi jè âboro—é, Pàra tàpé. Pwiri pâ nee tii 7–11 âna rà ina pwi caapwi âboro, na é pwi apacâmuri pwina apwâ, é pwiri rà ina pàra tèpa âboro.

10:8 2 Korénito 13.10

*10:12 2e phrase—Grec: +Câgo caa picâmuribà ma wàilà.

10:13 Roma 12.3

10:13 Rà pi-ina kàra—Grec: +Â câgo caa pi-ina kôo…

10:13 2e phrase—Grec: +Go popa, ba na câmu kôo, ê picée na ia é tòpò wà Pwiduée {naa goro wakè kôo}.

§10:14 1re phrase—Grec: Â câgo caa pâiti jii ê picée, pwacèwii naa +câgo caa tèepaa me dariwà.

*10:15 Guwà o inaô too—é, O pimaina too ê wakè kôo jaawà.

10:17 1 Korénito 1.31

10:18 1 Korénito 4.4