Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 2 Korénito 13
13
Bénabwé popai
1-2  Mataio 18.16; 1 Timotéo 5.19Wâna béwailu caiwà kôo, âna ia go nye ina tàwà pâ, guwà ipwacôoco. Ba wà pàra ârapàarawà, âna rà pwa pwina càcaa wâdé. Â nabàni, na go bwaa wâiti jiiwà na, âna go ina tàwà mwara pâ, guwà ipwacôoco. Ba go o jèe wacié tèepaa dariwà. Â jèe wii pâ: Wiàna pitòti pwi jèpwi goro ê èpà, â o càcaa pâri ma caapwi co pwi a *paâjupâra wèe. Â nye wâdé wiàna ârailu ma âracié.Deutéronome 19.15 Â go o péa tà dau gòo naa goowà, na go tèepaa dariwà.
Guwà mudàra na go paari tàwà pâ, go tùra naa na nee Kériso? [Go o mwa paari tàwà bwàti pâ] é dau pwi a pwa nii kêe, â dau pwi a pwa pàtàmee târa ma é wakè gooò naa jaawà. Filipi 2.7–8Na ia é bà naa goro *satauro, naa na naiiri âboro, â ticè nii kêe. Êco na é nye wâro côwâ gée na aubà, goro ê pàtàma Pwiduée.
 wâgo mwara, âna ticè nii kôo naa naiiri âboro, êco na go tâa goo Kériso, â go piwâro naima ma wàé.  tâa gooò ê pàtàma Pwiduée gée gooé.  guwà o mwa côo ê pwiibà.
1 Korénito 11.28Guwà jèe pinünüma cai, wiàna ê wâro kàwà, âna *âji wâro kà tèpa cèikî [naa goo Kériso]. Â wiàna guwà pâmari pâ, câé caa tâa jaawà wà Kériso, â guwà jèe nye pitanami! Â go wâari pâ, guwà tâmogòori pâ, wâgo, âna é jèe pitèio [Pwiduée, â dau wâdé têe wâgo] â câgo caa pitanami.
 go pwapwicîri tà Pwiduée ba kàwà, ba na guwà nabwé na guwà pwa na èpà.  càcaa târa ma go paari pâ, câgo caa pitanami [goro ê wakè kôo naa jaawà]. Ba wâdé tôo co, na guwà pwa na wâdé.
 ticèmuru naa goo, wiàna rà pitèi [pàra tàpé] pâ, èpà wakè kôo. Ba go pwi ênawéna kâra ê popai na âjupâra.  go nye wakè co, ba na é imaina pâ ê wakè.  càcaa pâri ma go pacooé.  go ipwàdée, goro pai ticè nii kôo, wiàna guwà gòo.  go pwapwicîri, ba na o wâdé côwâ ê pwâranümawà na ara Pwiduée* Ba na o wâdé côwâ ê pwâranümawà, na ara Pwiduée—Grec: Ba na guwà tâbawêe..
10  2 Korénito 10.8Wàépwiri ê majoroé ma go wii ê tii bèeni, na go bwaa wâiti. Ba tàutôo na go tùra ba gòo, wiàna go tâa jaawà. Ba wà Pwi Ukai, âna é jèe naa pitûâ tôo, ba na go pagòowà, â nye càcaa târa ma go tubaèpà tàwà.
Ipicijii
11 Go tubanabwé naani, co tèpa cèikî béeò, â go ina tàwà pâ: Guwà ipwàdée Guwà ipwàdée…guwà ipagòowà naima—é, Topai tàwà…guwà pitêre dòo.! Guwà biiwà gée na pâ èpà kàwà. Â guwà ipagòowà naima. Â wâdé na caapwi ê pwâranümawà. Wâro na pinaanapô, â ée mwa wâjaawà, wà Pwiduée, pwi a meaarijè, ma pwi a naa pinaanapô.
12 Guwà pipwabwàcu, wàra pai pwa kà diri tèpa âji a cèikî béejè.
Wà diri tèpa cèikî ni, âna rà naa bwàcu kàwà.
13 Wâdé na é *pwényunyuâariwà wà Pwi Ukai Iésu Kériso, goro ê *pimeaari imudi kêe. Wâdé na tâa tàwà diri ê pimeaari kà Pwiduée. Wâdé na é caajuriwà ê Nyuâaê Pwicîri!
Cidòri nyuâawà!

13:1-2 Mataio 18.16; 1 Timotéo 5.19

13:4 Filipi 2.7–8

13:5 1 Korénito 11.28

*13:9 Ba na o wâdé côwâ ê pwâranümawà, na ara Pwiduée—Grec: Ba na guwà tâbawêe.

13:10 2 Korénito 10.8

13:11 Guwà ipwàdée…guwà ipagòowà naima—é, Topai tàwà…guwà pitêre dòo.