12
Ê pwina é côo Paulo naa na nyuâa
Âjupâra pâ, dau piticè-muru naa goo, na go tà ciburà pi-ina kôo mwara. Êco na go nye ina tàwà, ê pâ pwina é paari tôo wà Pwi Ukai, naa na nyuâa. [Tàpo têre cai jèkutâ kôo]:
Pwa pwi jè âboro na é pwi a cèikî naa goo Kériso. Na jè tòotù, na jèe po 14 naja nabà, âna é dàgòtùé wà Pwiduée, naa na ére na é dau wâdòiti wâ *napwéretòotù. Â pwiri é nye gére naaco ê naiié. É, pwiri é tàgére tâa na ê naiié. Â câgo caa tâmogòori, wâgo, â nye wàco Pwiduée na tâmogòori.
3-4 Â wà Pwiduée, âna é popaé too naa napwéretòotù, pwi ére na dau wâdé awé. Naa na napô bèepwiri, âna wà tèpa bée Pwiduée, âna rà nye nao na pinaanapô* Naa na napô bèepwiri…âna rà nye nao na pinaanapô—Paradis. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Paradaiso.. Pwiri wà pwi âboro-bà, âna pwiri é tàgére naaco naiié. É, pwiri é tàgére tâa na ê naiié. Â câgo caa tâmogòori, wâgo, â nye wàco Pwiduée na tâmogòori. Â wâna ê ére bèepwiri, âna é têre pâ popai na po dau wâdé awé, na pwacoé na jè ina naa na popai kà tèpa âboro. Nabwé.
5-6 [Guwà côo, pwi âboro-bà, âna wâgo.] Guwà côo, pwi âboro-bà, âna wâgo—Côo nee tii 7. Â câgo caa pwi a piwârau, ba nye âjupâra. [Pwiri guwà niimiri pâ] pâri ma go pi-ina kôo goo ê pwiibà, êco na go nye ina co pâ: Go pwi âboro na dau ticè nii kôo. Ba càcaa wâdé na guwà niimiri pâ, pwamuru naa gooò, gée goo pwiri. Wâdé na guwà pitèio co, wiâra ê pâ tûâ kôo, ma ê popai na go inapàpari tàwà.
‘Dara upwâra’ naa na naiié
Job 2.6Po dau wâdé ê pwina go côo naa na nyuâa, na tòotù-bà. Êco na gée na càùé, âna naa tôo ê aré, na é tubaèpà tôo Ê aré na é tubaèpà tôo—Pwiri ê maagé naa na naiié; pwiri pai tubaèpà têe kà tàpé na rà cicaraé., ba na o câgo caa ipwamainaô, â na o câgo caa pi-ina kôo, goo ê pwina go côo. Â ê pwi aré bèepwiri, âna pwacèwii ê jè dara upwâra naa na naiio, â pwacèwii mwara pwi jè a picia popai, me gée jaa *Caatana. Â go wacié pwapwicîri tà Pwiduée, ba na é popa jiio. Filipi 4.11–13Êco na é ina tôo pâ: «Jara kâgà ê *pimeaari imudi kôo. Â wiàna piticè nii'gà, â o tâbawêe ê pàtàmoo naa googà.»
Êkaa na, go pi-ina kôo co, na piticè nii kôo, ba na o tâa gooò ê pàtàma Kériso. 10 Gée goo kaa pwiri, â wâdé na piticè nii kôo, ma go tâa na aré ma tòina, gée goo pai tâa kôo goo Kériso. Â wâdé mwara na rà pinabaèpào wà pàra tàpé, ma tubaèpà tôo. Â go cau tòpi ê pwiibà naa na ipwàdée. Ba, na pàara na ticè nii kôo na, â wàé kaa pwiri ê pàara na go dau gòo na.
É pidumapiê goo tàpé Korénito
11  2 Korénito 11.5Pwiri go tàgére tùra pwacèwii pwi a pigù, na go ina pwiri. Êco na, wiàna wàrapwiri, â gée goo na wâguwà, âna câguwà caa inaô ba wâdé! Â wiàna [guwà niimiri pâ] piticèmuru naa gooò, wâgo, â wàilà mwara, wà tàpé na rà ina pâ rà tèpa ‘*Apostolo maina’, âna wà tàpéebà, âna piticèmuru naa goorà mwara!
12  Roma 15.19Na ia go tâa jaawà, â guwà côo pai pidàpwicâariô. Â guwà pò goo ê pâ câmu kâra pàtàma Pwiduée na ia go pwa—câmu kêe, na paari pâ go pwi âji apostolo [na é cùruo me wà Pwiduée].
13  2 Korénito 11.9Â guwà tòpi diri ê pwina go naa tà pàra wâra pwapwicîri. Caapwi co ji muru. Ba câgo caa ilari jiiwà cè bépitu tôo. Âna wànau? Gona guwà niimiri§ Âna wànau? Gona guwà niimiri… Grec: Guwà ipwanaurio goro ê pwina càcaa tàrù. pâ, èpà ê pwina go pwa? Gona guwà niimiri pâ, wâdé na go picigòboo tàwà goo pwiibà?
Ticè na go ilari jiiwà
14 Guwà têre, co tèpa béeò. Ba go o jèe tàpo wacié pâdariwà. Â o câgo mwa caa ilari jiiwà. Ba càcaa ê mwani [ma cè pàra muru] na nümoo goo jiiwà—â nye êco pwâranümawà! Ba [guwà pwacèwii tèpa âji naîô, â] càcaa tèpa nari èpo na rà wakè, ba na rà picigòtù pa nyaa ma caa kàra. Â nye wà pa nyaa ma caa, na rà picigòtù tèpa èpo kàra. 15 Êkaa pwiri na go ipwàdée, na go naa tàwà ê pwina tâa gooò—êdiri pâ neemuruô, ma diri pwâranümoo mwara. Â gona ê pimeaari kàwà ba kôo, âna o pikîri pâ, wiàna é pimaina pâ ê pimeaari kôo ba kàwà?
16 [Go niimiri pâ, go jèe dau paari bwàti tàwà, â] câgo caa mu tòpò naa gòwà cè nakake. Êco na wà pàra tàpé, âna rà picocoorio pâ, go pwi a piwâmi. Ba rà ina pâ, wiàna câgo caa ilari cè jè muru, na pàara na go tâa jaawà na, âna go gòmapwa, ba go jèe tà pâmari cè pai pwa wèe, na go o mwa pwa tàwà* Dernière phrase—Grec: Â go tâjùruwà..
17 Êco na guwà jèe tàpo niimiri bwàti cai, wà tàpé na go panuârà pâdariwà. Gona go cùru pwi caapwi gée goorà, ba na go popa jiiwà cè jè muru? Bwa! 18  2 Korénito 8.6,16–18, 17.11Â [guwà jèe niimiri cai] wà Tito, na go cùrué paé dariwà, ma wà pwi jè béeò. Â gona é piwâmiwà wà Tito? Bwa, ba wàibu, âna caapwi pwâranümabu, ma pai pâra kâbu.
Go patùrawà târa pagòowà
19 Gona guwà niimiri, [co tèpa gòrobéeò] pâ, go tàgére ipwamuruô, na go ina pwiri? Bwa. Go patùrawà, na ara Pwiduée, gée goo na jè cau tâa goo Kériso. Â diri ê pwina go ina tàwà, ma pwa tàwà, âna târa ma pagòowà.
20 Ba wâgotôo wiàna go tèepaa paé dariwà, â péa go tà pâmari cè muru naa jaawà, na càcaa wâdé tôo. Â o péa càcaa wâdé tàwà cè pai tòpi kôo tàwà mwara. Péa go tà pâmari naa jaawà cè pitòocia, ma ipwagoo, ma iputàmu, ma piècaa, ma picocoo, ma pâ ipwamaina? Péa go tà pâmari cè tûâ na èpà, naa na picaatâa kàwà?
21  2 Korénito 13.2Ba ûna ia go tâa jaawà béaa, â wâru gée goowà, na rà tàgére ipuu imudi ma pàra tàpé, ma pwa pâ tûâ na miiri, goro naiiri âboro.
 wâgotôo ni, ba péa go tà tèepaa paé, â bwaa câguwà caa pâji pinünüma ma guwà biiwà.  ée péa nama go kamu goowà, wà Pwiduée, â go péa imuruwà.

*12:3-4 Naa na napô bèepwiri…âna rà nye nao na pinaanapô—Paradis. Rà ina mwara wà tèpa ijiao pâ: Paradaiso.

12:5-6 Guwà côo, pwi âboro-bà, âna wâgo—Côo nee tii 7.

12:7 Job 2.6

12:7 Ê aré na é tubaèpà tôo—Pwiri ê maagé naa na naiié; pwiri pai tubaèpà têe kà tàpé na rà cicaraé.

12:9 Filipi 4.11–13

12:11 2 Korénito 11.5

12:12 Roma 15.19

12:13 2 Korénito 11.9

§12:13 Âna wànau? Gona guwà niimiri… Grec: Guwà ipwanaurio goro ê pwina càcaa tàrù.

*12:16 Dernière phrase—Grec: Â go tâjùruwà.

12:18 2 Korénito 8.6,16–18, 17.11

12:21 2 Korénito 13.2