Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 2 Korénito 7
7
[Wà Pwiduée, âna é] ina pâ muru bèepwiri, co tèpa gòrobéeò, ba kâjè [wàijè tèpa naîê]. Êkaa na, wâdé na jè pitâiti jii ê pâ muru, na tubaèpà ê naiijè ma pwâranümajè. Wâdé na jè cèitiri ê èpà gée na wâro kâjè, ma jè dau papwicîriê.
Ipwàdée kà Paulo goo tàpé Korénito
Guwà naa cè autâa kôo, naa na pwâranümawà. Ba câgo mu caa piwâmi cè jè ârapàarawà. Â câgo mu caa ipa-imwüru cè jè âboro jii ê cèikî kêe. Â câgo mu caa pwâgàriwà, ba na go popa cè muru jiiwà.
Wiàna go ina pwiri, âna càcaa târa pitòtiwà. Ba âjupâra na go jèe nye ina pâ, guwà tâa na pwâranümoo. Â o nye ciburà wàrapwiri, wiàna jè bwaa wâro, é wiàna jè jèe bà. Dau maina ê cèikî kôo, naa goowà. Ba dau wâdé tôo ê wâro kàwà, â go pwamainawà [goo ê cèikî kàwà]. Â guwà dau pagòo-o naa na diri pâ aré kôo, êkaa na go dau ipwàdée.
2 Korénito 2.13[Go wâjué côwâ naa goo i pwi ia go ina]: Na ia go tèepaa naa na province Macédoine, â nye ticè nao kôo. Ba wâru pâ wià ma pwéretòotù béaa kôo. Ba wâgòroigé, âna go pâmari tàpé na rà cicarao. Â wâna pwâranümoo, âna maina pai wâgotôo.
Êco na wà Pwiduée, âna é pwi a dau pagòo wà pwi âboro na ticè nii kêe. Â é nye pagòo-o, ba é panuâ medario wà Tito. Go ipwàdée goro pai tèepaa kêe medario, â go dau ipwàdée goro ê jèkutâ kêe goowà. Ba é piwiâ tôo pâ, guwà dau pagòoé. Â é ina mwara pâ, dau nümawà na guwà côoô côwâ, â guwà tà tapacîô. Â guwà po dau tòina [goro ê pâ muru na tèepaa tôo naa jaawà]* Ê pâ muru na tèepaa tôo naa jaawà—Wà pwi jè ârapàara tàpé Korénito, âna é dau picocoori wà Paulo. (Côo 2 Korénito 10.7.). Â é pwa jèkutâ tôo goro ê pimeaari kàwà ba kôo, â dau nümawà na guwà pitu tôo ma pwamuruô. Â dau imaina pâ ê ipwàdée kôo.
Go ipwàdée ba guwà biiwà
2 Korénito 2.4Tèpa béeò wée, go tâmogòori pâ, guwà tàpo tòina, goo i tii kôo I tii kôo—Tii na ia é pwa, ba na é patùrarà ba gòo. Câé caa ina bétapoo tii tà tàpé Korénito, na tâa na Tii Pwicîri. (Côo 2 Korénito 2.1–3.), naa na jè ji pàara. Â wâgo mwara, âna go tàpo pinünüma côwâ, na jè ji pàara. Êco na nabàni, âna câgo mwa caa niimiri côwâ. Bwa, go ipwàdée. Â càcaa gée goo pai tòina kàwà, â nye gée goo na guwà jèe pinünüma ma guwà biiwà côwâ. Ba muru na dau wâdé tà Pwiduée. Â go côo pâ, i pwi ia go wii, âna càcaa èpà tàwà.
10  Mataio 27.3–5; Hébéru 12.16–17Ba [câjè caa tà niimiri côwâ] ê tòina na wàrapwiri, na é naa tâjè wà Pwiduée. Ba é naa, ba na jè pinünüma ma pitòotéri ê wâro kâjè. Â ê tòina bèepwiri, âna é pame pai udò kâjè [naa na *âji wâro]. Êco na, wiàna jè tòina, â câjè caa biijè, âna muru na èpà 4e phrase—Grec: Ê pikîri na me gée goo {pâ géaa kâjè naani} gòropuu.. Ba jè tà ciburà pâra dàra bà, dàra gòiri, iti jii Pwiduée.
11 Tèpa béeò wée, guwà jèe côo cai ê pwina é pwa wà Pwiduée ba kàwà, goro pai tòina kàwà. Wàéni: Guwà êgò, ba na guwà coo iti jii wà pwina é inaô ba èpৠGuwà êgò, ba na guwà coo iti jii wà pwina é inaô ba èpà—Grec: Guwà ipamuruwà.! Jèpwi: Guwà putàmu naa gooé! Jèpwi: Nümawà na guwà pwa wârimuru têe! Jèpwi: Wâgotàwà, ba guwà péa pwa jè muru na càcaa wâdé! Jèpwi: Dau nümawà na guwà côoô [ba na guwà patàmarù pwâranümoo]. Jèpwi: Guwà paari pâ, càcaa wâguwà na guwà pwa na èpà, na pwi pàara-bà.
12 Na ia go wii tàwà i tii bèepwiri, âna càcaa târa ma go pitòti wà pwina é pwa na èpà, é, târa ma go pwamuru pwi jè âboro* Pwi jè âboro—Pai ina wèe pâ wàé, Paulo.. Â nye nümoo na é nye paari tàwà wà Pwiduée, pâ, go âji tâa na pwâranümawà. Ba guwà nye pò ma ipwamuruô kaa. 13 Â wàé kaa pwiri ê pwina pagòo-o.
Go ipwàdée gée goo Tito
Jèpwi mwara, co tèpa béeò: Go dau ipwàdée, ba guwà nama é ipwàdée wà Tito. Ba guwà [cau tòpié bwàti, â guwà] pagòoé ma patàmarù ê pwâranümee. 14 Ia go pi-inawà ba wâdé têe. Â câguwà caa pwa ma go pitòotéri auniimiri kôo, naa goowà. Êkaa na i pwi ia go ina têe, âna popai na âjupâra, pwacèwii na go nye ciburà ina tàwà ê âjupâra.
15 Napwa naa goo wà Tito, âna dau wânümee têe wâguwà. Ba é ina pâ, guwà tòpié, naa na tòimiri ma ipakîri, â guwà dau pitêre dèe. Wàé kaa pwiri ê majoroé ma dau maina too ê pimeaari kêe ba kàwà. 16 Üu, go nye dau ipwàdée kaa, co tèpa béeò, ba pâri ma go pûra naa goowà, naa na diri pâ muru.

7:5 2 Korénito 2.13

*7:7 Ê pâ muru na tèepaa tôo naa jaawà—Wà pwi jè ârapàara tàpé Korénito, âna é dau picocoori wà Paulo. (Côo 2 Korénito 10.7.)

7:8 2 Korénito 2.4

7:8 I tii kôo—Tii na ia é pwa, ba na é patùrarà ba gòo. Câé caa ina bétapoo tii tà tàpé Korénito, na tâa na Tii Pwicîri. (Côo 2 Korénito 2.1–3.)

7:10 Mataio 27.3–5; Hébéru 12.16–17

7:10 4e phrase—Grec: Ê pikîri na me gée goo {pâ géaa kâjè naani} gòropuu.

§7:11 Guwà êgò, ba na guwà coo iti jii wà pwina é inaô ba èpà—Grec: Guwà ipamuruwà.

*7:12 Pwi jè âboro—Pai ina wèe pâ wàé, Paulo.