bépitu ba kà tèpa cèikî wâ iérusaléma
8
(Naporomee 8–9)
Rà dau naa tèpa Macédoine
Roma 15.26; 2 Korénito 9.1–2Tèpa béeò naa goo Kériso, wâdé na guwà tâmogòori ê wakè na é pwa wà Pwiduée gée goro ê *pimeaari imudi kêe, naa na pâ wâra pwapwicîri, wâna province Macédoine* Pâ wâra pwapwicîri… Pâ wâra pwapwicîri na é tòpò wà Paulo naa na du ville Filipi ma Tésalonika, ma pwiri wâ Bérée mwara. (Côo Apostolo 16–17.). Ba rà po dau tâa na aré wà tèpa cèikî wê, â po dau ticè kàra. Êco na rà tà tâa na ê ipwàdée, â rà nye tà naa, naa goro piticèmuru naa goo [ê wâdé kàra]. Â wâgo âna go *paâjupâra pâ, rà naa ê pwina tà tàra. Â rà naa piwéna jii. Âna nye ticè âboro cèna é tacoo goorà pâ, na rà naa.
Pwa jèpwi mwara: Nye wàilà na rà tacoo gooò, ba na pwa cè kàra gée goo ê bépitu na jè naa, ba kà tèpa cèikî wâ *Iérusaléma. Â ê pwina rà naa, âna o dau wénari ê pwina go cipacîri gée goorà. Ba rà nye pipanuârà diri tà Pwi Ukai. Â gée na càùé, â rà pipanuârà côwâ tôo, ba rà pitêre dàra ê câbawâdé kà Pwiduée.
[Napwa naa goo ê bépitu ba kà tàpé Iérusaléma, âna] nye wà Tito, na é tapoo ê wakè bèepwiri. [Â wàé na é pagòowà mwara, na guwà pa cè nakake kàwà gée goo.] Êkaa na, go ina têe pâ, wâdé na é pagòowà mwara, ba na guwà tubanabwé ê auniimiri kàwà. 1 Korénito 16.1–2Ba [wà Pwiduée, âna é] dau imeaiwà, goro pâ wâdé na wâru, naa diri pâ ére—ê cèikî, ma ê pwâratùra, ma ê aupicôoina, ma ê nii, ma ê pimeaari. Â guwà tà tàcî; â dau maina ê pimeaari kàwà ba kôo Dau maina ê pimeaari kàwà ba kôo—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà ina pâ: Dau maina ê pimeaari kôo ba kàwà.. Â wâdé mwara na guwà dau imeai pàra tàpé, ma naa, naa goro piticèmuru naa goo.
Wiàna go ina pwiri, â câgo caa tacoo goowà. Â go nye ina tàwà co pâ: Ê pàra wâra pwapwicîri, âna nye bura tàra na rà pitu naa na ipwàdée. Â go naa tàwà ê pai pwa wèe bèepwiri târa ma paari pâ, ê pimeaari kàwà, âna âjupâra. Mataio 8.20; Filipi 2.6–7Ba guwà mwa tâmogòori pâ, wà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso, âna é nye ipanuâê imudi tàwà. Ba dau wâru pâ wâdé kêe [naa *napwéretòotù]. Â é panuâ diri, ba na tâa tàwà ê pâ wâdé na wâru [na ara Pwiduée].
Naa wiâra pwina tâa tàwà
10-11 Naja géeilu, âna wâguwà na guwà tèpa mara niimiri pâ, na guwà pitu tà tàpé Iérusaléma. Ba caapwi pwâranümawà naa goo. Üu, guwà jèe niimiri, â guwà pò ma pwa. Â wàéni ê auniimiri kôo: Wâdé na guwà awài, ma guwà tubanabwé ê pwina guwà jèe tapoo, wiâra ê pwina tâa tàwà. 12  Maréko 12.43–44Ba wiàna jè naa, gée na âji pwâranümajè, â ê pwina jè naa, âna wâdé tà Pwiduée. [Ipaiwà wiàna maina, é, wiàna kîri.] Ba câé caa ina tâjè pâ, jè naa ê pwina tiàu jaajè.
13 Câgo caa ina pâ, guwà nama gòo ma tòina ê wâro kàwà târa ma ticècoé ê pai wâro kà pàra tàpé. Wâdé co, na pwa cè kàwà, â pwa kàra mwara. 14 Ba nabàni, âna wâru tàwà pâ muru; â wàilà, âna nye ticè. Â wâdé na guwà pitu tàra, ba, na jè tòotù, âna o ticè kàwà, â o wàilà na rà o mwa pitu tàwà. [Â, na tòotù bèepwiri, â o cai pwa kàwà.] 15  Exode 16.18Ba jèe wii naa na *Tii Pwicîri pâ: Wà pwina é dau piûnya, âna o ticè upûuê Upûuê—Surplus. Bwà, dèreè, utimuru na maina jii ê pwina pâri ma é ija.; â wà pwina é tàpo piûnya ba kîri, â o câé caa copwa.Exode 16.18
É tà pa i âraimeai wà Tito
16 Go pwaolé tà Pwiduée [goro ê pimeaari imudi kêe]. Ba é tòpò naa na pwâranüma wà Tito, ê pimeaari ba kàwà, na é pwacèwii ê pimeaari kôo ba kàwà. Ba dau nümee na é pitu tàwà. 17 Ûna go ilari jiié pâ, na é pâ nau caiwà, â é tòpi naa na ipwàdée, ba dau wâdé têe.
18 Â go mwa panuâê paé, ma pwi jè a cèikî bée. Wà pwiibà, âna pwi âboro na rà inaê ba wâdé diri tèpa wâra pwapwicîri, gée goo ê wakè kêe, na é picémara ê *Picémara Wâdé. 19 Â rà jèe pitòrigarié, ba na ée mwa pâra wiâô naa Iérusaléma, na go popa paé ê âraimeai. Â wàépwiri ê pai piênawéna kôo, tà Pwi Ukai, târa ma o pwamainaê. Â wàépwiri mwara, na go paari ê âji pwâranümoo.
20 Dau wâru ê mwani bèepwiri [gée goo na rà jèe naa, naa goro piticèmuru naa goo]. Â go o ipwacôoco, ba o péa pitòtio goo, ê mwani-bà. 21 Ba go mudàra ê pwina wâdé tà Pwiduée, ma tèpa âboro mwara.
22 Napwa naa goo pwi jè béeò na go panuâê paé ma tupéeni, âna dau pwi a pitu tâjè [â é pwi a pitêre dàra]. Â go dau cèikî naa gooé. Â wàé, âna é cèikî naa goowà, â po dau wâdé têe, na é pitu tâjè diri. 23 Napwa naa goo wà Tito, âna é pwi bére wakè kôo ba kàwà. Â wà tupédu ârailu, âna wà tèpa wâra pwapwicîri na rà panuâru paé. Â rà cau wakè târa ma o pwamaina wà Kériso.
24  2 Korénito 7.13–14Â [guwà tòpirà bwàti, â] guwà paari tàra ê pimeaari kàwà. Ba go jèe pi-inawà ba maina târa pâ wâra pwapwicîri. Â wâdé na rà tâmogòori ê âjupâra goo pwiibà.

8:1 Roma 15.26; 2 Korénito 9.1–2

*8:1 Pâ wâra pwapwicîri… Pâ wâra pwapwicîri na é tòpò wà Paulo naa na du ville Filipi ma Tésalonika, ma pwiri wâ Bérée mwara. (Côo Apostolo 16–17.)

8:7 1 Korénito 16.1–2

8:7 Dau maina ê pimeaari kàwà ba kôo—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà ina pâ: Dau maina ê pimeaari kôo ba kàwà.

8:9 Mataio 8.20; Filipi 2.6–7

8:12 Maréko 12.43–44

8:15 Exode 16.18

8:15 Upûuê—Surplus. Bwà, dèreè, utimuru na maina jii ê pwina pâri ma é ija.

8:24 2 Korénito 7.13–14