2
1-3  1 Korénito 4.21Wiàna go ipwàdée, â wâguwà mwara, âna guwà ipwàdée. Â mu nye tà wâguwà, na mu dau pagòo-o; â wâdé na wàrapwiri. Êco na, wiàna guwà tòina, â o wàilàapà na o mwa nama go ipwàdée? Êkaa na jèe càcaa nümoo na go patùrawà ba gòo mwara goo cè pwina go pâmari naa jaawà* 4e phrase—Grec: Êkaa na go niimiri pâ, o câgo caa wâjué côwâ naa jaawà, ma go nama guwà pikîri.. Wàé kaa pwiri ê majoroé ma go pitòotéri auniimiri kôo, Apostolo 20.31â go po pwa tii paé dariwà Go po pwa tii paé dariwà—Ê tii bèepwiri, âna pitubatiàu. (Câé caa ina ê bétapoo tii tà tàpé Korénito, na tâa na Tii Pwicîri.). Êco na po dau tòina ma pikîri ê pwâranümoo, â go dau i, ba go tâmogòori pâ guwà o tòina goro ê pwina go ina Ba go tâmogòori pâ, guwà o tòina goro ê pwina go ina—Grec: Càcaa târa ma guwà pikîri.. Dau wâdé tôo co, na go paari tàwà ê pimeaari kôo, na dau maina ba kàwà.
Pwanauri pwi âboro na é pwa na èpà tàwà
Wà pwi âboro na é wâjaawà, na ia é tubaèpà tôo§ Wà pwi âboro na é wâjaawà, na ia é tubaèpà tôo—Grec: Wiàna é nama {jè} pikîri wà pwi jè âboro., âna dau maina ê èpà na é pwa tàwà, jiio. Wàépwiri ê majoroé ma jè cau tòina. Êco na câgo caa dàbamaina* Dàbamaina—Exagérer., ba càcaa muru na dau maina. Ba guwà jèe nye pitèié Guwà jèe nye pitèié—Grec: Ê auwâru gée goowà, âna rà jèe pitèié. Pwiri ê pai pitèi kà tèpa cèikî na rà ipitiri., â guwà nye paari têe ê èpà kêe. Â jèe nye pâri.
 nabàni, âna wâdé na guwà pwanaurié, ma pagòoé mwara. Ba é péa panuâ [ê cèikî kêe] gée goro ê pai tòina kêe, na dau maina.  go tacoo goowà pâ, na [guwà nama caapwi pwâranümawà, ma] guwà paari têe côwâ ê pimeaari kàwà Paari têe côwâ ê pimeaari kàwà—Pwiri pai ina wèe pâ, rà tòpié côwâ naa na picaatâa kàra..
Â, na ia go wii, âna târa ma côo [ê pwâranümawà] pâ, pwiri guwà pitêre dòo, naa na diri pâ ére. 10 Â wiàna guwà pwanauri wà pwi âboro bèepwiri, â wâgo mwara, âna go o pwanaurié. Â nye âjupâra pâ, go jèe pwanaurié, ba kàwà, naa na nee Kériso. Â go niimiri pâ, ê èpà na é pwa tôo, âna càcaa dau maina§ Dernière phrase—Grec: Wiàna go pwanaurié goo cè jè muru.. 11  Luka 22.31Wiàna jè wàrapwiri, â o ticè naigé kà *Caatana, ma é piwâmijè. Ba jè tâmogòori bwàti ê pâ tûâ kêe.
Jè piétò gée goo Iésu Kériso
12  Apostolo 14.27; 1 Korénito 16.9Go jèe pâra naa Troas, ba na go picémara ê *Picémara Wâdé kà Kériso. Â, na ia go tèepaa pâ, â go pâmari pâ, é jèe nye pwabwàti ê naigé kôo wà Pwiduée. 13  Apostolo 20.1Êco na go po dau pidumapiê goo pwi béeò Tito. Ba go tapacîê, â câé caa tèepaa. Â go jèe picijii tàpé Troas, â go wâjué me côwâ naani, Macédoine, [ba na go mudèe].
14 Êco na jè ipwaolé tà Pwiduée! Ba é jèe piétò wà Kériso. Â é popajè* Popajè—é, Popabà. Pwiri é inaê ma pàra tèpa apostolo., na ara tèpa âboro diri, pwacèwii ê pwâra paa kêe na é piétò. Â jè paarié naa na diri pâ ére, pwacèwii jè ûraara muru na wâdé, na é pâra pitiri pâ ére.
15-16  Luka 2.34; 2 Korénito 3.5–6Üu, jè pwacèwii ê jawé ûrea, ê pwi âraimeai, na é naa tà Pwiduée, wà Kériso. Â wà pàra tàpé na é gére pa-udòrà mwara, âna rà têre pwi jawé ûrea-bà na dau wâdé awé, â é naa tàra ê *âji wâro [dàra gòiri jaaé]. Â napwa naa goo wà tàpé na rà gére tubatiàu ê wâro kàra, wâiti jiié, âna rà têre co ê ûraara muru na bà, na wâbu, na pame tàra ê pwâra bà.
O wàilàapà na pâri ma é pwa ê wakè bèepwiri, [wakè kâra *apostolo? O nye ticè, êco pwi âboro na é pitu têe wà Pwiduée]. 17 Po dau wâru tàpé na rà pa popai kà Pwiduée, ba na rà bu mwani ma bu neemururà goo. Â câgo caa pwacèwiirà. Ba wâgo, âna go pwi ênawéna kà Kériso, na go ina ê âjupâra, na ara Pwiduée. Ba wàé pwi a cùruo.

2:1-3 1 Korénito 4.21

*2:1-3 4e phrase—Grec: Êkaa na go niimiri pâ, o câgo caa wâjué côwâ naa jaawà, ma go nama guwà pikîri.

2:4 Apostolo 20.31

2:4 Go po pwa tii paé dariwà—Ê tii bèepwiri, âna pitubatiàu. (Câé caa ina ê bétapoo tii tà tàpé Korénito, na tâa na Tii Pwicîri.)

2:4 Ba go tâmogòori pâ, guwà o tòina goro ê pwina go ina—Grec: Càcaa târa ma guwà pikîri.

§2:5 Wà pwi âboro na é wâjaawà, na ia é tubaèpà tôo—Grec: Wiàna é nama {jè} pikîri wà pwi jè âboro.

*2:5 Dàbamaina—Exagérer.

2:6 Guwà jèe nye pitèié—Grec: Ê auwâru gée goowà, âna rà jèe pitèié. Pwiri ê pai pitèi kà tèpa cèikî na rà ipitiri.

2:8 Paari têe côwâ ê pimeaari kàwà—Pwiri pai ina wèe pâ, rà tòpié côwâ naa na picaatâa kàra.

§2:10 Dernière phrase—Grec: Wiàna go pwanaurié goo cè jè muru.

2:11 Luka 22.31

2:12 Apostolo 14.27; 1 Korénito 16.9

2:13 Apostolo 20.1

*2:14 Popajè—é, Popabà. Pwiri é inaê ma pàra tèpa apostolo.

2:15-16 Luka 2.34; 2 Korénito 3.5–6