3
Go picémara auipwataâboro târa wâro
Apostolo 18.27; 2 Korénito 5.12Gona [guwà niimiri pâ] go tapoo pi-ina kôo mwara? Bwa. Ba câgo caa pwaduwà kà tèpa pwa pupûra, na rà nama guwà wii ê pâ popai na wâdé naa goorà, ba na rà paari târa pàra wâra pwapwicîri. Bwa; câgo caa wàrapwiri! 1 Korénito 9.2Ba ê tii kôo, âna wâguwà, na jèe nye wii naa na pwâranümoo. Â pâri ma rà pûra diri tèpa âboro, [na rà côoina ê wakè kôo naa jaawà].
Exode 24.12; Jérémie 31.33; Ézékiel 36.26–27Ba wà Kériso, âna wàé na é jèe nye wii ê tii bèepwiri. Â wâgo, âna go nye po pwi a-ipa popai—popai naa na tii na càcaa wii goro bépwa tii, â wii goro ê Nyuâaê Pwicîri kà Pwiduée, na é wâro* Pwiduée, na é wâro—é, Pwiduée, na é naa ê wâro.. Tii na càcaa wii mwara, naa gòro atü Wii…naa gòro atü—É ina wà Paulo ê Naèà kà Moosé. (Côo Exode 24.12.) Â é mara inapàpari béaa wà i péroféta Iéremia pâ, ê naèà na bwaa âmuê, âna o wii naa na pwâranüma tèpa âboro (Côo Jérémie 31.33; Ézékiel 11.19; 36.26–27.), â wii naa na pwâranümara âboro.
Go cimwü [na go ina pwiri] gée goo na go cèikî ba gòo naa goo Pwiduée, ba go tâa goo Kériso. Â câgo caa niimiri pâ go ipwa acari, ê wakè na é naa tôo. Â nye wà Pwiduée, na é nama pâriô ma go pwa. Jérémie 31.31; Ioane 6.63; 1 Korénito 11.25Â wàé na é nama go pwi a pame ê *auipwataâboro kêe na bwaa âmuê, [na é pwa ba kâjè, wàijè ê Ba kêe].
Ê auipwataâboro bèepwiri, âna càcaa me gée goro ê naèà na wii; ba muru me goro ê Nyuâaê Pwicîri. Ê naèà na wii, âna é nama jè bà. Êco na ê Nyuâaê Pwicîri, âna é nama jè wâro.
Dau maina awé muugère
Exode 34.29Wà *Moosé, âna ia é pame ê naèà, na wii naa gòro atü. Â ê naèà bèepwiri, âna é pame co ê pwâra bà. Âjupâra pâ, na ia é tèepaa, â é tèepaa naa na muugère kà Pwiduée. Ba ê naporomee wà Moosé, âna dau pwâra goo, â càcaa pâri ma rà ucâri wà tèpa *Isaraéla. Êco na ê muugère bèepwiri âna càcaa gòiri.
 napwa naa goo ê auipwata-âboro Auipwataâboro—Grec: Wakè (ministère). Ipaiwà naa na pâ nee tii 9 ma 10. na é pawârojè, na é pame ê Nyuâaê Pwicîri, âna dau maina awé ê muugère kêe. Deutéronome 27.26; Roma 1.17 wiàna ê naèà na é naa wârimuru tâjè, âna muugère, â o mwa wànau cè pai maina awé ê muugère kâra auipwata-âboro, na é nama jè *tàrù [na ara Pwiduée]? 10 Üu, ê muugère [kâra ê naèà] âna muru na dau kîri, naa goro jènere ê muugère [kâra auipwataâboro na bwaa âmuê]. 11 Ba wiàna jèe pwa muugère kâra ê pwina càcaa gòiri, â o mwa wànau cè pai dau muugère kâra ê pwina tâa dàra gòiri?
Jè côo muugère kà Pwi Ukai
12 É nama jè gòo ê auipwataâboro bèepwiri, na é pwa ba kâjè wà Pwiduée§ Ê auipwataâboro bèepwiri, na é pwa ba kâjè wà Pwiduée—Grec: Espérance.. Â câjè caa piwâ, [na jè piênawéna kêe]. 13  Exode 34.33Â câjè mu caa pwaduwà kà Moosé, na ia é cajipi ê naporomee, na ia é coo ara ê Ba kêe, tèpa Isaraéla. Ba tàutêe na rà côo ê muugère na tâa gòé, na é gére pitiàu boo.
14 Â napwa naa goo wà tèpa Isaraéla, âna nye dau câmoori kaa ê pwâranümarà, tèepaa naa goro nabà. Ba, naa rà pûra ma têre ê pâ tii goro ê naèà* Ê pâ tii goro ê naèà—Aamwari Béaa (l'Ancien Testament).—tii goro ê auipwataâboro béaa—[â càra caa côoina ê âjupâra na tâa na. Ba pwacèwii na] târamiri ê naporomeerà goro cè imwaano. Â càcaa [pâri ma rà] dàgòtù ê imwaano bèepwiri, êco wiàna rà tâa goo Kériso.
15 Üu, âjupâra pâ, tiagoo nabàni, âna pwacèwii naa târamiri aunünüma kà tèpa Isaraéla, na rà mu pûra ê tii kà Moosé. 16  Exode 34.34Êco na, wiàna é biié dà Pwi Ukai wà pwi jè âboro, â o tûu ê ocajipi naporomee. 17  Ioane 8.36; Roma 8.2Ba wà Pwi Ukai, âna wàé ê Nyuâaê. Â ê Nyuâaê kà Pwi Ukai, âna é tipijè gée goo ê pâ pwina tòojè, â jèe nye ticè na cipajè. 18 Â jèe cau dàgòtù gée naporomeejè ê ocajipi wèe, ba na jè pwacèwii ê garaaci na pwâra, goro ê muugère kà Pwiduée. Ba ê Nyuâaê kà Pwi Ukai, âna é gére pitòotérijè, ba na jè pwacèwiié, â ba na jè tâa na ê muugère, na pimaina too.

3:1 Apostolo 18.27; 2 Korénito 5.12

3:2 1 Korénito 9.2

3:3 Exode 24.12; Jérémie 31.33; Ézékiel 36.26–27

*3:3 Pwiduée, na é wâro—é, Pwiduée, na é naa ê wâro.

3:3 Wii…naa gòro atü—É ina wà Paulo ê Naèà kà Moosé. (Côo Exode 24.12.) Â é mara inapàpari béaa wà i péroféta Iéremia pâ, ê naèà na bwaa âmuê, âna o wii naa na pwâranüma tèpa âboro (Côo Jérémie 31.33; Ézékiel 11.19; 36.26–27.)

3:6 Jérémie 31.31; Ioane 6.63; 1 Korénito 11.25

3:7 Exode 34.29

3:8 Auipwataâboro—Grec: Wakè (ministère). Ipaiwà naa na pâ nee tii 9 ma 10.

3:9 Deutéronome 27.26; Roma 1.17

§3:12 Ê auipwataâboro bèepwiri, na é pwa ba kâjè wà Pwiduée—Grec: Espérance.

3:13 Exode 34.33

*3:14 Ê pâ tii goro ê naèà—Aamwari Béaa (l'Ancien Testament).

3:16 Exode 34.34

3:17 Ioane 8.36; Roma 8.2