Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 2 Korénito 5
5
Naiiri âboro na bwaa âmuê
2 Korénito 4.7Ûna jè gére wâro ni gòropuu, â ê naiijè, âna pwacèwii ê wâ imwaano, na o mwa ténoori na jè tòotù. Êco na jè tâmogòori pâ, pwa ê pwi wâ kâjè, na é wânidò *napwéretòotù. Ê pwi wâ-bà, âna é nye tà tâa awé, ba wâ bari kà Pwiduée, â càcaa muru bari kâra âboro. [Ê pwi wâ bèepwiri, âna ê naiijè na bwaa âmuê].
Roma 8.23Nabàni, âna jè maagé côo, â jè càwé. Ba jèe dau gòo tâjè, ma jè tapacîri ê naiijè* Jè tapacîri ê naiijè—Grec: Nümajè na jè coona ê wâ bèepwiri. Naa na pâ nee tii 2–5, âna wà Paulo, âna é naanaimari du ucina goo ê naiijè—ucina goo wâ imwaano, ma ucina goo ârabwée kâjè. na o mwa naa tâjè, naanidò napwéretòotù. [Ê naiiri âboro bèepwiri, âna é pwacèwii ê jè ârabwée, na o mwa naa tâjè.] Â wiàna jè coona, â o câjè caa cicàpé na ara Pwiduée. Ba o naa târa ê nyuâajè ê naiié na bwaa âmuê.
Üu kaa. Ba ûna jè wâro ni gòropuu, â jè nye dau càwé kaa, goro pai maagé kâjè. Â wiàna càcaa nümajè naa tiàu ârabwée kâjè, êco na o mwa dau wâdé tâjè, na jè o tòpwùtù ê dòro ârabwée, ma jè coona jè ârabwée na bwaa jajau—[naiiri âboro] na o câ mwa caa bà!
 nye wà Pwiduée, na é jèe pwabwàtijè, târa ê wâro bèepwiri.  é naa tâjè ê Nyuâaê Pwicîri, ba na é pwi pâbéaa kâra ê pâ aupwényunyuâari na é naa, â târa ma é *paâjupâra mwara pâ, jè o mwa cau tòpi diri ê pàra pwi 2e phrase—Ê popai grec, âna pai ina wèe pâ, prémices ma garantie.. Hébéru 11.13–16Êkaa na wâdé na jè tà ciburà piêgòtùru ma ipwàdée!
Jè wâro na cèikî
Âjupâra pâ, na pàara na jè gére wâro na naiijè, naani gòropuu, â bwaa câjè caa pâji pitànaima ma Pwi Ukai. Êco na jè wâro na ê cèikî, â câjè caa wâro wiâra ê pwina jè côo goro ê du âraporomeejè. Filipi 1.23Â wàépwiri ê majoroé ma jè tà ciburà piêgòtùru ma ipwàdée. Ba wâdé tâjè na jè pâra gée na ê pwi naiiri âboro bèeni, ba na jè pitànaima ma wà Pwi Ukai.
Kolosé 1.10; 1 Tésalonika 4.1Â ê pwina piâjimuru tâjè, âna, na jè mudàra ma wâdé tà wà Pwiduée wàijè—wiàna jè bwaa wâro [ni gòropuu] na naiiri âboro bèeni, é, wiàna jè pâra gée na. 10  Ecclésiaste 12.14Ba jè o cau coo ara Iésu Kériso, ba na é pitèijè. Â ée mwa ipâdi tâjè, wiâra ê pwina jè pwa naani gòropuu, wiàna wâdé, é, wiàna èpà.
Go pame popai goro pinaanapô
11 Pârajè na jè piaabòrijè na ara Pwi Ukai, ma dau papwicîriê. Napwa naa gooò Gooò—Grec: Goobà. Êco na munaa é pi-inaê côwâ wà Paulo, naa na pâ nee tii 10 tiagoro nee tii 15. (Côo mwara note goo 2 Korénito 1.6.), âna go tà ciburà niimiri ê pwiibà. Â wàé kaa pwiri, na go dau patùra pâ âboro, ba na rà pibiirà dèe. Â é tâmogòori ê pwâranümoo wà Pwiduée. Â go wâari pâ, wâguwà mwara, âna guwà tâmogòorio bwàti. 12 Guwà cibwaa niimiri pâ go ciburà pi-ina kôo. Nümoo co, na guwà ipwàdée gooò. Â go naa tàwà mwara, ê bétòpi tà tèpa ipwamainarà—wàilà na rà pi-ina kàra, goro pâ muru na jè côo goro du âraporomeejè, â càcaa gée goo pâ muru na wâna pwâranümajè.
13 Pwiri [rà o ina pâ] go pigù, na go ina pwiri. Â wiàna wàrapwiri, â go pigù ba kà Pwiduée. Â wiàna go pwa goro tàmanga ma goro autâmogòorimuru, â go wàrapwiri, ba na guwà tòpi ê popai kôo§ Ba na guwà tòpi ê popai kôo—Grec: Ba kàwà.!
14 [Napwa naa goo ê pwina go pwa, âna] go nye pitêre dàra ê pimeaari kà Kériso, [naa na diri pâ ére]. Ba go tâmogòori pâ, caapwi pwi âboro, [wà Kériso] âna é bà ba kâjè diri. Êkaa na wàijè, âna jè jèe bà [naa goro ê wâro kâjè béaa]. 15  Roma 14.7–8Â jè cibwaa tà wâro ba kâjè co. Ba wiàna é bà wà Kériso ma pawâroé côwâ, â wiàna é pawârojè, â wâdé na jè wâro ba kêe.
Pinaanapô na é naigé mee Kériso
16 Êkaa na jèe câgo caa côo wà tèpa âboro, goro pai côo kà tàpé na càra caa tâmogòori wà Pwiduée* Goro pai côo… Grec: Wiâra ê naiiri âboro. Béaa, âna go Go—é, Jè, é, Bà. Côo note goo 2 Korénito 1.6. mu wàrapwiri târa pai côo kôo wà Kériso, êco na nabàni, âna jèe câgo mwa caa wàrapwiri. 17  Roma 8.1; Galatia 6.15Ba wiàna é tâa goo Kériso wà pwi jè âboro, â [wà Pwiduée, âna é] tòpò naa gooé ê wâro na bwaa âmuê. Â jèe tiàu diri pâ muru béaa. Êdiri pâ muru na wâni, âna bwaa po âmuê diri.
18-19  Roma 5.10 Roma 3.23–25Ba wà Pwiduée, âna é jèe tòpò pinaanapô naa nabibiu kâjè ma wàé, na é naigé mee Kériso. Â é pwanauri ê pâ èpà kâjè. Ba wàépwiri kaa ê aunünüma kêe gée na biu, na é gére naame goo Kériso, naa jaajè tèpa âboro 3e phrase—Grec: Wà Pwiduée âna é tâa goo Kériso, ba na é wàrapwiri tà tèpa âboro.. Â wàé kaa pwiri ê wakè kôo, ba na go pame târa pâ âboro ê popai goro ê pinaanapô bèepwiri, 20 naa na nee Kériso. Â wâguwà, âna guwà têre ê popai, ba é todàwà wà Pwiduée, ba na o tâa tàwà ê pinaanapô bèepwiri, naa nabibiu kàwà ma wàé.
 go tacoo goowà, naa na nee Kériso, ba na guwà tòpi ê popai§ Grec: +Go pwi a-ipa popai naa na nee Kériso, ba pwacèwii na wà Pwiduée, na é patêrewà gooò. Êkaa na go tacoo goowà naa na nee Kériso, pâ, na guwà pinaanapô ma wà Pwiduée.. 21  Hébéru 4.15Ba wâdé tà Pwiduée na jè *tàrù na araé.  é jèe pwa ma jè tàrù, gée goo Kériso. Guwà têre ê pwina é pwa ba kâjè wà Kériso. Ba pwi a ticè èpà kêe, êco na wà Pwiduée, âna é tòpò naa gòé, diri ê pâ èpà kâjè, ba na é tòpò naa goojè diri ê *tàrù ma pai wâdé kà Kériso* Grec: Wà pwina câé caa tâmogòori ê èpà, âna é pâ nau pwi èpà, ba na jè pâ nau tàrù na ara Pwiduée..

5:1 2 Korénito 4.7

5:2 Roma 8.23

*5:2 Jè tapacîri ê naiijè—Grec: Nümajè na jè coona ê wâ bèepwiri. Naa na pâ nee tii 2–5, âna wà Paulo, âna é naanaimari du ucina goo ê naiijè—ucina goo wâ imwaano, ma ucina goo ârabwée kâjè.

5:5 2e phrase—Ê popai grec, âna pai ina wèe pâ, prémices ma garantie.

5:6 Hébéru 11.13–16

5:8 Filipi 1.23

5:9 Kolosé 1.10; 1 Tésalonika 4.1

5:10 Ecclésiaste 12.14

5:11 Gooò—Grec: Goobà. Êco na munaa é pi-inaê côwâ wà Paulo, naa na pâ nee tii 10 tiagoro nee tii 15. (Côo mwara note goo 2 Korénito 1.6.)

§5:13 Ba na guwà tòpi ê popai kôo—Grec: Ba kàwà.

5:15 Roma 14.7–8

*5:16 Goro pai côo… Grec: Wiâra ê naiiri âboro.

5:16 Go—é, Jè, é, Bà. Côo note goo 2 Korénito 1.6.

5:17 Roma 8.1; Galatia 6.15

5:18-19 Roma 5.10

5:18-19 Roma 3.23–25

5:18-19 3e phrase—Grec: Wà Pwiduée âna é tâa goo Kériso, ba na é wàrapwiri tà tèpa âboro.

§5:20 Grec: +Go pwi a-ipa popai naa na nee Kériso, ba pwacèwii na wà Pwiduée, na é patêrewà gooò. Êkaa na go tacoo goowà naa na nee Kériso, pâ, na guwà pinaanapô ma wà Pwiduée.

5:21 Hébéru 4.15

*5:21 Grec: Wà pwina câé caa tâmogòori ê èpà, âna é pâ nau pwi èpà, ba na jè pâ nau tàrù na ara Pwiduée.