^
Ginwa-ginwa'
Say Pangingituloy nin Gagara nan Dios
Say Iyuyuli' na ni Jesus sa Langit
Si Matias a Kasilyan na ni Judas
Nag'uray yay Ispirito nan Dios konran Mammemper kona ni Jesus
Si Minsahi na ni Pedro a Si Cristo syay Tinudo' nan Dios
Say Kabibyay ran Mammemper
Pina'get nan Ispirito a Pagtitistigos ra ni Pedro
Si Minsahi na ni Pedro sa Timplo
Dinakep sara si Pedro tan si Juan
Mampagsenen a Pagmamatalek ran Mammemper
Say Mararos nin Pikakalamo' ran Mammemper
Para sa Pakararos nan Dupong ket Nati sara si Ananias tan Safira
Inmabaw saraynan Inmabaw a Mammemper
Pinaidap saray Apostoles
Say Nipamili' nin Pito ran Mamaga sa Pakatkapan ran Mammemper
Ginuyugoy yan Niyadap konan Kunsiho ran Judio si Esteban
Si Minsahi na ni Esteban a si Sangkau'nawan nin Martir
Nitatayak saray Mammemper
Nipatanda' naya ni Felipe a Mabistan Patanda' sa Samaria
Si Felipe tan si Upisyal sa Etiopia
Tinumper yayna si Saulo kona ni Jesus
Nipatanda' naya ni Saulo a Mabistan Patanda' sa Damasco
Nikikalamo' yayna si Saulo konran Mammemper sa Jerusalem
Nako ya si Pedro sa Lugar nin Lida tan Joppa
Nibaki' ya si Pedro konan Sayan Ambo' nin Judio a si Cornelio
Nipatanda' naya ni Pedro a Mabistan Patanda' konra ni Cornelio
Rinisibi rayan Ambo' nin Judio a Ispirito nan Dios
Inako' rasaran Mammemper nin Judio a Ambo' nin Judio
Si U'nan Dupong ran Mammemper a Ambo' nin Judio
Abaw a Dalanan ran Pakapaidap nin saray Mammemper
Niliwa' ya si Pedro sa Priswan
Si Dios, Ginlat nayay Makapaed a si Adi' Herodes
Pinili' saran Ibaki' sa Raruman Lugar si Bernabe tan si Saulo
Sara si Saulo itaw sa Islan Cyprus
Sara si Pablo itaw sa Antioquia sa Prubinsyan Pisidia
Sara si Pablo itaw sa Iconio
Sara si Pablo itaw sa Listra tan sa Derbe
Sinmubli' sara si Pablo sa Antioquia sa Prubinsyan Siria
Si Prublima Maipa'ka' sa Pakatkapan nin Paturi'
Si Bibilin konran Mammemper a Ambo' nin Judio
Niswi' a Kina' ra ni Pablo tan Bernabe
Kalamo' ya si Timoteo sa Nipako nin Mamagsen nin Dudupong
Nitungtong nasara nin Dios nin Mako sa Macedonia si Pablo
Say Pammemper na ni Lydia a Taga Filipos
Say Pakapriso ra ni Pablo tan Silas
Nipa'deng yay Dupong ran Mammemper Itaw sa Tesalonica
Nipa'deng yay Dupong ran Mammemper Itaw sa Berea
Nipa'deng yay Dupong ran Mammemper Itaw sa Atenas
Nakatanda' nasara ni Pablo si Aquila tan Priscila sa Corinto
Sinmubli' sara si Pablo sa Antioquia Mi'sa Nibwat sara anaet
Si Apolos itaw sa Efeso tan sa Corinto
Si Pablo itaw sa Efeso
Saray A'nak nan Lulalaki ni Esceva
Say Pigugulo Itaw sa Efeso
Say Pako na ni Pablo sa Macedonia tan sa Grecia
Itaw sa Troas, Sinmubli' yan Mabyay si Eutico
Sa Pakudti-pakodtaw ra ni Pablo, Nirate' sara sa Mileto
Say Patanid na ni Pablo konran Pangulo ran Mammemper sa Efeso
Pinau-pau'nawan rayan Mammemper sa Tiro si Pablo
Nipadles a Pakapriso na ni Pablo
Ginwa' na ni Pablo a Ritwal sa Pakaparinggas sa Jerusalem
Dinakep rayadtaw si Pablo sa Timplo
Nidipinsa nay Lalaman nan Diri ni Pablo
Say Pisublangan ra ni Pablo tan saray Pupangulo ran Judio
Si Planon Patyen ya si Pablo
Nipagamet ya kona ni Gubirnador Felix si Pablo
Pinarsawan raya si Pablo nin saray Judio itaw sa Cesarea
Nagdipinsa ya si Pablo kona ni Felix
Napriso ya et a Lamang si Pablo
Dinawat na ni Pablo nin Mausisa' nayan Impirador
Kinmunsulta ya si Festo kona ni Adi' Agripa
Nidipinsa na ni Pablo a Lalaman nan Diri kona ni Adi' Agripa
Inawit ya si Pablo sa Roma
Si Bagyo sa Taaw
Nawagwag yay Bapor
Say Tulong nan Dios Yupa' konran Taga Malta
Nakarate' ya si Pablo sa Roma
Say Kiirgo na ni Pablo konran Judio nin itaw sa Roma
Nipatandaan a Pag'aadi' nan Dios nin Kasan Namaed