Si Biblia Ginwa-ginwa' 6
6
Say Nipamili' nin Pito ran Mamaga sa Pakatkapan ran Mammemper
Ket sin saytaw nin panaon sin man'umabaw saraynan man'umabaw a tumutumbok kona ni Jesus, nagriklamo saray Judio nin say irgo ra ket Griego kuntra konran saray puron Judio. Wanra a saray bubbayin balo sa grupo ra ket kai sara nin mangkabyan nin man'ibin tulong inawru-awro. Kanya' nin dininep rasaran labinrwan apostoles a sarba ra nga'min nin mammemper tan nibarita' ra konra, “Bubsat, ambo' nin mabista a pauryan mi a pangangakay mi nin say man'ibarita' nan Dios ta pigaw nin pagawan mi a pangingitayak nin tulong. Kanya' nin mamili' kamo nin pito ran lulalaki komoyo, nin mabistay pitatawo ra, madudunong sara tan peteg a mampag'urayan nasara nin Ispirito nan Dios, ta pigaw nin sara a gumwa' sa sain nin trabaho. Ket si'kami, mai'pos mi a udas mi sa kadadasal tan sa pangangakay nin minsahi nin nangibwat konan Dios.”
Kumpurmi sara nga'min a mammemper sa saytin wanra nin apostoles. Ket namili' sarayna tan sarayti a pinili' ra: Si Esteban, a sya, magsen a pagmamatalek na konan Dios tan peteg a mampag'urayan naya nin Ispirito nan Dios; si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, tan si Nicolas a taga Antioquia nin ambo' yan Judio bale' gindat yaynan mantumumbok sa pammemper ran Judio. Niyadap rasara konran apostoles, ket nidasalan rasara tan nipababo ray gamet ra konra.
Ket say minsahi nin nangibwat konan Dios, naitayak anan naitayak, tan inmabaw saraynan inmabaw a tumutumbok kona ni Jesus itaw sa Jerusalem tan abaw sara anamaet a pupadi' nin tinumper.
Ginuyugoy yan Niyadap konan Kunsiho ran Judio si Esteban
Binindisyunan tan binyan nayan pakayadi' nin Dios si Esteban, ket nangwa-nangwa' ya nin paka'kitan nin pakayadi' nan Dios tan raruma et nin makapaka'ngap a bubagay sa busel ran tutawo. Bale' main nin tutawo nin nanguntra kona ni Esteban. Myimbro sara nin sayan dupong ran Judio a mantawagen nin Saray Ambo' Ana nin Aripen a taga sara Cirene, taga syudad nin Alejandria, taga prubinsyan Cilicia tan taga Asia. 10 Bale' kai raya gapo nin nadaeg si Esteban bana' ta say kadunungan na ket ibat konan Ispirito nan Dios. 11 Ket bana' ta wanin, nangupa' sara nin tutawon mamaraktika nin bula'-bula' a kuntra kona ni Esteban. Saraytin inupaan, nibari-barita' ra a narnge' raya si Esteban nin nag'irgon duka' nin kuntra kona ni Moises tan konan Dios.
12 Yupa' sa wanin, pinasager rasara kona ni Esteban a tutawo, saray Mangatuntawo ran Judio tan saray Madudunong sa Gugan-gan ran Judio. Kaaram, inataki raya tan ginuyugoy rayan nika' niyadap konan Kunsiho. 13 Nangalap sara anamanaet nin tutawon namaraktika nin bula'-bula' nin kuntra kona ni Esteban. Wanra, “Siin si Esteban, kai ya nin tumgen nin mag'irgon duka' maipa'ka' konan si Timplo nan Dios tan sa Gugan-gan na. 14 Narnge' mi nin nibarita' na a siin kano si Jesus a taga Nazaret ket yubaen nayayti si Timplo tamo tan silyan na a naimatawan tamon kaugalian a nangibwat kona ni Moises.” 15 Pinastang rayan maong si Esteban nin sarba ra nin itaw, ket na'kit ra a say rupa na kapadan bakas nin rupa nan sayay anghil.