2
Nag'uray yay Ispirito nan Dios konran Mammemper kona ni Jesus
Sin pista ran Judio a mantawagen nin Pentecostes* Mabasa maipa'ka' konan sitin pista sa Glusaryo., nididinep sara sa sayay bali a sarba ran mammemper kona ni Jesus nin itaw sa Jerusalem. Kapingmatan, main nin narnge' ran bara'mon rumaweswes nin pinasyan kasaw nin siri nin ibat sa langit, a siti ket narnge' ya sa intiro nan bali a nididinepan ra tan naka'kit sara nin bilang dutan apoy nin bakas dila' a dinumpa-dumpa' sa barang saya konra. Ket nag'uray yay Ispirito nan Dios sa barang saya konra tan nakapag'irgo sara sa ambo' ran sarita' nin diri bana' sa pakababa' a nibi nan Ispirito nan Dios.
Sin sain, main saradtaw sa Jerusalem a Judio nin madibusyon konan Dios, bale' abaw sara konra a nangibwat sa nagsikabarang a nunasyon. Sin narnge' raytaw a rumaweswes, nagsiarak saran nididinep itaw. Ket naka'ngap sara nga'min ta mangkarnge' rasaray mammemper nin mampag'irgo sa sarita' nan diri nin barang saya konra. Sa nipaka'ngap ran tuloy ket wanra, “Ambo' para a taga Galilea sarayti nin tutawo? Ket pa'no bale' a mangkarnge-karnge' tamoynan man'irgwen ra a irgo tamon diri? Si'tamo nin iti ket main nin taga sa Partia, sa Media, sa Elam, sa Mesopotamia, sa Judea, sa Capadocia, sa Ponto, sa Asia, 10 sa Frigia, sa Pamfilia, sa Egipto. Main et nin taga sa lulugar sa nasyon nin Libya nin adani sa Cirene. Main anamaet et nin taga Roma nin Judio tan saray nasagyat sa pammemper nin Judio 11 tan main et nin tutawo sa Creta tan sa Arabia. Ket mangkarnge' tamon mampag'irgo sara sa uirgo tamon diri maipa'ka' sa makapaka'ngap nin ginwa-ginwa' nan Dios.” 12 Kai ma'pos nin isipen nin barang saya a mampangyadi' ket kai nin mabulsu-bulsot a pittepetan ran wanra, “Ani kadi' a pipa'kaan nin sayti?”
13 Main sara bale' a manuya'-tuya' nin wanra, “Nabok sarain tamo'!”
Si Minsahi na ni Pedro a Si Cristo syay Tinudo' nan Dios
14 Ket, nako ya sa adapan si Pedro nin kalamo' nasaray labinsaya et nin apostoles, mi'sa ya nag'irgo nin maksaw a wana,
“Kababalyan tan sarba moyo nin mampiikap iti sa Jerusalem, rumnge' kamo pan maong tan andi' kamo nin malingo maipa'ka' sa mampangyadi'. 15 Kai sara nin nabok ti nin tutawo nin bilang sa man'ipa'ka' moyo. Alas nwibi tamo' et nin buklas! 16 No kai edet, saytin mampangyadi' ket say nipadles na ni Prupita Joel sin nu'nan panaon a wana:
17 ‘Wana nin Dios, “Sa panaon nin adapen ana nin kala'pusan,
ibi koya nin sibubulos a Ispirito ko sa sarba.
Ket saray ua'nak moyo, lulalaki man o bubbayi, mangipatanda' sara li' nin maipa'ka' kongko.
Saray mangalalago' nin lulalaki, pa'kitan kosara li' nin bubagay a kai ra ma'kit nin raruman tutawo, tan
saray mumasiken, manaynep sara li' nin say ipataynep ko konra.
18 O', mataman konran uaripen ko, lulalaki man o bubbayi,
ibi koya anamaet nin sibubulos a Ispirito ko sa saytaw li' nin panaon,
ket mangipatanda' sara nin maipa'ka' kongko.
19 Mangipa'kit ako nin makapaka'ngap nin mangya-mangyadi' sa langit,
tan mumilagro nin paka'kitan iti sa luta'.
Ma'kit li' sa luta' a daya', apoy tan makubpal nin asok
20 tan sa langit, dumedlem ya li' a awro
tan umudit ya li' nin bilang daya' a bulan.
Ket konan siin, rinmate' anaytaw si impurtantin panaon a si'kon si Dios
ket mag'uray akon main nin pinasyan kaalakyan nin pakayadi'.
21 Ket maisalba koyay si'numan a kidawat nin inganga'do kongkon si Uunuren.” ’* Joel 2:28-32.
22 Kanya' nin reng'en rako pa, si'kamon kapada ko nin Israelita,” wana ni Pedro. “Si Jesus a taga Nazaret, yupa' kona, nangwa' ya a Dios nin mumilagro tan makapaka'ngap a nangya-nangyadi'. Tanda' moyoynay maipa'ka' sa sayti say man'ibarita' ko ta iti nin mismo nin nangyadi' sa lugar moyo. Nipatanda' na nin Dios komoyo a si Jesus tawo naya nin nibaki' na. 23 Ket siti si Jesus, nipagamet ya komoyo bana' ta nidisisyon tan niplano nayna in nin gindat nin Dios. Ket nipapati moya konran ambo' nin Judio a nipasak raya sa kudos. 24 Bale' pinasubli' nayan mabyay nin Dios ket ginlat naya sa irab nin pag'in nin nati ta kai nin magwa' a mag'uray a patiti kona. 25 O' ta nisurat nayti e ni David sin nu'nan panaon a maipa'ka' konan siti si Jesus,
‘Tanda' ko nin kalamo' koyan pirmi a Dios.
Iti yan pirmi sa abay ko kanya' nin kasa gapo nin makatege' kongko.
26 O' a wanin kanya' nin maririket a kanakman ko,
tan mariga ako sa pag'iirgo ko;
ket, mataman no tawo ako tamo',
matalek ako nin liso a 27 kai mo nin pauryan, O Dios,
nin itaw ya tanay kararwa ko sa Hades* Hades Siti a lugar ran nunati. Mabasa et a maipa'ka' sa Hades sa Glusaryo.,
tan kai mo nin iyaburoy a maumok yay lalaman nan ibabaki' mon tutuo komo.
28 Nipatandaan ma kongko a dalan nin mangipunta kongko sa byay.* a dalan nin mangipunta kongko sa byay.- O:a pasublien nakon mabyay.
Gaw'en mon malipos ako nin ririket ta kalamo' katan pirmi.’ ”* Kanta 16:8-11.
29 Nituloy na ni Pedro maipa'ka' konan siin ket wana, “Bubsat, tanda' tamo anaod a si puon tamon si David, nati ya ket nitabon raya, tan say katutu'wan ket ke'ran na et nin pantyon na anggan sawanin. 30 Si David, tanda' naytaw say nipangako' nan Dios kona ta nisamba nan Dios kona a ipata'gay naya li' a saya konran puri na nin mag'adi' ya nin bilang sa nipag'adi' na ni David.* Kanta 132:11; 2 Samuel 7:12,13. Bana' konan siin tan bana' anamaet a saya yan prupita, kanya' nin 31 tanda' naynan gindat a gaw'en na nin Dios. Ket nibarita' nayna anaod nin gindat a maipa'ka' sa isusubli' nan mabyay nin Cristo nin nipangako' nan Dios, a wana
kai naya nin pinauryan nin Dios nin itaw ya tanay kararwa na sa Hades, tan a si lalaman na, kai na nin niyaburoy a maumok ya.”
32 Wana ni Pedro, “Ket matistigusan min sarba a si Jesus nin pinasubli' nan mabyay nin Dios a man'ibarita' na sa sain a wana. 33 Nikwa yayna sa sangkata'gayan nin lugar sa wanan nan Dios a syay Ama na, tan nibi nayan Ama kona a Ispiriton nipangako' na kona. Kanya' nin naimatunan tan narnge' moyo sawanin a makapaka'ngap nin nunangyadi' a pinangibwat na ni Jesus nin nangyadi' sa pakayadi' nan Ispirito nan Dios. 34 O' ta main et nin nipadles na ni David, bale' ambo' anaod nin say lalaman nan diri a mantukuyen na bana' ta kai ya nin nuli' itaw sa kami'nan nan Dios. Nisurat na a wana,
‘Wana nin Dios konan Uunuren ko,
“Tumekre' kadti sa pawanan ko
35 mintras a mampasukuen kosaran liso komo a kukalaban mo.” ’* Kanta 110:1.
36 Bana' ta wanin,” wana ni Pedro, “matkap a sarba tamon Israelita ket, matandaan tamon maong a sitaw si nipangako' nan Dios ket ginwa' nayan Uunuren tan Cristo. Sya si Jesus nin nipasak moyo sa kudos!”
37 Natinreg nin maong a kanakman ran tutawo sa saytin narnge' ra ket wanran nitepet kona ni Pedro tan konran raruman apostoles, “Bubsat, ani edet a gaw'en mi?”
38 Ket ni'bat na ni Pedro, “Pagbabawian moyoynay kukasalanan moyo tan pabawtismo kamon mangipa'kit a man'akuen moyayti si Jesu-Cristo. Gaw'en moyoyti ta pigaw nin pirdunawen nan Dios a kukasalanan moyo, tan ibi nayan rigalo komoyoy Ispirito na. 39 Anaod, siin a nipangako' na para sa kaabigan moyo tan ran saray puri moyo, tan mataman saray tutawodtaw sa adayo' nin lulugar. Saytin nipangako' nan Uunuren a si Dios tamo ket para sa barang sayan sagyaten na nin umarak kona.”
40 Abaw et a nisala-salaysay na ni Pedro ta pigaw nin patutu'wan nay nibari-barita' na, tan binari-baritaan nasara a wana, “Pal'isan moyo saray tutawo konan sitin panaon a madusa sara li' bana' sa maraet a gugawa' ra.” 41 Ket abaw saray namper sa nibarita' na ni Pedro, ket nipabawtismo sara. Konan sitaw nin awro, nalamu'nan saran magtulunribo a mammemper.
Say Kabibyay ran Mammemper
42 Inawru-awro, masuet saran nangrenge' sa uakay ran apostoles. Nilalangen-langen sara nin sarba ran mammemper, nidudungu-dungo saran mangan* nidudungu-dungo saran mangan,- O:mangan sa pangwa-pangwa' ran pammane-panemtem sa nipati na ni Jesus,, tan pirmi sara tanan dumasal.
43 Ket napno' saran pangingibilang a tutawo konan Dios ta abaw a ginwa-ginwa' ran apostoles nin makapaka'ngap tan pammatutuo nin maipa'ka' konra. 44 Mididinep saran pirmi* Mididinep saran pirmi- O:Pinasyan irot nin pikakalamo' ran. a mammemper tan ikon nin sarba a main nin saya tan saya 45 ket nilaku'-lako' ray main tan kukayamanan ra, ket say naglakuan nibi-nibi ra konran kalalamo' ra dipindi sa pakatkapan nin barang saya. 46 Inawru-awro saran nipapasayadtaw sa sakop nan Timplo nin nangrayu-rayo konan Dios. Nidudungu-dungo saran nangan-nangan sa pupammali ra, a pinasyan ririket tan mabulos a nakem ran nangitao sa saya tan saya. 47 Nangrayo saraynan nangrayo konan Dios, tan saray tutawo, kaririktan rasaray mammemper. Ket si Uunuren, nilamo' nasara konra nin inawru-awro a man'isalba na.

*2:1 Mabasa maipa'ka' konan sitin pista sa Glusaryo.

*2:21 Joel 2:28-32.

*2:27 Hades Siti a lugar ran nunati. Mabasa et a maipa'ka' sa Hades sa Glusaryo.

*2:28 a dalan nin mangipunta kongko sa byay.- O:a pasublien nakon mabyay.

*2:28 Kanta 16:8-11.

*2:30 Kanta 132:11; 2 Samuel 7:12,13.

*2:35 Kanta 110:1.

*2:42 nidudungu-dungo saran mangan,- O:mangan sa pangwa-pangwa' ran pammane-panemtem sa nipati na ni Jesus,

*2:44 Mididinep saran pirmi- O:Pinasyan irot nin pikakalamo' ran.