11
Inako' rasaran Mammemper nin Judio a Ambo' nin Judio
Saray apostoles tan saray mammemper itaw sa intiron prubinsyan Judea, natandaan ra a saray ambo' nin Judio, namper sarayna anamaet sa man'ipatanda' ran minsahi nan Dios. Sawanin, main saraytaw saray mammemper a wanra, matkap a paturi' saray mammemper. Kanya' nin sin nugot ya sa Jerusalem si Pedro, sarayti, sinita raya a wanra, “Ambale' a nikipagtuloy ka kano konran ambo' nin Judio tan nikidungu-dungo ka et kanon nangan konra?”
Anaod, inisturya na ni Pedro konra a sarban nangyadi' nangibwat sa tarana'. Wana, “Ni'sa nin mandumasal ako sin itaw ako sa Joppa, main nin na'kit ko a bara'mo ako nin nanaynep. Main nin bara'mon alakin ules nin naitaker a a'pat nin duyo na a mangkumayupa' nin nangibwat sa langit ket dinumpa' ya sa dani ko. Kinikit koyan maong ket na'kit kon konan sitaw nin bara'mon ules ket sarbaynan klasi nin uayep bilang saray atap nin uayep, saray kumayam tan saray manuk-manok. Kapingmatan, main nin narnge' ko nin busis a wana, ‘Pedro, mangmati ka ta pigaw nin main nin kunaen mo.’
Bale' wangko nin ni'bat, ‘Andyak, Uunuren, ta kai ko et gapo nin nasari' a nangna' nin uayep a ikwinta nin nikasama' ta maiyawa' komi nin Judio.’
Ket wana anamanaet nin busis nin ibat sa langit, ‘Andi' mo nin ibarita' nin nikasama' tan maiyawa' nin kanen a wana nin Dios ket ma'kan.’
10 Nibarita' in nin nitlo mi'sa sitaw si bara'mo nin ules ket nipata'gay yayna nin sinmubli' sa langit. 11 Ket sin sain a lamang nin udas, main nin tulo ran lulalaki nin rinmate' itaw sa mampagtuluyan mi. Nibaki' sara kongko nin nangibwat sara sa Cesarea. 12 Si Ispirito nan Dios, nibarita' na kongko a andi' ko nin asikaswen a ambo' saran Judio. Ket, sarayti nin a'nem nin bubsat sa pammemper a tagadtaw sa Joppa, nayi sara kongko. Ket sin itaw kami ana sa Cesarea, nako kami sa bali na ni Cornelio. 13 Ket nibarita' na ni Cornelio komi a main nin anghil nin nakodtaw kona sa bali na tan wana kano kona, ‘Mamaki' kadtaw sa Joppa nin keen raya nin kayaban si Simon a mantawagen et nin Pedro. 14 Ipatandaan na komo no pa'no nin si'ka tan sarba ra sa pammali mo ket maisalba sara.’ Wanin kanoy wanan anghil kona.
15 Ket, sin itaw kami anaod sa bali na ni Cornelio, sin tinmarana' akon mag'irgo konran itaw, si Ispirito nan Dios nako ya nin nag'uray konra nin kapadan sin primiro nan nako nin nag'uray kontamo. 16 Sin sain, napanemtem koy wana intaw ni Uunuren tamon Jesus, ‘Si Juan, say ipamawtismo na ranom, bale' si'kamo, mabawtismwan kamo li' nin Ispirito nan Dios.’* Ginwa-ginwa' 1:5. 17 Ket, main paran kapangyadian kon kuntrawen ya a Dios? Anaod, nibaki' nayan Dios nin miikap a Ispirito na konran ambo' nin Judio, kapadan nipamaki' nan siti kontamo sin nagmatalek atamo kona ni Uunuren a si Jesu-Cristo.”
18 Sin narnge' ra in nin wana ni Pedro, nitgen raynay paninita ra kona, tan rinayo rayayna edet a Dios. Wanra, “No wanin, binyan nasara anamaet anamain nin Dios nin pagkanawanawa nin magbabawi' sa kukasalanan ra a ambo' nin Judio ta pigaw nin magkamain sara nin byay a iti kona.”
Si U'nan Dupong ran Mammemper a Ambo' nin Judio
19 Saray mammemper, nitatayak sara anaod bana' sa nikaduksa-duksa' ra nin tinmarana' sin pinati ya si Esteban, ket nipata-patanda' ray maipa'ka' kona ni Jesus bale' konran kapada ra tamo' nin Judio. Main nin nirate' anggan sa prubinsya nin Fenicia, sa isla nin Cyprus tan sa syudad nin Antioquia.* Ginwa-ginwa' 8:1-4. 20 Wanin man, main saray mammemper nin taga Cyprus tan taga Cirene nin nirate' itaw sa Antioquia, nin nipatandaan ra konran ambo' nin Judio a maipa'ka' kona ni Uunuren nin Jesus. 21 Sa nipangipata-patanda' ra, iti a pakayadi' nan Dios konra ket abaw saray nagmatalek tan tinmulok konan Uunuren.
22 Say maipa'ka' sa sayti ket nakarate' sa pakatanda' nan dupong ran mammemper itaw sa Jerusalem, ket nibaki' rayadtaw sa Antioquia si Bernabe. 23 Sin rinmate' yadtaw si Bernabe, na'kit na a alakin mabistan man-gaw'en nan Dios konran saraytaw nin tutawo, ket maririket ya nin tuloy. Ket binibilin nasara nga'min nin dumaer sara sa katutulok ra konan Uunuren nin napasaya a nakem ra. 24 Siti si Bernabe, maong yan tawo, peteg a mampag'urayan nayan Ispirito nan Dios tan magsen a pagmamatalek na konan Dios. Kanya' nin abaw saray namper kona nin Uunuren.
25 Kaaram nako ya sa Tarso si Bernabe ta pigaw nin keen naya nin tikapen si Saulo. 26 Ket sin nadumog naya, ni'ras nayadtaw sa Antioquia. Sayay taon a nikikala-kalamo' sara konran mammemper kona ni Jesus itaw, tan nangyakay sara nin abaw nin tutawo. Itaw sa Antioquia sara nin nu'nan tinawag nin “Cristiano” a tumutumbok konan Cristo.
27 Sin sain nin panaon, main saraytaw saray prupita nan Dios nin rinmate' itaw sa Antioquia a ibat sara sa Jerusalem. 28 Saya ya konra si Agabo* Ginwa-ginwa' 21:10.. Sin ni'sa a nididinep saray mammemper, inumdeng ya si Agabo sa adapan ra tan bana' sa nipaninreg nan Ispirito nan Dios, nipadles na a magkamain nin bitil sa intiron sakop nin pag'urayan nan Roma. Ket natukid in anaod sin si Claudio a Impirador sa Roma.* Nangyadi' ti sin A.D. 44-48. 29 Konan siin, nipapasaya saray tumutumbok kona ni Jesus itaw sa Antioquia a mama'wit saran tulong konran saray mumaidap itaw sa Judea, ket, say barang saya nami nin tulong sigon sa pakababa' na nin mami. 30 Ginwa' ra anaod in mi'sa ra nin nipa'wit a tulong ra konra ni Bernabe tan Saulo nin iparisibi ra konran pupangulo ran mammemper itaw.

*11:16 Ginwa-ginwa' 1:5.

*11:19 Ginwa-ginwa' 8:1-4.

*11:28 Ginwa-ginwa' 21:10.

*11:28 Nangyadi' ti sin A.D. 44-48.