Si Biblia Ginwa-ginwa' 10
10
Nibaki' ya si Pedro konan Sayan Ambo' nin Judio a si Cornelio
Sa syudad nin Cesarea anamaet, main itaw nin sayay lalaki nin ambo' nin Judio a say ngaran na ket Cornelio. Sya a upisyal nan grupo ran sundalo' nin Romano a mantawagen nin Batalyon a Ibat sa Italia. Rilihyuso ya ket sya tan si intiron pamilya na manraywen rayay Dios. Malaem a tulong nin man'ibi na konran mumaidap nin Judio, tan kai na nin manlingatan a dumasal konan Dios. Sayay awron bandan alas tres nin yabina, bara'mo ya nin mampanaynep si Cornelio. Main nin anghil nan Dios nin nako kona tan tinawag naya a wana, “Cornelio!”
Pinastang naya ni Cornelio a anghil a pinasyan li'mo na tan wana, “Ani a rabay moyo, Ser?”
Ket wana nin anghil kona, “Napagustwan yay Dios sa dudasal mo tan sa panunulong mo, ket tubaleen naka. Ket sawanin anaod, mamaki' kadtaw sa Joppa a keen raya nin kayaban a sayay tawon say ngaran na Simon bale' say tawag kona ket Pedro. Mangkipagtuloy ya konan sayay tawo a say ngaran na anamaet ket Simon a mangangwa' ya nin bubagay nin mangusar yan katat nin ayep. Si bali na itaw ya sa rigrig nin baybay.”
Sin nibwat yaynay anghil, tinawag nasaran tampor ni Cornelio a rwa ran katulong na tan saya konran saray sundalo' na. Mangrarayo yayti anamaet nin sundalo' konan Dios. Nibarita' na ni Cornelio a sarba konra mi'sa nasara nin nibaki' sa Joppa.
Sin sinmunor nin awro, sin saraytaw saray nibaki' na ni Cornelio ket adani sarayna sa Joppa, si Pedro anamaet, nuli' ya sa patag nin atep nan bali nin kami'nan na ta pigaw nin dumasal ya. Sin sain, mag'ugtiawro ana. 10 Mabitil yayna si Pedro, ket leg'an a man'isadya' ray kanen na, bara'mo yan nanaynep. 11 Sa paka'kit na ket niabri a langit tan main nin bara'mon alakin ules nin naitaker a a'pat nin duyo na nin mangkumayupa' itaw sa kami'nan na. 12 Itaw konan sitaw si bara'mon ules ket sarba anan klasi nin uayep bilang saray atap nin uayep, saray kumayam tan saray manuk-manok. 13 Kapingmatan main nin narnge' nan busis ni Pedro a wana, “Pedro, mangmati ka ta pigaw nin main nin kunaen mo.”
14 Bale' ni'bat na ni Pedro, “Andi' ako, Uunuren, ta kai ko et gapo nin nasari' a nangna' nin ayep a ikwinta nin nikasama' ta maiyawa' komi nin Judio.”
15 Ket wana anamanaet nin busis kona, “Andi' mo nin ibarita' nin nikasama' tan maiyawa' nin kanen a wana nin Dios ket ma'kan.” 16 Nitlo in nin nibarita' kona ni Pedro mi'sa sitaw si bara'mo nin ules ket naipata'gay yayna nin namunta sa langit.
17 Ket mintras nin mampaka'ngapan na ni Pedro a pipa'kaan nin sain nin nipa'kit nan Dios kona, saraytaw saray nibaki' na ni Cornelio, nadumog rayaynay bali na ni Simon. Itaw saran naka'deng sa adapan nin purta. 18 Kinmutana sara tan tinepet ra no main nin mampagtuloy itaw nin say ngaran na ket Simon tan mantawagen yan lamang nin Pedro.
19 Sin sain anaod a mintras nin man'adalen na ni Pedro a pipa'kaan nin say nipa'kit nan Dios kona, si Ispirito nan Dios wana kona, “Main nin tulo ray lulalaki nin mampaningkap komo. 20 Manaoy kan tampor tan andi' ka nin masuknad nin mayi konra ta nakem ko a nako saradti.” 21 Ket nanaoy ya si Pedro tan wana konra, “Si'ko a mantikapen moyo. Ani a gagara moyo kongko?”
22 Wanran ni'bat kona, “Nibaki' rakamidti nin sayay tawo a say ngaran na ket Cornelio. Upisyal ya nin sundalo'. Matunong ya nin tawo tan manraywen nayay Dios, tan ata'gay a pangingikit ran sarba ran Judio kona. Si sayay anghil nan Dios, nibarita' na kona a sagyaten nakan makodtaw sa bali na ta pigaw nin mangrenge' ya sa ibarita' mo kona.” 23 Pinaluob nasara ni Pedro tan pinaka'lek nasarayna yapo' itaw konan siin nin yabi.
Sin kabubuklas, nayi ya konra, pati saray umno ran mammemper nin taga Joppa. 24 Sin sinmunor nin awro sarayna nin nakarate' sa Cesarea. Itaw saraynan mantuma'gan sa bali na si Cornelio tan saray kukanayon tan uamigo na nin sinagyat na. 25 Sin rinmate' saradtaw si Pedro, sinna' naya ni Cornelio tan nanalimukod yan linmukob sa adapan na nin pinagalangan naya. 26 Bale' pina'deng naya ni Pedro tan wana kona, “Umdeng kamo. Tawo ako tamo' anamaet a lamang nin kapada moyo.”
27 Mintras nin mampag'irgo sara, sinumrep sara sa bali a itaw, na'kit na ni Pedro nin abaw saray tutawo 28 ket wana konra, “Tanda' moyon peteg a maiyawa' komi nin Judio a mako sa bali moyo o kilimug-limog komoyo nin ambo' nin Judio. Bale', si Dios, nipatarusan na kongko a matkap a andi' koya nin ikwinta a si'numan nin kai naya nin maako' nin Dios o kai ya nin maibagay nin kilimug-limugan. 29 Edet, sin nipa'ka' rako, kai ako gapo nin masuknad nin nakodti. Ket sawanin edet, ibarita' moyo pa kongko no ambale' a nipa'ka' rako.”
30 Ket wana ni Cornelio, “Ika'pat nin awro sawanin a napalabas sin wantin mag'alas tres sa yabina a mandumasal ako, ket kapingmatan ana a main nin lalakin naka'deng sa adapan ko nin makapulag a seket na. 31 Wana kongko, ‘Cornelio, narnge' na nin Dios a dudasal mo tan kai na nin malingwanan a panunulong mo konran mumaidap. 32 Ket sawanin mamaki' kadtaw sa Joppa a keen raya nin kayaban a sayay tawon say ngaran na ket Simon tan mantawagen ya et nin Pedro. Mangkipagtuloy ya konan sayay tawo a say ngaran na Simon anamaet a mangangwa' ya nin bubagay nin mangusar yan katat nin ayep. Si bali na ket itaw ya sa rigrig nin baybay.’ 33 Anaod, namaki' akon tampor nin nakodtaw komoyo ket kisalamat akon alaki ta nayi kamodti. Ket sawanin anaod, iti kami nga'min nin nadinep sa adapan nan Dios, nin mantuma'gan ta pigaw nin mangrenge' kami sa nigan-gan nan ipatarusan mo komi.”
Nipatanda' naya ni Pedro a Mabistan Patanda' konra ni Cornelio
34 Sin sain, nag'irgo ya si Pedro a wana, “Sawanin mataros koynan peteg a kasan pinilian konan Dios.* Deuteronomio 10:17. 35 Akuen naya nin Dios a si'numan nin mampangunor kona tan mampangwa' nin mapteg mataman no ani a nasyon na. 36 Maipa'ka' sa minsahi a nibi na komi nin Israelita, narnge' moyoyna in. Komi naya nin nipatanda' a Mabistan Patanda' maipa'ka' sa pakikituno na konran tutawo yupa' kona ni Jesu-Cristo a syay Uunuren nin sarba. 37 Tanda' moyoytaw say nangyadi' sa kami'nan ran Judio. Tinmarana' itaw sa Galilea kayadi' na nin nipata-patanda' ni Juan a maipa'ka' sa pammawtismo na. 38 Tanda' moyo a si Dios ket nitalaga naya para sa sayay gawa' si Jesus a taga Nazaret ket nibi naya a Ispirito na tan say pakayadi' kona. Naku-nako ya sa nagsikabarang nin lugar nangwa' nin maabig para konran tutawo tan pinalimpyo nasara a sarba ran mampangirangepen nan Dimunyo. Nagwa-nagwa' na in ni Jesus ta si Dios ket kaantabay naya. 39 Si'kami nin apostoles na ni Jesus, matistigusan mi nga'min a maipa'ka' sa sarban ginwa-ginwa' na sa lugar mi nin Judio, sa nagsikabarang nin prubinsya, wanin et sa syudad nin Jerusalem.
Matistigusan mi et nin pinati raya nin nipasak sa kudos. 40 Bale' siti si Jesus, sin ikatlon awro, pinasubli' nayan mabyay nin Dios, tan nipa'kit ya, 41 bale' ambo' sa sarba nin tawo no kai edet, komi tamo' nin pinili' nayna nin gindat nin Dios nin makaimaton sa mangya-mangyadi' kona. Si'kami a makatistigos ta nikidungu-dungo kami et nin nangan tan ninom kona kayadi' na nin sinmubli' nin mabyay. 42 Ket ginan-gan nakami nin ipatandaan miya konran tutawo a Mabistan Patanda' maipa'ka' kona tan ibari-barita' mi a sya a nikwa nan Dios nin manintinsya li' kontamo nga'min, mabyay man o nati ana. 43 Syaytaw si wanra nin sarba ra nin prupita a si si'numan nin magmatalek kona, pirdunawen nan Dios a kasalanan na yupa' tamo' sa ginwa' na.”
Rinisibi rayan Ambo' nin Judio a Ispirito nan Dios
44 Sawanin, mintras a mampag'irgo ya si Pedro, si Ispirito nan Dios nako ya nin nag'uray sa barang saya nin mampangrenge' sa man'ibarita' na. 45 Ket saraytaw saray mammemper nin Judio nin kalalamo' na ni Pedro, naka'ngap saran maong ta nibi naya anamaet nin sibubulos nin Dios a Ispirito na konran ambo' nin Judio. 46 Wanin ta narnge' rasaray ambo' nin Judio nin mampag'irgo nin susarita' a kai ra nin tanda' tan manraywen rayan tuloy a Dios.
Sin sain anaod, wana ni Pedro, 47 “Nibaki' naya anamaet a Ispirito nan Dios konran sarayti nin kapadan nipamaki' na kontamo. Bana' ta wanin kasan sukat nin makapaed a bawtismwan sara.” 48 Konan siin, nipabawtismwan nasara ni Pedro sa ngaran na ni Jesu-Cristo. Sin nayadi' sarayna nin binawtismwan, dinawat ra kona ni Pedro a itaw ya yapo' nin umnoy awro.

*10:34 Deuteronomio 10:17.