23
Pinastang nasaran maong ni Pablo a nididinep itaw nin pupangulo mi'sa wana, “Bubsat, leg'an koynan mangkabyay tan angga et nin sawanin, tanda' ko nin kusto a gawa'-gawa' ko sa adapan na nin Dios.”
Sin narnge' na in nin si Sangkata'gayan nin Padi' a si Ananias, nigan-gan na konran saray iti sa dani na ni Pablo a mu'muen raya. Wana ni Pablo, “Mu'muen naka li' anamaet nin Dios, si'kadsen nin maong kano wadi'! Nakatekre' kadsen ta pigaw nin usisaen nako nin sigon sa wana sa Gugan-gan, bale' mansubagen moy Gugan-gan sa nipangigan-gan mo a mu'muen ako.”
Ket wanran saray iti sa dani na ni Pablo, “Sukat a mampagsari-saritaan may Sangkata'gayan nin Padi' na nin Dios!”
Wana ni Pablo, “Bubsat, kai ko nin tanda' a sya a Sangkata'gayan nin Padi'. Wanan mabasa sa Masanton Kasuratan, ‘Andi' ka nin mag'irgo nin kuntra konan si mampangipangulo komoyo nin tutawo.’* Exodo 22:28.
Na'kit na ni Pablo a saray nididinep itaw nin pupangulo ket Pariseo saray raruma tan Saduseo sara anamaet a raruma; ket wana nin nipaksaw, “Bubsat, saya ako nin Pariseo tan saray mangatua ko ket Pariseo sara.* Ginwa-ginwa' 26:5; Filipos 3:5. Iti ako sawanin nin mangkausisa' bana' sa pammemper tamo a pasublien sara li' nin mabyay a nunati!”
Kayadi' na nin nibarita' in ni Pablo, nididiskusyon saraynay Pariseo tan Saduseo ket natao yay grupo. Kai sara nin nitutuno ta saray Saduseo ket kai sara nin mamper a pasublien sara li' nin mabyay a nunati tan kai saran lamang nin mamper a main nin uanghil tan pinarsan kai nin ma'kit. Sara bale' a Pariseo ket mamper sara sa sayti.
Ket kinumsaw anan kinumsaw a pibuburyawan ra. Saray raruma konran Pariseo nin Madudunong sa Gugan-gan wanra, “Kasan ma'kit mi nin kasalanan a nagwa' nan sitin tawo! Angangko main nin ispirito o anghil nin nikiirgo kona!”
10 Sin inmamot anan inmamot a pididiskusyon ra, sinmalak yay Kumander a bangli' no piguguruyan raya si Pablo, kanya' nin ginan-gan nasaray sundalo' nan keen raya nin pwirsawan nin kalapen tan isubli' raya sa kampo.
11 Sin yabi sin sain, na'kit naya ni Pablo a Uunuren nin man'umdeng sa dani na. Wana kona, “Paksawen moy nakem mo, Pablo. Nipatandaan moy maipa'ka' kongko iti sa Jerusalem, matkap a wanin nin lamang a gaw'en modtaw sa Roma.”
Si Planon Patyen ya si Pablo
12 Kabuklasan, main saraytaw saray Judio nin nitatarusan tan sinmamba a kai sara nin mangan o minom leg'an a kai raya nin napati si Pablo. 13 Main sara nin masurok nin a'pat a pulo' nin katawo. 14 Nako sara konran Pupangulon Pupadi' tan saray pupangulo ran Judio, tan wanra, “Nisamba mi a kai kami gapo nin manaway nin kanen leg'an a kai miya nin napati si Pablo. 15 Kanya' nin si'kamo tan saray myimbro nin Kunsiho, dawaten moyo konan Kumander nin Romano a no magwa' ket awiten rayadti anamana si Pablo ta wamoyo usisaen moya nin maong ta pigaw nin mapiho moyoy maipa'ka' kona. Ket si'kami anamaet, saneban tan patyen miya ba'yo ya nin makarate' iti.”
16 Bale' si anak nan lalaki nin babayin busat na ni Pablo, narnge' nayti nin plano ra. Kanya' nin nako ya sa kampo tan nibarita' na kona ni Pablo. 17 Ket sin sain, kinayaban naya ni Pablo a saya konran upisyal tan wana kona, “I'ras mayti pa nin tumububa'yo konan Kumander ta main nin ibarita' na kona.” 18 Ni'ras naya anaod nin sarhinto a tumububa'yo konan Kumander, tan wana, “Kinayaban nako nin si priso nin si Pablo tan nipai'ras nayadti ti nin tumububa'yo ta main kano nin ibarita' na komoyo.”
19 Ket si Kumander, tinabin nayay tumububa'yo tan midyo nikadayo' naya mi'sa wana, “Ani a ibarita' mo kongko?”
20 Inumbat yay tumububa'yo ket wana, “Nitatarusan saray raruma nin Judio a dawaten ra komoyo nin iyadap moya dilap sa Kunsiho si Amay Pablo ta kano wadi' ket usisaen raya nin maong ta pigaw nin mapiho ray maipa'ka' kona. 21 Bale' andi' moyo nin aburuyan a dawaten ra ta main nin masurok nin a'pat a pulo' sara konra a mananeb kona. Nisamba ran sarayti a kai sara nin mangan tan minom leg'an a kai raya nin napati si Amay Pablo. Sisasadya' sarayna, say mantaga'nan ra tana ket say disisyon moyo.”
22 Nibibilin nan Kumander kona, “Andi' mo gapo nin ibarita' abirno nin si'no a nibarita' moyti kongko.” Ket pinaibwat nayaynay tumububa'yo.
Nipagamet ya kona ni Gubirnador Felix si Pablo
23 Say ginwa' na nin Kumander, nangayab ya nin rwa ra nin upisyal na tan wana konra, “Isadya' moyo saray rwanyasot a sundalo', sakalako saray pitumpulo' a magkabayo tan rwanyasot saray mammika ta mibwat kamon mako sa Cesarea mainsan no alas nwibi nin yabi. 24 Mangisadya' kamo anamaet nin umno ray kabayo para kona ni Pablo ta iyater moya kona ni Gubirnador Felix* Nag'uray yayti sin A.D. 52-56. nin kai gapo nin napa'no.” 25 Sinmunor, nanurat yan ipa'wit na konan gubirnador nin wanti a wana:
26 “Komo Man-galangen a Gubirnador Felix:
Nangibwat kongko, si Claudio Lisias.
Kumusta ka?
27 Siti si tawo nin nipaiyater ko komo, dinakep raya nin Judio, tan patyen rayayna kumon. Bale' natandaan ko nin saya yan gumabalin Romano kanya' nin kina' miya nin nilibri nin saray sundalo' ko. 28 Bana' ta rabay ko nin matandaan no ani a riklamo ra kuntra kona, niyadap koya konran myimbro nin Kunsiho ra. 29 Natandaan ko a kasa anamaet nin nagwa' nan kasalanan nin manepeg yan ipriso o patyen, no kai say riklamo ra kona ket say kai ra nin pipapagketan maipa'ka' sa Layi ra. 30 Ket sin naiparate' kongko a main nin plano ran patyen ya, nipaiyater koyan tampor isen komo. Nibibilin ko tana konran saray mampangiriklamo kona a isen sarayna nin mako komo.
Wanin tana.”
31 Tinukid ra nin sundalo' a nibibilin konra, ket konan sitaw anaod nin yabi nirate' raya si Pablo sa babali nin Antipatris. 32 Kinabuklasan, sinmubli' sarayna sa kampo a sundalo' nin linmalako; sara bale' a nagkabayo ket inaluyon raya et si Pablo. 33 Nirate' sara sa Cesarea, ket nibi rayay surat konan gubirnador tan nipagamet rayayna kona si Pablo. 34 Binasa naya a surat, mi'sa naya nin tinepetan si Pablo no adti nin prubinsya ya nin taga. Sin natandaan na nin taga Cilicia ya, 35 wana kona, “Reng'en ko li' a riklamo komo no iti saraynay mampangiriklamo komo.” Ket nipagwardyawan naya si Pablo itaw sa palasyo nin nipapa'deng na sin saytaw ni Adi' nin Herodes.

*23:5 Exodo 22:28.

*23:6 Ginwa-ginwa' 26:5; Filipos 3:5.

*23:24 Nag'uray yayti sin A.D. 52-56.