Si Biblia Ginwa-ginwa' 14
14
Sara si Pablo itaw sa Iconio
Sin itaw sara anamaet si Pablo tan Bernabe sa Iconio* Sayti say lugar nin Iconio, Listra tan Derbe, ket syudad ti sa nasyon a mantawagen sawanin nin Turkey., naku-nako saran lamang nin nangyakay sa sinaguga ran Judio. Ket sa mabistan pangingipapalaway ra sa minsahi nan Dios, abaw saray Judio tan ambo' nin Judio nin nagmatalek konan Cristo. Bale' saraytaw saray Judio nin kai nin mamper kona ni Jesus, sinugsog rasaray ambo' nin Judio nin itaw sa babali ta pigaw nin masager sara konran mammemper. Ket itaw sara yapo' nin midyo nin na'teng sa Iconio si Pablo tan si Bernabe ta matpel sara nin nangipata-patanda' maipa'ka' sa ginwa' nan Dios. Ket si Dios binyan nasaran pakayadi' nin makapangwa' nin makapaka'ngap a pammatutuo sa man'ipatanda' ra nin kamaungan na.
Ket natao saray tutawodtaw sa Iconio. Saray umno ra, ayon sara konran apostoles a si Pablo tan si Bernabe; saray raruma anamaet, ayon sara konran Judio.
Konan siin, saray Judio tan saray ambo' nin Judio, a kalamo' rasaray mampag'uray konra, nag'iirgwan ra a sasakiten tan patyen rasaran kudasen nin bato si Pablo tan si Bernabe. Natandaan ra ni Pablo in nin plano ra kanya' nin nalayo sara nin nako sa syudad nin Listra tan Derbe tan sa kukabaraybay nin lugar sa prubinsya nin Licaonia. Sa sayti nin lulugar, nipata-patanda' rayay Mabistan Patanda'.
Sara si Pablo itaw sa Listra tan sa Derbe
Sin itaw sara nin mampangipata-patanda' sa Listra, main itaw nin lalaki nin lupoy nangibwat et sin niyanak ya ket kai ya gapo nin makalalako. Nakatekre' ya, nangrenge' ya kona ni Pablo. Pinastang nayan maong ni Pablo tan na'kit na a mampagmatalek yayti nin tawo a mapaanda' ya, 10 ket nipaksaw nay busis na a wana kona, “Umdeng ka nin matu'rir!” Ket tampor inumdeng ya tan linmala-lalako ya.
11 Sin na'kit ra nin tutawo a nagwaan na ni Pablo, wanra nin nita'way sa irgo ra nin Licaonia, “Nanaoy saradti a dios tan nirupa saran tawo!” 12 Tinawag rayan Zeus si Bernabe a syay pangulo nin dios-dios ra tan tinawag raya anamaet nin Hermes si Pablo a syay ibabaki' nin dios-dios ra bana' ta sya a mag'iirgo. 13 Main nin timplo nin pangraywan ra konan dios-dios ra nin si Zeus sa kaliwa' tamo' nin syudad. Sin sain, si padi' nin mampagsirbi kona ni Zeus, nangawit ya nin bubaka tan kwintas nin buburak itaw sa purta nin timplo ta pigaw nin ida'ton na tan saray tutawo nin ipangrayo ra konra ni Pablo.
14 Sin natandaan ran saraytin apostoles nin wanin a gaw'en ra nin tutawo, binisang ray seket ra nin mangipa'kit a kai sara nin kumpurmi sa sain a gaw'en ra. Mi'sa sara nin nalayo nin nako sa butlay ra nin tutawo tan wanran nag'irgo nin maksaw, 15 “Uamigo, andi' rakami nin raywen nin bilang dios! Tawo kami tamo' nin kapada moyo! Nako kamidti komoyo ta pigaw nin ipatanda' miyay Mabistan Patanda' maipa'ka' kona ni Jesus ket tumgen kamoynan mangrayo konran sarain a kasan magwaan nin dios-dios ket si raywen moyoyna si sibibyay a Dios. Sya a namarsa nin langit tan luta', pati say taaw tan say sarba nin main sa sayti.* Exodo 20:11; Kanta 146:6. 16 Sa linmabas nin panaon, inaburuyan nakamo nin Dios a si'kamon ambo' nan tutawo ket gaw'en moyoy bungat ana nin rabay moyo. 17 Wanin man, man'ipatandaan na komoyo no si'no ya ta man-gaw'en nay no ani a maabig para komoyo. Mambyan nakamo nin rapeg tan mumula a no marate' a kuston panaon ket pabungawen na ta pigaw nin main nin kanen moyo tan ta pigaw nin maririket kamo.” 18 Bale' abirno nin wanin a nibarita' ra ni Pablo, napaidap sara nin namaed konran tutawo sa pangrarayo konra.
19 Bale' main nin rinmate' itaw nin Judio nin ibat sa Antioquia sa prubinsya nin Pisidia tan saray raruma sa Iconio. Nasagyat rasaray tutawo nin mag'in nin kuntra kona ni Pablo, ket kinudas-kudas raya nin bato si Pablo mi'sa raya nin ginuruy-guroy nin nirikor itaw sa syudad nin Listra sin say wanra ket nati yayna. 20 Bale' sin inaribungbungan raya nin saray tumutumbok kona ni Jesus, nibangon ya tan sinmubli' ya sa syudad. Ket sin sinmunor nin awro, nako sara ni Bernabe sa syudad nin Derbe.
Sinmubli' sara si Pablo sa Antioquia sa Prubinsyan Siria
21 Nipata-patanda' raya ni Pablo tan Bernabe a Mabistan Patanda' itaw sa Derbe ket abaw saray nasagyat ran nag'in nin tumutumbok kona ni Jesus. Mi'sa sara nin sinmubli' sa Listra, mi'sa sa Iconio, angga et sa Antioquia sa prubinsyan Pisidia. 22 Pinaksaw ra a nakem ran saray tumutumbok kona ni Jesus nin itaw sa sain nin lugar tan binibilin rasara nin dumaer sara sa pammemper konan Cristo. Nibarita' ra et a matkap nin dumalan atamo sa abaw nin dya'dya' ba'yo natamo nin aburuyan nin Dios nin kipag'adi' kona. 23 Ket sa barang saya nin dupong ra nin mammemper, nanuyo' saran pupangulo si Pablo tan si Bernabe. Ket sin nidasal-dasalan rasara leleg nin nagkulasyon sara, nitalek rasaray mammemper konan Uunuren a syayna a mampagmatalkan ra.
24 Dinmalan sara sa prubinsyan Pisidia ket nirate' sara si Pablo sa prubinsyan Pamfilia. 25 Ket itaw nipatanda' ray minsahi na nin Dios sa babali nin Perga, mi'sa sara nin nako sa babali nin Atalia. 26 Nangibwat itaw, sinmaki saran sinmubli' ana sa Antioquia sa prubinsya nin Siria. Itaw sin saytaw ket nidasalan rasara nin saray mammemper a sapa kumon ket antabayan nasara nin Dios sa pangngawa' ra nin trabaho nin nibi na konra a sawanin ket naila'pos rayna.
27 Sin rinmate' saraynadtaw si Pablo tan Bernabe sa Antioquia, dininep rasara nga'min a mammemper itaw, tan nibarita' ra nga'min konra a ginwa-ginwa' nan Dios nin pakikalamo' na konra tan say nibi nan Dios nin pagkanawanawa ta pigaw nin saray ambo' nin Judio ket magmatalek sara anamaet kona. 28 Ket itaw sara nin na'teng sa Antioquia a kalamo' rasara a tumutumbok kona ni Jesus.

*14:1 Sayti say lugar nin Iconio, Listra tan Derbe, ket syudad ti sa nasyon a mantawagen sawanin nin Turkey.

*14:15 Exodo 20:11; Kanta 146:6.