24
Pinarsawan raya si Pablo nin saray Judio itaw sa Cesarea
Napalabas a limay awro, rinmate' yadtaw sa Cesarea a Sangkata'gayan nin Padi' a si Ananias a main nin kalalamo' nan pupangulo ran Judio tan sayay abugado a say ngaran na Tertulo. Niprisinta ra kona ni Gubirnador Felix a riklamo ra kuntra kona ni Pablo. Sin itaw yayna nin naiyadap si Pablo, nitarana' nayna a nag'irgo ni Tertulo maipa'ka' sa parsa-parsa ra kona ni Pablo. Wana,
“Man-galangen a Gubirnador, bana' sa kaungan mo nin mampangipangulo komi, main nin katinekan iti sa lugar mi sa anro ana nin panaon, tan abaw a mabistan nangumanan nan nasyon mi. Alilbien mi anggan maka'numan a utang mi nin maong a nakem para sa sarban mabistan ginwa-ginwa' mo sa adtiman. Kai ko nin rabay nin abaraen kamo, bale' dawaten ko pa a anusan moyo a mangrenge' sa anted nin ibarita' ko komoyo.
Naimatunan mi a siti nin tawo ket pirwisyo ya. Puon yan pigugulo ran Judio abirno nin adti ya nin mako tan syay lider nan grupo ran mantawagen nin Nazareno; 6-8 tan ambo' in tamo', no kai gaw'en nayayna kumon nin basta-basta a Timplo mi, kanya' nin dinakep miya.* Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket nailamo' a wanti:Sintinsyawan miyayna kumon nin sigon sa wana sa Gugan-gan mi, 7bale' nikibiang ya si Kumander Lisias tan kinalap naya nin pwirsawan komi. 8Ket nibarita' na nin iti miyayna nin iriklamoytin tawo komoyo. No usisaen moya in, mapatutu'wan moyo a sarban riklamo mi kuntra kona.”
Ket sara anamaet a Judio nin itaw, tinistigusan ra nin tutuo a sarban nibarita' na ni Tertulo.
Nagdipinsa ya si Pablo kona ni Felix
10 Sininyasan nayan mag'irgo nin gubirnador si Pablo kanya' nin nag'irgo ya. Wana,
“Man-galangen a Gubirnador, tanda' ko nin abaw nin taon ana a mapteg moyan man-ga'getan ti si nasyon mi, kanya' nin maririket ako nin idipinsa koy lalaman kon diri sa adapan moyo. 11 No mangusisa' kamo, mapiho moyo a labinrwan awro tamo' et a napalabas, nako akodtaw sa Jerusalem ta pigaw nin mangrayo ako konan Dios. 12 Kai rako gapo nin na'kit nin kapada kon Judio nin nikidiskusyon sa si'numan itaw sa sakop nin Timplo o nangwa' nin gulo sa susinaguga ra, o adtiman sa Jerusalem. 13 Kasan maiprisinta ran pammatutuo sa man'iparsa ra kuntra kongko. 14 Akuen koyti e sa adapan moyo, Man-galangen a Gubirnador:
Mampagsirbyan koyay Dios a syan lamang a Dios nin nagsirbyan ra nin pupuon mi nin panunumbok ko konan siti si Ba'yon Dalan a wanra nin saraytin tutawo ket saya nin pakiisyay. Mantepren ko anamaet bale' nga'min a nipataoy nin nipudir kona ni Moises tan say naisurat sa lulibro nin nisurat ran prupita. 15 Bilang anamaet a lamang konran saraytin tutawo, mampagmatalek ako a pasublien na li' nin mabyay nin Dios a sarban tutawo, matunong man o ambo'. 16 Bana' ta wanin, man'ipamuspusan ko a kasa lawas nin pakabalawan ko sa adapan na nin Dios, wanin et sa tawo.
17 Mayadi' a umnoy taon a kasa akodtaw sa Jerusalem, sinmubli' ako nin nangika' nin tulong nin kwarta konran kalugaran ko tan ta pigaw nin mangida'ton ako konan Dios. 18 Sin kapresan ko a mampangida'ton itaw sa Timplo ta nayadi' koyayna nin ginwa' a ritwal sa pakaparinggas sa kasalanan, main saray Judio nin ibat sa prubinsyan Asia a naka'kit kongkodtaw. Umno ra tamo' a tawodtaw tan kasa anamaet nin gulo.* Ginwa-ginwa' 21:17-28. 19 Saraytaw nin ibat sa Asia, sara kumon a nakodti komoyo nin nagriklamo no main wadi' nin mairiklamo ra kuntra kongko. 20 Ket sarayti saray iti sawanin, mabista nin ibarita' ra no ani a ginwa' kon kasusubag a napaliwa' ra sin niyadap ako konran myimbro nin Kunsiho. 21 Si kal-la maitudo' ra tamo' ket si nita'way ko sa adapan ran myimbro nin Kunsiho; wangko, ‘Iti ako sawanin nin sintinsyawan bana' ta mampagmatalek ako a pasublien sara li' nin mabyay a nunati.’ ”
22 Ket sin sain, bana' ta abaw anay tanda' na ni Gubirnador Felix maipa'ka' konan siti si Ba'yon Dalan, pinatgen nayna yapo' a pangungusisa' kona ni Pablo. Wana, “Mami ako li' nin sintinsya no iti yayna si Kumander Lisias.” 23 Nibibilin na konan sayay upisyal a ituloy rayan gwardyawan si Pablo, bale' andi' raya nin irutan no kai edet, aburuyan rasaray uamigo na nin tulungan raya sa matka-matkap na.
Napriso ya et a Lamang si Pablo
24 Napalabas a umnoy awro, sinmubli' yadtaw si Gubirnador Felix nin kalamo' nayay asawa nan si Drusila a sayay Judio. Nipakayaban naya si Pablo tan nangrenge' ya kona nin nangipapalaway maipa'ka' sa pagmamatalek konan Cristo a si Jesus. 25 Bale' sin nag'irgo yayna si Pablo maipa'ka' sa kinamapteg, pagdadangka' sa lalaman nin diri tan sa rumate' li' nin awro nin pangungukom nan Dios, sinmalak ya si Felix kanya' nin wana kona ni Pablo, “Kustoyna yapo' sawanin, ipakayaban kata li' anamana no main nin udas ko.” 26 Mantaga-taga'nan na anamain ni Felix a pasuksukan naya ni Pablo kanya' nin man'ipakayaban nayayna nin man'ipakayaban nin kairgo.
27 Napalabas a rway taon, sinilyan nayan gubirnador ni Porcio Festo* Nag'uray yayti sin A.D. 57-60. si Felix. Ket bana' ta rabay na ni Felix a mangalap nin rupa konran Judio, pinauryan naya sa priswan si Pablo.

*24:6-8 Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket nailamo' a wanti:Sintinsyawan miyayna kumon nin sigon sa wana sa Gugan-gan mi, 7bale' nikibiang ya si Kumander Lisias tan kinalap naya nin pwirsawan komi. 8Ket nibarita' na nin iti miyayna nin iriklamoytin tawo komoyo.

*24:18 Ginwa-ginwa' 21:17-28.

*24:27 Nag'uray yayti sin A.D. 57-60.