28
Say Tulong nan Dios Yupa' konran Taga Malta
Sin nakaabay tan libri kami ana, natandaan mi a say ngaran nan sitaw nin isla ket Malta. Pinasyan kamaungan ra komi nin saray tutawodtaw. Bana' ta rapeg tan maray'ep, namuor sara tan inasikaso rakamin maong.
Nako ya nin nangalap nin sakaawit nin kayo si Pablo, ket sin ikwa nayna sa apoy, main nin linumwa' nin ulay bana' ta ma'mot, ket kinayat naya sa gamet si Pablo tan itaw ya nin katin-katin. Sin na'kit ran tutawodtaw a katin-katin yay ulay sa gamet na ni Pablo, wanra sa saya tan saya, “Mangmamati yayti angangko nin tawo, ket mataman no nalibri ya sa bagyo sa taaw, kai nin iyaburoy nin langit a mabyay ya et.”
Bale' niweleg naya tamo' ni Pablo a ulay sa puor nin kai ya gapo nin nangno. Tinaga-taga'nan ran tutawo nin mabaya'-baya' ya si Pablo o matumba nin nati ana. Bale' sin na'teng saraynan mantuma'gan ket kasan nangyadi' kona ni Pablo, nasilyan a man'ipa'ka' ra kona. Wanra, “Saya ya nin dios!”
Ambo' nin adayo' itaw sa kami'nan mi a luta' nan si pangulo konan sitaw nin isla a say ngaran na Publio. Bana' sa kamaungan na, pinagtuloy nakamin tuloy awro sa bali na. Sin sain, nakaida' yay tatay na ni Publio ta mangka'mu-ka'mot tan mitakli' ya. Kina' naya ni Pablo sa kwarton kami'nan na; nidasalan naya tan nipababo nay gamet na kona, ket sin sain a lamang inmanda' ya. Bana' konan siin nin nangyadi', nagsirate' saray raruma et nin main nin masakit itaw sa isla, ket pinaanda' nasara nga'min. 10 Abaw a narisibi min paka'kitan nin pammagalang ra, tan sin mibwat kami ana konan sitaw nin lugar, nibi ray sarban matkap mi sa pagbibyahi mi.
Nakarate' ya si Pablo sa Roma
11 Itaw kami konan sitaw nin isla nin tuloy bulan, mi'sa kami nin nibwat ana nin ruran nan sayay bapor nin ibat sa Alejandria a namalabas nin panaon nin maray'ep iti sa isla. Say ngaran nan bapor a ibat sa ngaran ran dios-dios a singin ket Castor tan Polux. 12 Dinmuong kami sa syudad nin Siracusa* Itaw yayti sa isla nan Sicily. ket itaw kami yapo' nin tuloy awro. 13 Kaaram, nituloy mi ana a sinmaki ket nirate' kami sa babali nin Regio* Itaw yayti sa bagatanan nin parpar nan Italia.. Sin sinmunor nin awro, bulon miyay timog ket nirate' kami sa duduungan nin Puteoli sa luob nin rway awro. 14 Ket itaw main nin nadumog min mammemper kona ni Jesus ket sinagyat rakami nin itaw yapo' nin pitoy awro. Mi'sa, nangibwat itaw, nituloy mi ana a kappika' mi sa Roma.
15 Sin natandaan ran saray mammemper itaw sa Roma a rumate' yayna si Pablo, main saraytaw saray sinumna' komi sa Palingki nin Apio, tan main sara et a sinumna' komidtaw sa mantawagen nin Tulon Balin Pagtutuluyan.* Tulon Balin Pagtutuluyan- O:Tres Tabernas. Sin na'kit nasara ni Pablo, nikisalamat ya konan Dios tan kinumsaw a nakem na.
16 Sin nirate' kami sa Roma, naaburuyan yan miikap si Pablo no adti na nin rabay, tamo' ta main nin gwardya na.
Say Kiirgo na ni Pablo konran Judio nin itaw sa Roma
17 Napalabas a tuloy awro, sinagyat nasara ni Pablo a pupangulo ran Judio nin itaw sa Roma ta pigaw nin miaadap sara. Ket sin niaadap sarayna wana konra, “Bubsat, mataman no kasan ginwa' kon animan nin kuntra konran kapada tamon Judio o sa kaugalian nin naimatawan tamo konran pupuon tamo, nipagamet rako nin sayay priso mangibwat itaw sa Jerusalem konran upisyalis nin gubyirno nan Roma. 18 Mayadi' rako nin inusisa' nin upisyalis nin Romano, bulusan rakoyna kumon ta kasa anamaet nin napaliwa' ran ginwa' ko nin nepeg kon pakadusawan nin patiti. 19 Bale' kai sara nin nikikumpurmi a pupangulo tamo nin Judio, kanya' nin napilitan ako nin dinawat kon iyadap akon mausisa' konan Impirador nan Roma.* Ginwa-ginwa' 25:11. Kasa gapo nin riklamo ko kuntra konran kapada tamon Judio. 20 Bana' sa wanin nin nangyadi' a rason nin dinawat kon makaadap tan makairgo katamo. Bana' sa pagmamatalek ko sa nipangako' nan Dios kontamon puri na ni Israel a peteg nin rason a nakakadina ako.”
21 Ket wanra kona, “Kasa gapo nin narisibi min surat nin ibat sa Judea nin mangibarita' nin maipa'ka' sa sain a nangyadi' komo. Mataman anamaet nin saray kapada tamon Judio nin ibat itaw, kasa gapo nin nakairgo, o nag'irgo man nin kuntra komo. 22 Edet, rabay min marnge' no ani a wamo ta tanda' min abirno nin adti ket abaw a man'ibari-barita' ra nin tutawo nin kuntra konan siin si grupo moyo.”
23 Sin sain, nangitanda' sara nin awro nin piaadap ra anamanaet. Ket sin narate' yay awro, abaw saray nako sa balin mampiikapan na ni Pablo. Nikakaawro nan nipata-patandaan tan nipapalaway a akay maipa'ka' sa pag'aadi' nan Dios a mangibwat sa Libron Gugan-gan nin nipataoy nin nipudir kona ni Moises tan sa nisurat ra nin prupita. Nipamuspusan na nin maayat nasaran mamper kona ni Jesus. 24 Main saray nasagyat sa nibarita' na tan main sara anamaet a kai nin namper. 25 Kai sara anaod nin makapitutuno. Ket ba'yo sara nin nagsiibwat, wanti et a nibarita' na ni Pablo konra,
“Bagay komoyoytaw say nipaibarita' nan Ispirito nan Dios konran pupuon tamo a nibarita' na ni Prupita Isaias. 26 Wanti intaw a wana,
‘Mako ka konran sarain nin tawo tan ibarita' mo konrayti e:
Mataman no mangrenge' kamoyna nin mangrenge',
kai kamon lamang nin makataros, tan
mataman no kumikit kamoyna nin kumikit,
kai kamon lamang nin makaalilbi'.
27 Wanin ta matib'ey a ulo ran sarain nin tutawo.
Bara'mo nin pinaletpetan raynay tutulyan ra
tan nikidem raynay mata ra.
Anaod, no ambo' kumon nin wanin,
matarusan ra kumon a mangka'kit
tan mangkarnge' ra,
ket sumubli' sara kongko,
ket paandaen kosara.
Sain a wana nin Dios.’* Isaias 6:9,10.
 
28-29 Wana et ni Pablo, “Anaod, matkap moyon tandaen a sitin minsahi nin maipa'ka' sa pangingisalba na nin Dios, ipatandaan ya konran ambo' nin Judio ket reng'en raya!”* Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket nailamo' a wanti:Mayadi' na in nin nibarita' ni Pablo, nagsiibwat saraynay Judio nin mas inmamot a pididiskusyon ra.
Nipatandaan a Pag'aadi' nan Dios nin Kasan Namaed
30 Rway taon anan itaw ya si Pablo sa Roma sa balin inabangan na. Sarba ran nako kona, inasikaso nasara. 31 Padaran tan kasa gapo nin namaed kona nin nipata-patandaan nay maipa'ka' sa pag'aadi' nan Dios tan kona ni Jesu-Cristo a syay Uunuren.

*28:12 Itaw yayti sa isla nan Sicily.

*28:13 Itaw yayti sa bagatanan nin parpar nan Italia.

*28:15 Tulon Balin Pagtutuluyan- O:Tres Tabernas.

*28:19 Ginwa-ginwa' 25:11.

*28:27 Isaias 6:9,10.

*28:28-29 Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket nailamo' a wanti:Mayadi' na in nin nibarita' ni Pablo, nagsiibwat saraynay Judio nin mas inmamot a pididiskusyon ra.