Si Biblia Ginwa-ginwa' 25
25
Dinawat na ni Pablo nin Mausisa' nayan Impirador
Ket rinmate' ya si Festo sa prubinsyan ga'getan na. Napalabas a tuloy awro, nako ya sa Jerusalem nin ibat sa Cesarea. Sin nagmiting sara nin pangangabrasa kona a Pupangulon Pupadi' tan saray raruma konran pupangulo ran Judio, niparate' ra kona a riklamo ra kuntra kona ni Pablo. Masuet ran dinawat nin pabor nayna konra a ipaiyater nayadtaw sa Jerusalem si Pablo. Wanin a dawat ra bana' ta plano ra anamanaet nin saneban tan patyen raya si Pablo. Bale' say ubat na ni Festo konra, “Priso yadtaw sa Cesarea si Pablo. Sa ambo' ana nin ma'teng ket sumubli' akoynadtaw. Mayi sara li' kongko a pupangulo moyo tan iriklamo ra no main nin ginwa' nan abas nin sitaw nin tawo.”
Itaw ya et yapo' nin walo o mapulo' nin awro sa Jerusalem si Festo mi'sa yayna nin sinmubli' sa Cesarea. Sin sinmunor nin awro sin itaw yayna, tinmekre' ya sa lugar nin panintinsyawan tan nipakalap naya si Pablo. Sin itaw yayna si Pablo, inaribungbungan raya nin saray Judio nin ibat sa Jerusalem. Nagsikabarang nin mabyat a niparsa-parsa ra kona bale' kasa gapo nin naiprisinta ran pammatutuo.
Wana ni Pablo nin pangidipinsa sa lalaman nan diri, “Kasan animan nin ginwa' ko nin kuntra sa Gugan-gan tamo nin Judio, o sa Timplo, o konan Man-galangen a Impirador nan Roma.”
Rabay na ni Festo a mangalap nin rupa konra nin Judio kanya' nin wana kona ni Pablo, “No magwa' ket mako atamo sa Jerusalem ta pigaw nin itaw ana, sa adapan ko nin bistawen a kaso mo.”
10 Inumbat ya si Pablo, “Iti akoyna sawanin sa kurti nin iti sa sakop nan Roma, ket iti ako nin manepeg nin masintinsyawan. Tanda' moyo nin diri a kasan talagan animan a ginwa' kon kuntra konran Judio. 11 No sinubag ko wadi' a layi ket main nin ginwa' ko nin manepeg a pakadusawan ko nin patiti, kai ko nin palaywan a mati. Bale' no kasan katutu'wan a man'iparsa ra kongko, kasan si'numan a main nin pakayadi' nin mangipagamet kongko konra. Dawaten ko nin iyadap akon mausisa' konan Impirador nan Roma.”
12 Nikiirgo ya yapo' si Festo konra nin mammibilin na, mi'sa wana kona ni Pablo, “Edet, ta dinawat mon iyadap ka konan Impirador, ika' ka konan Impirador.”
Kinmunsulta ya si Festo kona ni Adi' Agripa
13 Napalabas a umnoy awro, rinmate' saradtaw sa Cesarea si Adi' Agripa* Mabasa a maipa'ka' kona ni Herodes Agripa II sa Glusaryo. tan si busat nan si Berenice ta pigaw nin iparate' ray pangangabrasa ra kona ni Festo. 14 Mayadi' a umnoy awro nin itaw sarayna, nibarita' na ni Festo kona ni Adi' Agripa a maipa'ka' sa kaso na ni Pablo. Wana, “Main nin prisodti nin linakwanan na ni Felix. 15 Ket sin nako ako sa Jerusalem, saray Pupangulon Pupadi' tan saray raruma konra nin pupangulo ra, niriklamo raya tan say rabay ra ket sintinsyawan koyan madusa. 16 Bale' nibarita' ko konra a ambo' nin pigagawa' nin Romano a basta sintinsyawan yay sayay tawon man'iriklamo nin kai sara yapo' nin niaadap nin saray mampangiriklamo kona, ta pigaw nin mabyan yan pagkanawanawan ubatan nay riklamo kona. 17 Kanya' nin, sin saray nangiriklamo kona ket nako saradti kongko, kai koyna nin pina'teng. Sin sumunor nin awro sin iti akoyna, tinmekre' ako sa lugar nin panintinsyawan tan nipakalap koyaytaw si tawo. 18 Sin niaadap sarayna, say wangko no main nin mabyat nin kasalanan nin iparsa ra kona, bale' kasa anamaet. 19 Kal-la say sangkinian ra ket maipa'ka' sa rilihyon ra tan maipa'ka' konan sayay tawon say ngaran na ket Jesus nin nati yayna bale' ipasuet na ni Pablo nin mabyay ya. 20 Ket bana' ta kai ko nin tanda' no pa'no koya nin ga'getan a wanin nin kaso, tinepetan koya si Pablo a no magwa' ket itaw yayna nin sintinsyawan sa Jerusalem. 21 Bale' dinawat na a magmantinidti ta rabay nan maiyadap a kaso na konan Impirador nan Roma. Kanya' nin nigan-gan kon iti ya et nin priso anggan maipaiyater koyayna konan Impirador.”
22 Wana ni Agripa kona ni Festo, “Rabay koya anamaet nin marnge' in nin tawo.”
“Dilap li',” wana ni Festo.
23 Ket, sin sinmunor nin awro, nilibot saran pinagalangan si Agripa tan si Berenice nin nisket sara bilang adi' tan rina, tan sinumrep sara sa kurti nin inaluyon ran atata'gay nin upisyal ran sundalo' tan saray atata'gay nin tutawodtaw sa Cesarea. Nipakalap naya ni Festo si Pablo; ket sin itaw yayna, 24 wana ni Festo, “Mapagalang a Adi' Agripa tan sarba moyo nin iti sawanin, iti ya sawanin ti si tawon niriklamo ra kongko nin sarba ra nin Judio sa Jerusalem tan iti man sa Cesarea. Niburya-buryaw ra a kai yayna kano nin manepeg nin mabyay et. 25 Bale' sa nipangusisa' ko kona kasan animan nin na'kit ko nin ginwa' na a nepeg nan pakadusawan nin mati. Ket bana' ta dinawat nay maiyadap nin mausisa' sa adapan na nin Impirador nan Roma, ipaiyater koyadtaw. 26 Bale' ambo' akon sigurado sa kaso na, kanya' nin niyadap koya komoyo sawanin, laloyna komoyo, Adi' Agripa, ta pigaw nin mayadi' ma nin usisaen ket main nin maisurat ko konan Impirador a syay uunuren ta. 27 Wanin ta ambo' nin manepeg, para kongko, a ipaiyater koyadtaw a sayay priso nin kai ko nin maibarita' nin mapalaway no ani a riklamo kona.”

*25:13 Mabasa a maipa'ka' kona ni Herodes Agripa II sa Glusaryo.