Fatalana God Wane Ni Kwairiinga 0
^
Wane ni Kwairiinga
Luk 'e giri la'u fala Teofilas
La Jisas 'e fane no'o fani langi
Mataeas 'e lamadu'aa la Judas
Nigilana mai nga Anoe 'ola Abu
Nga alafuunga ala Pita
La Pita mala Jon gala gulaa te'e wane 'a'aena 'e mae
La Pita 'e alafuu 'ubulana 'Ifi Abu na God
Gila sufaa la Pita ma la Jon
Ta'a gila tagoto'o gila fo'a fana mangoto'onga
Gila to'ole'enia dari'olalaga 'i laloaga
La Ananaeas fe'enia noni aana ni Safaera
Ni 'ola ni 'alefosilai
Gila malate'ote'o na ni Wane ni Kwairiinga lo'oo
Gila firia nga fiu wane fana kwaibooninga na ni me'e nao
Nga daulana la Stifin
La Stifin 'e alafuu 'i na'ona nga ta'a ni fadanga
Gila kwa'ia la Stifin
La Saul 'e malate'ote'o na ta'a gila tagoto'o
Gila foule'enia Kwairiinga Le'a lo'oo 'i Samaria
La Filip fe'enia wane na'ona'o 'i Etiopia
La Saul 'e bulota'i mai ma ka tagoto'o
La Saul 'e kwairii 'ania Kwairiinga Le'a lo'oo 'i Damaskas
La Saul 'e nana'i 'i Jerusalem
La Pita 'e leka kau fana fanua 'i Lida ma fanua 'i Jopa
La Pita mala Kornelius
Nga ta'a na'a gila 'ame Jiu gila bi'i longoa nga Kwairiinga Le'a lo'oo
Nga ta'a na'a gila 'ame Jiu gila to'o la'u mola na Anoe 'ola Abu
La Pita 'e kwairii fana nga ta'a gila tagoto'o 'i Jerusalem
Nga oguogunga na ta'a na gila fito'o 'i Antiok
La Herod 'e malate'ote'o na ta'a gila tagoto'o 'i Judea
Nga enselo 'e talaia la Pita fa'asia 'ubulana 'ifi na lokafu
Nga maenga ala Herod
Gila eefasia la Banabas ma la Saul
La Banabas ma la Saul gala leka fani Saeprus
Gila nana'i 'i Antiok ma'e fanua 'ubulana gule'e lefu 'i Pisidia
La Pol ma la Banabas gala leka na fanua 'I Ikonium
La Pol ma la Banabas gala agea taunga'inga na fanua 'i Listra ma 'i Derbe
Gala ori la'u mai fani Antiok
Nga ta'a ni fadafadanga 'i Jerusalem
Girigiringa fana ta'a na'a gila 'ame Jiu
La Pol ma la Banabas gala tagala'i no'o kwairiu
La Timoti 'e leka fe'enia la Pol ma la Saelas
La Pol 'e agasia nga faata'inga 'i Troas
Ni Lidia ngaia 'e tagoto'o ala Jisas
Gila arua la Pol ma la Saelas 'ubulana 'ifi na lokafu 'i Filipae
Pol ma la Saelas gaa'a 'i Tesalonaeka
Ta'a 'i Berea gila tagoto'o ala Jisas
La Pol 'e alafuu na fanua 'i Atens
La Pol 'e leka na fanua 'i Korin
La Pol 'e ori fani Antiok
La Apolos
La Pol 'e nana'i na fanua 'i Efesas
Ni wela ala Skefa
Nga kwaifarifaringa 'i Efesas
La Pol 'e leka 'i Masedonia ma 'i Gris
Niginga 'i'isi ala Pol 'i Troas
Nga lekanga fa'asia 'i Troas fani Miletus
La Pol 'e gwalo na ta'a 'i Efesas
La Pol 'e leka fani Jerusalem
La Pol 'e alafuu fe'enia la Jemes
Gila gemasia la Pol
La Pol 'e alafuu fana to'ofonosilana 'i talana
La Pol 'e ula 'i na'ona nga ta'a lo'oo ni fadafadanga 'i Jiu
Gila fadaa fana kwa'ilana la Pol
Gila kwatea la Pol te'ala Filiks nga wane ba'ita 'i Sesarea
Ta'a 'i Jiu gila aole'ekwala fafia la Pol 'i na'ona la Filiks
Fatanga ni kwaito'ofonosinga ala Pol 'i na'ona la Filiks
La Filiks fe'enia noni aana gala gwaalongo fana fatalana la Pol
La Pol 'e kwaisoe fana lekanga te'ana kiingi 'i Rom
La Pol ngaia 'e alafuu fala Agripa ma ni Bernis
La Pol 'e to'ofonosia ngaia 'i talana 'i na'ona la Agripa
La Festus 'e kwatea la Pol 'ani leka fani Rom
Nga koburu 'e to'o 'ubulana asi
Nga faka 'e talange'enia 'i su'e
'I Malta
Gila leka fa'asia 'i Malta fani Rom
'I Rom