28
'I Malta
Ma alata meru nigi 'i su'e, meru to'o daria nga mamalau na'a 'imeeru meru nigi ai, gila fa'alataa 'ania 'i Malta. Nga ta'a 'i no'ona, gila kwai'afui fameeru 'e iiki. Ma nga alata no'ona la'u mola nga uuta 'e to'o, maka gwari 'e iiki, ma gila ka ogu te'ana eele, ma gila ka kwalo 'ameeru te'efou. Ma nga alata la Pol 'e gonia nga lalana 'ai fana arulai 'ubulana eele, me'e waa 'e ru'u mai fa'asia nga lalana 'ai no'ona tofuna nga 'ago'agolana eele lo'oo, maka ke'e 'i nimana la Pol, maka 'ame rugata'i no'o. Alata ta'a na fanua no'ona gila agasia nga waa lo'oo ngaia 'e kekeu tegela mola na nimana la Pol, gila ka alafuu te'aga kwairiu 'ilo'oo, “Nga wane lo'oo, ngaia wane kwa'ikwa'ia wane lo'oo, ma nga god na latana ‘Kwaidu'aanga’ ngaia 'ame siria ngaia 'ani moori, tafe'ua ngaia 'e momoori mai fa'asia 'ubulana asi.”
Tafe'ua mala Pol 'e asua nga waa ne'e gema tetegela na nimana fana 'ubulana eele, ma te'efuta 'ola 'ame agea mola. Ma gila ka madafia iiria nimana la Pol te'e uubu, 'amoe ma ngaia 'ani 'esia 'i wado, maka mae. Ma alata gila mamania 'e aburu, ma te'efuta 'ola 'ame lau mola ana, gila ka bulosia manatalaga ma gila ka 'ilo'oo, “Nga wane lo'oo, ngaia nga god lo'oo no'o.”
Ma nga lefu no'ona 'ame lalau no'o fa'asia nga fanua ala Publius, nga wane ba'ita na mamalau no'ona. Ngaia 'e kwaloa ameeru, ma meeru ka nana'i fe'enia suria oru gani. Ma nga alata no'ona, nga mama'a ala Publius 'e fii 'ania 'ago'agonga, ma ngaia ka lekate'enia no'o 'abu. Ma la Pol 'e ru'u te'ana 'ubulana tofi 'ifi ana, maka fo'a, maka arua nimana fafia, ma ngaia ka gwari'a no'o. Alata ta'a lo'oo gila agasia nga 'ola lo'oori, nga ta'a gila fii no'ona te'efou 'ubulana mamalau lo'oo, gila leka la'u mola mai te'ala Pol, ma ngaia ka gulaga no'o. 10 Nga ta'a lo'oo gila ka kwatea ni 'ola 'e auaula fameeru. Ma alata meru sasari fana lekanga 'ubulana faka, gila ka kwatea ni 'ola 'e auaula na'a meeru bo'obo'o fai fana lekanga ameeru.
Gila leka fa'asia 'i Malta fani Rom
11 Burina oru singari 'e sui, 'imeeru meru leka 'ubulana faka ne'e leka mai fa'asia 'i Aleksandria. Rua nunu'i 'ola na gila 'i'iu na'a gila fa'alataa 'ania nga Kasto ma nga Polaks na'a gila arua 'i maana nga faka no'ona. Nga faka no'ona ngaia 'e nana'i la'u mola 'i Malta na alata na nga gwaringa. 12 Meru nigi na fanua 'i Sirakus, ma meru ka nana'i 'i no'ona suria oru gani. 13 Fa'asia fanua no'ona, meru leka ma meru ka nigi na fanua 'i Regium. Nga gani ngaa'i 'i burina, nga iru laka'u 'e iru 'ala'a mai, ma rua gani ngaa'i sui ma meeru ka nigi na fanua 'i Puteoli. 14 Meru ka to'o daria tani ta'a gila tagoto'o ala Jisas gila nana'i 'i no'ona, ma gila ka soe 'ameeru fana 'ameru nana'i fe'eniga. Nga fiu gani ngaa'i 'i burina, meru bi'i leka fani Rom suria tala. 15 Ma tani ta'a ngaa'i na gila tagoto'o na gila nana'i 'i Rom, gila longoa meru nigi no'ona, gila ka leka mai masi 'ameeru na ruana maa'e fanua na'a gila fa'alataa 'ania ‘Usi'a 'i Apius’ ma ‘Oru 'Ifi fana Ta'a Kwaitaa.’ Ma alata la Pol 'e agasiga, ngaia 'e baole'a na God, ma manatalana ka fuuto'o no'o.
'I Rom
16 Alata meru nigi 'i Rom, gila alamia la Pol 'ani nana'i 'i talana 'ubulana 'ifi fe'enia te'e wane ni fununga fana 'ani folo 'afuia.
17 'Iburina, 'imeeru meru nana'i no'ona suria oru gani 'e sui, mala Pol ka soea mai nga ta'a na'ona'o 'i Jiu na'a gila nana'i 'i Rom fana 'agila alafuu oguogu. Alata gila ogu mai 'e sui, ngaia ka fata 'ilo'oo faga, “Ni wane ni futanga agu ta'a lo'oo 'i Jiu, nau ku 'ame agea mola te'efuta 'ola 'e ria na ta'a adauru, mai nau ku 'ame ngadaa la'u mola nga falafala adauru na goru ngaria fa'asia nga wawarifu dauru. Ma ta'a na'ona'o 'i Jiu lo'oo gila gemasi nau 'i Jerusalem, ma gila ka kwate nau fana ta'a 'i Rom.” 18 Ma alata nga ta'a 'i Rom gila kwaisufai agu, gila siria rubelagu fa'asia 'ubulana 'ifi na lokafu, tofuna gila 'ame daria mola te'efuta rianga na 'inau ku agea 'e to'omia fana 'aku maeria.
19 Tafe'ua alata nga Jiu no'ona gila 'ame ala fafia, nau ku kwaisoe fana lekanga te'ana nga kiingi 'i Rom. Nau ku 'ame leka la'u mai 'i lo'oo, fana 'aku fata fafia nga ta'a adauru na te'efuta 'ola. 20 Ngaia lo'oo, nau ku soe 'amooru mai, fana 'aku agasi 'amooru, ma 'aku alafuu fe'eni 'amooru. Tofuna gila gau nau 'ania seni tofuna nau ku tagoto'o na wane na nga ta'a 'i Israel gila mamania, ngaia 'e nigi no'o.”
21 Sui ma nga ta'a 'i Jiu lo'oori gila lamadu'aa la Pol ma gila ka fata 'ilo'oo, “Te'efuta girigiringa 'ame nigi no'o ameeru suri'o fa'asia 'i Judea, ma te'efuta wane na wane ni futanga adauru 'ame leka mai fa'asia 'i no'ona fe'enia te'efuta alafuunga suri'o, ma gila 'ame iiria la'u ta 'ola ne'e ria suri'o. 22 Tafe'ua 'imeeru meru siria mola longolana nga manatalamu tofuna meru su'asuria 'ubulana fanua lo'oo te'efou nga ta'a gila fata 'e'eo la'u mola suria nga fufu'ita'a na'a 'i'oo lado fe'eniga.”
23 Ma gila ka gwaloa no'o gani fe'enia la Pol fana 'agila ogu, ma ta'a 'e auaula gila ka leka mai na gani no'ona fana lefu na'a la Pol ngaia 'e nana'i ai. Ma eta 'usugani leleka maka logo, ngaia 'e kwaifa'ananau, maka kwatea nga alafuunga suria nga mooringa na God 'e ba'ita fafia. Ma ngaia 'e irito'ona fana bulosilana manatalaga suria la Jisas 'ania fa'awatagalana nga Tagi ala Moses fe'enia nga girigiringa na profet. 24 Ma tani wane aga, gila ka tagoto'o suria nga fatalana, tafe'ua ma tani ai aga gila 'ame tagoto'o. 25 Ngai na'a, alata gila leka mola, ma gila ka orisu'usu'u 'i laloaga kwairiu burina la Pol 'e iiria alafuunga 'i 'ita'i lo'oo, “Nga Anoe 'ola Abu 'e alafuu le'a te'ana nga profet Aesea fana koko'o 'amooru, 26 laka'u 'e 'ilo'oo,
‘Aesea leka, moko iiria fana ta'a agu moko 'ilo'oo:
Ta'amoru gwalongo, ma moru gwalongo,
ma moru 'ame su'asuria kwaifa'ananaunga na God.
Ma moru aga, ma moru aga,
ma moru 'ame agasia mola nga to'onga.
27 Tofuna nga manata lamooru 'e ngasi,
ma aringanga mooru 'e boko,
ma maa mooru 'e boko la'u mola.
Lauta maa mooru 'e agasia,
ma aringa mooru ka longoa,
ma nga manata lamooru 'e madafi nau,
tamoru bolota'i mai te'agu mai nau taku gula 'amooru.’ ” Aesea 6:9-10
28-29 Sui ma la Pol 'e fa'asuia nga fatalana maka 'ilo'oo, “Nga alafuunga lo'oo, ngai suri 'amooru. Ngaia na'a, nau ku siria 'amoru su'aai na'a nga alafuunga suria nga mooringa firi lo'oo God 'e kwatea, ngaia la'u mola fana nga ta'a na'a 'ame Jiu. Ma tagila longoa la'u mola!” * Tani girigiringa ngaa'i gila arua verse 29 'e 'ilo'oo, “Burina la Pol 'e fata 'ilo'oo, nga ta'a lo'oo gila ka leka kwaitatari ma gila ka orisu'usu'u 'i laloaga kwairiu.”
30 Ma la Pol ka nana'i suria rua farisi la'ula'u na 'ifi lo'oo ngaia 'e foria. Na nga 'ifi lo'oori, ngaia 'e kwaloa nga ta'a na'a gila leka mai te'ana fana agasilana. Na alata no'ona la'u mola ngaia 'e giria nga buka na Efesas, Kolosae, ma Filipae. 31 Ma ngaia ka kwaifoula'i suria nga ba'itangaa na God, maka fa'ananauga suria nga Alafa la Jisas Kraes 'ania alafuunga ni mangoto'onga, ma te'efuta wane 'ame ruia fa'asia kwaifoula'inga lo'oo.

28:27 Aesea 6:9-10

*28:28-29 Tani girigiringa ngaa'i gila arua verse 29 'e 'ilo'oo, “Burina la Pol 'e fata 'ilo'oo, nga ta'a lo'oo gila ka leka kwaitatari ma gila ka orisu'usu'u 'i laloaga kwairiu.”

28:30 Na alata no'ona la'u mola ngaia 'e giria nga buka na Efesas, Kolosae, ma Filipae.