Fatalana God Wane ni Kwairiinga 11
11
La Pita 'e kwairii fana nga ta'a gila tagoto'o 'i Jerusalem
Ni Wane ni Kwairiinga fe'enia nga ta'a gila tagoto'o na'a gila nana'i na gule'e lefu 'i Judea, gila longoa nga ta'a na'a gila 'ame Jiu gila fito'o la'u mola na fatalana God. Ma alata la Pita gila leka mai fa'asia fanua 'i Sesarea gila nigi 'i Jerusalem, nga ta'a 'i Jiu na'a gila fito'o ala Jisas, gila ka iila fala Pita, ma gila ka fata 'ilo'oo, “Sei! 'Ola 'e fe'ua 'i'oo ru'u 'ubulana 'ifi na ta'a na'a gila 'ame Jiu, ma 'i'oo ko keto la'u mola fe'eniga!”
Ma la Pita ka alafuu te'aga suria ni 'ola te'efou ne'e lau mai na'o maka fata 'ilo'oo, “Na alata nau ku to'oru na fanua 'i Jopa, nau ku fo'a, mai nau ku agasia te'e faata'inga. Nau ku agasia 'ola 'ilaka'u gule ruu 'e afola gila fa'asifole'enia mai te'agu fa'asia 'i langi, ma ngaia 'e aga 'ilaka'u nga wane ne'e gema na fai du'udu'ui 'ola ai. Mai nau ku aga 'ubulai, mai nau ku agasia ni 'ola momoori 'ubulana wado, ni 'ola fai 'a'aena ngai ai, ni 'ola gila angoango, ma nga langasi kwasi. Sui ma nau ku longoa nga kwala'e 'ola 'e fata 'i lo'oo, ‘Pita tata'e, moko kwa'iga, ma 'i'oo ko 'aniga!’
Tafe'ua nau ku fata 'ilo'oo, ‘Alafa, 'amoe no'o, tofuna nau ku sia 'ania mola 'ua te'efuta 'ola ne'e sua ma ka biribiri'a.’
Sui ma nga kwala'e 'ola ne'e leka mai fa'asia 'i Langi maka fata la'u 'i lo'oo, ‘'I'oo sia iiria mola te'efuta 'ola ngaia 'e sua ma ka biribiri'a na 'olataa na'a God 'e iiria ngaia 'e le'a, ma ka kwari fana 'anilai.’ 10 Nga 'ola lo'oori 'e lau oru fe'e alata, ma gila ka orite'enia la'u mola fani Langi. 11 Na alata no'ona, nga oru wane fa'asia fanua 'i Sesarea, gila nigi no'o 'i maana 'ifi nau ku nana'i ai. 12 Ma Anoe 'ola Abu ka iiria fagu, 'aku leka fe'eniga, ma 'inau ku sia manata ruarua mola. Ma nga ono wane lo'oo, na'a gila fito'o ma gila nana'i na fanua 'i Jopa, gila ka leka la'u mola fe'eni nau fana fanua 'i Sesarea, ma meru ka ru'u 'i 'ubulana 'ifi ala Kornelius.
13 Ma ngaia ka kwairii te'ameeru ngaia 'e agasia te'e enselo ngaia 'e ula 'ubulana 'ifi aana ma ka fata 'ilo'oo fana, ‘'Oi alea te'e wane fana fanua 'i Jopa fana 'ani soea mai nga wane latana la Saemon Pita. 14 Ngaia te'e iiria nga alafuunga famu, 'e uuta na God te'e fa'amoori'o fe'enia nga ta'a na gila to'oru fe'eni'o.’ 15 Na nga alata nau ku eta fana 'aku alafuu mola te'aga, nga Anoe 'ola Abu 'e sifo no'o mai fafiga, 'ilaka'u la'u mola laka'u ngaia 'e sifo mai fafi adauru na gani na Pentakos. 16 Mai nau ku manata to'ona nga 'ola laka'u Alafa ngaia 'e iiria maka fata 'ilo'oo, ‘La Jon ngaia 'e naruabu na ta'a 'ania nga ka'o, tafe'ua ma God te'e naruabu 'amooru 'ania nga Anoe 'ola Abu.’
17 God 'e kwatea la'u mola nga Anoe 'ola Abu fana nga ta'a na'a gila 'ame Jiu, 'ilaka'u la'u mola na'a ngaia 'e kwatea fadauru, na alata laka'u goru fito'o na nga Alafa la Jisas Kraes. Ngaia lo'oo, ngaia 'ame odo no'o fana 'aku to'o'usia God alata ngaia 'e kwaloa wane no'ona!”
18 Ma nga alata gila longoa nga 'ola lo'oori, nga ogarianga aaga ka mamalo no'o, ma gila ka baatafea God, ma gila ka fata 'ilo'oo, “'Ilo'oo, God 'e kwaialami la'u mola fana ta'a na'a gila 'ame Jiu 'agila bulota'i mai fa'asia rianga aaga, ma gila ka daria mooringa fooru lo'oo!”
Nga oguogunga na ta'a na gila fito'o 'i Antiok
19 Ma tofuna nonifiinga na alata gila kwa'ia la Stifin, nga ta'a gila tagoto'o gila ka tagala'i. Ma tani ta'a aga gila leka no'o fana gule'e lefu 'i Fonisia, ma fana mamalau 'i Saeprus, ma fanua ba'ita 'i Antiok, ma gila ka kwairii 'ania Kwairiinga Le'a lo'oo fana ta'a na Jiu. 20 Ma tani ta'a ngaa'i gila tagoto'o fa'asia mamalau 'i Saeprus, ma nga fanua ba'ita 'i Saerin, gila ka leka la'u mola fana fanua 'i Antiok, ma gila ka kwairii 'ania Kwairiinga Le'a lo'oo 'i suria nga Alafa Jisas fana ta'a na'a gila 'ame Jiu la'u mola. 21 Ma nga tegelangaa na God ka nana'i fe'enia nga ta'a gila tagoto'o, ma nga ta'a 'e aula, gila ka tagoto'o la'u mola, ma gila ka bulota'i no'o te'ana nga Alafa.
22 Nga kwairiinga suria ni 'ola lo'oori 'e talofia no'o fufu'i ta'a gila tagoto'o 'i Jerusalem, ma nga ta'a na'ona'o aaga gila ka alea la Banabas fana fanua 'i Antiok. 23 Ma alata ngaia 'e nigi, ngaia 'e aga su'ana nga kwailaeta'afiinga ana God no'ona, ma ngaia ka aile'a ba'ita, ma ka kwaibooni aga te'efou fana 'agila ula ngasi 'ania fito'onga aaga na nga Alafa. 24 La Banabas ngaia wane 'e le'a, ma nga fito'onga aana 'e tegela'a, ma nga Anoe 'ola Abu 'e fa'afongua. Ma tofuna la Banabas, ta'a 'e aula gila ka eta fana 'agila tagoto'o no'o na nga Alafa.
25 Sui ma la Banabas 'e leka fana fanua 'i Tarsus, maka kwailo 'ofia la Saul. 26 Ma alata la Banabas 'e to'odaria la Saul, ngaia 'e talaia fana fanua 'i Antiok. Ma gala ka nana'i 'i no'ona te'e farisi. Ma gala ka saku fe'enia fufu'ita'a gila tagoto'o no'ona, ma gala ka fa'ananaua ta'a 'e aula. Ma 'i Antiok ngaia na fanua eteeta na'a ta'a gila eta fana fa'alatalana ta'a gila tagoto'o 'ania “Kristin.”
27 Ma nga alata no'ona, tani profet gila leka fa'asia fanua 'i Jerusalem, ma gila ka leka fana fanua 'i Antiok. 28 Te'e wane aga latana la Agabus ngaia 'e ula, ma ka fata 'ania tegelangaa na Anoe 'ola Abu, maka iiria nga molo'unga ba'ita te'e lau na fanua lo'oo 'i wado. (Ngaia te'e nigi mai na alata la Kladius ngaia 'e kiingi 'i Rom.) 29 Ma nga ta'a gila tagoto'o lo'oo, gila ka manata fana kwatelana bata fana kwaibooninga na ta'a gila tagoto'o na gila nana'i 'i Judea. Ma nga ta'a no'ona te'efou, gila ka kwatea 'olataa na'a to'omia 'agila kwatea. 30 Ma gila ka agea 'ilo'oo, ma gila ka kwatea bata fala Banabas ma la Saul, fana 'agala ngaria fana ta'a na'ona'o na fufu'ita'a gila tagoto'o 'i Jerusalem.